Ông Vũ Huy Hoàng - Từ người đầu tiên bị 'xóa tư cách nguyên bộ trưởng' đến khi bị khởi tố

Ông Vũ Huy Hoàng là cựu bộ trưởng đầu tiên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng khi đã nghỉ hưu và bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương

<div> <p><strong>Vụ lợi trong việc bổ nhiệm, điều động con trai</strong></p> <p>Trước khi bị khởi tố để điều tra về tội &quot;vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&quot;, &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng đ&atilde; từng bị Ban B&iacute; thư kỷ luật bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng Bộ C&ocirc;ng Thương giai đoạn 2011 &ndash; 2016.&nbsp;</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến mức kỷ luật tr&ecirc;n, bởi theo kết luận của UBKT T.Ư, &ocirc;ng Ho&agrave;ng thiếu gương mẫu, c&oacute; biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm v&agrave; điều động con trai l&agrave;m kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Thuốc l&aacute; Việt Nam; tham gia HĐQT v&agrave; giữ chức Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Sabeco,.</p> <p>Theo UBKT T.Ư, việc l&agrave;m tr&ecirc;n của &ocirc;ng Ho&agrave;ng l&agrave; vi phạm quy định của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương về những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m, quy định của Ban B&iacute; thư về tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, vi phạm Luật Ph&ograve;ng, chống tham nhũng, g&acirc;y bức x&uacute;c trong x&atilde; hội.</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng cũng bị kết luận l&agrave; thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xu&acirc;n Thanh giữ chức Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng, Trưởng Văn ph&ograve;ng Bộ tại Đ&agrave; Nẵng; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban c&aacute;n sự Đảng, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới v&agrave; Ph&aacute;t triển doanh nghiệp Bộ C&ocirc;ng Thương.</p> <p>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; mặc d&ugrave; biết Trịnh Xu&acirc;n Thanh c&oacute; sai phạm, kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, nhưng &ocirc;ng Ho&agrave;ng vẫn đồng &yacute; với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuy&ecirc;n chuyển Trịnh Xu&acirc;n Thanh về c&ocirc;ng t&aacute;c tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh.</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng cũng l&agrave; người chỉ đạo đ&aacute;nh gi&aacute;, quy hoạch, đề nghị ph&ecirc; duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xu&acirc;n Thanh v&agrave; một số c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc, quy tr&igrave;nh, thủ tục v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn.</p> <p><strong>Người đầu ti&ecirc;n bị c&aacute;ch chức khi đ&atilde; nghỉ hưu</strong></p> <p>Từ những vi phạm tr&ecirc;n, &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng đ&atilde; bị Ban B&iacute; thư thi h&agrave;nh kỷ luật bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng Bộ C&ocirc;ng Thương giai đoạn 2011 &ndash; 2016.</p> <p>Sau đ&oacute;, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; ra Nghị quyết xử l&yacute; kỷ luật bằng h&igrave;nh thức x&oacute;a tư c&aacute;ch nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng do đ&atilde; c&oacute; những vi phạm về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng.</p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cũng c&oacute; quyết định thi h&agrave;nh kỷ luật bằng h&igrave;nh thức x&oacute;a tư c&aacute;ch nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng.</p> <p>Như vậy, &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng l&agrave; quan chức đầu ti&ecirc;n bị kỷ luật bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức, x&oacute;a tư c&aacute;ch nguy&ecirc;n Bộ trưởng sau khi đ&atilde; nghỉ hưu. Việc kỷ luật &ocirc;ng Ho&agrave;ng cũng bắt đầu mở ra một qu&aacute; tr&igrave;nh mới về việc kh&ocirc;ng c&ograve;n chuyện &ldquo;hạ c&aacute;nh an to&agrave;n&rdquo;. &nbsp;&nbsp;</p> <div> <p>Trong cuộc họp mới đ&acirc;y, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Ph&ograve;ng, chống tham nhũng đ&atilde; y&ecirc;u cầu, từ nay đến hết năm 2020 tập trung điều tra, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh, kịp thời sai phạm của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan đến c&aacute;c 5 đại &aacute;n, trong đ&oacute; c&oacute; vụ &aacute;n &quot;Vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute; đất đai&quot; xảy ra tại Tổng c&ocirc;ng ty Bia rượu nước giải kh&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n (Sabeco), quận 1, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top