Ông Đinh La Thăng chấp nhận 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ

Cựu Chủ tịch PVN chấp nhận mức án 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ đồng trong vụ án ở Ethanol Phú Thọ. Như vậy, bị cáo lĩnh tổng mức án 30 năm tù, phải khắc phục 830 tỷ.

<div> <p>Ng&agrave;y 14/4, TAND TP H&agrave; Nội cho biết cơ quan n&agrave;y đ&atilde; nhận được đơn kh&aacute;ng c&aacute;o của Trịnh Xu&acirc;n Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng c&ocirc;ng ty x&acirc;y lắp dầu kh&iacute; - PVC) v&agrave; 6 người kh&aacute;c li&ecirc;n quan vụ &aacute;n xảy ra tại dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y Ethanol Ph&uacute; Thọ.</p> <p>&Ocirc;ng Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam - PVN) kh&ocirc;ng kh&aacute;ng c&aacute;o, chấp nhận mức &aacute;n 11 năm t&ugrave; v&agrave; bồi thường d&acirc;n sự <abbr class="rate-vnd">200 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Trong đơn gửi t&ograve;a, Trịnh Xu&acirc;n Thanh kh&aacute;ng c&aacute;o to&agrave;n bộ bản &aacute;n sơ thẩm tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o 18 năm t&ugrave; v&agrave; buộc bồi thường d&acirc;n sự hơn 143 tỷ.</p> <p>3 bị c&aacute;o xin giảm &aacute;n v&agrave; xin miễn tr&aacute;ch nhiệm d&acirc;n sự, gồm Vũ Thanh H&agrave; (cựu Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP H&oacute;a dầu v&agrave; Nhi&ecirc;n liệu sinh học Dầu kh&iacute; - PVB), Phạm Xu&acirc;n Diệu (cựu tổng gi&aacute;m đốc PVC) v&agrave; Nguyễn Xu&acirc;n Thủy (cựu ph&oacute; ph&ograve;ng tại PVB).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong Dinh La Thang khang cao anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/znews-photo-zadn-vn_dlt.jpg" title="Ông Đinh La Thăng kháng cáo ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Do kh&ocirc;ng kh&aacute;ng c&aacute;o, &ocirc;ng Đinh La Thăng lĩnh tổng mức &aacute;n 30 năm t&ugrave; v&agrave; phải bồi thường <abbr class="rate-vnd">830 tỷ đồng</abbr> do li&ecirc;n quan 4 vụ &aacute;n. Ảnh: <em>TTXVN.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại mong muốn t&ograve;a ph&uacute;c thẩm xem x&eacute;t miễn tr&aacute;ch nhiệm d&acirc;n sự. Họ gồm Khương Anh Tuấn (cựu ph&oacute; ph&ograve;ng thuộc PVB), L&ecirc; Thanh Th&aacute;i (cựu trưởng ph&ograve;ng thuộc PVB) v&agrave; Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh T&acirc;m (cựu kế to&aacute;n trưởng PVB). Ri&ecirc;ng &ocirc;ng Th&aacute;i c&ograve;n kiến nghị được hưởng &aacute;n treo.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c bị c&aacute;o tr&ecirc;n, C&ocirc;ng ty TNHH đầu tư Mai Phương, b&ecirc;n c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan, cũng kh&aacute;ng c&aacute;o để đề nghị cấp ph&uacute;c thẩm xem x&eacute;t trả lại 3.400 m2 đất tại Tam Đảo (Vĩnh Ph&uacute;c) cho doanh nghiệp n&agrave;y. Trước đ&oacute;, t&ograve;a sơ thẩm tuy&ecirc;n trả lại khu đất cho PVC.</p> <p>Trong bản &aacute;n sơ thẩm tuy&ecirc;n v&agrave;o chiều 15/3, HĐXX kết luận &ocirc;ng Đinh La Thăng c&oacute; vai tr&ograve; ch&iacute;nh, biết r&otilde; li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T kh&ocirc;ng đủ năng lực nhưng đ&atilde; d&ugrave;ng ảnh hưởng của m&igrave;nh, quyết định chỉ định thầu cho PVC) do Trịnh Xu&acirc;n Thanh l&agrave;m Chủ tịch HDQT thực hiện dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ.</p> <p>H&agrave;nh vi sai phạm của &ocirc;ng Thăng thể hiện qua việc chủ tr&igrave; c&aacute;c cuộc họp, b&uacute;t ph&ecirc; chỉ đạo PVB v&agrave; PVC ho&agrave;n tất thủ tục chỉ định thầu cho li&ecirc;n danh tr&aacute;i quy định. Chủ trương n&agrave;y khiến dự &aacute;n phải dừng thi c&ocirc;ng v&agrave;o th&aacute;ng 7/2013 khi chưa hạng mục n&agrave;o ho&agrave;n th&agrave;nh, g&acirc;y thiệt hại <abbr class="rate-vnd">543 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>C&ograve;n Trịnh Xu&acirc;n Thanh c&ugrave;ng Đỗ Văn Hồng (Chủ tịch HĐQT, Tổng gi&aacute;m đốc PVB Kinh Bắc) đ&atilde; lợi dụng chức vụ, quyền hạn li&ecirc;n quan chỉ đạo PVC tạm ứng cho PVC Kinh Bắc <abbr class="rate-vnd">25 tỷ đồng</abbr> để mua mảnh đất ở Tam Đảo.</p> <p>Đối với c&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại, t&ograve;a sơ thẩm quy kết họ l&agrave; đồng phạm, t&iacute;ch cực thực hiện những chỉ đạo tr&aacute;i quy định của cấp tr&ecirc;n, tạo điều kiện cho li&ecirc;n danh nh&agrave; thầu kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm được chỉ định triển khai dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong Dinh La Thang khang cao anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/znews-photo-zadn-vn_dinh_la_thang.jpg" title="Ông Đinh La Thăng kháng cáo ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="notebox ncenter"> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o ng&agrave;y 2/4 của Bộ Tư ph&aacute;p, &ocirc;ng Nguyễn Văn Sơn, Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, cho biết sau 4 vụ &aacute;n, &ocirc;ng Đinh La Thăng bị buộc bồi thường khoảng <abbr class="rate-vnd">830 tỷ đồng</abbr>. Đến nay, bị c&aacute;o mới khắc phục gần 4,5 tỷ.</p> <p>C&ograve;n Trịnh Xu&acirc;n Thanh bị buộc bồi thường <abbr class="rate-vnd">122 tỷ đồng</abbr>. Hiện, &ocirc;ng Thanh thi h&agrave;nh &aacute;n được 31 tỷ.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top