Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Bình Định

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định từ ngày 28/12/2018 đến ngày 1/1/2019 có mưa vừa đến mưa to đã gây thiệt hại một số địa phương. 

<div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><em>H&agrave;ng ng&agrave;n h&eacute;c ta l&uacute;a mới gieo sạ ở B&igrave;nh Định ngập s&acirc;u trong nước.</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Cụ thể, to&agrave;n tỉnh n&agrave;y hiện c&oacute; 11.310 ha l&uacute;a mới gieo sạ bị ngập nước; trong đ&oacute;, huyện Tuy Phước 4.489 ha, Ph&ugrave; C&aacute;t 1.537 ha, Ph&ugrave; Mỹ 190 ha, Ho&agrave;i Nhơn 893 ha, Ho&agrave;i &Acirc;n 405 ha, An L&atilde;o 59,5 ha, T&acirc;y Sơn 865 ha, V&acirc;n Canh 177 ha, thị x&atilde; An Nhơn 2.144 ha, th&agrave;nh phố Quy Nhơn 550 ha.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Mưa lớn những ng&agrave;y qua cũng l&agrave;m 50m tuyến đ&ecirc; biển bị vỡ tại th&ocirc;n Huỳnh Giản Bắc, x&atilde; Phước H&ograve;a (huyện Tuy Phước); 35m tuyến đ&ecirc; hạ lưu cầu s&ocirc;ng Tranh Phước Hiệp bị x&oacute;i lở; 500m đ&ecirc; Tam Quan Bắc (huyện Ho&agrave;i Nhơn) bị sạt lở; đ&ecirc; v&agrave; tr&agrave;n S&ocirc;ng Cạn (x&atilde; Mỹ Ch&aacute;nh, huyện Ph&ugrave; Mỹ) bị x&oacute;i lở 1.000m; bờ s&ocirc;ng Tru&ocirc;ng G&ograve; B&ocirc;ng (huyện Ho&agrave;i &Acirc;n) bị sạt lở 400m. Mưa lũ cũng g&acirc;y x&oacute;i lở đập d&acirc;ng C&acirc;y K&ecirc; (x&atilde; Mỹ Quang, huyện Ph&ugrave; Mỹ); cầu bản cứu hộ cứu nạn (x&atilde; &Acirc;n Tường Đ&ocirc;ng, huyện Ho&agrave;i &Acirc;n).</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Đến chiều 1/1, Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh B&igrave;nh Định, Chi cục Thủy sản, Đ&agrave;i Th&ocirc;ng tin Duy&ecirc;n hải Quy Nhơn, Ban chỉ huy PCTT v&agrave; TKCN c&aacute;c huyện ven biển, th&agrave;nh phố Quy Nhơn đ&atilde; phối hợp với gia đ&igrave;nh chủ t&agrave;u kiểm đếm, th&ocirc;ng b&aacute;o vị tr&iacute;, hướng di chuyển của b&atilde;o số 1, để t&agrave;u thuyền đang hoạt động tr&ecirc;n biển biết, ph&ograve;ng tr&aacute;nh. Ri&ecirc;ng t&agrave;u BĐ 97643-TS, chủ t&agrave;u l&agrave; &ocirc;ng La Th&agrave;nh Sơn, thuyền trưởng l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Nh&acirc;n c&ugrave;ng ở x&atilde; Ho&agrave;i Hương, huyện Ho&agrave;i Nhơn (B&igrave;nh Định), c&ocirc;ng suất 810CV, tr&ecirc;n t&agrave;u c&oacute; 12 thuyền vi&ecirc;n. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh B&igrave;nh Định, l&uacute;c 14 giờ 26 ng&agrave;y 1/1 t&agrave;u đang ở v&ugrave;ng biển c&oacute; tọa độ 7018&rsquo;N-110059&rsquo;E (trong v&ugrave;ng nguy hiểm của b&atilde;o số 1) v&agrave; đang thả neo d&ugrave;.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top