Nguy cơ lây COVID-19 trong cộng đồng rất cao, đặc biệt trong 2 tuần tới

Tại Việt Nam, dịch đang có nguy cơ rất cao lây lan trong cộng đồng, đòi hỏi các bộ liên quan, các cấp chính quyền cần đề cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa thực hiện phòng, chống dịch, nhất là trong khoảng thời gian 2 tuần tới đây.

<div> <p>T&iacute;nh đến 14h00 ng&agrave;y 9/8/2020,&nbsp;theo thống k&ecirc; của worldometers.info:</p> <p>*&nbsp;Thế giới:&nbsp;19.806.971&nbsp;ngườimắc;&nbsp;729.595 người tử vong;&nbsp;12.723.655&nbsp;người b&igrave;nh phục.</p> <p>*&nbsp;Việt Nam:&nbsp;812&nbsp;người mắc;&nbsp;395&nbsp;người điều trị khỏi,&nbsp;10&nbsp;người tử vong</p> <p>215&nbsp;quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ (trong đ&oacute; c&oacute; 2 t&agrave;u du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.</p> <p>Dịch bệnh COVID -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, l&acirc;y lan nhanh tr&ecirc;n thế giới với hơn 19,8 triệu người mắc căn bệnh n&agrave;y v&agrave; hơn 725 ngh&igrave;n người đ&atilde; phải bỏ mạng.</p> <p>Tại Việt Nam, dịch đang c&oacute; nguy cơ rất cao l&acirc;y lan trong cộng đồng, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c bộ li&ecirc;n quan, c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền cần đề cao tr&aacute;ch nhiệm, quyết t&acirc;m hơn nữa thực hiện ph&ograve;ng, chống dịch, nhất l&agrave; trong khoảng thời gian 2 tuần tới đ&acirc;y, đặc biệt Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, tỉnh Quảng Nam, c&aacute;c địa phương đang c&oacute; dịch bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c địa b&agrave;n trọng điểm như H&agrave; Nội, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, địa phương đang c&oacute; dịch chỉ đạo huy động tổng lực, bảo đảm 4 tại chỗ, phối hợp tốt giữa c&aacute;c lực lượng, quyết t&acirc;m khống chế, kiểm so&aacute;t dịch bệnh, tập trung thực hiện hiệu quả c&aacute;c nhiệm vụ: Khoanh v&ugrave;ng, thực hiện nghi&ecirc;m ngặt việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội ở c&aacute;c nơi được coi l&agrave; ổ dịch.&nbsp; Phải bảo đảm c&oacute; đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ x&eacute;t nghiệm. Kh&ocirc;ng để thiếu v&agrave; chậm thực hiện x&eacute;t nghiệm. Trường hợp thiếu kinh ph&iacute; th&igrave; kịp thời b&aacute;o c&aacute;o Trung ương xử l&yacute; cụ thể.</p> <p>Tiếp tục thần tốc truy vết, tăng cường thực hiện nhanh hơn nữa việc x&eacute;t nghiệm bằng phương ph&aacute;p PCR nhất l&agrave; đối với c&aacute;c đối tượng c&oacute; nguy cơ cao; khoanh v&ugrave;ng c&aacute;ch ly tập trung c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm, trong đ&oacute; c&oacute; biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp đối với người từ Đ&agrave; Nẵng về.</p> <p>Lưu &yacute; ngăn ngừa nguy cơ l&acirc;y nhiễm đối với người c&oacute; bệnh nền, m&atilde;n t&iacute;nh, cao tuổi. Tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;, r&agrave; từng đối tượng để ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; &aacute;p dụng biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp đối với c&aacute;c trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.</p> <p>Xử l&yacute; nghi&ecirc;m tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n lơ l&agrave;, vi phạm quy định về ph&ograve;ng, chống dịch,tăng cường c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, nhất l&agrave; tại c&aacute;c đ&ocirc; thị, th&agrave;nh phố lớn, khu vực tập trung đ&ocirc;ng người, khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>C&aacute;c Bộ, UBND c&aacute;c địa phương c&oacute; phương &aacute;n bảo đảm dự trữ c&aacute;c loại h&agrave;ng h&oacute;a, lương thực thực phẩm cần thiết, đề ph&ograve;ng trường hợp dịch bệnh k&eacute;o d&agrave;i, đặc biệt l&agrave; ở Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, H&agrave; Nội v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; tiếp tục thực hiện chặt chẽ, ki&ecirc;n quyết c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch song cần duy tr&igrave; sự li&ecirc;n tục c&aacute;c hoạt động kinh tế, kh&ocirc;ng để đứt g&atilde;y, chủ động v&agrave; t&iacute;ch cực th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển c&aacute;c hoạt động kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an ninh kinh tế.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top