Xây dựng các giải pháp giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến việc ùn tắc nhiều ngày qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã cử đoàn công tác vào sân bay Tân Sơn Nhất để tìm phương án khắc phục.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/19/cdnmedia-baotintuc-vn_sanbay7-20-4-.jpg" /> <figcaption>Dịp cu&ocirc;́i tu&acirc;̀n, lượng người di chuyển qua s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nh&acirc;́t khá đ&ocirc;ng đúc. Ảnh: Hoàng Tuy&ecirc;́t/Báo Tin tức</figcaption> </figure> </div> <p>L&atilde;nh đạo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cho hay, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc trầm trọng trong những ng&agrave;y qua&nbsp;một phần cũng l&agrave; do nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh soi chiếu &aacute;p dụng quy định kiểm tra trực quan ngẫu nhi&ecirc;n với 10% h&agrave;nh kh&aacute;ch. Theo đ&oacute;, 10 người qua cửa an ninh th&igrave; sẽ chọn ngẫu nhi&ecirc;n 1 người để y&ecirc;u cầu kiểm tra trực quan (nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh trực tiếp d&ugrave;ng tay, mắt kiểm tra h&agrave;nh l&yacute;).</p> <p>Cũng theo l&atilde;nh đạo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh thực hiện việc n&agrave;y theo quy định quốc tế v&agrave; ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu tăng cường an ninh trước dịp 30/4, 1/5 sắp tới.</p> <p>L&agrave; đơn vị quản l&yacute;, vận h&agrave;nh s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất, l&atilde;nh đạo Tổng c&ocirc;ng ty cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) chiều 19/4 th&ocirc;ng tin, theo năng lực khai th&aacute;c s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; được Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cấp ph&eacute;p, năng lực th&ocirc;ng qua cửa an ninh soi chiếu l&agrave; 1.728 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh A v&agrave; 1.584 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh B.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, cụ thể l&agrave; từ ng&agrave;y 14/4-19/4/2021, đặc biệt trong c&aacute;c khung giờ buổi s&aacute;ng, số lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua cửa an ninh soi chiếu đ&atilde; vượt&nbsp;xa ngưỡng năng lực khai th&aacute;c của s&acirc;n T&acirc;n Sơn Nhất. V&iacute; dụ, tại khung giờ cao điểm ng&agrave;y 17/4/2021 từ 6h &ndash; 7h s&aacute;ng c&oacute; khoảng 2.706 kh&aacute;ch/giờ tại sảnh A, ng&agrave;y 18/4 l&agrave; 2.400 kh&aacute;ch/giờ (vượt c&ocirc;ng suất thiết kế khoảng 25-35%), đ&atilde; dẫn đến việc &ugrave;n tắc tại một số khung giờ nhất định.&nbsp;</p> <p>Căn cứ v&agrave;o lịch khai th&aacute;c của c&aacute;c h&atilde;ng trong thời gian vừa qua, ACV đ&atilde; chỉ đạo l&atilde;nh đạo s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất nhanh ch&oacute;ng x&acirc;y dựng c&aacute;c phương &aacute;n phục vụ, hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến h&agrave;nh kh&aacute;ch n&oacute;i chung.</p> <p>Cụ thể, về giải ph&aacute;p ngắn hạn, l&atilde;nh đạo ACV cho biết, hiện s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; triển khai đảm bảo mở 100% c&aacute;c m&aacute;y soi chiếu an ninh để phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch đi lại bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, s&acirc;n bay n&agrave;y cũng huy động v&agrave; tăng cường nh&acirc;n vi&ecirc;n hướng dẫn, hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch về c&aacute;c thủ tục khai b&aacute;o y tế, c&aacute;c thủ tục kiểm tra an ninh trước mỗi chuyến bay, bổ sung c&aacute;c biển bảng chỉ dẫn đề nghị kh&aacute;ch kh&ocirc;ng để c&aacute;c vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay để nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục an ninh soi chiếu theo quy định.</p> <p>Về phục vụ giai đoạn cao điểm 30/4 &ndash; 1/5 sắp tới, ACV đ&atilde; chỉ đạo s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất x&acirc;y dựng c&aacute;c phương &aacute;n khai th&aacute;c như đảm bảo khả năng th&ocirc;ng quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A v&agrave; B, bổ sung th&ecirc;m cửa ra m&aacute;y bay cho c&aacute;c chuyến bay nội địa v&agrave; vị tr&iacute; s&acirc;n đỗ m&aacute;y bay khai th&aacute;c thương mại,&nbsp;tăng cường nh&acirc;n vi&ecirc;n hướng dẫn, hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch&nbsp;đảm bảo 100% h&agrave;nh kh&aacute;ch kh&ocirc;ng bị nhỡ chuyến bay do c&aacute;c thủ tục an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ACV y&ecirc;u cầu s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất phối hợp với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, c&aacute;c c&ocirc;ng ty phục vụ mặt đất cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin đến h&agrave;nh kh&aacute;ch đi m&aacute;y bay về quầy check-in, cửa ra t&agrave;u bay, c&aacute;c thủ tục h&agrave;ng kh&ocirc;ng, an ninh cần thiết, đề nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh tờ khai y tế...</p> <p>Về điều h&agrave;nh phối hợp, l&atilde;nh đạo ACV th&ocirc;ng tin, s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; đưa Trung t&acirc;m điều phối khai th&aacute;c (AOCC) v&agrave;o hoạt động, thực hiện điều h&agrave;nh phối hợp với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, c&aacute;c c&ocirc;ng ty phục vụ mặt đất theo từng khung giờ cao điểm, bổ sung nh&acirc;n lực, phương tiện tại c&aacute;c điểm xung yếu đảm bảo tốt nhất cho h&agrave;nh kh&aacute;ch, c&oacute; phương &aacute;n cụ thể hỗ trợ cho h&agrave;nh kh&aacute;ch phải kiểm tra an ninh s&aacute;t giờ, h&agrave;nh kh&aacute;ch đến muộn...</p> </div> <div id="divend"> <p>Tuy nhi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo ACV chia sẻ, để đảm bảo một chuyến bay thuận lợi, ACV đề nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch đi m&aacute;y bay cần chuẩn bị đầy đủ giờ tờ t&ugrave;y th&acirc;n theo quy định v&agrave; khi đến s&acirc;n bay nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n thiện c&aacute;c thủ tục h&agrave;ng kh&ocirc;ng, khai b&aacute;o y tế đầy đủ v&agrave; v&agrave;o ph&ograve;ng chờ ngay để đảm bảo c&aacute;c chuyến bay của h&agrave;nh kh&aacute;ch được đ&uacute;ng giờ.</p> <p>Về&nbsp;giải ph&aacute;p d&agrave;i hạn, l&atilde;nh đạo ACV khẳng định, Tổng c&ocirc;ng ty đang t&iacute;ch cực l&agrave;m việc với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, đơn vị li&ecirc;n quan đẩy nhanh tiến độ b&agrave;n giao đất để tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng Nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch T3- s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất với c&ocirc;ng suất 20 triệu kh&aacute;ch/năm theo đ&uacute;ng chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ; đầu tư c&aacute;c trang thiết bị hiện đại đảm bảo giải quyết tốt vấn đề &ugrave;n tắc, qu&aacute; tải như hiện nay tại s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng nhận định, th&ocirc;ng điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khử khuẩn, kh&ocirc;ng tập trung v&agrave; khai b&aacute;o y tế) v&agrave; c&aacute;c khuyến c&aacute;o ph&ograve;ng dịch của ng&agrave;nh y tế vẫn cần được tu&acirc;n thủ trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tr&ecirc;n thế giới, đặc biệt tại c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng. Nguy cơ x&acirc;m nhập v&agrave;o Việt Nam l&agrave; rất lớn. Với t&igrave;nh trạng s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&ocirc;ng đ&uacute;c như hiện nay, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng cho rằng việc kh&ocirc;ng giữ được khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch sẽ tiềm ẩn nguy cơ l&acirc;y nhiễm.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu kh&ocirc;i phục sản lượng, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng&nbsp;Việt Nam đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c h&atilde;ng bay v&agrave; s&acirc;n bay phải bố tr&iacute; nh&acirc;n sự kiểm tra khai b&aacute;o y tế của h&agrave;nh kh&aacute;ch trước khi xếp h&agrave;ng v&agrave;o khu vực soi chiếu an ninh, đảm bảo tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch khai b&aacute;o y tế v&agrave; tr&aacute;nh &ugrave;n tắc khi qua điểm kiểm tra soi chiếu.</p> <p>Trước đ&oacute;, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam c&oacute; văn bản y&ecirc;u s&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất từ ng&agrave;y 15/4 thực hiện theo quy định của Th&ocirc;ng tư 41/2020/ TT-BGTVT của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải về Chương tr&igrave;nh an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t chất lượng an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam; trong đ&oacute; c&oacute; quy định về kiểm tra bổ sung ngẫu nhi&ecirc;n tối thiểu 10% (bao gồm kiểm tra trực quan hoặc kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị...) sau kiểm tra an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng lần đầu đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top