Pha sữa công thức với sữa tươi giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn?

(Khoahocdoisong.vn) - Sữa công thức được cân chỉnh theo hàm lượng dinh dưỡng cố định. Vì vậy, pha sữa không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của công thức này.

<div> <figure allowads="true" class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FVb1fvYrU00/f614abbdcff826a67fe9/ebe6bcc594807dde2491/720/su_that_ve_sua_memp4.mp4?authen=exp=1538282784~acl=/FVb1fvYrU00/*~hmac=566be1fd84c09e6723128cf76c9e1825" source-url="/video-6-su-that-thu-vi-nhieu-nguoi-chua-biet-ve-sua-me-post832205.html"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="2dfdab9ddbd832866bc9" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/sgorvz/2018_04_06/sua_me.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pVA1rOaUnMw/858bd522b16758390176/64643e471602ff5ca613/480/su_that_ve_sua_memp4.mp4?authen=exp=1538282784~acl=/pVA1rOaUnMw/*~hmac=3cc14563c4fee70b28c94212a2aa514c"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/xjU0BonNc1k/whls/vod/0/Td9pDR_pyxEpi7HTuW/su_that_ve_sua_memp4.m3u8?authen=exp=1538239584~acl=/xjU0BonNc1k/*~hmac=3cb5f3a8c88330308da0bbd9e67bc786" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pVA1rOaUnMw/858bd522b16758390176/64643e471602ff5ca613/480/su_that_ve_sua_memp4.mp4?authen=exp=1538282784~acl=/pVA1rOaUnMw/*~hmac=3cc14563c4fee70b28c94212a2aa514c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FVb1fvYrU00/f614abbdcff826a67fe9/ebe6bcc594807dde2491/720/su_that_ve_sua_memp4.mp4?authen=exp=1538282784~acl=/FVb1fvYrU00/*~hmac=566be1fd84c09e6723128cf76c9e1825" type="video/mp4" /></video> <figcaption><strong>6 sự thật th&uacute; vị nhiều người chưa biết về sữa mẹ</strong> 75% lượng sữa tiết ra ở bầu ngực b&ecirc;n phải, sữa mẹ c&oacute; thể điều chỉnh theo nhiệt độ v&agrave; t&acirc;m trạng của b&eacute;... l&agrave; những điều th&uacute; vị về nguồn sữa tự nhi&ecirc;n n&agrave;y c&oacute; thể khiến bạn ngạc nhi&ecirc;n.</figcaption> </figure> <p>Gần đ&acirc;y, t&ocirc;i nhận được nhiều c&acirc;u hỏi từ những phụ huynh đang nu&ocirc;i con bằng sữa c&ocirc;ng thức về việc pha sao cho đ&uacute;ng c&aacute;ch. Ngo&agrave;i ra, kh&ocirc;ng &iacute;t cha mẹ &quot;s&aacute;ng tạo&quot; c&aacute;ch pha sữa c&ocirc;ng thức với sữa tươi cho nh&oacute;m trẻ tr&ecirc;n 1 tuổi để tăng trưởng tốt hơn, th&ecirc;m nhiều dinh dưỡng v&agrave; dễ l&agrave;m quen với sữa tươi. Liệu c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y c&oacute; ch&iacute;nh x&aacute;c?</p> <h3>Hiểu về sữa c&ocirc;ng thức</h3> <p>Đ&uacute;ng như t&ecirc;n gọi, ch&uacute;ng được t&iacute;ch hợp c&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng theo c&ocirc;ng thức định sẵn cho từng nh&oacute;m tuổi, hoặc một nh&oacute;m đối tượng n&agrave;o đ&oacute;. V&iacute; dụ, sữa c&ocirc;ng thức d&agrave;nh cho trẻ sơ sinh hoặc bị dị ứng đạm sữa b&ograve;. Do đ&oacute;, loại sữa n&agrave;y đ&atilde; được c&acirc;n chỉnh theo một c&ocirc;ng thức với h&agrave;m lượng dinh dưỡng cố định. V&igrave; vậy, pha sữa kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch c&oacute; thể ảnh hưởng đến sự c&acirc;n bằng của c&ocirc;ng thức n&agrave;y.</p> <p>C&aacute;c tổ chức y tế tại Anh v&agrave; thế giới khuy&ecirc;n cha mẹ chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng nước để pha sữa bột c&ocirc;ng thức cho trẻ. Tất cả c&aacute;c dung dịch kh&aacute;c ngo&agrave;i nước như sữa tươi, nước cơm, nước tr&aacute;i c&acirc;y, sữa hạt đều kh&ocirc;ng n&ecirc;n v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m ảnh hưởng đến th&agrave;nh phần dinh dưỡng. Ngo&agrave;i ra, pha sữa sai c&aacute;ch c&ograve;n c&oacute; thể g&acirc;y c&aacute;c vấn đề thải loại như t&aacute;o b&oacute;n hoặc k&eacute;m hấp thu ở trẻ. Lời khuy&ecirc;n n&agrave;y d&ugrave;ng chung cho tất cả c&aacute;c nh&oacute;m tuổi v&agrave; đối tượng c&oacute; nhu cầu đặc biệt kh&aacute;c, trừ khi c&oacute; hướng dẫn từ nh&agrave; sản xuất hoặc chỉ định của chuy&ecirc;n gia.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Pha sua cong thuc voi sua tuoi giup tre tang truong tot hon? hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/28/7(1).jpg" title="Pha sữa công thức với sữa tươi giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn? hình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">C&aacute;c tổ chức y tế tại Anh v&agrave; thế giới khuy&ecirc;n cha mẹ chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng nước để pha sữa bột c&ocirc;ng thức cho trẻ.&nbsp;Ảnh:&nbsp;<em>Bebimil.</em></td> </tr> </tbody> </table> <h3>C&aacute;ch giới thiệu sữa tươi cho trẻ sau 1 tuổi</h3> <p>Giới thiệu sữa cho trẻ sau 1 tuổi như thế n&agrave;o cũng l&agrave; vấn đề khiến nhiều cha mẹ băn khoăn.&nbsp;</p> <p><em>Sau 1-2 tuổi: Trẻ c&oacute; 2 sự lựa chọn&nbsp;</em></p> <p>- Sữa tươi thanh tr&ugrave;ng (d&ograve;ng sữa cần bảo quản lạnh v&agrave; hạn sử dụng dưới 30 ng&agrave;y): Cha mẹ c&oacute; thể giới thiệu sữa tươi cho trẻ để tăng nguồn chất b&eacute;o v&agrave; đa dạng m&ugrave;i vị. Dần dần, ta c&oacute; thể thay thế sữa c&ocirc;ng thức bằng 30-50-100% sữa tươi thanh tr&ugrave;ng.</p> <p>- Sữa bột c&ocirc;ng thức: Nếu trẻ kh&ocirc;ng th&iacute;ch sữa tươi, sinh non hoặc điều kiện bảo quản sữa tươi thanh tr&ugrave;ng tại nh&agrave; kh&ocirc;ng ổn định, bạn vẫn c&oacute; thể tiếp tục cho trẻ d&ugrave;ng sữa c&ocirc;ng thức c&ugrave;ng loại trước đ&oacute;.</p> <p>D&ugrave; d&ugrave;ng loại n&agrave;o, cha mẹ cũng n&ecirc;n giới hạn tổng sữa của trẻ từ 400-500 ml/ng&agrave;y, để trẻ c&oacute; nhiều cơ hội lấy nguồn dinh dưỡng từ thức ăn.</p> <p><em>Sau 2 tuổi: Trẻ c&oacute; nhiều lựa chọn</em></p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, sữa chỉ l&agrave; một phần dinh dưỡng thay thế. Trẻ c&oacute; thể sử dụng đa dạng c&aacute;c loại từ sữa c&ocirc;ng thức, sữa hạt, sữa tươi thanh tr&ugrave;ng hay tiệt tr&ugrave;ng, sữa c&ocirc;ng thức dạng nước. Khẩu phần sữa cho trẻ như một phần nước uống ng&agrave;y (kh&ocirc;ng qu&aacute; 300 ml/ng&agrave;y).</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Pha sua cong thuc voi sua tuoi giup tre tang truong tot hon? hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/28/motherfeedingnewbornabottle_pdzpvn_1.jpg" title="Pha sữa công thức với sữa tươi giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn? hình ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Mỗi độ tuổi trẻ được sử dụng sữa với khẩu phần kh&aacute;c nhau. Ảnh:&nbsp;<em>Sheknows.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>T&ugrave;y theo thể trạng ph&aacute;t triển, cha mẹ c&oacute; thể tự do chọn sữa t&ugrave;y loại với c&ocirc;ng thức kh&aacute;c nhau. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n quan trọng ở độ tuổi n&agrave;y v&igrave; trẻ sẽ lấy ch&iacute;nh dinh dưỡng từ thức ăn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i gợi &yacute; cho cha mẹ để dễ d&agrave;ng chọn sữa cho trẻ ở độ tuổi lớn.</p> <p>- Trẻ ăn đa dạng v&agrave; kh&ocirc;ng thừa c&acirc;n b&eacute;o ph&igrave;: C&oacute; thể d&ugrave;ng đa dạng loại sữa.</p> <p>- Trẻ bị thừa c&acirc;n b&eacute;o ph&igrave;: Chọn loại sữa tươi &iacute;t b&eacute;o v&agrave; tr&aacute;nh c&oacute; th&ecirc;m hương vị v&igrave; c&oacute; thể k&iacute;ch th&iacute;ch trẻ d&ugrave;ng nhiều hơn. Sữa hạt n&ecirc;n d&ugrave;ng loại c&oacute; kết hợp nhiều hạt để gia tăng chất xơ.</p> <p>- Trẻ nhẹ c&acirc;n hoặc biếng ăn c&oacute; thể kết hợp song song một loại sữa c&ocirc;ng thức (50% cho buổi tối) v&agrave; sữa tươi (50%) cho ban ng&agrave;y.</p> <div> <p>Thấu hiểu nỗi lo của h&agrave;ng ng&agrave;n b&agrave; mẹ đang v&agrave; sẽ mang thai,&nbsp;<em>Zing.vn</em>&nbsp;ra mắt ứng dụng tra cứu&nbsp;<em>Lần đầu l&agrave;m mẹ</em>, gi&uacute;p 9 th&aacute;ng 10 ng&agrave;y mang thai của mẹ khỏe mạnh v&agrave; trọn vẹn hạnh ph&uacute;c.&nbsp;</p> <p>Ứng dụng được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n 40 tuần thai kỳ. Sau khi nhập ng&agrave;y dự sinh, c&aacute;c b&agrave; mẹ sẽ được cung cấp th&ocirc;ng tin chi tiết về sự ph&aacute;t triển của em b&eacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh thay đổi tr&ecirc;n cơ thể mẹ theo từng tuần. Điều đ&oacute; gi&uacute;p cho c&aacute;c thai phụ v&agrave; c&oacute; được kiến thức cơ bản về h&agrave;nh tr&igrave;nh mang thai.</p> <p>Lần đầu l&agrave;m mẹ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc tra cứu th&ocirc;ng tin m&agrave; c&ograve;n hỗ trợ giải đ&aacute;p một số thắc mắc cơ bản của c&aacute;c sản phụ khi mang thai về chế độ dinh dưỡng ph&ugrave; hợp với từng giai đoạn, x&eacute;t nghiệm cần l&agrave;m, nhắc bạn lịch ti&ecirc;m chủng để bảo vệ sức khỏe của mẹ v&agrave; b&eacute;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <br /> &nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Thói quen đơn giản giúp lá gan khỏe mạnh

Thói quen đơn giản giúp lá gan khỏe mạnh

Sự sụt giảm chức năng gan sẽ ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ độc tố trong cơ thể, gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vì vậy, duy trì một lá gan khỏe mạnh là điều mà bất kỳ ai cũng nên thực hiện.
back to top