Nga có thể xuất khẩu vắc xin Covid-19 vào mùa xuân 2021

Nga có thể sẽ bắt đầu xuất khẩu vắc xin Covid-19 vào mùa xuân năm 2021 sau khi nhận được đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia.

<div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/nga.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Nh&agrave; khoa học l&agrave;m việc tại ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm thuộc &nbsp;viện nghi&ecirc;n cứu Gamaleya. (Ảnh: Sputnik)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;C&oacute; thể v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n năm sau, nếu ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn n&oacute;i về việc xuất khẩu. Khi đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đạt được số lượng sản xuất đủ ở trong nước&rdquo;, Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nga Denis Manturov n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n h&ocirc;m 21/8.</p> </div> <p>&Ocirc;ng Manturov n&oacute;i rằng vắc xin Covid-19 sẽ bắt đầu được ph&acirc;n phối khi số lượng vắc xin được sản xuất của Nga tăng l&ecirc;n v&agrave; khi c&aacute;c viện nghi&ecirc;n cứu của Nga, đặc biệt l&agrave; viện Gamaleya, hợp t&aacute;c với c&aacute;c viện nghi&ecirc;n cứu nước ngo&agrave;i.</p> <p>&ldquo;Bạn cần phải trải qua một v&ograve;ng ph&ecirc; chuẩn trước khi đưa ra quyết định. Một số người sẵn s&agrave;ng mua vắc xin ngay h&ocirc;m nay, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa sẵn s&agrave;ng b&aacute;n, v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần ho&agrave;n thiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;, &ocirc;ng Manturov n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Nga ng&agrave;y 11/8 trở th&agrave;nh quốc gia đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới&nbsp;cấp ph&eacute;p&nbsp;cho vắc xin ngừa Covid-19 với t&ecirc;n gọi Sputnik V. Vắc xin do Viện Nghi&ecirc;n cứu Khoa học về Dịch tễ học v&agrave; Vi sinh vật&nbsp;Gamaleya ở Moscow&nbsp;ph&aacute;t triển.</p> <p>Bộ Y tế Nga khẳng định Sputnik V đ&atilde; trải qua tất cả c&aacute;c cuộc kiểm tra cần thiết v&agrave; được chứng minh c&oacute; khả năng x&acirc;y dựng hệ thống miễn dịch chống virus corona.</p> <p>Giới chức Nga cho biết nước n&agrave;y đ&atilde; nhận được đơn đặt h&agrave;ng hơn 1 tỷ liều vắc xin Covid-19 từ hơn 20 quốc gia, trong đ&oacute; c&aacute;c nước Mỹ Latinh, Trung Đ&ocirc;ng v&agrave; ch&acirc;u &Aacute; đặc biệt quan t&acirc;m tới vắc xin n&agrave;y.</p> <p>Gi&aacute;m đốc Viện Gamaleya cho biết việc ti&ecirc;m chủng đại tr&agrave; vắc xin Covid-19 ở Nga sẽ bắt đầu trong khoảng một th&aacute;ng sau khi c&oacute; đủ số lượng vắc xin cần thiết. Sputnik V được cho l&agrave; cho ph&eacute;p con người h&igrave;nh th&agrave;nh khả năng miễn dịch với virus corona trong &iacute;t nhất hai năm.</p> <p>Gi&aacute;m đốc Viện Gamaleya n&oacute;i rằng vắc xin Covid-19 của Nga dự kiến kh&ocirc;ng được lưu h&agrave;nh rộng r&atilde;i trước th&aacute;ng 1/2021 v&igrave; phải mất từ 4-5 th&aacute;ng để theo d&otilde;i th&ecirc;m hiệu quả cũng như phản ứng phụ nếu c&oacute;. Giới chức Nga cho biết nước n&agrave;y c&oacute; khả năng sản xuất tới 500 triệu liều vắc xin Sputnik V trong 12 th&aacute;ng tới.</p>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top