'Không có giải pháp hiệu quả, Tân Sơn Nhất sẽ quá tải dịp 30/4'

Theo tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, có tình trạng lượng hành khách tăng mạnh vào giữa tháng 4, nhưng phản ứng của đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất là quá chậm, cần sự cải thiện.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat qua tai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_hangbay1.jpeg" title="tân sơn nhất quá tải ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống - chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng - cảnh b&aacute;o s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đối mặt với nguy cơ &quot;vỡ trận&quot; trong dịp lễ 30/4 -1/5 sắp tới.</p> <p>&quot;Nếu Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) kh&ocirc;ng &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p hiệu quả để giải tỏa t&igrave;nh trạng nghẽn cổ chai ở kh&acirc;u soi chiếu h&agrave;nh l&yacute;, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất sẽ rơi v&agrave;o &ugrave;n tắc trầm trọng dịp lễ 30/4 - 1/5 khi lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch dự kiến tăng đột biến do nghỉ lễ d&agrave;i ng&agrave;y&quot;, tiến sĩ Tống nhấn mạnh.</p> <p>Trước đ&oacute;, từ ng&agrave;y 14/4 đến 19/4, khu vực soi chiếu an ninh của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất xảy ra &ugrave;n tắc li&ecirc;n tục v&agrave;o buổi s&aacute;ng. Đại diện Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) giải th&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n &ugrave;n tắc do lưu lượng kh&aacute;ch tăng cao v&agrave; nhiều kh&aacute;ch kh&aacute;ch chưa khai b&aacute;o y tế khi qua cửa an ninh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat qua tai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_tsn_zing_1.jpg" title="tân sơn nhất quá tải ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&agrave; ga quốc nội s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất trải qua những ng&agrave;y giữa th&aacute;ng 4 tắc nghẽn trầm trọng. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Tổ chức v&agrave; điều h&agrave;nh k&eacute;m</h3> <p class="question">- Theo &ocirc;ng, đ&acirc;u l&agrave; l&yacute; do khiến s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất qu&aacute; tải tại khu vực cửa soi chiếu h&agrave;nh l&yacute; trong khi c&aacute;c s&acirc;n bay lớn kh&aacute;c như Nội B&agrave;i v&agrave; Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng gặp t&igrave;nh trạng tương tự?</p> <p>- T&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc ở kh&acirc;u soi chiếu an ninh h&agrave;nh l&yacute; tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất cũng c&oacute; thể xảy ra tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i. Giải th&iacute;ch t&igrave;nh trạng đ&oacute; một c&aacute;ch đơn giản l&agrave; do &ldquo;qu&aacute; tải&rdquo;, nghĩa l&agrave; khối lượng c&ocirc;ng việc vượt qu&aacute; khả năng của kh&acirc;u soi chiếu an ninh h&agrave;nh l&yacute;.</p> <p>Một nguy&ecirc;n nh&acirc;n dễ thấy l&agrave; lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch tăng đột biến tại c&aacute;c khung giờ cao điểm, vượt xa ngưỡng năng lực khai th&aacute;c của cơ sở hạ tầng s&acirc;n bay. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh soi chiếu &aacute;p dụng quy định kiểm tra trực quan ngẫu nhi&ecirc;n với 10% h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>ACV cho biết năng lực th&ocirc;ng qua cửa an ninh soi chiếu của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất do Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cấp ph&eacute;p l&agrave; 1.728 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh A v&agrave; 1.584 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh B. Tuy nhi&ecirc;n, từ 14/4 đến 19/4, đặc biệt trong c&aacute;c khung giờ cao điểm buổi s&aacute;ng, số lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng năng lực khai th&aacute;c của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất.</p> <p>Chẳng hạn tại khung giờ cao điểm từ 6-7h ng&agrave;y 17/4 c&oacute; khoảng 2.706 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh A, ng&agrave;y 18/4 l&agrave; 2.400 kh&aacute;ch/giờ (vượt năng suất thiết kế khoảng 25-35%), dẫn đến việc &ugrave;n tắc. Việc khai b&aacute;o y tế cũng k&eacute;o d&agrave;i thời gian l&agrave;m thủ tục khiến &ugrave;n tắc gia tăng. Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y ảnh hưởng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể v&igrave; khai b&aacute;o y tế kh&ocirc;ng l&agrave;m chậm kh&acirc;u kiểm tra an ninh h&agrave;nh l&yacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat qua tai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_tansonnhat.jpeg" title="tân sơn nhất quá tải ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Việc khuyến nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch đến s&acirc;n bay sớm 2 tiếng c&oacute; thể khiến t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc trầm trọng th&ecirc;m. Ảnh: <em>Quỳnh Danh</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>S&acirc;n bay khuyến nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch đến sớm hơn giờ bay 2 tiếng để tr&aacute;nh &ugrave;n tắc, nhưng thực tế điều đ&oacute; c&ograve;n l&agrave;m &ugrave;n tắc hơn v&igrave; lượng kh&aacute;ch những chuyến bay sau dồn về giờ cao điểm s&aacute;ng sớm rất đ&ocirc;ng. S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave; cả s&acirc;n bay Nội B&agrave;i thường kh&ocirc;ng bố tr&iacute; đủ nh&acirc;n sự ở cổng an ninh soi chiếu h&agrave;nh l&yacute; n&ecirc;n thường bị dồn ứ ở kh&acirc;u n&agrave;y.</p> <p>Một l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất n&oacute;i rằng nhiều người d&acirc;n kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch khai b&aacute;o y tế, thời gian l&agrave;m thủ tục k&eacute;o d&agrave;i, khiến &aacute;ch tắc trở n&ecirc;n nghi&ecirc;m trọng. Theo &ocirc;ng n&agrave;y, sau khi s&acirc;n bay th&ocirc;ng tin để h&agrave;nh kh&aacute;ch chủ động khai b&aacute;o y tế, t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc đ&atilde; giảm v&agrave; nếu n&oacute;i do lỗi quản l&yacute; yếu k&eacute;m th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o giải quyết nhanh như vậy được.</p> <p>Nhưng, thực tế việc tổ chức v&agrave; điều h&agrave;nh qu&aacute; k&eacute;m l&agrave; l&yacute; do ch&iacute;nh khiến s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất qu&aacute; tải tại khu vực cửa soi chiếu h&agrave;nh l&yacute;. Hệ thống điều h&agrave;nh s&acirc;n bay để mặc cho &ugrave;n tắc bất thường xảy ra v&agrave; mọi việc diễn ra lộn xộn trong nhiều ng&agrave;y, h&agrave;nh kh&aacute;ch chen ch&uacute;c h&agrave;ng giờ giữa m&ugrave;a dịch bệnh.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Đừng đổ thừa ho&agrave;n to&agrave;n cho năng lực cơ sở vật chất thấp hơn nhu cầu, m&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ở đ&acirc;y l&agrave; chất lượng dịch vụ, năng lực điều phối - cung cấp dịch vụ qu&aacute; yếu k&eacute;m.</p> <p><strong>Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống</strong></p> </blockquote> <p>Đừng đổ thừa ho&agrave;n to&agrave;n cho năng lực cơ sở vật chất thấp hơn nhu cầu, m&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ở đ&acirc;y l&agrave; chất lượng dịch vụ, năng lực điều phối - cung cấp dịch vụ qu&aacute; yếu k&eacute;m.</p> <p>Những người l&atilde;nh đạo việc tổ chức v&agrave; điều h&agrave;nh s&acirc;n bay phải ti&ecirc;n liệu để c&oacute; biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng cho những khi đ&ocirc;ng kh&aacute;ch v&agrave; phải nhanh ch&oacute;ng giải quyết việc &ugrave;n tắc ngay khi xảy ra. Khi c&oacute; dấu hiệu &ugrave;n tắc do kh&aacute;ch đ&ocirc;ng, ngay lập tức những người l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay điều phối nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức linh hoạt để mở th&ecirc;m l&agrave;n, th&ecirc;m cửa&hellip; để giải tỏa nhanh tắc nghẽn.</p> <p>C&ograve;n như vừa qua ở s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, khi kh&aacute;ch phải xếp h&agrave;ng rồng rắn nhưng khu vực kiểm so&aacute;t an ninh hay l&agrave;m thủ tục vẫn kh&ocirc;ng tăng số quầy/cổng, nh&acirc;n vi&ecirc;n vẫn thủng thẳng như b&igrave;nh thường, l&atilde;nh đạo ACV v&agrave; Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave;i ng&agrave;y sau mới họp để b&agrave;n c&aacute;ch giải quyết.</p> <h3>Phải ti&ecirc;n liệu để c&oacute; biện ph&aacute;p giải quyết</h3> <p class="question"><strong>- ACV cho rằng việc c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng sử dụng m&aacute;y bay th&acirc;n rộng khiến lượng kh&aacute;ch đổ về s&acirc;n bay tăng đột biến tại nhiều khung giờ, g&acirc;y qu&aacute; tải. &Ocirc;ng nghĩ sao?</strong></p> <p>ACV n&oacute;i lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch vượt xa ngưỡng năng lực khai th&aacute;c v&igrave; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng sử dụng m&aacute;y bay chở tr&ecirc;n 200 h&agrave;nh kh&aacute;ch/chuyến v&agrave; số chuyến bay quốc nội tăng thay chỗ chuyến bay quốc tế.</p> <p>Nếu giờ cao điểm buổi s&aacute;ng c&oacute; 24 chuyến cất c&aacute;nh nội địa chở 200 h&agrave;nh kh&aacute;ch/chuyến th&igrave; lưu lượng cao điểm l&agrave; 4.800 h&agrave;nh kh&aacute;ch/giờ, vượt 45% so với tổng năng suất th&ocirc;ng qua cửa an ninh soi chiếu h&agrave;nh l&yacute; của cả hai sảnh A v&agrave; B m&agrave; Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng cấp ph&eacute;p l&agrave; 3.312 h&agrave;nh kh&aacute;ch/giờ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, rất dễ dự đo&aacute;n trước t&igrave;nh trạng &ldquo;qu&aacute; tải&rdquo; n&agrave;y v&agrave; l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất c&ugrave;ng Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng phải ti&ecirc;n liệu để c&oacute; biện ph&aacute;p giải quyết sớm chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n để cho &ugrave;n tắc xảy ra rồi l&yacute; giải nguy&ecirc;n nh&acirc;n như thế.</p> <p>Đến nay, sau khi được Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng chấp thuận, l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; điều chuyển 5 m&aacute;y soi chiếu an ninh v&agrave; cổng từ từ nh&agrave; ga quốc tế sang lắp đặt tại sảnh A nh&agrave; ga quốc nội.</p> <p>Như thế hiện nh&agrave; ga quốc nội s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; c&oacute; 30 m&aacute;y soi chiếu an ninh (sảnh A l&agrave; 19 m&aacute;y, sảnh B l&agrave; 11 m&aacute;y) n&ecirc;n về cơ bản đ&atilde; khắc phục việc &ugrave;n tắc tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat qua tai anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_tsnn_zing_3_1.jpg" title="tân sơn nhất quá tải ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tiến sĩ Tống cho rằng việc lượng kh&aacute;ch tăng do c&aacute;c h&atilde;ng khai th&aacute;c m&aacute;y bay lớn l&agrave; điều dễ ti&ecirc;n lượng v&agrave; nếu T&acirc;n Sơn Nhất phản ứng sớm hơn, &ugrave;n tắc đ&atilde; kh&ocirc;ng xảy ra. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="question"><strong>- ACV n&ecirc;n &aacute;p dụng giải ph&aacute;p g&igrave; để cởi n&uacute;t thắt cổ chai tại khu vực soi chiếu h&agrave;nh l&yacute;?</strong></p> <p>Nguy&ecirc;n tắc đơn giản của d&ograve;ng chuyển động l&agrave; chỗ n&agrave;o c&oacute; n&uacute;t thắt cổ chai th&igrave; mở rộng kh&ocirc;ng gian ở đ&oacute; l&ecirc;n để giảm trở lực v&agrave; tăng lưu lượng l&ecirc;n, giảm thời gian d&ograve;ng chuyển động qua chỗ đ&oacute;. Mở rộng kh&ocirc;ng gian cho d&ograve;ng người chuyển động qua kh&acirc;u soi chiếu an ninh h&agrave;nh l&yacute; ở đ&acirc;y l&agrave; tăng số m&aacute;y soi chiếu l&ecirc;n.</p> <p>Nếu bề ngang khu vực n&agrave;y kh&ocirc;ng đủ rộng để lắp th&ecirc;m m&aacute;y tr&ecirc;n c&ugrave;ng một d&atilde;y ngang th&igrave; lắp so le hai d&atilde;y m&aacute;y soi chiếu v&agrave; ph&acirc;n luồng d&ograve;ng người l&agrave;m hai.</p> <p>Ngo&agrave;i ra để giảm thời gian h&agrave;nh kh&aacute;ch qua kh&acirc;u soi chiếu an ninh h&agrave;nh l&yacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n s&acirc;n bay cần nhắc nhở h&agrave;nh kh&aacute;ch chuẩn bị để ri&ecirc;ng trong một t&uacute;i nhỏ những vật dụng kim loại như đồng hồ, ch&igrave;a kh&oacute;a, thắt lưng, b&oacute;p&hellip; v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay (nếu c&oacute;) trước khi bước tới đưa giấy tờ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh kiểm tra.</p> <p>Mặt kh&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng m&aacute;y soi chiếu an ninh h&agrave;nh l&yacute; cần tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc để tăng năng suất v&agrave; gi&uacute;p giảm thời gian một h&agrave;nh kh&aacute;ch qua kh&acirc;u soi chiếu. Thời gian một h&agrave;nh kh&aacute;ch đi qua kh&acirc;u soi chiếu c&oacute; thể giảm từ 90 gi&acirc;y xuống 45 gi&acirc;y v&agrave; như thế năng suất tăng l&ecirc;n gấp đ&ocirc;i.</p> <h3>C&oacute; thể sử dụng nh&agrave; ga quốc tế</h3> <p class="question"><strong>- Nhiều người đề xuất sử dụng nh&agrave; ga quốc tế để giảm tải cho nh&agrave; ga nội địa T&acirc;n Sơn Nhất. &Ocirc;ng c&oacute; thấy giải ph&aacute;p n&agrave;y khả thi kh&ocirc;ng? </strong></p> <p>Trong đợt dịch Covid-19 n&agrave;y, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c chuyến bay quốc tế n&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng nh&agrave; ga quốc tế để giảm &aacute;p lực cho nh&agrave; ga quốc nội. C&oacute; thể chuyển một số chuyến bay đ&ocirc;ng kh&aacute;ch sang nh&agrave; ga quốc tế, thay v&igrave; dồn hết &aacute;p lực v&agrave;o nh&agrave; ga quốc nội như hiện nay.</p> <p>Nhưng kh&oacute; khăn lớn nhất l&agrave; hạ tầng kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch. Hệ thống ph&acirc;n loại, li&ecirc;n quan tổng thể h&agrave;nh l&yacute; đến c&aacute;c quầy check-in đều kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch, nếu sử dụng sẽ g&acirc;y kh&oacute; khăn trong vấn đề khai th&aacute;c.</p> <p>Thật ra, việc điều chỉnh một phần hạ tầng nh&agrave; ga quốc tế phục vụ một số chuyến bay quốc nội l&agrave; khả thi v&agrave; gi&uacute;p nh&agrave; ga quốc nội được th&ocirc;ng tho&aacute;ng hơn. Việc điều chuyển 5 m&aacute;y soi chiếu an ninh từ ga quốc tế sang sảnh A nh&agrave; ga quốc nội cơ bản khắc phục t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc, do đ&oacute; l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất kh&ocirc;ng muốn sử dụng nh&agrave; ga quốc tế.</p> <p class="question">- Theo &ocirc;ng, liệu ACV c&oacute; thể giải b&agrave;i to&aacute;n nghẽn cổ chai soi chiếu h&agrave;nh l&yacute; trước cao điểm du lịch h&egrave;?</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat qua tai anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/26/znews-photo-zadn-vn_nguyentienthong.jpg" title="tân sơn nhất quá tải ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống cho rằng nếu kh&ocirc;ng c&oacute; giải ph&aacute;p hiệu quả, cảnh qu&aacute; tải khu vực soi chiếu an ninh sẽ lại t&aacute;i diễn tại T&acirc;n Sơn Nhất trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5. Ảnh: <em>TCHK. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>- Nếu ACV kh&ocirc;ng &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p hiệu quả để giải tỏa t&igrave;nh trạng &ldquo;nghẽn cổ chai&rdquo; ở kh&acirc;u soi chiếu h&agrave;nh l&yacute; th&igrave; tới dịp lễ 30/4 s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất sẽ rơi v&agrave;o khủng hoảng &ugrave;n tắc trầm trọng do lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch dự kiến tăng đột biến do nghỉ lễ d&agrave;i ng&agrave;y.</p> <p><strong>- Nhiều người cho rằng ACV thu được h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n đồng/lượt kh&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch xứng đ&aacute;ng nhận được dịch vụ tốt hơn thay v&igrave; xếp h&agrave;ng h&agrave;ng chục ph&uacute;t để l&agrave;m thủ tục soi chiếu h&agrave;nh l&yacute;. &Ocirc;ng nghĩ sao?</strong></p> <p>- Trong 22 s&acirc;n bay do ACV quản l&yacute;, chỉ c&oacute; 6 s&acirc;n bay c&oacute; l&atilde;i. S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&atilde;i nhiều nhất từ mấy chục năm qua. Do đ&oacute;, lẽ ra ACV phải sớm đầu tư ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave; cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn cho h&agrave;nh kh&aacute;ch chứ kh&ocirc;ng phải để dịch vụ yếu k&eacute;m v&agrave; cơ sở vật chất chật chội như thế.</p> <p>Hiện, việc &ugrave;n tắc xảy ra ở kh&acirc;u soi chiếu của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave; do diện t&iacute;ch nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch qu&aacute; nhỏ so với nhu cầu h&agrave;nh kh&aacute;ch tăng cao h&agrave;ng năm.</p> <p>Năm 2019, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất phục vụ tr&ecirc;n 26 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch quốc nội v&agrave; tr&ecirc;n 15 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch quốc tế. Nhưng nh&agrave; ga quốc nội chỉ c&oacute; diện t&iacute;ch 41.000 m&sup2; v&agrave; nh&agrave; ga quốc tế c&oacute; diện t&iacute;ch 108.000 m<sup>2</sup>, tức b&igrave;nh qu&acirc;n 1.900 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch quốc nội v&agrave; 7.200 kh&aacute;ch cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch quốc tế.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Lẽ ra ACV phải sớm đầu tư ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave; cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn</p> <p><strong>Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống</strong></p> </blockquote> <p>Nếu t&iacute;nh chung cho cả kh&aacute;ch quốc tế v&agrave; quốc nội th&igrave; b&igrave;nh qu&acirc;n 3.600 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch. Với mức b&igrave;nh qu&acirc;n 10.000 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch như C&ocirc;ng ty tư vấn Ph&aacute;p ADPi đề xuất cho nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch T3, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất cần diện t&iacute;ch 500.000 m<sup>2</sup> cho năng suất 50 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm.</p> <p>Nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch T3 sắp x&acirc;y dựng thực sự chỉ 100.000 m<sup>2</sup> th&ocirc;i n&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch nh&agrave; ga ph&iacute;a nam l&agrave; 250.000 m<sup>2 </sup>. Như thế, b&igrave;nh qu&acirc;n chỉ đạt 5.000 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch, bằng 1/3 diện t&iacute;ch b&igrave;nh qu&acirc;n 14.900 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch của s&acirc;n bay Long Th&agrave;nh sắp x&acirc;y dựng.</p> <p>Do đ&oacute;, cần x&acirc;y dựng th&ecirc;m nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch T4 với diện t&iacute;ch 200.000-250.000 m<sup>2</sup> ở khu vực ph&iacute;a bắc để tăng diện t&iacute;ch nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch l&ecirc;n mức 7.500-10.000 m<sup>2</sup> cho 1 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>Chỉ như vậy mới c&oacute; đủ diện t&iacute;ch để lắp đặt đủ m&aacute;y soi chiếu an ninh v&agrave; giải quyết t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc chật chội b&ecirc;n trong s&acirc;n bay khi năng suất s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất tăng l&ecirc;n mức 50-60 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top