Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc về âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Tối 1/6, Bộ Y tế xác nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất cho kết quả âm tính lần 1.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Người phụ nữ n&agrave;y hiện được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Theo Bộ Y tế, người phụ nữ sinh năm 1990 về nước tối 28/5 đi theo đường m&ograve;n, lối mở từ Trung Quốc v&agrave;o tỉnh Cao Bằng, sau đ&oacute; đến Nội B&agrave;i v&agrave; T&acirc;n Sơn Nhất. Ng&agrave;y 29/5 người phụ nữ đi m&aacute;y bay v&agrave;o TP.HCM.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trung t&acirc;m Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM ph&aacute;t hiện chị bị sốt v&agrave; đ&atilde; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 1 cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với Covid-19. Dự kiến ng&agrave;y 2/6 sẽ c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm lần thứ 1.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>D&ugrave; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh, người phụ nữ n&agrave;y vẫn được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i trong 14 ng&agrave;y.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 31/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xu&acirc;n Tuy&ecirc;n, Ph&oacute; trưởng Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 quốc gia c&oacute; văn bản khẩn gửi đến Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường kiểm so&aacute;t việc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường m&ograve;n, lối mở. Theo đ&oacute;, kh&ocirc;ng để c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam. Nếu c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị n&agrave;o để xảy ra trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p th&igrave; c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị đ&oacute; phải ho&agrave;n to&agrave;n chịu tr&aacute;ch nhiệm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cần tuy&ecirc;n truyền vận động quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n ph&aacute;t hiện c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p trong cộng đồng b&aacute;o ngay cho ch&iacute;nh quyền cơ sở để tổ chức c&aacute;ch ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch kh&aacute;c theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</span></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc về âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/icdn-dantri-com-vn_82851582101575680690737898867674347322474496-o-1591025334897.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/icdn-dantri-com-vn_82851582101575680690737898867674347322474496-o-1591025334897.jpg" title="Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc về âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - 1" /></figure> <p style="text-align: justify;">Đến tối 1/6, Việt Nam ghi nhận 328 trường hợp mắc Covid-19, đ&atilde; 46 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 7.256, trong đ&oacute;:</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 23</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 6.301</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 932</p> <p style="text-align: justify;">Về &igrave;nh ht&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 c&oacute; 14 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh tại Đồng Th&aacute;p v&agrave; Bạc Li&ecirc;u. Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca. Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n với SARS-CoV-2: 10 ca.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top