Pennsylvania có thể quyết định cuộc bầu cử trong sáng nay

Giới chức kiểm phiếu bang Pennsylvania - nơi nắm giữ 20 phiếu đại cử tri - nói kết quả sẽ có trong hôm nay. Tổng thống Trump buộc phải thắng bang này.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>C&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả: Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Nevada v&agrave; Arizona</li> <li>Tại Arizona, 86% phiếu đ&atilde; được kiểm, AP v&agrave; Fox News đ&atilde; đưa ra tuy&ecirc;n bố người chiến thắng nhưng &ocirc;ng Trump đang thu hẹp khoảng c&aacute;ch</li> <li>Pennsylvania sẽ c&oacute; kết quả trong ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương). Tổng thống Trump dẫn trước nhưng &ocirc;ng Biden đang thu hẹp khoảng c&aacute;ch khi c&aacute;c phiếu qua thư được kiểm đếm</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/bBXu_EZ0XXk/91a6a4c7b98950d70998/75878eb7ecf305ad5ce2/720/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/bBXu_EZ0XXk/*~hmac=c85571e2cd1f07afbeb8390808931213" false="" source-url="/video-zing-tu-my-bat-ngo-tu-bang-chien-truong-giup-thay-doi-cuc-dien-post1149798.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="08ef4a54091be045b90a" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfluuh/2020_11_05/KMD_275.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7OOWX8WZA7g/435d963c8b72622c3b63/027219427b069258cb17/480/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/7OOWX8WZA7g/*~hmac=1b33720bfed990600ab451b6f34336d6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AAOr1-uHp78/whls/vod/0/J4b8-QBTrzVtz_Htsg8/08ef4a54091be045b90a.m3u8?authen=exp=1604682637~acl=/AAOr1-uHp78/*~hmac=595586b2c3d2283241218465acd0f2c6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7OOWX8WZA7g/435d963c8b72622c3b63/027219427b069258cb17/480/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/7OOWX8WZA7g/*~hmac=1b33720bfed990600ab451b6f34336d6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/bBXu_EZ0XXk/91a6a4c7b98950d70998/75878eb7ecf305ad5ce2/720/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/bBXu_EZ0XXk/*~hmac=c85571e2cd1f07afbeb8390808931213" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Bất ngờ từ bang chiến trường gi&uacute;p thay đổi cục diện</span></strong> Theo Jesse Hardman của Zing, c&aacute;c bất ngờ tại c&aacute;c bang chiến trường như Arizona, Georgia... gi&uacute;p thay đổi cục diện cuộc bầu cử năm nay.</figcaption> </figure> <div class="live" id="livestream-4964"> <ul class="events"> <li class="comment" id="210358"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump sắp ph&aacute;t biểu</h3> <p><em>Bloomberg </em>cho biết &ocirc;ng Trump dự kiến ph&aacute;t biểu&nbsp;v&agrave;o l&uacute;c 18h30 ng&agrave;y 5/11 giờ địa phương (6h30 ng&agrave;y&nbsp;6/11 giờ Việt Nam)&nbsp;tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o James Brady ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Giới chức Nh&agrave; Trắng kh&ocirc;ng cho biết tổng thống sẽ n&oacute;i về điều g&igrave;.</p> <p>Trước đ&oacute; kh&ocirc;ng l&acirc;u,&nbsp;Donald Trump Jr., con trai của tổng thống, đăng l&ecirc;n Twitter n&oacute;i rằng cha của &ocirc;ng n&ecirc;n &ldquo;tiến h&agrave;nh cuộc chiến to&agrave;n diện trong kỳ bầu cử n&agrave;y&rdquo;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210357"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Pennsylvania sẽ tiếp tục kiểm phiếu đến đ&ecirc;m</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;Pennsylvania Kathy Boockvar trấn an c&aacute;c cử tri v&agrave;o chiều 5/11 (giờ địa phương)&nbsp;rằng l&aacute; phiếu của họ sẽ được đếm v&agrave; quan chức bầu cử của c&aacute;c hạt &quot;rất coi trọng việc n&agrave;y.&quot;</p> <p>B&agrave; Boockvar n&oacute;i tất cả phiếu của Pennsylvania c&oacute; thể được kiểm đếm xong trước ng&agrave;y 6/11, theo <em>CNN</em>. B&agrave; cũng cho biết nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu sẽ l&agrave;m việc đến khuya.</p> <p>B&agrave; Boockvar cũng lưu &yacute; c&aacute;c l&aacute; phiếu của qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; được gửi về nước ngo&agrave;i sẽ được kiểm cho đến ng&agrave;y 10/11.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_kathy_boockvar.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210356"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump ng&agrave;y c&agrave;ng bị r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch ở Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Quan chức cơ quan bầu cử Georgia cho biết tỷ lệ kiểm phiếu sẽ cho thấy c&aacute;ch biệt v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Trump hiện chỉ dẫn trước &ocirc;ng Biden 10.000 phiếu.</p> <p>Tại Pennsylvania, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden được r&uacute;t ngắn c&ograve;n khoảng 90.000 phiếu.&nbsp;H&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu vẫn chờ được kiểm đến v&agrave; &ocirc;ng Biden c&oacute; thể đạt lợi thế ở nh&oacute;m phiếu n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210355"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện Arizona sẽ r&otilde; r&agrave;ng hơn trong 6/11</h3> <p>Trưởng ban Ngoại vụ&nbsp;Arizona Katie Hobbs cho biết khoảng 400.000 đến 450.000 l&aacute; phiếu vẫn chưa được kiểm đếm xong tr&ecirc;n to&agrave;n bang n&agrave;y. Khoảng&nbsp;300.000 trong số n&agrave;y nằm ở hạt Maricopa - hạt lớn nhất trong bang.</p> <p>&quot;Trước khi kết th&uacute;c ng&agrave;y thứ s&aacute;u th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết Arizona đứng về ứng vi&ecirc;n n&agrave;o r&otilde; r&agrave;ng hơn&quot;, Hobbs n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210354"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter li&ecirc;n tục ẩn tweet của &ocirc;ng Trump</h3> <p>Hai tweet của tổng thống - tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng rằng cuộc bầu cử bị gian lận - đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; c&oacute; nội dung &quot;tranh chấp v&agrave; c&oacute; thể tạo ra hiểu biết sai lầm về bầu cử v&agrave; quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> <p>Tổng thống cũng retweet lại b&agrave;i đăng của con trai Eric Trump, k&ecirc;u gọi tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;c sai phạm trong bầu cử. Twitter sau đ&oacute; k&egrave;m ghi ch&uacute; rằng th&ocirc;ng tin n&agrave;y về gian lận bầu cử l&agrave; th&ocirc;ng tin &quot;tranh c&atilde;i&quot;.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1__1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210353"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Philadelphia</h3> <p>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump đệ đơn kiện quan chức bầu cử Philadelphia vi phạm quy tr&igrave;nh bằng việc ngăn cản quan s&aacute;t vi&ecirc;n. Đơn kiện kh&ocirc;ng n&ecirc;u r&otilde; việc ngăn cản n&agrave;y l&agrave; sao. Đơn kiện n&agrave;y c&oacute; vẻ tương tự vụ kiện được đưa l&ecirc;n T&ograve;a Tối cao Pennsylvania đầu ng&agrave;y 5/11, theo CNN.</p> <p>Philadelphia l&agrave; th&agrave;nh phố &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế r&otilde; rệt. Tr&ecirc;n to&agrave;n bang, &ocirc;ng Trump đang d&acirc;n trước &ocirc;ng Biden 90.000 phiếu với 370.000 phiếu chưa được kiểm.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210352"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện hiện tại ở 3 bang chiến trường Arizona, Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Đến rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), bang Arizona c&oacute; 86% phiếu đ&atilde; được kiểm xong v&agrave; &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở đ&acirc;y.</p> <p>Bang Georgia đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm đếm 98% phiếu cho thấy sự c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao giữa 2 ứng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_z2163138621950_0594632f65c6531038d0f45b58e348ff.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 3" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210351"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 98% phiếu ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, đến 5h ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), &ocirc;ng Trump đang dẫn trước ở bang chiến trường Georgia với tỷ lệ ủng hộ 49,5%. Con số của &ocirc;ng Biden l&agrave; 49,3%.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm xong. &Ocirc;ng Trump được 50,1% phiếu bầu phổ th&ocirc;ng c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,7%.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210350"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Pennsylvania giảm xuống c&ograve;n 90.542 phiếu.</h3> <p>Theo cập nhật từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n Jim Acosta của CNN, số phiếu &ocirc;ng Trump dẫn trước đối thủ tại Pennsylvania đ&atilde; giảm xuống chỉ c&ograve;n 90.542. Con số n&agrave;y từng l&agrave; gần 500.000.</p> <p>V&agrave;o 16h ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương, tức 4h ng&agrave;y 6/11 ở Việt Nam), Pennsylvania c&ograve;n 370.000 phiếu chưa kiểm. Thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i rằng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm đếm &quot;đa số r&otilde; rệt&quot; trong ng&agrave;y 5/11 v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết ai l&agrave; người thắng trong ng&agrave;y.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 20 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Joe Biden sẽ chắc chắn vượt con số 270 phiếu đại cử tri nếu thắng bang n&agrave;y, trong khi cuộc đua sẽ chưa ng&atilde; ngũ nếu &ocirc;ng Trump thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210349"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump biểu t&igrave;nh</h3> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump xuống đường biểu t&igrave;nh tại Philadelphia (Pennsylvania) v&agrave; Phoenix (Arizona). Đ&acirc;y l&agrave; những bang chưa ng&atilde; ngũ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t215533z_1768612286_rc29xj9ammdu_rtrmadp_3_usa_election_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201553z_235453065_rc28xj91wmvi_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201556z_34818149_rc28xj9ta95u_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210348"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang</h3> <p>Nguồn: <em>New York Times</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t073925z_1648392751_rc27wj907352_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210347"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212906z_1028134639_rc29xj996kc0_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212344z_1716782724_rc29xj9krg5v_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210346"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Joe Biden vừa ph&aacute;t biểu ngắn</h3> <p>Ứng vi&ecirc;n tổng thống Joe Biden vừa&nbsp;ph&aacute;t biểu ngắn tại Wilmington, Delaware.&nbsp;Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu mới nhất, &ocirc;ng Biden tỏ ra lạc quan về kết quả kiểm phiếu, v&agrave; n&oacute;i rằng &quot;quy tr&igrave;nh đang c&oacute; hiệu quả&quot;. &Ocirc;ng k&ecirc;u gọi mọi người ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; &quot;mọi phiếu bầu đều phải được đếm&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute; khoảng 24h, &ocirc;ng Biden cũng ph&aacute;t biểu, tự tin m&igrave;nh sẽ đắc cử.</p> <p>Tổng thống Donald Trump, người đ&atilde; tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh thắng lớn v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 v&agrave; y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu, chưa hề xuất hiện trở lại, &ocirc;ng chỉ đăng tweet, c&aacute;o buộc cuộc bầu cử gian lận. Tweet n&agrave;y đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; &quot;c&oacute; nội dung tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu biết sai lệch v&igrave; cuộc bầu cử v&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210345"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thế dẫn trước của &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania bị thu hẹp</h3> <p>Theo <em>CNN</em>, khoảng c&aacute;ch của &ocirc;ng Trump với &ocirc;ng Biden ở Pennsylvania, c&oacute; l&uacute;c từng l&agrave; 500.000 phiếu, đ&atilde; hạ xuống chỉ c&ograve;n khoảng tr&ecirc;n 114.000. Với 92% phiếu bầu đ&atilde; được kiểm, tổng thống vẫn chiếm ưu thế với 50,2% so với 48,2% phiếu gi&agrave;nh được của &ocirc;ng Biden.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta hẳn sẽ c&oacute; kết quả Pennsylvania v&agrave;o cuối ng&agrave;y h&ocirc;m nay&quot;, thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i với <em>CNN </em>v&agrave;o trưa ng&agrave;y 5/11.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210344"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden thắng kiện, Philadelphia kiểm phiếu trở lại</h3> <p><em>NBC</em> cập nhật rằng T&ograve;a &aacute;n Tối cao bang Pennsylvania đ&atilde; hủy quyết định của t&ograve;a &aacute;n cấp thấp về y&ecirc;u cầu gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia từ phe &ocirc;ng Trump.</p> <p>Việc kiểm phiếu qua đường bưu điện nhờ vậy đ&atilde; tiếp tục.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210343"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiếp tục thu hẹp khoảng c&aacute;ch ở bang Georgia</h3> <p>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Trump tiếp tục giảm, từ khoảng 18.000 phiếu trước đ&oacute; xuống c&ograve;n khoảng 14.000.</p> <p>Như vậy, &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn ở Georgia, với 49,5% số phiếu so với 49,2% của &ocirc;ng Biden.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_geo.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210342"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng c&aacute;ch biệt ở bang Nevada l&ecirc;n hơn 11.000 phiếu</h3> <p>Sau khi c&oacute; th&ecirc;m phiếu được kiểm, c&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở bang Nevada tăng từ khoảng 8.000 l&ecirc;n&nbsp;11.458 phiếu. &Ocirc;ng đang dẫn 49,5% - 48,5%, với 87% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Đợt phiếu mới n&agrave;y đến từ hạt Clark, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Las Vegas.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, thế dẫn tr&ecirc;n của &ocirc;ng Trump ở c&aacute;c bang Georgia v&agrave; Pennsylvania tiếp tục giảm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, nếu thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>Ảnh: <em>AFP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_afp_20201105172618.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210341"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thẩm ph&aacute;n Georgia b&aacute;c đơn kiện của đội ngũ Tổng thống Trump</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>, một thẩm ph&aacute;n ở Georgia b&aacute;c đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đối với việc bỏ phiếu vắng mặt ở bang n&agrave;y.</p> <p>Chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump lập luận rằng c&aacute;c quan chức bầu cử đang cố gắng kiểm đếm c&aacute;c l&aacute; phiếu kh&ocirc;ng hợp lệ ở Georgia.Khi bị &eacute;p cung cấp bằng chứng về tuy&ecirc;n bố đ&oacute;, chiến dịch của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể đưa ra được g&igrave;.Chiến dịch của tổng thống Mỹ đ&atilde; khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; ở nhiều bang chiến địa, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave;o thời điểm những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng đang được kiểm đếm.C&aacute;c quan chức bầu cử ở nhiều bang đ&atilde; nhấn mạnh họ sẽ kiểm mọi l&aacute; phiếu hợp lệ trước khi chốt kết quả.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_6cff8f5c_c033_4597_a23e_e23fb02a6243.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210340"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Th&ecirc;m địa phương ở Pennsylvania ho&atilde;n kiểm phiếu</h3> <p><em>CNN</em> cho biết hạt Allegheny của Pennsylvania sẽ ho&atilde;n kiểm phiếu đến ng&agrave;y 6/11 do một thỏa thuận tại t&ograve;a &aacute;n li&ecirc;n quan đến 29.000 phiếu bị tranh c&atilde;i. Thỏa thuận n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc in sai phiếu bầu v&agrave; phải in lại cho cử tri v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử. Ch&iacute;nh quyền hạt đồng &yacute; ho&atilde;n kiểm số phiếu in lại n&agrave;y đến ng&agrave;y 6/11 để chờ l&agrave;m r&otilde;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210339"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; &ocirc;ng Biden</h3> <p>Trong khi 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của tổng thống Mỹ cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu ở bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump tiếp tục đăng b&agrave;i tr&ecirc;n Twitter c&aacute;o buộc kết quả kiểm phiếu gian lận.&quot;Tất cả tiểu bang &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh chiến thắng gần đ&acirc;y sẽ bị ch&uacute;ng t&ocirc;i th&aacute;ch thức về mặt ph&aacute;p l&yacute; v&igrave; gian lận cử tri v&agrave; gian lận bầu cử li&ecirc;n bang. C&oacute; rất nhiều bằng chứng - cứ theo d&otilde;i b&aacute;o đ&agrave;i m&agrave; xem. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;SẼ THẮNG! Nước Mỹ tr&ecirc;n hết!&rdquo;, tổng thống Mỹ viết.</p> <p>Theo <em>NBC</em>, ph&iacute;a &ocirc;ng Biden c&aacute;o buộc chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp kiểm phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_trmp.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210338"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đại diện &ocirc;ng Trump đ&ograve;i tiếp cận việc kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Richard Grenell, cựu quyền gi&aacute;m đốc an ninh quốc gia Mỹ, cho biết chiến dịch của &ocirc;ng Trump muốn tiếp cận qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu tại hạt Clark, bang Nevada. &Ocirc;ng b&agrave;y tỏ lo ngại về gian lận phiếu bầu, tuy nhi&ecirc;n từ chối trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n tiếp từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n: &quot;Bằng chứng của &ocirc;ng đ&acirc;u?&quot;.Theo C-SPAN, điều n&agrave;y cho thấy chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang tiến gần đến động th&aacute;i ph&aacute;p l&yacute; ở Nevada.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_nevada.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210337"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử: &Ocirc;ng Trump vẫn sống v&agrave; khỏe mạnh</h3> <p>Bill Stepien, người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ, vẫn hy vọng &ocirc;ng Trump sẽ gi&agrave;nh chiến thắng ở bang chiến địa Pennsylvania v&agrave; c&oacute; được 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>&Ocirc;ng Stepien chỉ tr&iacute;ch &quot;giới truyền th&ocirc;ng v&agrave; những người trong cuộc ở th&agrave;nh phố n&agrave;y&quot;, những người đ&atilde; &quot;cố gắng gạt &ocirc;ng Donald Trump ra trong nhiều năm&quot;, từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho tới khi &ocirc;ng Trump bị luận tội.</p> <p>&ldquo;Donald Trump vẫn c&ograve;n sống v&agrave; khỏe mạnh&quot;, &ocirc;ng Stepien n&oacute;i.</p> <p>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ cho rằng &ocirc;ng Trump đang &quot;chen l&ecirc;n vị tr&iacute; dẫn đầu của đảng D&acirc;n chủ&quot; ở Arizona v&agrave; cuộc đua &quot;đang ng&agrave;y c&agrave;ng s&iacute;t sao&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng cũng nhấn mạnh: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&agrave;nh được Pennsylvania&quot;.</p> <p>Tại thời điểm n&agrave;y, nếu muốn đảm bảo c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể thua ở bang Pennsylvania. D&ugrave; chiến dịch của tổng thống Mỹ tự tin v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh ở bang n&agrave;y, tỷ lệ dẫn trước của &ocirc;ng Trump so với đối thủ đang thu hẹp dần khi phiếu bầu qua thư đang được kiểm đếm, theo <em>CNN.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210336"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; bầu cử Mỹ bắt đầu tại Pennsylvania</h3> <p>Một t&ograve;a &aacute;n địa phương đ&atilde; cho ph&eacute;p đại diện chiến dịch của &ocirc;ng Trump gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Điều n&agrave;y khiến việc kiểm phiếu qua đường bưu điện bị tạm ngưng, theo Reuters.Chiến dịch của &ocirc;ng Biden v&igrave; vậy đ&atilde; gửi khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n cấp cao hơn tại bang n&agrave;y nhằm v&ocirc; hiệu ph&aacute;n quyết của t&ograve;a cấp thấp, theo <em>NBC</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210335"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia buộc phải dừng kiểm phiếu qua đường bưu điện</h3> <p><em>NBC</em> cho biết việc kiểm phiếu qua đường bưu điện ở Philadelphia đ&atilde; buộc phải tạm dừng. Hai đại diện từ phe &ocirc;ng Trump đ&atilde; ở trong điểm kiểm phiếu. Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n để t&igrave;m c&aacute;ch kh&ocirc;i phục việc kiểm phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210334"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu</h3> <p>Pam Bondi v&agrave; Corey Lewandowski, 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump, bất ngờ xuất hiện b&ecirc;n ngo&agrave;i trung t&acirc;m hội nghị bang Pennsylvania ở Philadelphia. Họ cầm theo tr&aacute;t t&ograve;a v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t. Trung t&acirc;m hội nghị n&agrave;y cũng l&agrave; điểm kiểm phiếu của bang.</p> <p>Theo video do <em>The Hill</em> ghi lại, b&agrave; Pam Bondi khẳng định &quot;đội gi&aacute;m s&aacute;t&quot; của &ocirc;ng Trump c&oacute; đến 15 người.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_giam_sat.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210333"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biểu t&igrave;nh lan rộng ở Mỹ, bất đồng về việc dừng kiểm phiếu</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Người d&acirc;n ở nhiều th&agrave;nh phố tr&ecirc;n khắp nước Mỹ đang đổ ra đường biểu t&igrave;nh trong khi qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu ở c&aacute;c bang chiến địa đang bước v&agrave;o giai đoạn cuối.</p> <p><em>New York Times</em> ghi nhận một số th&agrave;nh phố c&oacute; d&ograve;ng người biểu t&igrave;nh l&agrave; Minneapolis, New York, Portland, Phoenix v&agrave; Detroit.</p> <p>Tại Minneapolis, người d&acirc;n cầm khẩu hiệu phản đối Tổng thống Trump v&agrave; chặn đường lưu th&ocirc;ng của xe cộ. Một số người biểu t&igrave;nh đ&atilde; bị bắt giữ.</p> <p>Trong khi đ&oacute; tại Detroit, bang Michigan, nh&oacute;m người ủng hộ &ocirc;ng Trump tụ tập ngo&agrave;i một trung t&acirc;m kiểm phiếu v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức &quot;dừng việc kiểm đếm&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>NYT.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_vote.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 17" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210332"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden sắp c&oacute; ph&aacute;t biểu về kiểm phiếu</h3> <p>Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden th&ocirc;ng b&aacute;o sắp c&oacute; họp b&aacute;o v&agrave;o l&uacute;c 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ).Quản l&yacute; chiến dịch Jen O&#39;Malley Dillon v&agrave; Cố vấn cấp cao Bob Bauer sẽ cập nhật về cục diện cuộc đua đến Nh&agrave; Trắng, giữa bối cảnh một số bang quan trọng chưa kiểm phiếu xong.</p> <p>Cuộc họp b&aacute;o đang trễ 15 ph&uacute;t.&nbsp;Trong khi đ&oacute;, cuộc họp b&aacute;o của phe &ocirc;ng Trump ở Las Vegas cũng đang trễ 45 ph&uacute;t</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210331"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia dự kiến c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11</h3> <p>Brad Raffensperger, người ph&aacute;t ng&ocirc;n của quan chức phụ tr&aacute;ch bầu cử bang Georgia, hy vọng bang n&agrave;y sẽ c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11.</p> <p>&quot;T&ocirc;i cầu nguyện rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&oacute; được kết quả cuối c&ugrave;ng v&agrave;o cuối ng&agrave;y&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Theo quan chức bầu cử bang chiến địa Georgia, c&ograve;n khoảng 60.000 phiếu bầu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm. Tổng thống Trump đang dẫn trước đối thủ Biden 18.000 phiếu bầu, tương đương 0,4% tổng số phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210330"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ca mắc Covid-19 mới đạt kỷ lục khi người Mỹ chờ kết quả bầu cử</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Trong khi những bang cuối c&ugrave;ng đang tiếp tục kiểm phiếu bầu, <em>New York Times</em> c&ocirc;ng bố số liệu thống k&ecirc; cho thấy trong ng&agrave;y 4/11, lần đầu ti&ecirc;n Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 kể từ đầu đại dịch.</p> <p>Tổng số ca mắc mới trong ng&agrave;y 4/11 l&agrave; hơn 107.800, theo cơ sở dữ liệu của <em>New York Times.</em>&nbsp;23&nbsp;tiểu bang ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y qua.</p> <p>Năm tiểu bang - Maine, Minnesota, Indiana, Nebraska v&agrave; Colorado - đều ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ng&agrave;y. Số ca bệnh ở c&aacute;c bang miền T&acirc;y v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Bắc Mỹ cũng đang tăng l&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210329"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Clinton nhắc nhở cử tri Georgia</h3> <p>Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhắn nhủ cử tri tại Georgia đừng qu&ecirc;n theo d&otilde;i l&aacute; phiếu theo h&igrave;nh thức vắng mặt của m&igrave;nh đ&atilde; được t&iacute;nh hay chưa. B&agrave; lưu &yacute; nếu phiếu bầu bị từ chối kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do, cử tri Georgia c&oacute; hạn ch&oacute;t l&agrave; 17h ng&agrave;y 6/11 để khiếu nại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210328"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng chưởng l&yacute; Pennsylvania: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để ai ngăn kiểm phiếu&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Tổng chưởng l&yacute; bang Pennsylvania, Josh Shapiro, chỉ tr&iacute;ch chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump v&igrave; đ&atilde; kiện để ngăn chặn kiểm phiếu.</p> <p>Trả lời <em>MSNBC</em>, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để bất kỳ ai ngăn qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu. Đ&acirc;y l&agrave; những l&aacute; phiếu hợp ph&aacute;p. Ch&uacute;ng sẽ được t&iacute;nh&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Shapiro c&aacute;o buộc tổng thống Mỹ đang cố gắng l&ocirc;i k&eacute;o c&aacute;c quan chức bầu cử v&agrave;o một cuộc chiến ch&iacute;nh trị, trong khi trọng t&acirc;m của cuộc bầu cử đang đổ dồn v&agrave;o những l&aacute; phiếu chưa được kiểm c&ograve;n lại.</p> <p>&quot;Những lời khoa trương đ&oacute; cần phải biến mất. Chiến dịch n&agrave;y đ&atilde; kết th&uacute;c rồi&quot;, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210327"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump nổi đ&oacute;a tr&ecirc;n Twitter</h3> <p>Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ bắt đầu đăng tải một loạt tweet với phong c&aacute;ch in hoa to&agrave;n bộ quen thuộc, sau một ng&agrave;y k&iacute;n tiếng bất thường.</p> <p>Trong d&ograve;ng tweet mới nhất, &ocirc;ng Trump khẳng định tất cả phiếu bầu nhận sau ng&agrave;y bầu cử to&agrave;n quốc kh&ocirc;ng được t&iacute;nh.Đăng tải của &ocirc;ng Trump một lần nữa bị Twitter d&aacute;n nh&atilde;n cảnh c&aacute;o: &quot;Một số hoặc to&agrave;n bộ nội dung được chia sẻ trong Tweet n&agrave;y g&acirc;y tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu sai về bầu cử hoặc quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự kh&aacute;c&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_trump_twitt.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 18" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210326"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Quan chức Arizona: &quot;Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm tất cả phiếu bầu&quot;</h3> <p>Phản ứng trước cuộc bầu cử b&ecirc;n ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu ở bang Arizona, quan chức bầu cử bang Katie Hobbs nhắc lại rằng ch&iacute;nh quyền sẽ đếm tất cả l&aacute; phiếu đ&atilde; nhận được.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu nổi mục ti&ecirc;u của những người biểu t&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; g&igrave;. Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm đếm mọi l&aacute; phiếu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nghĩa vụ ph&aacute;p l&yacute; để l&agrave;m thế&quot;, b&agrave; Hobbs n&oacute;i với <em>NBC</em> s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương).</p> <p>Quan chức n&agrave;y cho biết c&ograve;n khoảng 450.000 phiếu chưa được kiểm đếm, trong đ&oacute; c&oacute; khoảng 300.000 phiếu đến từ hạt Maricopa.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện dẫn trước Tổng thống Trump khoảng 68.000 phiếu tại bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210325"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump sắp ra đ&ograve;n bất ngờ ở Nevada</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ tổ chức họp b&aacute;o ngay trước cơ quan bầu cử hạt Clark, bang Nevada, v&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương). Thời điểm diễn ra họp b&aacute;o chỉ c&aacute;ch thời điểm hạt Clark cập nhật phiếu bầu 30 ph&uacute;t.Danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&iacute;a &ocirc;ng Trump sẽ c&oacute; mặt bao gồm những c&aacute;i t&ecirc;n &quot;cứng cựa&quot;: Ric Grenell - cựu gi&aacute;m đốc t&igrave;nh b&aacute;o quốc gia, Adam Laxalt - cựu tổng chưởng l&yacute; Nevada v&agrave; Michael McDonald - trưởng văn ph&ograve;ng đảng Cộng h&ograve;a ở Nevada.</p> <p>Theo <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Trump muốn nộp đơn khiếu nại cho t&ograve;a &aacute;n Nevada. Đơn n&agrave;y c&aacute;o buộc c&oacute; &iacute;t nhất 10.000 phiếu bầu ở Nevada điền t&ecirc;n những người kh&ocirc;ng c&ograve;n sống tại bang n&agrave;y v&agrave; do đ&oacute; kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210324"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada dự kiến c&ocirc;ng bố kết quả trong v&agrave;i giờ tới</h3> <p>Quan chức bang Nevada cho biết c&oacute; kế hoạch c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả bầu cử v&agrave;o trưa 5/11, theo giờ địa phương.&nbsp;</p> <p>Với 6 phiếu đại cử tri, Nevada c&oacute; thể mang lại đ&uacute;ng số phiếu m&agrave; ứng cử vi&ecirc;n Joe Biden c&ograve;n thiếu để đạt 270 phiếu đại cử tri v&agrave; gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.</p> <p>T&iacute;nh tới đầu ng&agrave;y 5/11, &ocirc;ng Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump ở Nevada gần 8.000 phiếu bầu. Trong khi đ&oacute;, khoảng 14% phiếu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210323"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: &quot;H&atilde;y dừng đếm phiếu&quot;</h3> <p>Trong khi c&aacute;c bang cuối c&ugrave;ng đang tiến h&agrave;nh kiểm phiếu v&agrave;o s&aacute;ng 5/11, Tổng thống Trump viết tr&ecirc;n Twitter: &quot;H&Atilde;Y DỪNG ĐẾM PHIẾU!.</p> <p>Trước đ&oacute;, c&aacute;c quan chức phụ tr&aacute;ch cuộc bầu cử cam kết sẽ kiểm đếm mọi phiếu bầu hợp lệ được nộp v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Cũng cần lưu &yacute; rằng&nbsp;nếu việc kiểm phiếu bị dừng lại ngay b&acirc;y giờ, cựu Ph&oacute; tổng thống Biden sẽ thắng cử v&igrave; &ocirc;ng đang dẫn trước ở bang Nevada. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &ocirc;ng đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để gi&agrave;nh được Nh&agrave; Trắng, theo <em>Guardian.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210322"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp kiểm phiếu xong, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước</h3> <p>Georgia, một trong những bang c&ograve;n lại c&oacute; thể quyết định &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng bốn năm tiếp theo, c&ograve;n gần 50.000 phiếu chưa được kiểm, theo người ph&aacute;t ng&ocirc;n của văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang.</p> <p>Người phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Brad Raffensperger dự kiến sẽ c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave;o 10h30 s&aacute;ng (giờ địa phương) - tức 22h30 giờ Việt Nam.</p> <p>Hiện tại, ở tiểu bang c&oacute; 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y, &ocirc;ng Trump đang dẫn tr&ecirc;n &ocirc;ng Biden 18.590 phiếu, với 99% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, ngay cả nếu thua ở Georgia, &ocirc;ng Biden vẫn c&ograve;n rộng đường tới &ldquo;con số v&agrave;ng&rdquo; 270, chẳng hạn thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri) hoặc Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri).</p> <p>Ảnh: <em>Bloomberg.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_be9579d9_7f6c_444a_9251_a0f5a79f58ec.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 19" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210321"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;</h3> <p>Trong khi một số bang chiến trường tiếp tục kiểm phiếu v&agrave; kết quả vẫn đang s&iacute;t sao, ứng cử vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đăng b&agrave;i viết tr&ecirc;n Twitter s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương), viết: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;.</p> <p>Đ&iacute;nh k&egrave;m b&agrave;i viết n&agrave;y l&agrave; đoạn video ngắn cho thấy những cử tri được cho đ&atilde; bỏ phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_z2162785173079_c83ffd0e10b82313ff07e5263f379ee3.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 20" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210320"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&ograve;n khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện ở Philadelphia</h3> <p><em>CNN</em> dẫn nguồn thạo tin cho biết hiện khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện của hạt Philadelphia, bang Pennsylvania, chưa được kiểm.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tr&ecirc;n trang web bầu cử của bang chiến địa n&agrave;y, số phiếu chưa được kiểm hiện l&agrave; 120.128.</p> <p>Điều n&agrave;y cho thấy rằng tổng số phiếu gửi qua thư được gửi đến đ&atilde; tăng l&ecirc;n.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền bang Pennsylvania quy định phiếu gửi qua bưu điện phải đến nơi trễ nhất l&agrave; ba ng&agrave;y sau cuộc bầu cử, với điều kiện phiếu được đ&oacute;ng dấu bưu điện trước ng&agrave;y 3/11.</p> <p>Thượng nghị sĩ Pennsylvania Bob Casey cho biết &ocirc;ng tin tưởng Joe Biden sẽ gi&agrave;nh chiến thắng tại bang n&agrave;y, v&agrave; c&aacute;c l&aacute; phiếu tại Philadelphia c&oacute; thể mang tới chiến thắng cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mới chỉ thấy ở Philadelphia c&oacute; khoảng 70% số phiếu được kiểm. Nhiều phiếu sẽ được xử l&yacute; v&agrave;o s&aacute;ng nay. V&agrave; chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng số phiếu ở Philadelphia c&oacute; thể đủ mang đến lợi thế cho &ocirc;ng Joe Biden&quot;, &ocirc;ng Casey n&oacute;i với <em>CNN.</em></p> <p>Theo số liệu tr&ecirc;n trang web bầu cử của Pennsylvania, to&agrave;n bang c&oacute; khoảng 750.000 phiếu bầu được gửi qua thư, mặc d&ugrave; con số n&agrave;y chưa được cập nhật gần đ&acirc;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_phieu.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 21" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210319"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp cập nhật kiểm phiếu</h3> <p>Quan chức hạt Fulton, bang Georgia, dự kiến cập nhật kết quả kiểm to&agrave;n bộ số phiếu c&ograve;n lại của địa phương v&agrave;o 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ, tức khoảng 23h tại Việt Nam).</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại Georgia, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch biệt với đối thủ đang thu hẹp dần. Điều n&agrave;y một phần v&igrave; c&aacute;c ủy ban bầu cử đang kiểm phiếu bầu qua đường bưu điện, vốn được cử tri đảng D&acirc;n chủ sử dụng nhiều hơn đảng Cộng h&ograve;a.Bang Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri v&agrave; l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump buộc phải thắng nếu muốn đủ 270 phiếu. Từ năm 1996 đến nay, Georgia lu&ocirc;n bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Ảnh: <em>Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_geor.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 22" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210318"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin</h3> <p><em>Wall Street Journal </em>cho biết Twitter ng&agrave;y 4/11 đ&atilde; chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin Mỹ để tuy&ecirc;n bố chiến thắng cho &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>Theo điều tra ban đầu, những t&agrave;i khoản dường như hoạt động c&oacute; tổ chức, nhằm lan truyền th&ocirc;ng tin sai lệch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội về bầu cử Mỹ.C&oacute; &iacute;t nhất 1 t&agrave;i khoản giả mạo đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng cho Tổng thống Trump.</p> <p>Phần lớn những t&agrave;i khoản n&agrave;y tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng tại một số bang quan trọng. C&oacute; nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin AP, nguồn tin được xem l&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất về dự b&aacute;o ứng vi&ecirc;n chiến thắng tại c&aacute;c bang Mỹ. Người ph&aacute;t ng&ocirc;n AP Patrick Maks đ&atilde; b&aacute;c bỏ mối li&ecirc;n hệ giữa c&aacute;c t&agrave;i khoản g&acirc;y tranh c&atilde;i với h&atilde;ng tin n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>Zuma Press.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_twitter.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210317"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>H&igrave;nh ảnh bạo động hậu bầu cử ở&nbsp;Portland</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 24" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_1000.jpeg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 24" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 25" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 25" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 26" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_1000_1_.jpeg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 26" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210316"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang chiến trường c&oacute; thể tạo bất ngờ lớn</h3> <p>Cuộc đua giữa hai ứng vi&ecirc;n th&ecirc;m kịch t&iacute;nh tại Georgia. &Ocirc;ng Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu.</p> <p>Đ&atilde; c&oacute; 98% số phiếu được kiểm nhưng số phiếu ủng hộ &ocirc;ng Trump vẫn dưới mốc 50%, mặc d&ugrave; Georgia lu&ocirc;n chọn ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a từ năm 1996 đến nay.Ở Nevada, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước nhưng c&aacute;ch biệt với đối thủ chỉ c&ograve;n 8.000 phiếu. Bất ngờ vẫn c&oacute; thể xảy ra.<em>AP</em> đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho phe D&acirc;n chủ, d&ugrave; vậy mới 88% số phiếu to&agrave;n bang được kiểm đếm. C&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Biden v&agrave; Tổng thống Trump l&agrave; khoảng 70.000 phiếu.Pennsylvania l&agrave; nơi &ocirc;ng Trump c&oacute; lợi thế lớn nhất với 150.000 phiếu nhiều hơn đối thủ. Số phiếu được kiểm chiếm 89% tổng số phiếu to&agrave;n bang.</p> <p>Ảnh: <em>WSJ.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 27" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_trump_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 27" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210315"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Sắp kiểm phiếu xong ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Cập nhập kết quả kiểm phiếu mới nhất từ Georgia cho thấy&nbsp;96% số phiếu đ&atilde; được kiểm xong. Đến hiện tại, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden chỉ với c&aacute;ch biệt rất nhỏ, 49,6% so với 49,2%.</p> <p>Đảng D&acirc;n chủ vẫn nu&ocirc;i hy vọng gi&agrave;nh được bang chiến trường nắm giữ 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y. D&ugrave; vậy, kết quả vẫn đang rất s&iacute;t sao để c&oacute; thể gọi t&ecirc;n người chiến thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210314"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cảnh s&aacute;t New York bắt h&agrave;ng chục người biểu t&igrave;nh hậu bầu cử</h3> <p>Tại New York, cảnh s&aacute;t tiến h&agrave;nh&nbsp;50 vụ bắt giữ trong c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ở khắp th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 4/11.</p> <p>C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh hậu bầu cử&nbsp;đang diễn ra ở nhiều th&agrave;nh phố tại Mỹ. Lực lượng tham gia l&agrave; những người ủng hộ của cả &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden. Quy m&ocirc; c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh l&agrave; vừa hoặc nhỏ, theo <em>Reuters</em>.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở&nbsp;Denver, bang Colorado, cũng tiến h&agrave;nh 4 vụ bắt giữ khi người biểu t&igrave;nh đụng độ với cảnh s&aacute;t.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở Minneapolis, bang Minnesota, cũng bắt một số người biểu t&igrave;nh v&igrave; cản trở giao th&ocirc;ng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210313"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bạo động hậu bầu cử ở Portland</h3> <p>Cảnh s&aacute;t ở th&agrave;nh phố Portland, bang Oregon&nbsp;tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng bạo động v&agrave; bắt 11 người, thu giữ vũ kh&iacute; v&agrave; ph&aacute;o của họ. Thống đốc bang Kate Brown điều động Vệ binh Quốc gia để canh giữ trật tự tại Portland nhằm đối ph&oacute; với phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> <p>Người ủng hộ Tổng thống Trump đ&atilde; biểu t&igrave;nh tại nhiều bang quan trọng như Arizona v&agrave; Pennsylvania, gia tăng &aacute;p lực l&ecirc;n việc kiểm phiếu.</p> <p>Ở Maricopa, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang Arizona, người biểu t&igrave;nh mang vũ kh&iacute;&nbsp;k&eacute;o đến trước địa điểm kiểm phiếu trong&nbsp;th&agrave;nh phố Phoenix. Họ đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang n&agrave;y phải kiểm đủ phiếu, phản đối c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố chiến thắng qu&aacute; sớm cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tại những bang Tổng thống Trump đang dẫn trước, người ủng hộ của &ocirc;ng lại đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch địa phương chấm dứt kiểm phiếu. Họ cho rằng nhiều phiếu bầu l&agrave;&nbsp;gian lận, v&agrave; điều n&agrave;y&nbsp;đ&aacute;nh cắp chiến thắng của &ocirc;ng Trump.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 28" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_portland.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 28" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 29" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 29" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 30" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_2.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 30" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 31" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_3.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 31" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 32" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_4.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 32" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210312"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm lại phiếu ở nhiều bang nhưng &quot;kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;</h3> <p>Đội ngũ của Tổng thống Trump đ&atilde; đệ một loạt đơn kiện tại c&aacute;c bang chiến trường quan trọng, y&ecirc;u cầu dừng kiểm phiếu hoặc kiểm phiếu lại, nhằm l&agrave;m chậm diễn tiến cuộc đua tranh.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ phần nhiều trong c&aacute;c đơn kiện n&agrave;y chỉ l&agrave; đưa ra khơi khơi v&agrave; kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;,&nbsp;Franita Tolson, gi&aacute;o sư luật tại Đại học Nam California, b&igrave;nh luận với <em>CNN</em>.</p> <p>B&agrave; chỉ ra đơn kiện tại Georgia, trong đ&oacute; phe &ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc một nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu trộn lẫn c&aacute;c phiếu vắng mặt đ&atilde; xử l&yacute; v&agrave; chưa xử l&yacute;.&nbsp;</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghi ngờ mục đ&iacute;ch lớn của đơn kiện n&agrave;y l&agrave;, trong ngắn hạn, l&agrave; l&agrave;m thay đổi dư luận. Để họ từ chỗ n&oacute;i về&nbsp;chiến thắng tiềm năng của Biden chuyển sang n&oacute;i về c&aacute;c sai s&oacute;t trong bầu cử, thậm ch&iacute; l&agrave; gian lận&quot;, b&agrave; n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210309"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Một số h&igrave;nh ảnh ở nước Mỹ trong l&uacute;c chờ đợi kết quả bầu cử</h3> Ảnh: AP. <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 33" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_000.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 33" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 34" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_001.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 34" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 35" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_002.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 35" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 36" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_003.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 36" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 37" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_004.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 37" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 38" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_my_005.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 38" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210308"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Arizona thu hẹp</h3> <p>D&ugrave; <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho &ocirc;ng Joe Biden, CNN ng&agrave;y 5/11 ph&acirc;n t&iacute;ch rằng khoảng c&aacute;ch giữa ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang được thu ngắn sau khi kiểm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Sự thay đổi xuất ph&aacute;t từ cập nhật tại hạt Maricopa l&uacute;c 2h30 ng&agrave;y 5/11. Trước đ&oacute;, văn ph&ograve;ng bầu cử th&agrave;nh phố Phoenix thuộc hạt n&agrave;y phải đ&oacute;ng cửa đột xuất. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; người biểu t&igrave;nh ủng hộ &ocirc;ng Trump tập trung ngay trước t&ograve;a nh&agrave;, với một số c&aacute; nh&acirc;n mang theo vũ kh&iacute; g&acirc;y lo ngại về an ninh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210302"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang quan trọng</h3> <p>Kết quả bầu cử sẽ được quyết định ở c&aacute;c bang Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Arizona (nơi đ&atilde; được một số h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố thuộc về &ocirc;ng Biden)&nbsp;v&agrave; Nevada.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">New York Times</em><span>.</span></p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 39" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_kiem_phieu.png" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 39" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210298"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người biểu t&igrave;nh cầm s&uacute;ng đến ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu</h3> <p>Tại hạt Maricopa, Arizona, c&aacute;c sĩ quan cảnh s&aacute;t đ&atilde; được điều động đến b&ecirc;n trong một trung t&acirc;m bầu cử trong khi người biểu t&igrave;nh tụ tập b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>Một số người biểu t&igrave;nh đội mũ &quot;Make America Great Again&quot;, cầm theo biểu ngữ c&aacute;o buộc gian lận bầu cử. H&igrave;nh ảnh từ CNN cho thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, khi nhiều người tập trung ở một b&atilde;i đỗ xe; họ vẫy cờ ủng hộ &ocirc;ng Trump, h&ocirc; vang đ&ograve;i dừng kiểm phiếu.&nbsp;</p> <p>Theo CNN, một số người trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; vũ kh&iacute;, v&igrave; luật bang Arizona cho ph&eacute;p mang vũ kh&iacute; một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai. T&ograve;a nh&agrave; nơi việc kiểm phiếu đang diễn ra phải đ&oacute;ng cửa để đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu.</p> <p><em>CNN </em>cũng cho biết đợt kết quả kiểm phiếu sắp được c&ocirc;ng bố trong v&ograve;ng nửa tiếng nữa c&oacute; thể sẽ bị tr&igrave; ho&atilde;n. Nhưng ban phụ tr&aacute;ch bầu cử hạt Maricopa khẳng định sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả như dự kiến.</p> <p>&ldquo;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của ban bầu cử hạt Maricopa sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i, l&agrave; thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh bầu cử tại khu vực bầu cử lớn thứ hai của hạt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả tối nay như đ&atilde; dự kiến&rdquo;, t&agrave;i khoản Twitter của ban bầu cử hạt n&agrave;y cho biết.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">AZCentral.com/CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 40" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_18887c60fff501ab58e4.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 40" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 41" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_emcwsklvkaanbbm.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 41" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210297"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hơn 90.000 phiếu chưa kiểm ở Georgia</h3> <p>Văn ph&ograve;ng của quan chức bầu cử bang Brad Raffensperger n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng vẫn c&ograve;n khoảng 90.735 phiếu chưa đếm ở Georgia. Văn ph&ograve;ng sẽ kh&ocirc;ng cập nhật th&ecirc;m chi tiết về phiếu chưa đếm nữa. Một cuộc họp b&aacute;o sẽ diễn ra ở nghị viện bang Georgia v&agrave;o 10h30 (giờ địa phương, 22h30 ở Việt Nam).</p> <p>Theo <em>New York Times</em>, hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu được kiểm ở Georgia, với Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Biden 0,7 điểm %, khoảng 31.000 phiếu.</p> <p>Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri, trong khi &ocirc;ng Biden hiện chỉ cần th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri để đạt được con số 270 (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; diễn biến mới ở <span>Arizona</span>).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210293"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch bị thu hẹp ở Arizona</h3> <p>Sau khi hạt Maricopa, Arizona c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu mới nhất, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; đối thủ đ&atilde; bị thu hẹp lại. &Ocirc;ng Biden hiện chỉ dẫn trước đối thủ 79.000 phiếu bầu. Kết quả dự kiến c&oacute; th&ecirc;m sau 3 giờ nữa.</p> <p>Hạt Maricopa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số phiếu bầu ở Arizona.C&aacute;c l&aacute; phiếu m&agrave; c&aacute;c quan chức vẫn đang xử l&yacute; bao gồm phiếu bầu vắng mặt đến nơi v&agrave;o tuần qua. Maricopa từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh tr&igrave; của phe bảo thủ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sự thay đổi nh&acirc;n khẩu học, chuyển đổi văn h&oacute;a ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; v&agrave; phong tr&agrave;o tiến bộ do người Mỹ Latin l&atilde;nh đạo đ&atilde; biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một trong những chiến trường tranh chấp gay gắt nhất.</p> <p><em>AP</em> v&agrave; một số h&atilde;ng tin kh&aacute;c tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cuộc ở đ&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, NBC News v&agrave; một v&agrave;i h&atilde;ng tin cho rằng khoảng c&aacute;ch n&agrave;y qu&aacute; s&iacute;t sao, kh&ocirc;ng thể biết chắc người chiến thắng l&agrave; ai.</p> <p>Ảnh:&nbsp;<em>Guardian.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 42" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_6720.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 42" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210288"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người Mỹ xuống đường y&ecirc;u cầu &quot;kiểm từng l&aacute; phiếu&quot;</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 43" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_vote_3.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 43" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 44" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_vote_2.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 44" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 45" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_vote_1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 45" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210282"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump cố gắng ngăn việc kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Chiến dịch của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện v&igrave; &ldquo;một quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ở Georgia chứng kiến 53 l&aacute; phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p v&agrave;o chồng phiếu vắng mặt đ&uacute;ng hạn ở hạt Chatham&rdquo;.</p> <p>Phe &ocirc;ng Trump đang y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức kh&ocirc;ng kiểm 53 l&aacute; phiếu đ&oacute; - mặc d&ugrave; họ kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng n&agrave;o về việc c&aacute;c l&aacute; phiếu n&agrave;y kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> <p>Cho đến nay, phần lớn phiếu bầu qua thư hoặc vắng mặt ủng hộ đảng D&acirc;n chủ. Điều n&agrave;y khiến chiến dịch của &ocirc;ng Trump t&igrave;m c&aacute;ch ngừng kiểm phiếu trong l&uacute;c tổng thống đang dẫn trước. C&oacute; khoảng 150.000 phiếu bầu chưa được kiểm xong ở Georgia. &Ocirc;ng Joe Biden chỉ k&eacute;m đối thủ 47.000 phiếu. &Ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiến thắng cuộc đua s&iacute;t sao n&agrave;y nếu số phiếu chưa được kiểm xong bầu cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210278"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bầu cử Mỹ c&oacute; thể ph&acirc;n định thắng thua v&agrave;o trưa 5/11</h3> <p><span>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang Nevada th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kiểm phiếu sẽ được cập nhật v&agrave;o giữa trưa 5/11 (theo giờ địa phương). </span></p> <p><span>Nội dung cập nhật sẽ bao gồm số phiếu được kiểm th&ecirc;m tại 2 hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang l&agrave; Clark v&agrave; Washoe.&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở Nevada v&agrave; c&oacute; cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang n&agrave;y. Với 264 phiếu đ&atilde; nắm trong tay nhờ 3 chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan v&agrave; Arizona, chiến thắng ở Nevada sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ c&aacute;n mốc 270 phiếu v&agrave; đắc cử tổng thống.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210276"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n một kịch bản để chiến thắng</h3> <p>Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang l&agrave; Pennsylvania, Georgia, North Carolina v&agrave; Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để c&aacute;n mốc 270 phiếu.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri t&iacute;nh đến đ&ecirc;m 4/11 (theo giờ địa phương).&nbsp;</p> <p>Để c&oacute; th&ecirc;m 56 phiếu v&agrave; c&aacute;n mốc chiến thắng 270, &ocirc;ng cần thắng hết 4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; l&agrave; Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) v&agrave; Georgia (16 phiếu).</p> <p>C&ograve;n một bang của Mỹ chưa c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; Alaska, nhưng chỉ c&oacute; 3 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Trump đang c&oacute; mức ủng hộ &aacute;p đảo đối thủ tại bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; cho &ocirc;ng Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đ&aacute;nh mất 1/4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; n&oacute;i tr&ecirc;n, &ocirc;ng vẫn kh&ocirc;ng thể c&aacute;n mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 46" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_kmd_263.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 46" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210274"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump khởi kiện, đ&ograve;i ngưng kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump đ&atilde; nộp đơn kiện tại Georgia, y&ecirc;u cầu ngừng kiểm phiếu ở bang chiến trường n&agrave;y, theo <em>AP</em>.Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri. Theo thăm d&ograve; mới nhất của <em>Wall Street Journal</em>, tổng thống Mỹ đang dẫn trước đối thủ với khoảng c&aacute;ch rất hẹp l&agrave; 49,9%, so với 48,8% phiếu ủng hộ &ocirc;ng Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 47" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t010226z_369372184_rc21wj94e037_rtrmadp_3_usa_election_georgia.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 47" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210273"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu Pennsylvania c&oacute; kết quả trong v&agrave;i ng&agrave;y tới</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;bang Pennsylvania, Kathy Boockvar, ước t&iacute;nh cần th&ecirc;m &quot;v&agrave;i ng&agrave;y trước khi đa số phiếu được kiểm xong&quot;.</p> <p>B&agrave; nhấn mạnh bang n&agrave;y đ&atilde; &quot;c&oacute; tiến triển tuyệt vời&quot; trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm phiếu. Ph&aacute;t biểu tại họp b&aacute;o c&ugrave;ng Thống đốc Tom Wolf, Boockvar cho biết &quot;h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu&quot; sẽ được kiểm trong đ&ecirc;m 4/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 48" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_e3a5ab79_d2ad_407b_ac2b_5c040f7726c8.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 48" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210272"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Quan chức đảng Cộng h&ograve;a bất b&igrave;nh với &ocirc;ng Trump</h3> <p>Nguồn tin <em>CNN</em> tiết lộ một số quan chức đảng Cộng h&ograve;a đang mất ki&ecirc;n nhẫn với c&aacute;ch h&agrave;nh xử của Tổng thống Trump. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đang bị cướp đi chiến thắng bởi gian lận bầu cử, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o.</p> <p>Người n&agrave;y cho rằng &ocirc;ng Trump đang đ&aacute;nh mất sự ủng hộ d&agrave;nh cho đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch của tổng thống khi đơn phương c&aacute;o buộc Pennsylvania c&oacute; gian lận bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210271"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lao v&agrave;o cuộc chiến tại t&ograve;a để giữ Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể quyết định kết cục cuộc đua Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 4/11 t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp v&agrave;o Pennsylvania với l&aacute; đơn gửi T&ograve;a &aacute;n Tối cao, y&ecirc;u cầu ph&acirc;n xử về việc liệu c&aacute;c l&aacute; phiếu nhận được trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y sau ng&agrave;y bầu cử c&oacute; được t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>cho hay.</p> <p>Họ cũng th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan v&agrave; Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang n&agrave;y, với l&yacute; do kh&ocirc;ng được tiếp cận v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 49" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212910z_2013521820_rc2lwj914jtb_rtrmadp_3_usa_election_pennsylvania.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 49" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210270"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đang tạm dẫn ở Pennsylvania</h3> <p>Với 84% số phiếu đ&atilde; được kiểm tại bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 51,9%, trong khi &ocirc;ng Biden nhận được 46,8%, theo Edison Research.</p> <p>Pennsylvania l&agrave; một trong c&aacute;c bang xanh, th&agrave;nh tr&igrave; l&acirc;u đời của đảng D&acirc;n chủ nhưng đ&atilde; rơi v&agrave;o tay &ocirc;ng Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. &Ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; chiến thắng quan trọng tại c&aacute;c bang xanh truyền&nbsp; thống&nbsp;kh&aacute;c l&agrave; Michigan v&agrave; Wisconsin. Chiến thắng ở Pennsylvania sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng nếu &ocirc;ng gi&agrave;nh được Nevada, nơi c&oacute; 6 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 50" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_kmd_273.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 50" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210269"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>5 bang chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng</h3> <header> <p>Hiện c&ograve;n c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n chờ kết quả kiểm phiếu:&nbsp;</p> </header> <ul> <li>Alaska</li> <li>Georgia</li> <li>North Carolina</li> <li>Nevada</li> <li>Pennsylvania</li> </ul> <p><span>Biden đang dẫn cuộc đua với 264 đại cử tri so với 213 đại cử tri của &ocirc;ng&nbsp;Trump.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="bau cu tong thong my anh 51" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_kmd_274.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 51" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <ul> </ul> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210268"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Người biểu t&igrave;nh mang theo c&aacute;c biểu ngữ &quot;h&atilde;y đếm mọi l&aacute; phiếu&quot; ở Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 52" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t215609z_1900169270_rc2jwj9s69ux_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 52" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 53" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t213637z_581706982_rc2lwj9lpuxk_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 53" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 54" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t214847z_1562514112_rc2lwj9fv8ks_rtrmadp_3_usa_election_new_york_protest_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 54" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210266"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump lại bị Twitter ẩn tweet</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng Trump rằng &quot;người ta bịa ra 500.000 phiếu ở Pennsylvania&quot; bị Twitter ẩn đi với nội dung &quot;bị tranh c&atilde;i&quot; v&agrave; c&oacute; thể sai lệch về cuộc bầu cử cũng như c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 55" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 55" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210261"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN v&agrave; NBC dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ thắng Michigan</h3> <p>Nếu thắng ở Michigan, &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n c&aacute;ch con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi &ocirc;ng cũng&nbsp;đang dẫn trước.</p> <p>99% phiếu đ&atilde; được kiểm. <em>AP </em>vẫn chưa đưa ra dự b&aacute;o người thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210259"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Mọi phiếu bầu phải được đếm&quot;</h3> <p>&Ocirc;ng Biden nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu phải được đếm, sau khi Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố chiến thắng v&agrave; y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; nộp đơn kiện tại Pennsylvania v&agrave; Michigan y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu v&igrave; c&oacute; dấu hiệu bất thường.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, cũng l&agrave; nơi &ocirc;ng nhận đề cử ch&iacute;nh thức từ đảng D&acirc;n chủ hồi th&aacute;ng 8.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 56" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 56" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210257"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được 270 phiếu&quot;</h3> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống đề cao việc &ocirc;ng &quot;lật lại&quot; được Arizona so với Tổng thống Trump, thắng một phiếu tại bang Nebraska (một trong hai bang cho chia phiếu)&nbsp;v&agrave; &quot;cảm thấy tốt l&agrave;nh về Pennsylvania&quot;.</p> <p>&quot;Sau một đ&ecirc;m d&agrave;i phiếu được đếm, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i. &quot;Một điều c&oacute; &yacute; nghĩa với t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i thắng phiếu phổ th&ocirc;ng&quot;.</p> <p><em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News&nbsp;</em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona, trong khi một số b&aacute;o đ&agrave;i kh&aacute;c chưa tuy&ecirc;n bố. Hiện 86% phiếu ở Arizona đ&atilde; được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210256"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang ph&aacute;t biểu</h3> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để tuy&ecirc;n bố chiến thắng, nhưng t&ocirc;i tin rằng khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng&quot;, &ocirc;ng Biden ph&aacute;t biểu, b&agrave;i ph&aacute;t biểu thứ hai của &ocirc;ng sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210254"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan</h3> <p>Theo <em>AP</em>, chiến dịch của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng họ đ&atilde; nộp đơn kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, khởi đầu những tranh chấp của ng&agrave;y bầu cử. Đơn kiện ở cả hai bang đề nghị cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n bầu cử tiếp cận tốt hơn điểm đếm phiếu. Đội ngũ chiến dịch của &ocirc;ng Trump n&oacute;i rằng họ muốn dừng đếm phiếu ở cả hai bang cho đến khi họ c&oacute; &quot;tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&quot; đối với c&aacute;c điểm đếm phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang bị dẫn với khoảng c&aacute;ch nhỏ ở bang Michigan, dẫn trước xa ở Pennsylvania nhưng đang bị thu hẹp v&igrave; phiếu qua thư được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210248"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona, CNN chưa</h3> <p><em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona (11 phiếu) v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương) d&ugrave; số phiếu đếm được mới hơn 80%. Đ&acirc;y l&agrave; bang đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh về được từ tay &ocirc;ng Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. <em>AP </em>n&oacute;i rằng ph&acirc;n t&iacute;ch về phiếu bầu to&agrave;n bang cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; đủ phiếu để &ocirc;ng Trump san bằng khoảng c&aacute;ch trong số c&aacute;c phiếu chưa đếm. sau 80% phiếu được đếm, &ocirc;ng Biden dẫn trước 5%, với 130.000 phiếu nhiều hơn &ocirc;ng Trump trong số 2,6 triệu phiếu đ&atilde; được đếm. Những phiếu c&ograve;n lại, c&oacute; bao gồm phiếu qua thư ở hạt Maricopa - nơi &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế, th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để &ocirc;ng Trump bắt kịp.</p> <p><em>New York Times</em> v&agrave; <em>CNN </em>chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona. Số phiếu của &ocirc;ng Biden theo cập nhật của hai trang n&agrave;y l&agrave; 237.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210241"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đường đến 270 rộng dần với &ocirc;ng Biden</h3> <p>Với chiến thắng vừa gi&agrave;nh được ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 248 phiếu. Nếu thắng th&ecirc;m ở Nevada v&agrave; Michigan (6 v&agrave; 16 phiếu), &ocirc;ng sẽ gi&agrave;nh được đ&uacute;ng 270 phiếu đại cử tri m&agrave; kh&ocirc;ng cần đợi Pennsylvania, Georgia hay North Carolina.</p> <p>Michigan vẫn đang đếm số phiếu c&ograve;n lại với &ocirc;ng Biden tạm dẫn trước, d&ugrave; chiến dịch của&nbsp;Tổng thống Trump cho biết đ&atilde; nộp đơn kiện y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu ở Michigan.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước ở&nbsp;Nevada, trong khi &ocirc;ng Trump dẫn ở&nbsp;Pennsylvania, Georgia v&agrave;&nbsp;North Carolina.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 57" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2fwj9xccp8_rtrmadp_trx_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 57" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 58" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2iwj9sag5e_rtrmadp_trx_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 58" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 59" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc27wj98do5i_rtrmadp_trx_usa_election_trump_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 59" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210236"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP: Joe Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Sau <em>CNN</em>, đến lượt <em>AP</em> ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người thắng ở Wisconsin. Wisconsin l&agrave; một phần trong &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; sụp đổ năm 2016 (c&ugrave;ng Pennsylvania v&agrave; Michigan). 10 phiếu đại cử tri tại Wisconsin sẽ l&agrave; chiến thắng lớn thứ hai&nbsp;đến thời điểm n&agrave;y của &ocirc;ng Biden, sau khi gi&agrave;nh lại 11 phiếu của bang Arizona trong s&aacute;ng 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Trước đ&oacute;, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết đang y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin trong l&uacute;c số phiếu được kiểm đếm cho thấy &ocirc;ng Biden chỉ hơn 20.000 phiếu.</p> <p>&quot;C&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về sự bất thường tại một số bang của Wisconsin, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ nghi&ecirc;m trọng về sự đ&uacute;ng đắn của kết quả&quot;, gi&aacute;m đốc chiến dịch Bill Stepien n&oacute;i trong một th&ocirc;ng c&aacute;o. &quot;Tổng thống sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 60" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_z2161489994209_69fb1fe48bd0766d45bc5f64110d930b.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 60" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210233"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Đ&agrave;i CNN dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin v&agrave; &quot;đ&uacute;t t&uacute;i&quot; 10 phiếu đại cử tri. Đ&acirc;y l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump từng thắng năm 2016, một phần do sự chủ quan qu&aacute; mức của b&agrave; Hillary Clinton. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&ugrave; được mệnh danh l&agrave;&nbsp;bang thuộc &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, tỷ lệ ủng hộ của &ocirc;ng Biden lần n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao với &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210231"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Biden sẽ chiến thắng Wisconsin</h3> <p>Biden sẽ chiến thắng bang chiến trường quan trọng Wisconsin, theo dự b&aacute;o của <em>CNN</em>.</p> <p><em>AP </em>chưa đưa ra dự b&aacute;o ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210223"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kết quả kh&oacute; thay đổi d&ugrave; &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>Do sự&nbsp;c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n trong khoảng 1 điểm phần trăm, &ocirc;ng Trump đủ điều kiện để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin. Tuy nhi&ecirc;n, cựu Thống đốc Scott Walker&nbsp;của bang n&agrave;y, một trong những đồng minh của &ocirc;ng Trump, cho rằng việc đếm lại phiếu&nbsp;chưa chắc c&oacute; hiệu quả.</p> <p>Theo &ocirc;ng Walker, y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể được chấp nhận, nhưng điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi kết quả. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do khoảng c&aacute;ch biệt nếu quy th&agrave;nh phiếu bầu sẽ l&agrave; 20.000, một con số rất cao.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210215"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định diễn ra ở một số hạt tại Wisconsin. Điều đ&oacute; dấy l&ecirc;n nghi vấn về t&iacute;nh x&aacute;c thực của kết quả&quot;, Bill Stepien, quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o. Người n&agrave;y kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể hơn.</p> <p>&quot;Ng&agrave;i tổng thống đang ho&agrave;n to&agrave;n ở trong ngưỡng đủ để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; ngay lập tức&quot;, vị quản l&yacute; cho biết.</p> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, với 99% phiếu bầu được kiểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn đầu với tỷ lệ 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Trump được 48,8% tổng số phiếu.</p> <p>V&igrave; khoảng c&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm n&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210212"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump sẽ đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở Wisconsin</h3> <p>Một nguồn tin của <em>Reuters</em> cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin. C&aacute;c thăm d&ograve; cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở nơi n&agrave;y với c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao.</p> <p>Trong diễn biến kh&aacute;c, m<span>ột quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump thừa nhận với <em>CNN </em>rằng&nbsp;họ đang trong &quot;thế kẹt&quot;, v&agrave; con đường chiến thắng cho &ocirc;ng Trump đang hẹp dần.</span></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, người n&agrave;y cho rằng cơ hội thắng vẫn c&ograve;n nếu họ c&oacute; thể gi&agrave;nh được Arizona v&agrave; Nevada.</p> <p>Bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với dự b&aacute;o của c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, khi cho rằng Arizona đ&atilde; gọi t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210210"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia chỉ c&ograve;n 200.000 phiếu chưa đếm</h3> <p>Người đứng đầu Sở Ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho biết cả bang n&agrave;y chỉ c&ograve;n khoảng 200.000 phiếu chưa kiểm. &quot;Tất cả mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được kiểm đếm&quot;, &ocirc;ng Raffensperger n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Georgia l&agrave; một bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. 94% tổng số phiếu đ&atilde; được kiểm ở đ&acirc;y cho thấy &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden với tỷ lệ 50,4% - 48,3%.</p> <p>C&ocirc;ng chức kiểm phiếu tại một địa điểm ở th&agrave;nh phố Atlanta. Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 61" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_georgia1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 61" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210209"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, c&aacute;ch biệt Trump - Biden chưa tới 1 điểm</h3> <p>Với 95% số phiếu đ&atilde; được kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump với tỷ số v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao: 49,6% v&agrave; 49%.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 62" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_wi3.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 62" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 63" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_wi2.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 63" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 64" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_wi1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 64" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210205"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phiếu phổ th&ocirc;ng của &ocirc;ng Biden nhiều nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ</h3> <p><em>Reuters </em>cho biết ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh 69.759.833 phiếu phổ th&ocirc;ng, trở th&agrave;nh người nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong khu&ocirc;n khổ một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về &ocirc;ng Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210204"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Biden tự tin về con đường chiến thắng</h3> <p>Trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, quản l&yacute; tranh cử Jen O&rsquo;Malley Dillon của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;đang tr&ecirc;n đường trở th&agrave;nh tổng thống mới của Mỹ, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh c&oacute; khả năng chiến thắng v&agrave;o buổi chiều (giờ Mỹ, tức rạng s&aacute;ng 5/11 giờ Việt Nam). Ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&oacute; thể đưa &ocirc;ng vượt tr&ecirc;n 270 phiếu đại cử tri trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, b&agrave; Dillon n&oacute;i.</p> <p>&ldquo;&Ocirc;ng Biden sẽ nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn mọi ứng vi&ecirc;n tổng thống trong lịch sử, v&agrave; ch&uacute;ng ta vẫn đang kiểm phiếu. &Ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave;nh được hơn 50% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng đến thời điểm n&agrave;y&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i với <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210203"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</h3> <p>&quot;Ng&agrave;i ph&oacute; tổng thống dự kiến ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong h&ocirc;m nay&quot;, Jen O&rsquo;Malley Dillon - quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden - n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện đang nắm ưu&nbsp;thế, sau khi kết quả kiểm phiếu tại Wisconsin v&agrave; Michigan đảo chiều về ph&iacute;a c&oacute; lợi cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, Michigan v&agrave; cả Nevada, &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri để&nbsp;trở th&agrave;nh tổng thống 46 của nước Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 65" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_biden333.png" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 65" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210202"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump thắc mắc bị mất thế dẫn đầu &quot;một c&aacute;ch kỳ lạ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump vừa viết tr&ecirc;n Twitter rằng việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n thế dẫn đầu ở một số bang l&agrave; &ldquo;rất kỳ lạ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tối qua t&ocirc;i đang dẫn tr&ecirc;n ở một số bang quan trọng. Rồi từng bang một, c&aacute;ch biệt của t&ocirc;i biến mất một c&aacute;ch kỳ diệu. Rất kỳ lạ&rdquo;, &ocirc;ng viết.</p> <p>D&ograve;ng tweet n&agrave;y của &ocirc;ng Trump, cũng như d&ograve;ng tweet trước, đ&atilde; bị Twitter ẩn.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố thắng cử, d&ugrave; quy tr&igrave;nh kiểm phiếu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc gieo ho&agrave;i nghi về quy tr&igrave;nh kiểm phiếu của &ocirc;ng Trump đang bị chỉ tr&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở n&agrave;o cho lập luận đ&oacute;. Mọi phiếu gửi về đều phải được kiểm.&nbsp;Phải để cho quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh&rdquo;, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ ra bất đồng khi trả lời <em>ABC News</em>.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; (những ph&aacute;t biểu) nực cười. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i vậy&rdquo;, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN</em>.</p> <p>Việc mất nhiều thời gian để kiểm phiếu, thậm ch&iacute; nhiều ng&agrave;y, l&agrave; điều đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ trước. Quy định ở nhiều bang kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p kiểm trước phiếu gửi qua bưu điện.</p> <p>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh Twitter của &ocirc;ng Trump.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 66" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_trumptwitter.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 66" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210201"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada bỗng th&agrave;nh nơi c&oacute; thể định đoạt cuộc bầu cử</h3> <p>So với c&aacute;c bang chiến trường như Florida, Ohio hay Pennsylvania th&igrave; Nevada &iacute;t được ch&uacute; &yacute; hơn do c&oacute; số phiếu đại cử tri thấp (6 phiếu).</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 4/11 chứng kiến sự vươn l&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại Wisconsin v&agrave; Michigan, trong khi Tổng thống Trump vẫn duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n tại Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p>Nếu lợi thế hiện tại được duy tr&igrave; tại Michigan (16 phiếu đại cử tri) v&agrave; Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 264 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Nevada, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ sẽ gi&agrave;nh đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước&nbsp;Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210200"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn cao cấp của &ocirc;ng Biden: &quot;Hồi kết đang nghi&ecirc;ng về ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;</h3> <p>Trả lời <em>CNN</em>, một cố vấn của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.</p> <p>&Ocirc;ng Biden được cho l&agrave; lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang&nbsp;Michigan, v&agrave;&nbsp;tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang theo d&otilde;i kỹ hạt Fulton ở bang Georgia.</p> <p>Hạt Fulton l&agrave; nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&oacute;&nbsp;80% phiếu đ&atilde; được kiểm. C&aacute;c th&agrave;nh phố l&agrave; nơi c&oacute; thể mang lại th&ecirc;m nhiều phiếu bầu cho&nbsp;&ocirc;ng Biden.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Biden tự tin c&oacute; thể chiến thắng trong ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210199"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden c&oacute; lợi thế ở những nơi c&ograve;n kiểm phiếu</h3> <p>C&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại vẫn đang kiểm phiếu. Số phiếu c&ograve;n lại nghi&ecirc;ng về ai l&agrave; yếu tố quyết định.</p> <p>Ở hai bang quan trọng Georgia v&agrave; Michigan, c&aacute;c địa hạt chưa kiểm xong phiếu l&agrave; nơi c&oacute; những th&agrave;nh phố lớn, như vậy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiếm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Ở bang Georgia, 8% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng vẫn chờ được kiểm. Phần lớn lượng phiếu&nbsp;chưa đếm chủ yếu ở hạt Fulton (nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta) v&agrave; hạt DeKalb.</p> <p>Phiếu gửi qua đường bưu điện ở hai hạt tr&ecirc;n sẽ&nbsp;tiếp tục được kiểm từ 8h30&nbsp;ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Ở bang Michigan, lượng phiếu c&ograve;n lại nằm ở hạt Wayne, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Detroit. Do vậy, &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kỳ vọng gi&agrave;nh được th&ecirc;m sự ủng hộ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 67" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_biden11.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 67" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210198"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden chỉ hơn &ocirc;ng Trump 0,2 điểm ở Michigan đến thời điểm hiện tại</h3> <p>Ảnh: <em>Twitter/AP</em>.</p> <img alt="bau cu tong thong my anh 68" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_z2161131529372_1958898a6c957e981802074b476eed62.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 68" /></div> </div> </li> <li class="comment" id="210196"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của &ocirc;ng Biden lạc quan về kết quả bầu cử</h3> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), một nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n&nbsp;Joe Biden n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng&nbsp;phe D&acirc;n chủ tự tin v&agrave;o cơ hội chiến thắng, dựa tr&ecirc;n kết quả đ&atilde; đạt được.&nbsp;</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o những phiếu bầu qua bưu điện, vốn&nbsp;mất nhiều thời gian kiểm đếm nhất&quot;, nguồn tin từ chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết. Người n&agrave;y tỏ ra lạc quan khi cho rằng ứng vi&ecirc;n Biden sẽ chiến thắng khi tất cả phiếu bầu đ&atilde; được kiểm.</p> <p>Một nguồn tin kh&aacute;c cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden lu&ocirc;n dự đo&aacute;n cuộc đua sẽ rất gay cấn. Theo một d&ograve;ng tweet từ v&agrave;i tuần trước của Jen O&rsquo;Malley Dillon,&nbsp;quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden,&nbsp;cuộc bầu cử sẽ c&oacute;&nbsp;kết quả s&aacute;t n&uacute;t ở nhiều khu vực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210195"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>94% phiếu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n</h3> <p>Theo đ&agrave;i <em>NPR</em>, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) l&ecirc;n 94%, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn đầu với tỷ lệ&nbsp;rất s&aacute;t n&uacute;t: &ocirc;ng Biden dẫn 49,3% - 49,1%.Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c đ&ecirc;m bầu cử 3/11, &ocirc;ng Trump l&agrave; người dẫn tr&ecirc;n ở bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210187"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ phiếu bầu chưa kiểm ở 4 bang chiến trường chỉ c&ograve;n khoảng 10%</h3> <p>Hiện 4 bang c&oacute; số phiếu chưa kiểm dưới 10%&nbsp;gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina v&agrave; Michigan. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay.&nbsp;<em>Fox News</em> v&agrave; <em>Guardian </em>đều cho biết hơn 90% phiếu ở Michigan đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Tổng thống Trump đang dẫn trước với khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n ở Georgia v&agrave; North Carolina. Ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang vượt l&ecirc;n với 13.057 phiếu, nhưng số phiếu chưa kiểm đếm l&ecirc;n tới 540.000.</p> <p>Ở Wisconsin, ứng vi&ecirc;n Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 20.748 phiếu, trong khi 173.000 phiếu vẫn đang chờ kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210186"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong gần 90% phiếu ở Michigan, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Với hơn 86% phiếu bầu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang được dự b&aacute;o dẫn trước với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,9%.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử ở th&agrave;nh phố Detroit, Michigan, đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 69" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_michigan_1.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 69" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210182"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; k&eacute;m 700.000 phiếu ở Pennsylvania, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể &ldquo;lội ngược d&ograve;ng&rdquo;</h3> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn &ocirc;ng Biden gần 700.000 phiếu tại bang Pennsylvania t&iacute;nh đến 17h chiều 4/11 (giờ H&agrave; Nội). Tuy nhi&ecirc;n, bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 1,4 triệu phiếu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <p>Do vậy, cơ hội vượt l&ecirc;n của &ocirc;ng Biden phụ thuộc việc &ocirc;ng c&oacute; thắng &aacute;p đảo trong số 1,4 triệu phiếu đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ Nate Cohn của <em>New York Times</em>, tỷ lệ phiếu bưu điện ủng hộ &ocirc;ng Biden l&agrave; 78%. Tỷ lệ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những khảo s&aacute;t trước bầu cử v&agrave; c&aacute;c khảo s&aacute;t về đơn đăng k&yacute; nhận phiếu, đều cho thấy &ocirc;ng Biden chiếm &aacute;p đảo phiếu qua bưu điện.</p> <p>Nếu 1,4 triệu phiếu c&ograve;n lại vẫn c&oacute; tỷ lệ như tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden sẽ hơn &ocirc;ng Trump khoảng&nbsp;800.000 phiếu trong nh&oacute;m phiếu gửi qua bưu điện. Con số n&agrave;y&nbsp;đủ để vượt qua c&aacute;ch biệt 700.000 hiện tại. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo điều n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump kh&oacute; gia tăng c&aacute;ch biệt th&ecirc;m v&igrave; c&aacute;c khu vực đem lại lợi thế cho &ocirc;ng gần như đ&atilde; kiểm phiếu hết. Hầu hết phiếu c&ograve;n lại l&agrave; ở Philadelphia v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210180"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 97% phiếu ở Wisconsin</h3> <p>Theo cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Biden c&oacute; triển vọng thắng ở bang Wisconsin với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,5%. Tổng thống Trump dự kiến được 48,8% tổng số phiếu, theo dự b&aacute;o của <em>New York Times</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210173"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden b&aacute;m s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Michigan</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>,&nbsp;khoảng 539.000 phiếu ở Michigan&nbsp;chưa kiểm xong. Trong khi đ&oacute;, tỷ lệ&nbsp;phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden đang tăng nhanh sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu bầu qua bưu điện. Đến hiện tại, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với &ocirc;ng Trump l&agrave; 12.526 phiếu.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Michigan cho biết h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu đang được kiểm đếm tại c&aacute;c hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n, bao gồm th&agrave;nh phố Detroit,&nbsp;Grand Rapids, Flint, Warren v&agrave;&nbsp;Sterling Heights.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210171"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở Wisconsin l&ecirc;n hơn 20.000 phiếu</h3> <p>C&aacute;ch biệt của Biden đ&atilde; nới rộng so với trước, theo cập nhật về số phiếu tr&ecirc;n <em>New York Times, </em>t&iacute;nh đến 19h30 (giờ H&agrave; Nội). &Ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; vượt l&ecirc;n v&agrave; gia tăng khoảng c&aacute;ch với đối thủ Donald Trump&nbsp;sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu&nbsp;qua bưu điện từ c&aacute;c th&agrave;nh phố Milwaukee v&agrave; Green Bay.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Craig Gilbert, phụ tr&aacute;ch Washington cho tờ b&aacute;o địa phương <em>Milwaukee Journal Sentinel, </em>cho biết kết quả phiếu qua thư ở Green Bay gi&uacute;p &ocirc;ng Biden nới rộng khoảng c&aacute;ch. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ dự kiến c&oacute; th&ecirc;m lợi thế nếu số phiếu qua bưu điện ở th&agrave;nh phố Kenosha được kiểm xong.</p> <table class="picture screenshot nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 70" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_capture_craig.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 70" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210168"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>ĐS Nguyễn Quốc Cường: Phiếu chưa kiểm tại 3 bang &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; thể tạo bất ngờ</h3> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường, nguy&ecirc;n thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản, n&oacute;i với<em>&nbsp;Zing</em> về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ&nbsp;năm nay&nbsp;rất gay gắt v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n định so với dự đo&aacute;n từ trước.</p> <p>&quot;Tuy nhi&ecirc;n đến nay, vẫn chưa c&oacute; bất ngờ n&agrave;o đ&aacute;ng kể, trừ chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona. C&aacute;c bang xanh vẫn bầu cho đảng D&acirc;n chủ, c&aacute;c bang đỏ vẫn bầu cho đảng Cộng h&ograve;a&quot;, đại sứ Cường n&oacute;i.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của vị đại sứ, cuộc đua giờ đ&acirc;y được quyết định ở những bang chiến trường c&ograve;n lại, đặc biệt l&agrave; ba bang hay gọi l&agrave; &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ, bao gồm Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p>Số phiếu chưa được kiểm ở ba bang n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra bất ngờ. Hiện tại, với số phiếu đ&atilde; được kiểm, lợi thế hầu như nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump, nhưng đại sứ Cường n&oacute;i&nbsp;&quot;như vậy&nbsp;cũng chưa thể n&oacute;i trước được điều g&igrave;&quot;.</p> <p>Theo vị đại sứ, đảng D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm từ thất bại năm 2016. &quot;Trong chiến dịch năm nay, nhất l&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Biden cũng như cựu tổng thống Obama đ&atilde; vận động rất mạnh mẽ ở c&aacute;c bang n&agrave;y. &Ocirc;ng Obama đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c cử tri D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng chủ quan để mất c&aacute;c bang n&agrave;y một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210165"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tạm dừng kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada cho biết c&ocirc;ng việc kiểm phiếu sẽ được tiếp tục trong s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ). C&aacute;c kết quả kiểm phiếu tiếp theo sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 5/11.Tại Nevada, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 8.000 phiếu phổ th&ocirc;ng. Khoảng 500.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Nevada, theo <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210163"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump &lsquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n&rsquo; khi tuy&ecirc;n bố thắng cử</h3> <p>Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ &yacute; bất đồng với việc &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố đắc cử d&ugrave; chưa kiểm phiếu xong. &Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đang &ldquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để n&oacute;i như vậy ngay trong đ&ecirc;m bầu cử&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i với <em>ABC News</em>. &ldquo;Tất cả phiếu được gửi về phải được kiểm&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i phiếu ở Pennsylvania phải tiếp tục được kiểm trong nhiều ng&agrave;y tới.</p> <p>&ldquo;Anh phải để quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh, trước khi đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; hợp lệ hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i nghĩ với việc tuy&ecirc;n bố đắc cử trước khi kiểm xong phiếu, th&igrave; nếu c&oacute; vấn đề g&igrave; sau n&agrave;y, khi &ocirc;ng n&ecirc;u vấn đề đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; &quot;một quyết định chiến lược tồi tệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;một quyết định ch&iacute;nh trị tồi tệ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; thể đến từ một người ở chức vị của &ocirc;ng ấy&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210160"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đ&atilde; kiểm xong gần 90% phiếu ở Wisconsin</h3> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong my anh 71" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/znews-photo-zadn-vn_wisconsin_kiem_phieu.jpg" title="bầu cử tổng thống mỹ ảnh 71" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử th&agrave;nh phố Milwaukee kiểm phiếu của những cử tri vắng mặt. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với 89% số phiếu được kiểm, &ocirc;ng Trump đang gi&agrave;nh được 49% phiếu bầu v&agrave; &ocirc;ng Biden được&nbsp;49,3% số&nbsp;phiếu, theo c&ocirc;ng ty thăm d&ograve; Edison Research.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210159"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Ẩn số&quot; phiếu bầu qua thư</h3> <p>Cử tri của &ocirc;ng Biden c&oacute; tỷ lệ bầu qua thư lớn hơn hẳn &ocirc;ng Trump, v&agrave; họ cũng sống chủ yếu ở c&aacute;c th&agrave;nh phố. V&igrave; vậy, trong bang n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh phố đang được ch&uacute; &yacute;. Một th&agrave;nh phố kh&aacute;c của bang, Green Bay, đang chậm kiểm phiếu v&igrave; m&aacute;y kiểm phiếu hết mực in, v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m mực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210158"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Wisconsin sẽ l&agrave; &quot;m&oacute;n qu&agrave; lớn&quot; với Biden</h3> <p>Mọi ch&uacute; &yacute; vẫn đang hướng về c&aacute;c bang thuộc Bức tường Xanh vẫn đang chậm kiểm phiếu gửi qua thư, nhất l&agrave; Wisconsin, bang m&agrave; &ocirc;ng Biden vừa vượt l&ecirc;n dẫn rất s&iacute;t sao.</p> <p><em>New York Times</em>&nbsp;cho biết &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n dẫn sau khi th&agrave;nh phố Milwaukee b&aacute;o về 169.000 phiếu gửi qua thư, phiếu sớm ở đ&acirc;y.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top