Nguyên phó tổng BIDV: Bị cáo thấy dự án rủi ro nhưng ông Trần Bắc Hà đe dọa cách chức

Tại phiên toà chiều nay 26-10, bị cáo Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV, khai khi báo cáo cần thêm tài sản đảm bảo cho dự án của Công ty Bình Hà, ông Trần Bắc Hà đã đe doạ cách chức.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Chiều nay 26-10, tại TAND TP H&agrave; Nội, vụ &aacute;n &quot;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&quot; v&agrave; &quot;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot; xảy ra tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại cổ phần đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển Việt Nam (<span><b>BIDV</b></span>), C&ocirc;ng ty Cổ phần chăn nu&ocirc;i B&igrave;nh H&agrave; (C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave;) v&agrave; C&ocirc;ng ty Tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn thương mại v&agrave; du lịch Trung Dũng (C&ocirc;ng ty Trung Dũng) tiếp tục với phần thẩm vấn.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><img alt="Nguyên phó tổng BIDV: Bị cáo thấy dự án rủi ro nhưng ông Trần Bắc Hà đe dọa cách chức - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_2-1603714644463513777249.jpg" title="Nguyên phó tổng BIDV: Bị cáo thấy dự án rủi ro nhưng ông Trần Bắc Hà đe dọa cách chức - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">C&aacute;c bị c&aacute;o tại phi&ecirc;n to&agrave; ng&agrave;y 26-10</p> </div> </div> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, cơ quan tố tụng x&aacute;c định &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;, nguy&ecirc;n chủ tịch HĐQT Ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV, l&agrave; chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhi&ecirc;n, th&aacute;ng 7-2019, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; đ&atilde; tử vong trong trại giam v&igrave; bệnh hiểm ngh&egrave;o n&ecirc;n cơ quan c&ocirc;ng an tiến h&agrave;nh đ&igrave;nh chỉ bị can đối với &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức tr&aacute;ch được giao, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới tại BIDV v&agrave; BIDV - chi nh&aacute;nh H&agrave; Tĩnh, chi nh&aacute;nh H&agrave; Th&agrave;nh cho C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng ty &quot;s&acirc;n sau&quot; của Trần Bắc H&agrave; v&agrave; C&ocirc;ng ty Trung Dũng vay tr&aacute;i quy định, g&acirc;y thất tho&aacute;t cho BIDV số tiền đặc biệt lớn l&agrave; 1.664 tỉ đồng.</p> <p>C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng ty mới th&agrave;nh lập, chưa c&oacute; bất cứ hoạt động kinh tế ph&aacute;t sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng t&iacute;n dụng theo ti&ecirc;u chuẩn của BIDV; vốn tự c&oacute; v&agrave; t&agrave;i sản bảo đảm kh&ocirc;ng đủ điều kiện để cấp t&iacute;n dụng theo ch&iacute;nh s&aacute;ch t&iacute;n dụng của BIDV; hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n chưa đầy đủ, chưa đ&aacute;nh gi&aacute; hết phương &aacute;n kinh doanh v&agrave; phương &aacute;n trả nợ khi dự &aacute;n kh&ocirc;ng hiệu quả. Mặc d&ugrave; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; thẩm định dự &aacute;n c&oacute; 8 yếu tố rủi ro c&oacute; thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự &aacute;n, nhưng theo sự chỉ đạo của Trần Bắc H&agrave;, BIDV đ&atilde; thẩm định, đề xuất v&agrave; ph&ecirc; duyệt cho C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; vay vốn.&nbsp;</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải ng&acirc;n, BIDV đ&atilde; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t d&ograve;ng tiền c&oacute; được sau kinh doanh, để c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; sử dụng vốn vay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, th&ocirc;ng qua c&aacute;c nh&agrave; thầu chiếm đoạt v&agrave; chiếm dụng tiền giải ng&acirc;n của BIDV... Tổng dư nợ của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; tại BIDV kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng thu hồi l&agrave; hơn 799 tỉ đồng.</p> <p>Tại phi&ecirc;n to&agrave;, bị c&aacute;o Trần Lục Lang - nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc BIDV phụ tr&aacute;ch Quản l&yacute; rủi ro, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ph&acirc;n Ban quản l&yacute; rủi ro t&iacute;n dụng, đầu tư - cho biết BIDV c&oacute; nhiều quy định cho vay, trong đ&oacute; c&oacute; quy định 138. Cụ thể, Chi nh&aacute;nh tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đề xuất nếu đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng đặc biệt lớn như dự &aacute;n của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; triển khai.</p> <p>&quot;Sau đ&oacute;, Ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ th&agrave;nh lập Tổ thẩm định đ&aacute;nh gi&aacute; ph&acirc;n t&iacute;ch rủi ro của dự &aacute;n. Theo đ&oacute;, hạn mức của từng dự &aacute;n, điều kiện cho vay để giải tr&igrave;nh trước HĐQT quyết định theo quy định&quot;- &ocirc;ng Lang khai.</p> <p>Ở dự &aacute;n của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave;, bị c&aacute;o Lang khai bị c&aacute;o n&agrave;y tham gia đ&aacute;nh gi&aacute;, ph&acirc;n t&iacute;ch rủi ro từ b&aacute;o c&aacute;o của Ban đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro. Khi bị c&aacute;o nhận được b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch rủi ro từ Chi nh&aacute;nh miền Trung từ Ban đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro tr&igrave;nh l&ecirc;n, bị c&aacute;o thấy dự &aacute;n n&agrave;y c&ograve;n nhiều rủi ro.</p> <p>&quot;Bị c&aacute;o c&ograve;n thấy thiếu 4 rủi ro nữa n&ecirc;n bị c&aacute;o y&ecirc;u cầu cần phải c&oacute; th&ecirc;m t&agrave;i sản đảm bảo cho dự &aacute;n n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, khi bị c&aacute;o tr&igrave;nh l&ecirc;n, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng đồng &yacute;, c&ograve;n đe doạ v&agrave; y&ecirc;u cầu bị c&aacute;o nếu c&ograve;n &yacute; kiến về việc n&agrave;y sẽ c&aacute;ch chức bị c&aacute;o. &Ocirc;ng H&agrave; c&ograve;n n&oacute;i rất r&otilde; quyền quyết định dự &aacute;n n&agrave;y c&ograve;n vượt qua tầm HĐQT chứ kh&ocirc;ng phải tr&aacute;ch nhiệm của bị c&aacute;o&quot;- &ocirc;ng Lang khai v&agrave; cho biết th&ecirc;m bị c&aacute;o chỉ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tr&igrave;nh c&ograve;n quyết định hay kh&ocirc;ng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của HĐQT.</p> <p>Theo nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc BIDV, sau đ&oacute; bị c&aacute;o đ&atilde; k&yacute; v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o tr&igrave;nh l&ecirc;n HĐQT. &quot;Chữ k&yacute; của bị c&aacute;o v&ocirc; h&igrave;nh chung l&agrave; đồng &yacute; cho C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; vay vốn&quot;- &ocirc;ng Lang thừa nhận.</p> <p>Tiếp đến, bị c&aacute;o Đo&agrave;n &Aacute;nh S&aacute;ng, nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng Gi&aacute;m đốc BIDV phụ tr&aacute;ch Kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ph&acirc;n Ban quản l&yacute; rủi ro t&iacute;n dụng, khai đầu tư dự &aacute;n của c&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; do tổ thẩm định chung của cả BIDV v&agrave; chi nh&aacute;nh H&agrave; Tĩnh do bị c&aacute;o k&yacute; quyết định th&agrave;nh lập. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định, Tổ thẩm định chung n&ecirc;u r&otilde; từ tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, th&agrave;nh lập dự &aacute;n, c&aacute;c yếu tố rủi ro, kh&oacute; khăn của dự &aacute;n. Kết luận của Tổ thẩm định c&oacute; đưa ra nhiều yếu tố đặc th&ugrave; cần xem x&eacute;t v&agrave; đề xuất cho vay. Tr&ecirc;n cơ sở đề xuất n&agrave;y, bị c&aacute;o k&yacute; v&agrave; thống nhất với c&aacute;c đề xuất của Tổ thẩm định về việc tr&igrave;nh cho vay, bao gồm cả những cảnh b&aacute;o rủi ro.</p> <p>&quot;Bị c&aacute;o k&yacute; với tư c&aacute;ch ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc, dưới dức &eacute;p của HĐQT m&agrave; trực tiếp l&agrave; chủ tịch HĐQT. Bị c&aacute;o thấy bị viện kiểm s&aacute;t truy tố đ&uacute;ng v&igrave; với t&igrave;nh h&igrave;nh doanh nghiệp như thế, d&ugrave; c&oacute; chịu sức &eacute;p hay điều kiện kh&aacute;ch quan g&igrave; th&igrave; việc cho vay l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng&quot;- nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc khai.</p> </div> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare"><a class="kbwcs-fb fl" href="javascript:;" onclick="fbClient.shareClick('https://nld.com.vn/news-2020102619193247.htm');" rel="nofollow">Chia sẻ</a></p> </div> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine">&nbsp;</div> </div> <div class="print"><a href="/Print.aspx?NewsID=2020102619193247" rel="nofollow" target="_blank" title="Print"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_icon-print-3.png" /> </a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top