Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt dự án sai phạm đất công tại Khánh Hoà

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra 32 dự án và 3 trường hợp chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại tỉnh Khánh Hoà.

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ng&agrave;y 4/11, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận thanh tra số 1919 về việc chuyển đổi nh&agrave; đất c&ocirc;ng c&oacute; vị tr&iacute; đắc địa sang mục đ&iacute;ch kh&aacute;c (giai đoạn 1/1/2010 đến 31/6/2017); kiểm tra, xử l&yacute; đơn khiếu nại, tố c&aacute;o, kiến nghị, phản &aacute;nh tại một số dự &aacute;n ở tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo Th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tiến h&agrave;nh thanh tra 32 dự &aacute;n v&agrave; 3 trường hợp chuyển đổi nh&agrave; đất c&ocirc;ng c&oacute; vị tr&iacute; đắc địa sang mục đ&iacute;ch kh&aacute;c. Qua đ&oacute; cho thấy, c&oacute; nhiều dự &aacute;n UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a lựa chọn chủ đầu tư (CĐT) kh&ocirc;ng qua đấu thầu, chậm tiến độ, cho thu&ecirc; đất sai quy hoạch v&agrave; c&ograve;n nhiều sai phạm kh&aacute;c.<b> </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Một trong số c&aacute;c dự &aacute;n sai phạm l&agrave; dự &aacute;n Khu thương mại v&agrave; dịch vụ kh&aacute;ch sạn Đ&ocirc;ng Hải. Tại dự &aacute;n n&agrave;y, UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a cho CĐT thu&ecirc; đất thực hiện dự &aacute;n tr&aacute;i với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của TP.Cam Ranh, vi phạm ph&aacute;p luật về đất đai. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&aacute;c sai phạm kh&aacute;c li&ecirc;n quan tới dự &aacute;n n&agrave;y như việc b&aacute;n t&agrave;i sản nh&agrave; nước theo h&igrave;nh thức chỉ định m&agrave; kh&ocirc;ng b&aacute;n đấu gi&aacute; c&ocirc;ng khai rộng r&atilde;i, vi phạm ph&aacute;p luật về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước; dự &aacute;n chậm về thủ tục đầu tư x&acirc;y dựng, tiến độ x&acirc;y dựng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; kiến nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a chấm dứt dự &aacute;n, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư v&agrave; thu hồi lại đất đ&atilde; giao, đ&atilde; thu&ecirc;. Đồng thời kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute; nh&acirc;n tổ chức li&ecirc;n quan để xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cũng tại th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y, Thanh ra Ch&iacute;nh phủ chỉ ra c&oacute; 3 cơ sở nh&agrave; đất thuộc sở hữu nh&agrave; nước quản l&yacute; đ&atilde; chuyển quyền sử dụng đất v&agrave; t&agrave;i sản gắn liền với đất. Cụ thể, dự &aacute;n nh&agrave; đất số 68 Thống Nhất (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang), Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần đấu gi&aacute; v&agrave; dịch vụ bất động sản Thi&ecirc;n Việt Kh&aacute;nh H&ograve;a đ&atilde; kh&ocirc;ng ni&ecirc;m yết việc b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản tại nơi đấu gi&aacute;; kh&ocirc;ng thực hiện đầy đủ việc th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng khai &iacute;t nhất 2 lần, mỗi lần c&aacute;ch nhau 3 ng&agrave;y tr&ecirc;n phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng về việc b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Chịu tr&aacute;ch nhiệm về vi phạm l&agrave; Chủ tịch UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; Ph&oacute; chủ tịch c&oacute; li&ecirc;n quan; gi&aacute;m đốc c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, tổ chức tư vấn b&aacute;n đấu gi&aacute;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo đ&oacute;, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a x&aacute;c định lại tiền sử dụng đất, chống thất thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước; kiểm tra việc thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử l&yacute; nh&agrave;, đất thuộc sở hữu nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c quyết định c&oacute; li&ecirc;n quan khi b&aacute;n t&agrave;i sản v&agrave; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 68 Thống Nhất. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đối với nh&agrave; đất số 1 Quang Trung (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang), cơ sở n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; trong phương &aacute;n sắp xếp lại, xử l&yacute; nh&agrave; đất thuộc sở hữu nh&agrave; nước đ&atilde; được UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a ph&ecirc; duyệt. TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t việc thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử l&yacute; nh&agrave;, đất thuộc sở hữu nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan khi b&aacute;n t&agrave;i sản v&agrave; chuyển quyền sử dụng đất tại số 1 Quang Trung. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại dự &aacute;n nh&agrave; đất số 9B Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), Thanh tra Ch&iacute;nh phủ chỉ ra sai phạm của Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty cổ phần dịch vụ đấu gi&aacute; Trung Nam tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng ni&ecirc;m yết việc b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản tại nơi b&aacute;n đấu gi&aacute;; kh&ocirc;ng thực hiện việc th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng khai việc b&aacute;n đấu gi&aacute;. Chịu tr&aacute;ch nhiệm về vi phạm tại dự &aacute;n nh&agrave; đất tr&ecirc;n l&agrave; chủ tịch UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; gi&aacute;m đốc c&aacute;c sở ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Thanh tra Ch&iacute;nh phủ kiến nghị r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật khi b&aacute;n t&agrave;i sản v&agrave; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 9B đường Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, x&aacute;c định lại tiền sử dụng đất, r&agrave; so&aacute;t việc sử dụng đất theo quy hoạch x&acirc;y dựng. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject active" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo Trí thức trẻ
back to top