Nhân viên bán hàng ở Đà Nẵng mắc Covid-19, đi nhiều nơi ở Quảng Nam

Nam nhân viên bán hàng ở Đà Nẵng mắc Covid-19 từng đến nhiều nhà sách, tiệm đồ chơi ở Quảng Nam để quảng cáo và bán hàng đồ chơi.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin từ Ban Chỉ đạo Ph&ograve;ng chống dịch <span>Covid-19</span> TP Đ&agrave; Nẵng tối 10/5 cho thấy, trong số c&aacute;c ca vừa được c&ocirc;ng bố, BN3457 (nam, SN 1994, nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n) c&oacute; lịch tr&igrave;nh di chuyển đến nhiều địa điểm ở Quảng Nam.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n sống c&ugrave;ng vợ l&agrave; BN3311 tr&ecirc;n đường L&ecirc; Hiến Mai (phường H&ograve;a Minh, Li&ecirc;n Chiểu, Đ&agrave; Nẵng). Do l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng n&ecirc;n bệnh nh&acirc;n đi theo &ocirc; t&ocirc; c&ocirc;ng ty đến c&aacute;c nh&agrave; s&aacute;ch v&agrave; tiệm đồ chơi tại c&aacute;c khu vực Đại Lộc, Hội An, Tr&agrave; Kiệu, Nam Phước, Duy Xuy&ecirc;n, Điện B&agrave;n, Quế Sơn, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng r&otilde; địa chỉ) để quảng c&aacute;o v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng đồ chơi.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Nhân viên bán hàng ở Đà Nẵng mắc Covid-19, đi nhiều nơi ở Quảng Nam - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/icdn-dantri-com-vn_covid-1620657036379.jpg" title="Nhân viên bán hàng ở Đà Nẵng mắc Covid-19, đi nhiều nơi ở Quảng Nam - 1" /> <figcaption> <p>Đường L&ecirc; Hiến Mai đ&atilde; bị phong tỏa sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Cụ thể, 7h ng&agrave;y 3/5, bệnh nh&acirc;n đi xe m&aacute;y đến kho h&agrave;ng ở địa chỉ 9 Trần Dục (quận Thanh Kh&ecirc;), c&oacute; tiếp x&uacute;c với 2 người. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n về lại kho h&agrave;ng C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n (đường Kinh Dương Vương, H&ograve;a Kh&aacute;nh Bắc, Li&ecirc;n Chiểu) rồi đi &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o Quảng Nam.</p> <p>Ở Quảng Nam, bệnh nh&acirc;n tiếp thị v&agrave; b&aacute;n sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a cho c&aacute;c cửa h&agrave;ng đồ chơi v&agrave; nh&agrave; s&aacute;ch tại thị trấn &Aacute;i Nghĩa, x&atilde; Đại Quang, x&atilde; Đại Đồng, x&atilde; Đại Phong thuộc huyện Đại Lộc, c&oacute; nghỉ trưa tại qu&aacute;n caf&eacute; V&otilde;ng v&agrave; gh&eacute; quầy thuốc t&acirc;y ở x&atilde; Đại Phong. Đến 17h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n quay trở về ph&ograve;ng trọ tại đường L&ecirc; Hiến Mai, chỉ tiếp x&uacute;c với vợ.</p> <p>S&aacute;ng 4/5, bệnh nh&acirc;n đến c&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n tiếp x&uacute;c với t&agrave;i xế, sau đ&oacute; v&agrave;o Quảng Nam tiếp thị, b&aacute;n sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a cho c&aacute;c cửa h&agrave;ng đồ chơi v&agrave; nh&agrave; s&aacute;ch tại Vĩnh Điện, G&ograve; Nổi, Điện Quang (cửa h&agrave;ng mini mart) v&agrave; thị trấn Nam Phước.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n nghỉ trưa tại qu&aacute;n caf&eacute; V&otilde;ng ở x&atilde; Đại Phong v&agrave; ăn trưa tại qu&aacute;n cơm g&agrave; (kh&ocirc;ng r&otilde; địa chỉ cụ thể) tr&ecirc;n đường quốc lộ 1A thị trấn Nam Phước. Tr&ecirc;n đường về Đ&agrave; Nẵng, bệnh nh&acirc;n c&oacute; gh&eacute; cửa h&agrave;ng đồ chơi ở trước chợ Miếu B&ocirc;ng.</p> <p>S&aacute;ng 5/5, bệnh nh&acirc;n ăn tại qu&aacute;n b&uacute;n ở đường Nguyễn Ch&aacute;nh gần C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n. Sau đ&oacute; l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n v&agrave; tiếp x&uacute;c với đồng nghiệp. Chiều tối, bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi chợ tự ph&aacute;t ở đường Phước L&yacute; 1. Đến 19h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n về nh&agrave; trọ tại đường L&ecirc; Hiến Mai, c&oacute; tiếp x&uacute;c với vợ v&agrave; một người bạn sang nh&agrave; chơi.</p> <p>S&aacute;ng 6/5, bệnh nh&acirc;n ăn s&aacute;ng ở qu&aacute;n b&uacute;n tr&ecirc;n đường Nguyễn Ch&aacute;nh gần c&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n, sau đ&oacute; đến C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n l&agrave;m việc, c&oacute; tiếp x&uacute;c với đồng nghiệp. Đến trưa, bệnh nh&acirc;n bắt đầu c&oacute; triệu chứng sốt nhẹ n&ecirc;n đến mua thuốc tại tiệm thuốc t&acirc;y gần ng&atilde; tư B&ugrave;i Tấn Di&ecirc;n v&agrave; Phước L&yacute; 1. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n quay về c&ocirc;ng ty tiếp tục l&agrave;m việc. Đến tối, bệnh nh&acirc;n về ph&ograve;ng trọ v&agrave; chỉ tiếp x&uacute;c với vợ.</p> <p>S&aacute;ng 7/5, bệnh nh&acirc;n đến C&ocirc;ng ty Xu&acirc;n Ph&uacute; &Acirc;n l&agrave;m việc v&agrave; c&oacute; tiếp x&uacute;c với đồng nghiệp, sau đ&oacute; bệnh nh&acirc;n về ph&ograve;ng tại đường L&ecirc; Hiến Mai v&agrave; chỉ tiếp x&uacute;c với vợ. Đến 14h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n đi x&eacute;t nghiệm <span>SARS-Cov-2</span> một m&igrave;nh tại Trung t&acirc;m Y tế quận Li&ecirc;n Chiểu, sau đ&oacute; về ph&ograve;ng trọ tại đường L&ecirc; Hiến Mai v&agrave; tự c&aacute;ch ly tại ph&ograve;ng. S&aacute;ng 8/5, bệnh nh&acirc;n được đưa đi c&aacute;ch ly y tế.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top