Nhiều lãnh đạo cấp bộ liên quan sai phạm tại cao tốc Trung Lương

Thứ trưởng Giao thông, hai Thứ trưởng Tài chính, bị cho là ký nhiều văn bản sai quy định trong quá trình Út "Trọc" mua được quyền thu phí cao tốc Trung Lương.

<div> <p class="Normal">Trong c&aacute;o trạng truy tố cựu bộ trưởng Giao th&ocirc;ng Đinh La Thăng, 60 tuổi; cựu thứ trưởng <span>Nguyễn Hồng Trường</span> v&agrave; 15 bị can kh&aacute;c về h&agrave;nh vi sai phạm tại dự &aacute;n Cao tốc TP HCM - Trung Lương, VKSND Tối cao cũng chỉ ra h&agrave;ng loạt sai phạm của l&atilde;nh đạo đương nhiệm Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải (GTVT), Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan điều tra kh&ocirc;ng xử l&yacute; h&igrave;nh sự, m&agrave; kiến nghị kỷ luật về Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền đối với những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p class="Normal">Đối với Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, c&aacute;o trạng x&aacute;c định, từ năm 2013 đến th&aacute;ng 10/2015, &ocirc;ng l&agrave; Thứ trưởng, được ph&acirc;n c&ocirc;ng quản l&yacute; Nh&agrave; nước đối với Tổng C&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long (Dương Tuấn Minh l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc, được Bộ GTVT giao thực hiện dự &aacute;n). Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Thể kh&ocirc;ng được giao phụ tr&aacute;ch thực hiện, quản l&yacute; Đề &aacute;n chuyển giao quyền thu ph&iacute; đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/Ut-Troc-2-1836-1599012523-8398-1603724380.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=4WjrRdz-LhGqEPfabtH66A" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="516" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_ut-troc-2-1836-1599012523-8398-1603724380.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/Ut-Troc-2-1836-1599012523-8398-1603724380.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Qs81Q6xpbyGysrvRUwwkLg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/Ut-Troc-2-1836-1599012523-8398-1603724380.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jC1u8L2cK5SqcD6ft7zCXA 2x" /><img alt="Đinh Ngọc Hệ trong lần ra tòa năm 2018. Ảnh:TTXVN." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_ut-troc-2-1836-1599012523-8398-1603724380.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đinh Ngọc Hệ trong lần ra t&ograve;a năm 2018. Ảnh<em>: TTXVN.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 6/2015, Bộ trưởng Đinh La Thăng mới giao &ocirc;ng Thể chỉ đạo, đ&ocirc;n đốc C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh của <span>Đinh Ngọc Hệ</span> (49 tuổi, tức &Uacute;t &quot;Trọc&quot;, nguy&ecirc;n ph&oacute; gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn, Bộ Quốc Ph&ograve;ng) thực hiện Hợp đồng mua b&aacute;n quyền thu ph&iacute;. Khi nhận được văn bản Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long đề nghị chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, &ocirc;ng Thể đ&atilde; k&yacute; tờ tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đề xuất &ocirc;ng Thăng.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m sau, &ocirc;ng Thăng ghi &yacute; kiến chỉ đạo ph&iacute;a tr&ecirc;n, g&oacute;c tr&aacute;i của tờ tr&igrave;nh: <em>Đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đ&uacute;ng hợp đồng của hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; v&agrave; đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Tuy nhi&ecirc;n cũng cần l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; đầu tư v&agrave; c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước, Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long.</em></p> <p class="Normal">Tiếp nhận chỉ đạo, &ocirc;ng Thể ghi &yacute; kiến tiếp theo dưới b&uacute;t ph&ecirc; của &ocirc;ng Đinh La Thăng l&agrave;: <em>Gấp, y&ecirc;u cầu Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long, Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh, Ph&aacute;p chế... l&agrave;m việc lại với C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh thảo luận từng vấn đề cụ thể, c&oacute; kết luận r&otilde; r&agrave;ng, dứt kho&aacute;t... v&agrave; phải nộp th&ecirc;m 500 tỷ đồng như cam kết trong th&aacute;ng 6/2015</em>. Tuy nhi&ecirc;n, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh vẫn kh&ocirc;ng nộp tiền như cam kết v&agrave; vẫn kh&ocirc;ng bị chấm dứt hợp đồng.</p> <p class="Normal">Đến th&aacute;ng 10/2015, &ocirc;ng Thể được điều động về l&agrave;m B&iacute; thư tỉnh S&oacute;c Trăng. Một năm rưỡi sau, th&aacute;ng 3/2017, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh mới nộp đủ tiền.</p> <p class="Normal">C&aacute;o trạng cho rằng, li&ecirc;n quan đến nội dung sai phạm trong việc quản l&yacute; Hợp đồng bản quyền thu ph&iacute;, t&agrave;i liệu điều tra đ&atilde; x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh thuộc về &ocirc;ng Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường. Sai phạm n&agrave;y xuy&ecirc;n suốt từ khi lập đề &aacute;n, tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; đến thực hiện chuyển giao quyền thu ph&iacute;.</p> <p class="Normal">&quot;Việc kh&ocirc;ng chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh c&oacute; một phần tr&aacute;ch nhiệm của &ocirc;ng Nguyễn Văn Thể, nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến hậu quả thiệt hại trong vụ &aacute;n&quot;, c&aacute;o trạng x&aacute;c định v&agrave; cho rằng kh&ocirc;ng đủ cơ sở để xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự đối với &ocirc;ng Thể.</p> <p class="Normal">Đối với một số l&atilde;nh đạo của Bộ GTVT l&uacute;c đ&oacute; như &ocirc;ng Hồ Hữu Ho&agrave; (Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Ph&aacute;p chế Bộ GTVT), Nguyễn Xu&acirc;n Cường (Ph&oacute; tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam), c&aacute;o trạng cho rằng họ kh&ocirc;ng nhận được b&aacute;o c&aacute;o của Tổ thường trực gi&uacute;p việc về việc đ&aacute;nh gi&aacute; hồ sơ năng lực của C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh v&agrave; C&ocirc;ng ty Kh&aacute;nh An. Hai &ocirc;ng n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng được Chủ tịch Hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; mời họp để đ&aacute;nh gi&aacute; hồ sơ (khống) của hai c&ocirc;ng ty. Việc &ocirc;ng Ho&agrave; k&yacute; v&agrave;o bi&ecirc;n bản b&aacute;n đấu gi&aacute; chỉ mang h&igrave;nh thức thủ tục theo Quy chế b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/dinhlathang-4754-1603707065.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=n6B7myXxc0aS8zRpCEEKaA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="892" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dinhlathang-4754-1603707065.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/dinhlathang-4754-1603707065.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=6mvfLMiDS-uI1Um2AVX1Zg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/26/dinhlathang-4754-1603707065.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=BuPezD7polTwIcaAHfdhQA 2x" /><img alt="[Ông Đinh La Thăng trong lần ra tòa tại Hà Nội năm 2018.Ảnh: TTXVN." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dinhlathang-4754-1603707065.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">&Ocirc;ng Đinh La Thăng trong lần ra t&ograve;a tại H&agrave; Nội năm 2018.<em> Ảnh: TTXVN.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">VKSND Tối cao cũng x&aacute;c định, qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia x&acirc;y dựng Đề &aacute;n b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, <strong>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh</strong> đ&atilde; ra 3 văn bản gửi Bộ GTVT. Trong đ&oacute;, ng&agrave;y 15/4/2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh k&yacute; văn bản với nội dung: <em>Đồng &yacute;, thống nhất với Bộ GTVT chuyển giao quyền thu ph&iacute; đường cao tốc TP HCM - Trung Lương trong 5 năm.</em></p> <p class="Normal">Đến g&agrave;y 29/7/2013, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Ch&iacute; cũng k&yacute; văn bản: ... <em>đề nghị Bộ GTVT quyết định mức gi&aacute; khởi điểm b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute;; th&agrave;nh lập hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; hoặc thu&ecirc; tổ chức c&oacute; chức năng b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; đường cao tốc TP HCM - Trung Lương theo quy định.</em></p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Ch&iacute; cũng k&yacute; văn bản kh&aacute;c c&oacute; nội dung đề nghị Bộ GTVT l&agrave;m chủ tịch hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute;, v&agrave; hướng dẫn Bộ GTVT: <em>Trường hợp chỉ c&oacute; một người đăng k&yacute; mua t&agrave;i sản v&agrave; c&oacute; văn bản trả gi&aacute; &iacute;t nhất bằng gi&aacute; khởi điểm, hội đồng xem x&eacute;t quyết định việc b&aacute;n chỉ định theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị Định 52/2009/NĐ-CP ng&agrave;y 3/6/2009 của Ch&iacute;nh phủ. </em>Việc n&agrave;y bị cho l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với một số nghị định kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;o trạng cho rằng, khi hết thời hạn vẫn c&oacute; 2 đơn vị đăng k&yacute;, nhưng bị can Dương Minh Tuấn k&yacute; giấy mời mỗi C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, v&agrave; tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; theo h&igrave;nh thức chỉ định, kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o xin &yacute; kiến Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal">&Ocirc;ng Đinh La Thăng bị c&aacute;o buộc chủ mưu g&acirc;y ra sai phạm trong quản l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước tại dự &aacute;n Cao tốc Trung Lương, gi&uacute;p &Uacute;t &quot;Trọc&quot; chiếm đoạt 725 tỷ đồng. Số tiền n&agrave;y &Uacute;t chiếm đoạt trong qu&aacute; tr&igrave;nh thu ph&iacute; cao tốc, bằng c&aacute;ch chỉ đạo C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh mua phần mềm kh&aacute;c thay thế phần mềm thu ph&iacute; của Bộ GTVT để che giấu doanh thu.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Ch&iacute; Th&agrave;nh (quyền vụ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh, Bộ GTVT) v&agrave; 4 người kh&aacute;c bị c&aacute;o buộc tội <em>Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute; </em>theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015. Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n thứ tư &ocirc;ng Thăng bị điều tra.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i vụ &aacute;n n&agrave;y, &Uacute;t &quot;Trọc&quot; bị T&ograve;a &aacute;n qu&acirc;n sự Trung ương tuy&ecirc;n phạt 12 năm t&ugrave; về tội <em>Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ </em>v&agrave; <em>Sử dụng t&agrave;i liệu giả của cơ quan tổ chức</em>. Hồi th&aacute;ng 5, &Uacute;t bị T&ograve;a &aacute;n Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n Bộ Quốc ph&ograve;ng tuy&ecirc;n phạt 20 năm t&ugrave; về tội <em>Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản </em>l&agrave; khu đất &quot;v&agrave;ng&quot; của Bộ Quốc ph&ograve;ng tr&ecirc;n đường T&ocirc;n Đức Thắng. Tổng hợp h&igrave;nh phạt, &ocirc;ng n&agrave;y phải chấp h&agrave;nh 30 năm t&ugrave; - mức &aacute;n cao nhất của h&igrave;nh phạt c&oacute; thời hạn.</p> </div> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top