Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách

Những ngày qua sân bay Tân Sơn Nhất hầu như luôn trong tình trạng đông nghẹt, hành khách "rồng rắn" nối nhau qua cổng an ninh. Ngày cao điểm có đến 631 chuyến bay, với gần 100.000 hành khách.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-8-1618718982343.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 1" /> <figcaption> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch chờ đợi l&agrave;m thủ tục ở s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-11-1618718986434.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 2" /> <figcaption> <p>Những ng&agrave;y qua, lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch qua s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất tăng cao, thậm ch&iacute; c&oacute; ng&agrave;y tới 86.000 người.</p> </figcaption> </figure> <p>Cụ thể, ng&agrave;y 14/4 c&oacute; 523 chuyến bay với 64.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch, ng&agrave;y 15/4 c&oacute; 581 chuyến bay c&oacute; 77.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; cao nhất l&agrave; ng&agrave;y 16/4 c&oacute; 631 chuyến bay với 86.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch. Lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n đều bay quốc nội (do ảnh hưởng dịch <span>Covid-19</span> n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; đường bay quốc tế), cả chiều đi v&agrave; đến đều rất đ&ocirc;ng.</p> <p>&quot;Qu&acirc;n số nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; tăng cường 100% v&agrave; hoạt động hết c&ocirc;ng suất. Theo đ&oacute;, ở sảnh A c&oacute; 14 m&aacute;y soi v&agrave; sảnh B l&agrave; 11 m&aacute;y. H&agrave;nh kh&aacute;ch tăng cao m&agrave; chủ yếu tập trung v&agrave;o khung giờ buổi s&aacute;ng n&ecirc;n phải xếp h&agrave;ng chờ đợi. Lực lượng an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c đơn vị chức năng đều l&agrave;m việc rất vất vả&quot; - một vị đại diện s&acirc;n bay n&oacute;i.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-9-1618718986344.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 3" /> <figcaption> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch vật v&atilde; xếp h&agrave;ng chờ qua kh&acirc;u an ninh soi chiếu s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất.</p> </figcaption> </figure> <p>Ngo&agrave;i ra, kh&acirc;u khai b&aacute;o y tế v&agrave; tu&acirc;n thủ quy định qua kh&acirc;u an ninh soi chiếu cũng chưa được người d&acirc;n &yacute; thức v&agrave; thực hiện tốt n&ecirc;n đ&atilde; khiến việc giải tỏa h&agrave;nh kh&aacute;ch chậm.</p> <p>&quot;Hiện nay, trung b&igrave;nh 5 kh&aacute;ch đi qua an ninh soi chiếu th&igrave; c&oacute; đến 3 kh&aacute;ch bị nhắc nhở quay lại bỏ vật dụng qua m&aacute;y soi. V&agrave; thường xuy&ecirc;n nhắc nhở h&agrave;nh kh&aacute;ch quay lại thực hiện khai b&aacute;o y tế. Điều n&agrave;y đ&atilde; khiến g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc&quot; - vị n&agrave;y l&yacute; giải.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-6-1618718980639.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 4" /> <figcaption> <p>Nhu cầu du lịch, thăm th&acirc;n tăng cao cộng với gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay rẻ n&ecirc;n nhiều người chọn di chuyển bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> </figcaption> </figure> <p>S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đề nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch chủ động sắp xếp lịch tr&igrave;nh c&oacute; mặt tại s&acirc;n bay &iacute;t nhất 2 tiếng trước giờ khởi h&agrave;nh để ho&agrave;n tất thủ tục. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, h&agrave;nh kh&aacute;ch cần thực hiện khai b&aacute;o y tế tr&ecirc;n trang điện tử <span>https://tokhaiyte.vn</span> v&agrave; lưu lại th&ocirc;ng tin. Nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng sẽ kiểm tra khai b&aacute;o y tế của h&agrave;nh kh&aacute;ch trước khi xếp h&agrave;ng v&agrave;o khu vực kiểm tra an ninh.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-2-1618718980584.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 5" /> <figcaption> <p>Theo đại diện s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, kh&acirc;u khai b&aacute;o y tế v&agrave; thực hiện kiểm tra an ninh chưa tốt khiến việc giải tỏa kh&aacute;ch chậm.</p> </figcaption> </figure> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch&nbsp;tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m t&uacute;c hướng dẫn&nbsp;của lực lượng kiểm so&aacute;t an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng xếp h&agrave;ng, giữ trật tự, di chuyển theo luồng tuyến,&nbsp;lối đi đ&atilde; được bố tr&iacute;.</p> <p>Đồng thời, h&agrave;nh kh&aacute;ch phải chuẩn bị sẵn giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n, th&ocirc;ng tin tờ khai y tế, thẻ l&ecirc;n m&aacute;y bay v&agrave; để to&agrave;n bộ h&agrave;nh l&yacute;/vật dụng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave;o khay trước khi v&agrave;o soi chiếu.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-3-1618718986080.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 6" /> <figcaption> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch để khỏi bị trễ giờ bay.</p> </figcaption> </figure> <p>&quot;Cảng đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nh&acirc;n sự. Bộ phận an ninh soi chiếu được tăng cường lực lượng v&agrave; mở tối đa thiết bị. C&ugrave;ng với đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong h&agrave;nh kh&aacute;ch tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m hướng dẫn, xếp h&agrave;ng v&agrave; thực hiện mọi quy định an ninh theo đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự, như vậy mới mong&nbsp; kh&ocirc;ng bị &ugrave;n tắc&quot; - đại diện s&acirc;n bay l&yacute; giải.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-5-1618718965604.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 7" /> <figcaption> <p>Tại sảnh A c&oacute; 14 m&aacute;y soi chiếu v&agrave; sảnh B l&agrave; 11 m&aacute;y, đồng thời nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh cũng được tăng cường.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-10-1618718986125.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 8" /></figure> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-1618718986144.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 9" /></figure> <figure class="image align-center"><img alt="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_san-bay-tan-son-nhat-4-1618718983303.jpg" title="Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 10" /> <figcaption> <p>S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đề nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; mặt tại s&acirc;n bay &iacute;t nhất 2 tiếng trước giờ khởi h&agrave;nh để ho&agrave;n tất thủ tục h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top