Phải đặc biệt coi trọng chất lượng nhân sự khóa mới

Đối với công tác nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp, Nghệ An cần phải đặc biệt coi trọng chất lượng; thực hiện hết sức chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân tố mới;…

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/baochinhphu-vn_nghean.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng l&agrave;m việc với Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng c&aacute;c cấp.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 6/6, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c do đồng ch&iacute; Phan Đ&igrave;nh Trạc, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương l&agrave;m Trưởng đo&agrave;n c&oacute; cuộc l&agrave;m việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.&nbsp;</p> <p>L&agrave;m việc với đo&agrave;n, về ph&iacute;a tỉnh Nghệ An c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Th&aacute;i Thanh Qu&yacute;, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Th&ocirc;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban Đảng, Văn ph&ograve;ng Tỉnh ủy Nghệ An.</p> <p>Thực hiện đại hội Đảng c&aacute;c cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chọn 4 đảng bộ cấp tr&ecirc;n cơ sở đại diện c&aacute;c khu vực, loại h&igrave;nh (gồm 1 đảng bộ thị x&atilde;, 1 đảng bộ huyện đồng bằng, 1 đảng bộ huyện miền n&uacute;i, 1 đảng bộ lực lượng vũ trang); c&aacute;c huyện, th&agrave;nh, thị, đảng ủy trực thuộc chọn&nbsp;91/1.459 (6,23%) tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo, r&uacute;t kinh nghiệm.&nbsp;</p> <p>Cấp cơ sở đ&atilde;&nbsp;ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c đại hội điểm v&agrave; hiện đang tổ chức đại hội đại tr&agrave;.&nbsp;T&iacute;nh đến ng&agrave;y&nbsp;1/6, to&agrave;n tỉnh đ&atilde; c&oacute; 1.151/1.459 (78,9%) cơ sở đảng (gồm 577&nbsp;đảng bộ v&agrave; 574&nbsp;chi bộ) ho&agrave;n th&agrave;nh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong đ&oacute; 91 cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm).</p> <p>Đối với cấp tr&ecirc;n cơ sở, c&oacute; 3/4 đảng bộ cấp tr&ecirc;n cơ sở được chọn điểm tổ chức đại hội xong, gồm: Đảng bộ huyện Y&ecirc;n Th&agrave;nh, Đảng bộ huyện Con Cu&ocirc;ng, Đảng bộ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh. C&ograve;n&nbsp;Đại hội đại biểu Đảng bộ thị x&atilde; Cửa L&ograve; sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 11-13/6 tới.</p> <p>Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương v&agrave; Tỉnh ủy, đại hội Đảng cấp cơ sở v&agrave; cấp tr&ecirc;n cơ sở đ&atilde; thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c việc thảo luận c&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII v&agrave; thảo luận dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của cấp ủy cấp tr&ecirc;n trực tiếp.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/baochinhphu-vn_atrac.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đồng ch&iacute; Phan Đ&igrave;nh Trạc ph&aacute;t biểu tại buổi l&agrave;m việc.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi nghe &yacute; kiến ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute;, kiến nghị của đại diện c&aacute;c cơ quan trung ương, địa phương, kết luận cuộc l&agrave;m việc,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Đ&igrave;nh Trạc, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương đ&aacute;nh gi&aacute;: C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai, chỉ đạo thực hiện c&aacute;c bước đại hội c&aacute;c cấp ở tỉnh l&agrave; rất tốt.&nbsp;</p> <p>Tỉnh đ&atilde; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 rất nghi&ecirc;m t&uacute;c; quan t&acirc;m l&atilde;nh đạo, chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng c&aacute;c cấp, nhất l&agrave; tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An kh&oacute;a XIX; tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự b&agrave;i bản, chặt chẽ, đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh; qua đại hội điểm v&agrave; đại hội đại tr&agrave;, c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự cơ bản tốt&hellip;</p> <p>Từ nay đến khi ho&agrave;n th&agrave;nh kế hoạch đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp ở tỉnh kh&ocirc;ng nhiều, đồng ch&iacute; Phan Đ&igrave;nh Trạc lưu &yacute; tỉnh tập trung chỉ đạo ho&agrave;n th&agrave;nh tốt đại hội cấp cơ sở, cấp tr&ecirc;n cơ sở theo kế hoạch v&agrave; tổ chức r&uacute;t kinh nghiệm sau đại hội để chuẩn bị tốt khi bước v&agrave;o Đại hội Đảng bộ tỉnh.&nbsp;</p> <p>Với việc chuẩn bị c&aacute;c văn kiện tr&igrave;nh Đại hội, song song chuẩn bị b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm, cũng cần t&iacute;ch cực chuẩn bị dự thảo nghị quyết v&agrave; dự thảo chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng c&aacute;c văn kiện phải rất kh&aacute;ch quan, to&agrave;n diện, thẳng thắn, nghi&ecirc;m t&uacute;c, cầu thị, n&ecirc;u cao t&iacute;nh chiến đấu, tự ph&ecirc; b&igrave;nh, ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; rất s&aacute;t với thực tế.</p> <p>B&iacute; thư Trung ương Đảng Phan Đ&igrave;nh Trạc nhấn mạnh, đối với c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự của đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp cần đặc biệt coi trọng chất lượng; do đ&oacute; phải thực hiện hết sức chặt chẽ, đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan, c&ocirc;ng khai, minh bạch; ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, tr&aacute;ch nhiệm tập thể, đồng thời đề cao tr&aacute;ch nhiệm người đứng đầu; ch&uacute; trọng ph&aacute;t hiện, giới thiệu nh&acirc;n tố mới c&oacute; đức, c&oacute; t&agrave;i, c&oacute; uy t&iacute;n, triển vọng;&hellip;</p> <p>Đặc biệt, qu&aacute; tr&igrave;nh lựa chọn, bố tr&iacute;, sắp xếp nh&acirc;n sự cụ thể cần đảm bảo tinh thần l&agrave; phải ph&acirc;n biệt, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng bản chất để kh&ocirc;ng chọn nhầm người; quan trọng nhất l&agrave; biết được điểm mạnh từng người để ph&aacute;t huy, biết được mặt hạn chế để kiểm so&aacute;t.&nbsp;</p> <p>B&iacute; thư Trung ương Đảng Phan Đ&igrave;nh Trạc đề nghị, sau đại hội ph&acirc;n c&ocirc;ng cấp ủy vi&ecirc;n theo phương &aacute;n nh&acirc;n sự; quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng, chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch cho những cấp ủy vi&ecirc;n kh&ocirc;ng t&aacute;i cử.&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tỉnh cũng cần khẩn trương chuẩn bị văn kiện, đề &aacute;n nh&acirc;n sự của tỉnh để b&aacute;o c&aacute;o Trung ương. Song song với qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị đại hội cần quyết t&acirc;m th&uacute;c đẩy thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhất l&agrave; c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u kh&oacute; đạt của nhiệm kỳ; đồng thời tập trung giải quyết, xử l&yacute; kịp thời những vấn đề phức tạp, bức x&uacute;c, k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; những vấn đề ph&aacute;t sinh.</p> <p>Thay mặt l&atilde;nh đạo tỉnh, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Thanh Qu&yacute;, B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp thu nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c chỉ đạo, để tiếp tục cụ thể h&oacute;a thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Ch&iacute;nh trị tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh đạt kết quả tốt nhất./.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top