Kỷ lục số bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong một ngày ở Đà Nẵng

Sáng 13/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho 10 bệnh nhân Covid-19 xuất viện. Đây là số bệnh nhân ra viện nhiều nhất trong một ngày kể từ khi Đà Nẵng bùng phát dịch.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/69/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien00004_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bệnh viện d&atilde; chiến H&ograve;a Vang (trước l&agrave; Trung t&acirc;m Y tế huyện H&ograve;a Vang) s&aacute;ng 13/8 tổ chức lễ ra viện cho 10 bệnh nh&acirc;n Covid-19 đầu ti&ecirc;n khỏi bệnh tại cơ sở y tế n&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/19/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0009_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đại Vĩnh, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Y tế huyện H&ograve;a Vang, cho biết 10 bệnh nh&acirc;n khỏi bệnh l&agrave;: 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730. Như vậy, t&iacute;nh đến s&aacute;ng 13/8, <span>Đ&agrave; Nẵng</span> đ&atilde; c&oacute; 15 người được điều trị khỏi Covid-19.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/30/znews-photo-zadn-vn_15c1axuatvien00004_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) trực tiếp c&oacute; mặt để trao giấy xuất viện. &Ocirc;ng chia sẻ đ&acirc;y l&agrave; dấu hiệu đ&aacute;ng mừng của ng&agrave;nh y tế v&agrave; l&agrave; kết quả xứng đ&aacute;ng cho những nỗ lực suốt thời gian qua.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/88/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0001_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thứ trưởng Sơn cho biết ng&agrave;nh y tế Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Trung ương đ&atilde; dồn sức ở Bệnh viện H&ograve;a Vang. Hơn 170 ca bệnh c&ograve;n lại tại đ&acirc;y sẽ tiếp tục được cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất, với ph&aacute;c đồ điều trị ph&ugrave; hợp để đảm bảo an to&agrave;n khi điều trị cũng như xuất viện.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/35/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0016_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bệnh nh&acirc;n Đ.T.C. (53 tuổi, ngụ Điện B&agrave;n, <span>Quảng Nam</span>) cho biết b&agrave; nhập viện từ đ&ecirc;m 5/8. Chỉ 3 ng&agrave;y sau, 8/8, b&agrave; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh lần 1. Li&ecirc;n tục c&aacute;c lần x&eacute;t nghiệm sau đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y 11/8 v&agrave; 12/8, b&agrave; cũng nhận kết quả &acirc;m t&iacute;nh v&agrave; được b&aacute;c sĩ cho ph&eacute;p xuất viện h&ocirc;m nay.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/10/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0003_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bệnh nh&acirc;n b&eacute; nhất mới 1 tuổi, lớn nhất 66 tuổi. Trong đ&oacute;, 8 người Đ&agrave; Nẵng v&agrave; 2 ở Quảng Nam.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/21/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0006_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Sau khi xuất viện, bệnh nh&acirc;n được xe của bệnh viện đưa về tận nh&agrave;. Họ sẽ tiếp tục tự c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i y tế th&ecirc;m 14 ng&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/60/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0013_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>L&atilde;nh đạo ng&agrave;nh y tế nhận định để c&oacute; được th&agrave;nh quả bước đầu n&agrave;y l&agrave; nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh (hồi sức, tim mạch, thận nh&acirc;n tạo) cho c&aacute;c bệnh viện, đặc biệt l&agrave; Bệnh viện H&ograve;a Vang v&agrave; Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/70/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0015_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều địa phương đ&atilde; cử hơn 100 y, b&aacute;c sĩ, điều dưỡng v&agrave;o v&ugrave;ng t&acirc;m dịch để chi viện cho ng&agrave;nh y tế Đ&agrave; Nẵng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-1 xuat vien anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/13/45/znews-photo-zadn-vn_15caxuatvien0020_zing.jpg" title="bệnh nhân Covid-1 xuất viện ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Theo Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng, t&iacute;nh đến s&aacute;ng nay, TP c&oacute; 283 ca dương t&iacute;nh với Covid-19. Trong đ&oacute;, 15 ca đ&atilde; ra viện, 13 ca tử vong v&agrave; 265 ca đang điều trị.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/irIxR5cQHJw/d39e0e10355cdc02854d/a0accff17db594ebcda4/720/fbbfc58670cb9995c0da.mp4?authen=exp=1597475956~acl=/irIxR5cQHJw/*~hmac=18605174d88727c5bcb4d964f7e4dc0b" false="" source-url="/video-nu-dieu-duong-cham-nguoi-mac-covid-19-toi-xem-ho-nhu-nguoi-than-post1118604.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="fbbfc58670cb9995c0da" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_08_11/thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Y8atKxAAFgc/72cfc941f20d1b53421c/6abf63e2d1a638f861b7/480/fbbfc58670cb9995c0da.mp4?authen=exp=1597475956~acl=/Y8atKxAAFgc/*~hmac=672fcb83471f55fa045643b3edb51e8e" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/XX6JaUaHsow/whls/vod/0/v-BZs0EAWeAYeg7ld3q/fbbfc58670cb9995c0da.m3u8?authen=exp=1597432756~acl=/XX6JaUaHsow/*~hmac=966eee1608b73335db6d5c7189b57ac7" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Y8atKxAAFgc/72cfc941f20d1b53421c/6abf63e2d1a638f861b7/480/fbbfc58670cb9995c0da.mp4?authen=exp=1597475956~acl=/Y8atKxAAFgc/*~hmac=672fcb83471f55fa045643b3edb51e8e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/irIxR5cQHJw/d39e0e10355cdc02854d/a0accff17db594ebcda4/720/fbbfc58670cb9995c0da.mp4?authen=exp=1597475956~acl=/irIxR5cQHJw/*~hmac=18605174d88727c5bcb4d964f7e4dc0b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Nữ điều dưỡng chăm người mắc Covid-19: &#39;T&ocirc;i xem họ như người th&acirc;n&#39;</span></strong> Thiếu &uacute;y Trần Thị Ngọc Li&ecirc;n (26 tuổi) t&acirc;m sự đa số bệnh nh&acirc;n đang điều trị ở Bệnh viện 199 Đ&agrave; Nẵng đều lớn tuổi. Chị coi họ như &ocirc;ng b&agrave;, người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top