Khẩn trương xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm

Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

<div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Khẩn trương xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/image2-tienphong-vn_3a_usrc.jpg" /><span class="fig">Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng chủ tr&igrave; cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống tham nhũng</span></div> <p><span>Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu khẩn trương điều tra, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh sai phạm của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan trong c&aacute;c vụ &aacute;n Nhật Cường, SAGRI, Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span></p> <p><strong>Kỷ luật 8 c&aacute;n bộ thuộc diện Trung ương quản l&yacute;</strong></p> <p>Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng n&oacute;i chung, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; c&aacute;c vụ việc, vụ &aacute;n thuộc diện Ban Chỉ đạo theo d&otilde;i, chỉ đạo n&oacute;i ri&ecirc;ng tiếp tục được quan t&acirc;m đẩy mạnh, c&oacute; những chuyển biến t&iacute;ch cực. Nhiều vụ việc, vụ &aacute;n đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, phức tạp được ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh theo đ&uacute;ng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. C&aacute;c cơ quan Nội ch&iacute;nh, Kiểm tra, Thanh tra, Điều tra, truy tố, x&eacute;t xử đ&atilde; t&iacute;ch cực, khẩn trương phối hợp th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc, xử l&yacute; dứt điểm 18 vụ &aacute;n, 4 vụ việc.</p> <p>Ri&ecirc;ng từ sau Phi&ecirc;n họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo (ng&agrave;y 25/7/2020) đến nay đ&atilde; xử l&yacute; dứt điểm 12 vụ &aacute;n, 4 vụ việc; kết th&uacute;c điều tra 13 vụ &aacute;n/53 bị can; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố 11 vụ &aacute;n/98 bị can; x&eacute;t xử sơ thẩm 6 vụ &aacute;n/33 bị c&aacute;o; x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm 4 vụ &aacute;n/6 bị c&aacute;o. Trong đ&oacute;, đ&atilde; t&iacute;ch cực, khẩn trương kết th&uacute;c điều tra, ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố 5 vụ &aacute;n trọng điểm, dư luận x&atilde; hội đặc biệt quan t&acirc;m.</p> <p>Nhiều vụ &aacute;n được mở rộng điều tra, khởi tố th&ecirc;m nhiều bị can,<em> </em>c&oacute; cả c&aacute;n bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản l&yacute; v&agrave; c&aacute;n bộ li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n sự Đại hội Đảng c&aacute;c cấp. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đ&atilde; thi h&agrave;nh kỷ luật 8 c&aacute;n bộ thuộc diện Trung ương quản l&yacute; c&oacute; sai phạm li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vụ &aacute;n, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo d&otilde;i, chỉ đạo.</p> <p><strong>Ho&agrave;n th&agrave;nh x&eacute;t xử sơ thẩm 5 vụ &aacute;n trọng điểm</strong></p> <p>Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị c&aacute;c cấp ủy, tổ chức tiếp tục l&atilde;nh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng; ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ điều tra, truy tố, x&eacute;t xử c&aacute;c vụ &aacute;n, x&aacute;c minh, xử l&yacute; c&aacute;c vụ việc tham nhũng, kinh tế theo kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2020 kết th&uacute;c điều tra 5 vụ &aacute;n; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố 1 vụ &aacute;n; x&eacute;t xử sơ thẩm 6 vụ &aacute;n; x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm 5 vụ &aacute;n v&agrave; kết th&uacute;c x&aacute;c minh, xử l&yacute; 12 vụ việc theo đ&uacute;ng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.</p> <p>Trong đ&oacute;, khẩn trương điều tra, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh sai phạm của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan trong c&aacute;c vụ &aacute;n, gồm: Vụ &aacute;n &ldquo;Bu&ocirc;n lậu; Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; một số đơn vị li&ecirc;n quan; Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại Dự &aacute;n đường cao tốc Đ&agrave; Nẵng- Quảng Ng&atilde;i; Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>Tham &ocirc; t&agrave;i sản&rdquo; xảy ra tại Tổng C&ocirc;ng ty n&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n (SAGRI); Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo; xảy ra tại Dự &aacute;n mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - C&ocirc;ng ty Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; Vụ &aacute;n &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả l&agrave; thuốc chữa bệnh; Lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ&rdquo; xảy ra tại Cục Quản l&yacute; dược, Bộ Y tế, C&ocirc;ng ty VN Pharma v&agrave; c&aacute;c cơ quan, đơn vị li&ecirc;n quan.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng y&ecirc;u cầu khẩn trương ho&agrave;n th&agrave;nh việc x&eacute;t xử sơ thẩm 5 vụ &aacute;n trọng điểm, dư luận x&atilde; hội đặc biệt quan t&acirc;m, gồm: Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật th&agrave;nh phố H&agrave; Nội thuộc Sở Y tế H&agrave; Nội, C&ocirc;ng ty Cổ phần định gi&aacute; v&agrave; b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản Nh&acirc;n Th&agrave;nh, C&ocirc;ng ty TNHH Vật tư khoa học v&agrave; Thương mại Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan; Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute; đất đai&rdquo; xảy ra tại Tổng C&ocirc;ng ty Sabeco; Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ&rdquo; xảy ra tại C&ocirc;ng ty Cổ phần h&oacute;a dầu v&agrave; nhi&ecirc;n liệu sinh học dầu kh&iacute; (PVB), Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y lắp dầu kh&iacute; Việt Nam.</p> <p>Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đến người kh&aacute;c để trục lợi&rdquo; xảy ra tại C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Y&ecirc;n Kh&aacute;nh v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan; Vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định trong hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; xảy ra tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại cổ phần Đ&ocirc;ng &Aacute;.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Theo Ban Chỉ đạo, đối với c&aacute;c vụ &aacute;n, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo d&otilde;i, chỉ đạo, từ năm 2013 đến nay cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự c&aacute;c cấp đ&atilde; thu hồi được hơn 22.659 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 26,7% tổng số tiền phải thi h&agrave;nh). Ri&ecirc;ng trong năm 2020, c&aacute;c cơ quan tố tụng đ&atilde; tạm giữ, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa t&agrave;i khoản, ngăn chặn giao dịch c&aacute;c t&agrave;i sản trị gi&aacute; 3.851,55 tỷ đồng, 16,858 triệu USD, 17.248.621 cổ phiếu, 51 bất động sản, 5 &ocirc; t&ocirc; v&agrave; nhiều t&agrave;i sản kh&aacute;c; cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự thu hồi 14.017 tỷ đồng.Văn Ki&ecirc;n</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top