Một dự án condotel bị hủy bỏ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Tỉnh Khánh Hòa hủy bỏ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời chuyển từ đất thuê sang giao đất có thu tiền ở dự án Ariyana SmartCondotel Nha Trang.

<div> <p style="text-align: justify;">UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a vừa ban h&agrave;nh quyết định kh&ocirc;ng chấp nhận v&agrave; buộc phải chuyển đổi từ &ldquo;đất ở kh&ocirc;ng h&igrave;nh th&agrave;nh đơn vị ở&rdquo; trở lại đất thương mại dịch vụ của dự &aacute;n dự &aacute;n Ariyana SmartCondotel Nha Trang.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a hủy bỏ quyết định cho C&ocirc;ng ty CP Du lịch Minh Nhật, chủ đầu tư dự &aacute;n Ariyana SmartCondotel Nha Trang, ở số 18 đường Trần Hưng đạo, TP Nha Trang, chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất, đồng thời chuyển từ đất thu&ecirc; sang giao đất c&oacute; thu tiền ở dự &aacute;n tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; do, trước đ&oacute; UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a đ&atilde; c&oacute; văn bản hủy bỏ chủ trương cho ph&eacute;p doanh nghiệp chuyển mục đ&iacute;ch sử đụng đất, từ đất thương mại dịch vụ sang &ldquo;đất ở kh&ocirc;ng h&igrave;nh th&agrave;nh đơn vị ở&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Giao dat sai luat o Khanh Hoa anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/znews-photo-zadn-vn_img_6887.jpg" title="Giao đất sai luật ở Khánh Hòa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: center;"><em>Dự &aacute;n Ariyana SmartCondotel Nha Trang cao 18 tầng đ&atilde; di v&agrave;o hoạt động từ năm 2018. Ảnh: An B&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan dự &aacute;n tr&ecirc;n, cuối th&aacute;ng 9/2014, UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a ban h&agrave;nh quyết định cho C&ocirc;ng ty Minh Nhật thu&ecirc; hơn 2.500 m2 tại số 18, phường Lộc Thọ để thực hiện dự &aacute;n khu li&ecirc;n hợp dịch vụ thương mại, kh&aacute;ch sạn, căn hộ du lịch v&agrave; văn ph&ograve;ng cho thu&ecirc; Luna (t&ecirc;n thương mại Ariyana SmartCondotel Nha Trang).</p> <p style="text-align: justify;">Khu đất n&agrave;y c&oacute; chức năng l&agrave; đất sản xuất, kinh doanh phi n&ocirc;ng nghiệp. Thời hạn sử dụng đất đến 15/5/2064.</p> <p style="text-align: justify;">Đến giữa th&aacute;ng 9/2016, UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a c&oacute; quyết định cho ph&eacute;p chủ đầu tư chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đ&ocirc; thị - đất ở kh&ocirc;ng h&igrave;nh th&agrave;nh đơn vị ở.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ đầu tư được chuyển từ thu&ecirc; đất trả tiền thu&ecirc; một lần sang giao đất c&oacute; thu tiền sử đụng đất đối với phần diện t&iacute;ch hơn 1.100 m2 (trong tổng số hơn 2.500 m2) tại số 18 đường Trần Hưng Đạo.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, dự &aacute;n Ariyana SmartCondotel Nha Trang đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh đưa v&agrave;o khai th&aacute;c từ năm 2018. Dự &aacute;n cao 28 tầng với hơn 360 căn condotel.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, th&aacute;ng 11/2020, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ cũng kết luận dự &aacute;n Ariyana SmartCondotel Nha Trang c&oacute; nhiều sai phạm. Theo kết luận, nguồn gốc đất khi triển khai dự &aacute;n do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển quỹ đất tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a quản l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, đối với dự &aacute;n tr&ecirc;n UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a đ&atilde; giao, cho thu&ecirc; hơn 2.500 m2 kh&ocirc;ng c&oacute; trong kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang tại thời điểm c&oacute; quyết định giao đất. Điều n&agrave;y vi phạm c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về đất đai.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, việc giao, cho thu&ecirc; hơn 2.500 m2 đất kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất v&agrave; việc xử l&yacute; t&agrave;i sản kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua đấu gi&aacute; l&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">Thanh tra Ch&iacute;nh phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a r&agrave; so&aacute;t lại quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với dự &aacute;n tr&ecirc;n. Đồng thời, x&aacute;c định lại tiền sử dụng đất v&agrave; xử l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước, chống thất thu ng&acirc;n s&aacute;ch; kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan để xử l&yacute; theo quy định.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top