Nhiều dự án cao tốc không có nhà đầu tư

Ít nhất bốn dự án cao tốc không có nhà đầu tư tham gia khiến đơn vị chủ quản phải đề xuất chuyển sang đầu tư công.

<div> <p class="Normal">Th&aacute;ng 11, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; hủy thầu hai dự &aacute;n th&agrave;nh phần cao tốc Bắc Nam l&agrave; quốc lộ 45 - Nghi Sơn v&agrave; Nghi Sơn - Diễn Ch&acirc;u do kh&ocirc;ng t&igrave;m được nh&agrave; đầu tư. Đ&acirc;y l&agrave; 2 trong 8 dự &aacute;n cao tốc Bắc Nam trước đ&oacute; được Quốc hội quyết định đầu tư theo h&igrave;nh thức thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP).</p> <p class="Normal">Trong số 8 dự &aacute;n n&agrave;y, hồi đầu năm, khi Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải sơ tuyển nh&agrave; đầu tư, dự &aacute;n Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng kh&ocirc;ng c&oacute; doanh nghiệp tham gia.</p> <p class="Normal">Như vậy đến nay 3 trong số 8 dự &aacute;n cao tốc Bắc Nam dự kiến triển khai theo h&igrave;nh thức PPP đ&atilde; kh&ocirc;ng thu h&uacute;t được nguồn lực ngo&agrave;i ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước. Hồi th&aacute;ng 6, Quốc hội đ&atilde; quyết định chuyển dự &aacute;n Vĩnh Hảo - Phan Thiết sang đầu tư c&ocirc;ng. Với dự &aacute;n quốc lộ 45 - Nghi Sơn v&agrave; Nghi Sơn - Diễn Ch&acirc;u, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đang đề xuất Ch&iacute;nh phủ b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem x&eacute;t chuyển sang sử dụng vốn ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, trong th&aacute;ng 10, UBND tỉnh Tuy&ecirc;n Quang hủy sơ tuyển nh&agrave; đầu tư thực hiện dự &aacute;n cao tốc Ph&uacute; Thọ - Tuy&ecirc;n Quang do kh&ocirc;ng c&oacute; doanh nghiệp n&agrave;o nộp hồ sơ. Tỉnh đ&atilde; đề xuất Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải cho chuyển dự &aacute;n n&agrave;y sang đầu tư c&ocirc;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/cao-toc-6802-1589553774-6559-1-8276-2804-1607221993.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=GGgChRHX2Dm7Bua4qS_yDw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="482" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_cao-toc-6802-1589553774-6559-1-8276-2804-1607221993.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/cao-toc-6802-1589553774-6559-1-8276-2804-1607221993.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=KpsXTJkEAM3tTWJ0AwCfvQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/cao-toc-6802-1589553774-6559-1-8276-2804-1607221993.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Y3mvEcg2e9NFPzPaVoZQ2Q 2x" /><img alt="Cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ kết nối với các dự án cao tốc Bắc Nam đang triển khai. Ảnh:Võ Thạnh." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_cao-toc-6802-1589553774-6559-1-8276-2804-1607221993.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Cao tốc La Sơn - T&uacute;y Loan sẽ kết nối với c&aacute;c dự &aacute;n cao tốc Bắc Nam đang triển khai. Ảnh: <em>V&otilde; Thạnh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch l&yacute; do nhiều dự &aacute;n PPP hạ tầng giao th&ocirc;ng k&eacute;m hấp dẫn,</strong> &ocirc;ng Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng (VARSI), cho rằng th&aacute;ch thức lớn nhất đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư l&agrave; huy động vốn t&iacute;n dụng. C&aacute;c dự &aacute;n PPP hạ tầng giao th&ocirc;ng c&oacute; mức đầu tư lớn, đơn cử dự &aacute;n Vĩnh Hảo - Phan Thiết d&agrave;i 101 km, tổng mức đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng; thời gian vay vốn k&eacute;o d&agrave;i tiềm ẩn rủi ro cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, n&ecirc;n kh&oacute; vay vốn.</p> <p class="Normal">Trong khi đ&oacute;, thời gian qua nhiều dự &aacute;n BOT đ&atilde; ph&aacute;t sinh những vướng mắc về thu ph&iacute;, dẫn đến doanh thu thực tế thấp hơn phương &aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh đề ra ban đầu.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Chủng nh&igrave;n nhận việc c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan thường xuy&ecirc;n thay đổi, như quy định về thuế, ph&iacute; hay về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản c&ocirc;ng...., g&acirc;y rủi ro cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh đầu tư, ảnh hưởng xấu đến việc th&uacute;c đẩy đầu tư d&agrave;i hạn. Nhiều dự &aacute;n được nh&agrave; nước hỗ trợ vốn ng&acirc;n s&aacute;ch song chậm giải ng&acirc;n cũng khiến nh&agrave; đầu tư lo ngại.</p> <p class="Normal"><strong>Với c&aacute;c dự &aacute;n cao tốc Bắc Nam đang triển khai,</strong> l&atilde;nh đạo VARSI cho rằng, tại hồ sơ mời thầu, nh&agrave; đầu tư chỉ c&oacute; tối đa 6 th&aacute;ng để huy động vốn t&iacute;n dụng; trường hợp kh&ocirc;ng huy động được vốn th&igrave; cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền sẽ hủy hợp đồng. Quy định mốc thời gian được cho l&agrave; &quot;qu&aacute; gấp g&aacute;p&quot; trong điều kiện huy động vốn ở Việt Nam.</p> <p class="Normal">&quot;Với h&agrave;ng loạt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n, cơ hội để nh&agrave; đầu tư tiếp cận được c&aacute;c dự &aacute;n cao tốc Bắc Nam l&agrave; rất thấp&quot;, &ocirc;ng Chủng n&oacute;i v&agrave; cho rằng chỉ khi cơ chế của phương thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư l&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi, tạo dựng được niềm tin th&igrave; Nh&agrave; nước mới k&ecirc;u gọi được th&ecirc;m vốn trong d&acirc;n, vốn từ nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i c&ugrave;ng l&agrave;m PPP.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Trần Văn Thế, Ph&oacute; chủ tịch Hiệp hội VARSI, n&ecirc;u th&ecirc;m một số vấn đề như: Nhiều dự &aacute;n BOT hiện nay kh&ocirc;ng được tăng gi&aacute; theo lộ tr&igrave;nh, vốn hỗ trợ của Nh&agrave; nước kh&ocirc;ng đủ... khiến nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng mặn m&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n BOT mới. Theo &ocirc;ng, trong trường hợp kh&ocirc;ng huy động được vốn t&iacute;n dụng từ ng&acirc;n h&agrave;ng, cơ quan quản l&yacute; c&oacute; thể th&aacute;o gỡ bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch, v&iacute; dụ như cho ph&eacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu c&ocirc;ng tr&igrave;nh được Nh&agrave; nước bảo l&atilde;nh.</p> <p class="Normal"><strong>Với g&oacute;c nh&igrave;n doanh nghiệp</strong>, &ocirc;ng Phan Văn Thắng, Ph&oacute; chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Đ&egrave;o Cả, n&oacute;i &quot;hiện nhiều doanh nghiệp đủ năng lực kỹ thuật l&agrave;m đường cao tốc, song ch&iacute;nh s&aacute;ch hay thay đổi khiến họ lo lắng khi tham gia dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng thường đ&ograve;i hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian cả chục năm&quot;.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng, với hợp đồng BOT, nh&agrave; đầu tư v&agrave; cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền đều b&igrave;nh đẳng. Nhưng thực tế cơ quan quản l&yacute; c&oacute; thể xử l&yacute; nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng cam kết, ở chiều ngược lại, khi cơ quan quản l&yacute; kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng cam kết th&igrave; kh&ocirc;ng bị xử l&yacute; v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chế t&agrave;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/khoi-cong-7837-1605757899-3661-1607221993.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=cGopMYGq8PfX5MZ928Q7BQ" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="482" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_khoi-cong-7837-1605757899-3661-1607221993.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/khoi-cong-7837-1605757899-3661-1607221993.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=9DfeDFtzC7udufD4jhKxxA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/06/khoi-cong-7837-1605757899-3661-1607221993.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RHqCD1tJaQBhA7ICZkf8jg 2x" /><img alt="Công trường thi công cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 bằng vốn đầu tư công. Ảnh:Anh Duy" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_khoi-cong-7837-1605757899-3661-1607221993.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">C&ocirc;ng trường thi c&ocirc;ng cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 bằng vốn đầu tư c&ocirc;ng. Ảnh:<em>Anh Duy</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Về ph&iacute;a cơ quan quản l&yacute;</strong>, &ocirc;ng Nguyễn Viết Huy, Ph&oacute; vụ trưởng Đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải), cho hay nguồn vốn vay ng&acirc;n h&agrave;ng thường chiếm 30-50% tổng vốn đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n BOT. Tuy nhi&ecirc;n hiện c&aacute;c doanh nghiệp kh&oacute; vay vốn v&igrave; ng&acirc;n h&agrave;ng e ngại rủi ro từ những dự &aacute;n bị giảm doanh thu thời gian qua.</p> <p class="Normal">&quot;Luật Đầu tư theo phương thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP) sẽ c&oacute; hiệu lực từ năm tới (2021). Hiện nh&agrave; đầu tư chưa biết sẽ được hưởng những hỗ trợ g&igrave; theo Luật mới, n&ecirc;n họ c&oacute; t&acirc;m l&yacute; chờ đợi nghị định cụ thể h&oacute;a Luật n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng Huy n&oacute;i v&agrave; kiến nghị c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; dứt điểm những tồn tại của c&aacute;c dự &aacute;n BOT gặp kh&oacute; khăn thời gian qua để Luật PPP mới ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực hơn với lĩnh vực hạ tầng giao th&ocirc;ng.</p> <p class="Normal">&quot;Nh&agrave; nước n&ecirc;n tăng phần vốn hỗ trợ đối với c&aacute;c dự &aacute;n hạ tầng c&oacute; lưu lượng xe thấp&quot;, &ocirc;ng Huy n&ecirc;u th&ecirc;m giải ph&aacute;p.</p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal">Dự &aacute;n quốc lộ 45- Nghi Sơn d&agrave;i 43km c&oacute; tổng vốn đầu tư 6.330 tỷ đồng, dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh năm 2023. Sau khi mời thầu, dự &aacute;n c&oacute; một li&ecirc;n danh nh&agrave; đầu tư tham gia, tuy nhi&ecirc;n, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nh&agrave; đầu tư n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu theo quy định, do đ&oacute; kh&ocirc;ng tr&uacute;ng thầu.</p> <p class="Normal">Dự &aacute;n cao tốc Nghi Sơn - Diễn Ch&acirc;u d&agrave;i 50 km c&oacute; tổng vốn đầu tư 8.380 tỷ đồng. Sau khi mời thầu, đơn vị chủ quản kh&ocirc;ng nhận được hồ sơ tham gia đầu thầu.</p> <p class="Normal">Dự &aacute;n cao tốc Tuy&ecirc;n Quang - Ph&uacute; Thọ kết nối với cao tốc Nội B&agrave;i - L&agrave;o Cai d&agrave;i 40,2 km theo h&igrave;nh thức PPP, loại hợp đồng BOT, c&oacute; tổng mức đầu tư khoảng 3.271 tỷ đồng, trong đ&oacute; huy động 2.760,3 tỷ đồng vốn doanh nghiệp v&agrave; vốn t&iacute;n dụng.</p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top