Lại bán dự án 'ma'

Công ty cổ phần đầu tư - thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) đang huy động vốn với mức cam kết lợi nhuận đến 144%/năm.

<div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/17/nn1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Khu đất thuộc c&aacute;nh đồng Sim, TT.V&acirc;n Du (H.Thạch Th&agrave;nh) được quy hoạch l&agrave; bến xe v&agrave; khu d&acirc;n cư, nhưng C&ocirc;ng ty Nhật Nam tự nhận l&agrave; dự &aacute;n của m&igrave;nh</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Cam kết lợi nhuận 144%/năm</h2> <div>Tại sự kiện khai trương văn ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty Nhật Nam ở TP.HCM (54 Nguyễn Thị Thu Minh, P.2, Q.T&acirc;n B&igrave;nh), đơn vị n&agrave;y giới thiệu đang sở hữu nhiều dự &aacute;n bất động sản (BĐS) lớn đều trong những vị tr&iacute; đắc địa ở H&agrave; Nội, H&agrave; Nam, Thanh H&oacute;a, T&acirc;y Ninh, TP.HCM, Ph&uacute; Quốc (tỉnh Ki&ecirc;n Giang). Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng ty c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c chuỗi dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng, karaoke, c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh, resort.</div> <div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/17/nn2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Khu đất n&ocirc;ng nghiệp đầu cầu Kim T&acirc;n (thuộc x&atilde; Thạch Định, H.Thạch Th&agrave;nh) cũng được C&ocirc;ng ty Nhật Nam giới thiệu l&agrave; dự &aacute;n đất nền kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật</p> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>Theo b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Nhật Nam, nhiều năm qua tại VN, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hợp t&aacute;c kinh doanh, huy động vốn trong d&acirc;n rất nhiều nhưng chỉ được v&agrave;i năm, rồi v&agrave;i th&aacute;ng lại đ&oacute;ng cửa biến mất, d&acirc;n th&igrave; lầm than. Bởi vậy b&agrave; quyết định triển khai dự &aacute;n BĐS nhằm mong muốn gi&uacute;p đỡ cộng đồng nh&agrave; đầu tư trong nước lẫn quốc tế an t&acirc;m 100% về lộ tr&igrave;nh đảm bảo kinh doanh thật từ Nhật Nam. Tại sự kiện n&agrave;y, C&ocirc;ng ty Nhật Nam đ&atilde; c&ocirc;ng bố chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave; ph&acirc;n chia lợi nhuận theo ng&agrave;y, với mức cam kết lợi nhuận l&ecirc;n đến 44%/18 th&aacute;ng c&ograve;n được tặng 1 BĐS trị gi&aacute; tương ứng g&oacute;i đầu tư, cộng với m&oacute;n qu&agrave; tương đương 144% l&atilde;i suất. C&aacute;c g&oacute;i đầu tư từ 10 triệu đồng, 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng v&agrave; cao nhất l&agrave; g&oacute;i 1 tỉ đồng. Cụ thể, nếu đầu tư g&oacute;i 10 triệu đồng, mỗi ng&agrave;y nh&agrave; đầu tư sẽ được ph&acirc;n phối lợi nhuận 40.000 đồng, sau 18 th&aacute;ng sẽ nhận được ph&acirc;n phối lợi nhuận l&agrave; 14,4 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra nh&agrave; đầu tư c&ograve;n được ho&agrave;n tiền gốc d&ugrave;ng mua BĐS của c&ocirc;ng ty. Đối với g&oacute;i 1 tỉ đồng, mỗi ng&agrave;y nh&agrave; đầu tư sẽ được ph&acirc;n phối lợi nhuận 4 triệu đồng, sau 18 th&aacute;ng sẽ nhận được ph&acirc;n phối lợi nhuận l&agrave; 1.440 triệu đồng v&agrave; được ho&agrave;n tiền gốc d&ugrave;ng mua BĐS của c&ocirc;ng ty.</div> <div>Ng&agrave;y 22.10, ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m tới văn ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty Nhật Nam tại TP.HCM hỏi về c&aacute;c g&oacute;i đầu tư, nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn Nguyễn Yến cho biết, g&oacute;i 10 triệu đồng đ&atilde; hết, m&agrave; chỉ c&ograve;n g&oacute;i thấp nhất l&agrave; 20 triệu đồng. Thấy ch&uacute;ng t&ocirc;i ngần ngừ, Yến mời ch&agrave;o suất đầu tư cổ đ&ocirc;ng doanh nghiệp, quyền lợi giống c&aacute;c g&oacute;i kia nhưng c&ograve;n được tặng cổ phiếu gi&aacute; trị tương đương c&ugrave;ng với 1 thẻ VIP ti&ecirc;u d&ugrave;ng (giảm gi&aacute; 15%) sử dụng trong hệ sinh th&aacute;i của c&ocirc;ng ty. &ldquo;20 suất nhưng đ&atilde; c&oacute; 12 suất đầu tư, c&ograve;n lại 8 suất, nếu anh chị nhanh tay th&igrave; c&ograve;n. Bởi năm 2021, khi c&ocirc;ng ty l&ecirc;n s&agrave;n, cổ phiếu sẽ b&aacute;n kh&ocirc;ng tặng&rdquo;, người n&agrave;y giục gi&atilde;.</div> <h2>Dụ nh&agrave; đầu tư bằng dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;</h2> <div>Theo lời giới thiệu, doanh nghiệp n&agrave;y đang c&oacute; 3 dự &aacute;n ở huyện miền n&uacute;i Thạch Th&agrave;nh (Thanh H&oacute;a) lần lượt l&agrave; tại TT.V&acirc;n Du, x&atilde; Thạch Định v&agrave; Thạch T&acirc;n (H.Thạch Th&agrave;nh). Tất cả đều được quảng c&aacute;o l&agrave; dự &aacute;n đất ở hoặc nh&agrave; ở biệt thự c&oacute; gi&aacute; trị lớn đ&atilde; được cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt. Thế nhưng t&igrave;m hiểu thực tế, đ&oacute; chỉ l&agrave; những dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;, kh&ocirc;ng c&oacute; tr&ecirc;n thực tế.</div> <div>Cụ thể, tại TT.V&acirc;n Du, C&ocirc;ng ty Nhật Nam đăng tải clip c&oacute; tựa đề l&agrave; &ldquo;Đất nền ph&acirc;n l&ocirc; tại TT.V&acirc;n Du&rdquo;. Dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; hơn 2 ha, đ&atilde; được tỉnh Thanh H&oacute;a ph&ecirc; duyệt, tới đ&acirc;y sẽ giải ph&oacute;ng mặt bằng triển khai x&acirc;y dựng hạ tầng. Khu đất được giới thiệu c&aacute;ch UBND TT.V&acirc;n Du v&agrave;i trăm m&eacute;t, đối diện Nh&agrave; m&aacute;y m&iacute;a đường Việt - Đ&agrave;i. Thế nhưng khu đất n&agrave;y l&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp, người d&acirc;n đang sản xuất, thuộc c&aacute;nh đồng Sim của TT.V&acirc;n Du. Tương lai khu đất n&agrave;y được quy hoạch x&acirc;y dựng th&agrave;nh bến xe v&agrave; khu d&acirc;n cư. Ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng phải dự &aacute;n do C&ocirc;ng ty Nhật Nam l&agrave;m chủ đầu tư, như lời quảng c&aacute;o.</div> <div>Sau khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra những th&ocirc;ng tin m&agrave; C&ocirc;ng ty Nhật Nam đang quảng c&aacute;o, &ocirc;ng L&ecirc; Xu&acirc;n Dương, Chủ tịch UBND TT.V&acirc;n Du, khẳng định C&ocirc;ng ty Nhật Nam quảng c&aacute;o ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật. &ldquo;T&ocirc;i cũng chưa từng l&agrave;m việc với ai ở c&ocirc;ng ty n&agrave;y. C&ograve;n khu đất họ quay h&igrave;nh ảnh, n&oacute;i l&agrave; dự &aacute;n đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt, do họ (C&ocirc;ng ty Nhật Nam - PV) l&agrave;m chủ đầu tư l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng v&igrave; khu đất thuộc c&aacute;nh đồng Sim n&agrave;y, hiện trạng l&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp của người d&acirc;n sản xuất bao đời nay&rdquo;, &ocirc;ng Dương n&oacute;i.</div> <div>Tương tự, C&ocirc;ng ty Nhật Nam tự quay clip giới thiệu 2 khu đất ở Khu 3, x&atilde; Thạch T&acirc;n (H.Thạch Th&agrave;nh) l&agrave; &ldquo;khu đất nền ph&acirc;n l&ocirc; biệt thự&rdquo; của m&igrave;nh, đ&atilde; được đầu tư cơ sở hạ tầng, điện nước v&agrave; ph&acirc;n l&ocirc;, đang ra sổ đỏ cho từng nền biệt thự. Thế nhưng thực tế, cả 2 khu đất đ&atilde; được ch&iacute;nh quyền quy hoạch khu d&acirc;n cư từ nhiều năm trước. Khu đất cũng đ&atilde; được tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất cho người d&acirc;n, một phần diện t&iacute;ch c&ograve;n lại ch&iacute;nh quyền cũng đang tiếp tục chuẩn bị đấu gi&aacute;. &Ocirc;ng Ho&agrave;ng Khắc Khoa, Chủ tịch UBND x&atilde; Thạch T&acirc;n, khẳng định kh&ocirc;ng hề c&oacute; dự &aacute;n n&agrave;o l&agrave; khu nh&agrave; ở biệt thự cao cấp của C&ocirc;ng ty Nhật Nam tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạch T&acirc;n. &ldquo;Chủ Nhật Nam l&agrave; người địa phương, c&ocirc; ấy (b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y - PV) c&oacute; n&oacute;i l&agrave; nếu sau n&agrave;y đấu gi&aacute; th&igrave; sẽ về tham gia. Nếu c&ocirc; ấy muốn tham gia th&igrave; cũng như những người d&acirc;n kh&aacute;c th&ocirc;i, phải tham gia đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất theo quy định&rdquo;, &ocirc;ng Khoa n&oacute;i.</div> <div>Tại x&atilde; Thạch Định (H.Thạch Th&agrave;nh), khu vực đầu cầu Kim T&acirc;n (ph&iacute;a x&atilde; Thạch Định), C&ocirc;ng ty Nhật Nam thỏa thuận v&agrave; mua chuyển nhượng quyền sử dụng đất n&ocirc;ng nghiệp của người d&acirc;n, với diện t&iacute;ch hơn 2.000 m<sup>2</sup>. &Ocirc;ng Nguyễn Văn Phương, Ph&oacute; chủ tịch UBND x&atilde; Thạch Định, cho biết: &ldquo;C&aacute;ch đ&acirc;y &iacute;t th&aacute;ng, chị Th&uacute;y (b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y - PV) c&oacute; về x&atilde;, gặp một số hộ d&acirc;n rồi tự thỏa thuận mua chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 2.000 m2 đất n&ocirc;ng nghiệp ở khu vực đầu cầu Kim T&acirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng r&otilde; lắm l&agrave; thủ tục giữa b&ecirc;n mua v&agrave; việc chuyển nhượng họ thực hiện đến đ&acirc;u rồi, nhưng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạch Định th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; dự &aacute;n đất nền n&agrave;o của C&ocirc;ng ty Nhật Nam cả&rdquo;, &ocirc;ng Phương n&oacute;i.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top