Nghiên cứu công nghệ để có thể khai thác bể than Đồng bằng Sông Hồng

Đây là một trong những yêu cầu được nêu ra tại Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

<div> <p><span>Thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng vừa k&yacute; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược ph&aacute;t triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2045.&nbsp;</span><span>Theo đ&oacute;, nghị quyết đề ra mục ti&ecirc;u l&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng ho&aacute;, bảo đảm t&iacute;nh hiệu quả, tin cậy v&agrave; bền vững</span></p> <p>Về than, Nghị&nbsp; quyết 55 yều cầu x&acirc;y dựng mới chiến lược ph&aacute;t triển ng&agrave;nh than gắn với nhiệm vụ đầu tư hiệu quả ra nước ngo&agrave;i v&agrave; nhập khẩu than d&agrave;i hạn. Thực hiện dự trữ than ph&ugrave; hợp, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu cho c&aacute;c hoạt động sản xuất, đặc biệt l&agrave; sản xuất điện.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, mở rộng t&igrave;m kiếm, thăm d&ograve;, n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c cấp trữ lượng v&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n. Đẩy mạnh khai th&aacute;c than trong nước tr&ecirc;n cơ sở bảo đảm an to&agrave;n, hiệu quả v&agrave; tiết kiệm t&agrave;i nguy&ecirc;n; khẩn trương nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ để c&oacute; thể khai th&aacute;c bể than Đồng bằng S&ocirc;ng Hồng; n&acirc;ng cao hệ số thu hồi than sạch trong khai th&aacute;c hầm l&ograve;.</p> <p>Nghị quyết của Bộ Ch&iacute;nh trị cũng y&ecirc;u cầu triển khai nhanh việc x&acirc;y dựng hệ thống cảng, kho dự trữ v&agrave; trung chuyển than quy m&ocirc; lớn; tăng cường cơ giới ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; thiết bị s&agrave;ng, tuyển v&agrave; khai th&aacute;c than. R&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; nhu cầu, x&acirc;y dựng kế hoạch v&agrave; tối ưu ho&aacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p cung cấp than ổn định cho sản xuất điện ph&ugrave; hợp với cơ chế thị trường.</p> <p>Về ph&aacute;t triển nhiệt điện than, nghị quyết y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển ở mức hợp l&yacute; theo hướng ưu ti&ecirc;n những tổ m&aacute;y c&ocirc;ng suất lớn, hiệu suất cao, sử dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, hiện đại như c&ocirc;ng nghệ si&ecirc;u tới hạn trở l&ecirc;n; bảo đảm thực hiện đầy đủ ph&aacute;p luật về an to&agrave;n m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.</p> <p>R&agrave; so&aacute;t tổng thể v&agrave; c&oacute; kế hoạch sớm triển khai n&acirc;ng cấp c&ocirc;ng nghệ của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y điện than hiện c&oacute; để đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu bảo vệ m&ocirc;i trường; ki&ecirc;n quyết đ&oacute;ng cửa đối với c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y kh&ocirc;ng thực hiện n&acirc;ng cấp c&ocirc;ng nghệ theo quy định.</p> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu, bể than ở Đồng bằng s&ocirc;ng Hồng, thuộc c&aacute;c tỉnh như Th&aacute;i B&igrave;nh, Hải Dương, Hưng Y&ecirc;n, Nam Định, Hải Ph&ograve;ng, H&agrave; Nam c&oacute; tiềm năng t&agrave;i nguy&ecirc;n than rất cao. Tuy&nbsp; nhi&ecirc;n điều kiện địa chất ở khu vực n&agrave;y lại hết sức phức tạp cho việc khai th&aacute;c, lại nằm trong v&ugrave;ng nhạy cảm về m&ocirc;i trường, x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n, văn h&oacute;a, nhất l&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n nước v&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top