Ngừa tai nạn mắt dịp lễ hội, du xuân

(Khoahocdoisong.vn) - "Con mắt xẹp lép đầy máu, bệnh nhân đau đớn và khuôn mặt tái mét luôn miệng run rẩy hỏi “có cứu được không bác sĩ?”.

<div>Gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của họ th&igrave; đứng đầy ở ngo&agrave;i. Tất cả đều lo lắng v&igrave; &ldquo;Gi&agrave;u hai con mắt, kh&oacute; hai b&agrave;n tay&rdquo; m&agrave;. Tr&aacute;ch nhiệm đ&egrave; nặng l&ecirc;n giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i, cả căng thẳng v&agrave; xung đột nữa. Xong đợt điều trị thị lực của những bệnh nh&acirc;n chấn thương nh&atilde;n cầu thường thiệt hại &iacute;t nhiều nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i l&agrave; đ&aacute;ng thất vọng. Bởi con mắt chỉ c&oacute; thể t&iacute;ch 4cm<sup>3</sup>, cấu tr&uacute;c thần kinh quang học rất tinh vi. Chấn thương d&ugrave; l&agrave; nhẹ cũng c&oacute; thể g&acirc;y x&ecirc; dịch hay tổn hại cấu tr&uacute;c b&ecirc;n trong của n&oacute;. Khả năng nhiễm khuẩn cực cao, c&aacute;c m&ocirc; lại phần lớn kh&ocirc;ng thể t&aacute;i sinh như c&aacute;c m&ocirc; phần mềm kh&aacute;c... Như vậy phải chủ động ph&ograve;ng ngừa, đừng để xảy ra chấn thương mắt.</div> <p>47% tai nạn mắt xảy ra lứa tuổi 18-45, lứa tuổi lao động kiếm sống; 25% chấn thương mắt tr&ecirc;n trẻ em. Như vậy tai nạn mắt tấn c&ocirc;ng v&agrave;o d&acirc;n số trẻ v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n tương lai. Ph&ograve;ng tr&aacute;nh tai nạn mắt muốn l&agrave;m tốt phải c&oacute; sự tham gia của to&agrave;n x&atilde; hội, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa phải thường xuy&ecirc;n v&agrave; rộng khắp.</p> <p>Tai nạn c&oacute; thể xảy ra mọi l&uacute;c mọi nơi. Thế nhưng ở nh&agrave; l&agrave; nhiều nhất: 47%, khi vui chơi nhất l&agrave; chơi thể thao: 15%, 16% do c&ocirc;ng việc, 12% do tai nạn giao th&ocirc;ng, 14% l&agrave; trong c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c.</p> <p><span>Tai nạn sinh hoạt, tai nạn khi ở nh&agrave;:</span> C&agrave;nh c&acirc;y trang tr&iacute; dịp Tết chọc v&agrave;o mắt, mỡ n&oacute;ng bắn v&agrave;o mắt, va đập hoặc bị vật sắc nhọn chọc v&agrave;o khi vui đ&ugrave;a...</p> <p>Đeo k&iacute;nh bảo hộ trong những c&ocirc;ng việc c&oacute; thể nguy hiểm đến mắt l&agrave; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa ch&iacute;nh chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; độ kh&eacute;o tay. C&aacute;c b&agrave; nội trợ h&atilde;y h&igrave;nh dung k&iacute;nh sẽ hữu hiệu ra sao nếu bạn phải lau ch&ugrave;i nh&agrave; vệ sinh v&agrave; khu bếp bằng c&aacute;c loại dịch tẩy rửa c&oacute; độ acid hay x&uacute;t cao, khi ch&uacute;ng ta lấy đồ trong vi s&oacute;ng hay l&ograve; nướng hay đang x&agrave;o nấu với chảo mỡ. Mở chai s&acirc;m-panh, chai bia, nắp lon trong những năm gần đ&acirc;y cũng g&acirc;y nhiều tai nạn. C&aacute;c đấng m&agrave;y r&acirc;u n&ecirc;n cẩn trọng khi thực hiện những thao t&aacute;c n&agrave;y.</p> <p>C&ograve;n trẻ em th&igrave; sao? Người lớn sểnh ra kh&ocirc;ng để &yacute; th&igrave; trẻ em c&oacute; nguy cơ bị tai nạn. Ng&agrave;y vui bỗng h&oacute;a buồn l&agrave; do vậy. Dặn d&ograve;, tạo kh&ocirc;ng gian vui chơi an to&agrave;n cho trẻ, gi&aacute;m s&aacute;t l&agrave; chưa đủ. Tai họa c&oacute; khi ch&iacute;nh l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; hay đồ chơi ch&uacute;ng ta tặng trẻ em. Đầu xu&acirc;n năm 2010, Bệnh viện Mắt TW đ&atilde; cấp cứu h&agrave;ng chục ca tai nạn do s&uacute;ng bắn bi, ph&aacute;o hoa, ph&aacute;o thăng thi&ecirc;n c&oacute; xuất xứ từ Trung Quốc. Đ&agrave;nh rằng trong những dịp lễ tết rất kh&oacute; từ chối y&ecirc;u cầu về đồ chơi của trẻ, nhưng ch&uacute;ng ta n&ecirc;n biết từ chối ch&iacute;nh v&igrave; sự an to&agrave;n của ch&uacute;ng.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ nh&atilde;n khoa khuy&ecirc;n c&aacute;c bậc cha mẹ n&ecirc;n xem kỹ những ghi ch&uacute; tr&ecirc;n đồ chơi, để từ đ&oacute; chọn lựa được những m&oacute;n qu&agrave; ph&ugrave; hợp với lứa tuổi v&agrave; sự ph&aacute;t triển của trẻ. Tr&aacute;nh mua đồ chơi c&oacute; những chi tiết nhọn, nh&ocirc; ra hoặc c&oacute; thể bắn ra được. Lu&ocirc;n để mắt đến trẻ khi ch&uacute;ng chơi những đồ chơi hoặc những tr&ograve; chơi c&oacute; nguy cơ g&acirc;y chấn thương.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Tai nạn khi tham gia sửa chữa nhỏ, trang tr&iacute; trong nh&agrave; cũng&nbsp; kh&ocirc;ng hiếm v&agrave; thường rất nặng. Đeo k&iacute;nh bảo hộ v&agrave;&nbsp; cẩn trọng khi khoan tường, khi đ&oacute;ng đinh, khi d&ugrave;ng m&aacute;y m&agrave;i, m&aacute;y đ&aacute;nh b&oacute;ng, cưa cắt... v&igrave; những hoạt động n&agrave;y hay l&agrave;m c&aacute;c mảnh vụn kim loại bắn ra xuy&ecirc;n v&agrave;o mắt. Đừng để trẻ em đứng gần chỗ người lớn l&agrave;m việc. C&ograve;n ch&iacute;nh người lớn th&igrave; n&ecirc;n đeo k&iacute;nh hoặc tốt hơn l&agrave; tấm che mặt bằng plastic khi tham gia những c&ocirc;ng việc c&oacute; thể g&acirc;y hại cho mắt.</p> <p>Với nhiều người Việt Nam, c&agrave;nh đ&agrave;o c&acirc;y quất v&agrave; một v&agrave;i loại c&acirc;y cảnh kh&aacute;c l&agrave; linh hồn của ng&agrave;y Tết. Thế nhưng, ẩn chứa trong đ&oacute; l&agrave; những mối nguy hiểm: những b&oacute;ng đ&egrave;n nhấp nh&aacute;y v&agrave; những vật trang tr&iacute; kh&aacute;c. Những nh&aacute;nh đ&agrave;o chĩa ra c&oacute; thể nguy hiểm cho mắt. Thế n&ecirc;n, bạn phải hết sức cẩn thận khi lại gần hoặc di chuyển c&acirc;y cảnh trong nh&agrave; bạn. N&ecirc;n treo những vật trang tr&iacute; l&agrave;m bằng thủy tinh c&aacute;ch xa tầm với của trẻ để tr&aacute;nh những tai nạn thương t&iacute;ch đ&aacute;ng tiếc.</p> <p><span>Chơi thể thao, du lịch, d&atilde; ngoại: </span>Nhiều người chọn c&aacute;c m&ocirc;n thể thao hay du lịch, d&atilde; ngoại l&agrave;m th&uacute; vui trong những ng&agrave;y đầu xu&acirc;n.</p> <p>Chấn thương mắt khi chơi thể thao l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến g&acirc;y m&ugrave; lo&agrave; vĩnh viễn v&igrave; những tương t&aacute;c khi chơi thể thao l&agrave; rất mạnh. Tại Mỹ c&oacute; khoảng 40.000 ca chấn thương mắt do chơi thể thao mỗi năm. Nếu kh&ocirc;ng bảo vệ mắt đ&uacute;ng c&aacute;ch khi tham gia những m&ocirc;n thể thao như b&oacute;ng rổ, b&oacute;ng đ&aacute; cũng như những m&ocirc;n thể thao dưới nước v&agrave; những m&ocirc;n c&oacute; d&ugrave;ng vợt bạn c&oacute; thể gặp phải những chấn thương nghi&ecirc;m trọng về mắt.</p> <p>Phong tr&agrave;o cầu l&ocirc;ng nghiệp dư trong c&aacute;c c&ocirc;ng sở, nh&agrave; trường, phường x&oacute;m ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. Tai nạn về mắt do vậy cũng tăng tương ứng.</p> <p>Mọi người n&ecirc;n chủ động d&ugrave;ng những dụng cụ bảo vệ mắt th&iacute;ch hợp cho từng m&ocirc;n thể thao.</p> <p>Đi chơi xa ch&uacute;ng ta n&ecirc;n chuẩn bị một bộ sơ cứu y tế. Trong đ&oacute; n&ecirc;n để một chai muối rửa mắt 0,9%, &iacute;t b&ocirc;ng băng v&agrave; thuốc s&aacute;t khuẩn để khi cần c&oacute; thể rửa mắt v&agrave; băng mắt.</p> <p><span>Tham gia giao th&ocirc;ng:</span> tần suất tham gia giao th&ocirc;ng tăng đột biến, rượu bia, vội v&agrave;ng v&agrave; thiếu quan s&aacute;t l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của nhiều tai nạn mắt. C&aacute;c nước sử dụng &ocirc;t&ocirc; nhiều đ&atilde; giảm đ&aacute;ng kể tai nạn &ocirc;t&ocirc; do d&acirc;n tr&iacute;, c&ocirc;ng nghệ phanh v&agrave; t&uacute;i hơi. Tai nạn &ocirc;t&ocirc; ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển nay chỉ c&ograve;n 5% trong c&aacute;c tai nạn mắt. C&ograve;n ở ta th&igrave;... đ&aacute;ng gh&ecirc; sợ, phần lớn l&agrave; tai nạn xe m&aacute;y, kể cả c&oacute; đội mũ v&agrave; kh&ocirc;ng đội mũ bảo hiểm. Tương t&aacute;c lực qu&aacute; mạnh trong tai nạn xe m&aacute;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&ugrave; l&ograve;a của nhiều bệnh nh&acirc;n trẻ rất đ&aacute;ng tiếc.</p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c, khi hạ tầng giao th&ocirc;ng c&ograve;n yếu k&eacute;m, l&agrave; &yacute; thức của người tham gia giao th&ocirc;ng. Một số người dễ sốc nổi kể cả khi uống rượu bia v&agrave; kh&ocirc;ng uống, ẩu vội v&agrave; coi thường luật giao th&ocirc;ng... Thật đ&aacute;ng sợ nếu những người n&agrave;y tham gia giao th&ocirc;ng. Vậy ch&uacute;ng ta h&atilde;y tự răn m&igrave;nh: đ&atilde; uống nhiều th&igrave; kh&ocirc;ng l&aacute;i xe v&agrave; rằng h&atilde;y cẩn trọng khi ra đường.</p> <p><strong>Một số nguy&ecirc;n tắc quan trọng xử tr&iacute; tai nạn mắt</strong><br /> <br /> Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n nhớ mấy nguy&ecirc;n tắc sau đ&acirc;y khi sơ cứu cho bản th&acirc;n v&agrave; người th&acirc;n nếu chẳng may bị tai nạn mắt:<br /> <br /> - Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ấn đ&egrave; mạnh hay day dịt vết thương ở mắt.<br /> <br /> - Kh&ocirc;ng n&ecirc;n cố gắng tự lấy dị vật đang ở tr&ecirc;n mắt.<br /> <br /> - Bị chất lỏng v&agrave;o mắt g&acirc;y bỏng n&ecirc;n rửa mắt dưới v&ograve;i nước khoảng 15 ph&uacute;t.<br /> <br /> - Kh&ocirc;ng tự tra nhỏ thuốc hay tra thuốc mỡ v&agrave;o mắt.<br /> <br /> - Với vết thương c&oacute; chảy m&aacute;u chỉ n&ecirc;n băng che, vết thương c&oacute; sưng nề v&agrave; bầm t&iacute;m c&oacute; thể đắp đ&aacute; hoặc nước lạnh.<br /> <br /> - Nếu bị bụi v&agrave;o mắt c&oacute; thể nh&uacute;ng mắt v&agrave;o b&aacute;t hoặc cốc nước, mở mắt to v&agrave; chớp mắt 4-5 lần để bụi tr&ocirc;i ra.<br /> <br /> - Kh&aacute;m mắt ở cơ sở chuy&ecirc;n khoa gần nhất.</p> <p><strong>ThS.BS. Ho&agrave;ng cương (BV Mắt TW)</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Viêm màng não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Viêm màng não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Thời gian ủ bệnh của viêm màng não mô cầu chỉ từ vài giờ đến vài ngày và diễn biến bệnh rất nhanh nên nếu không kịp thời đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm chẩn đoán, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
back to top