Khám phá những bí ẩn động trời về nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Nữ hoàng Cleopatra được biết đến với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thời cổ đại nhưng lại có thông tin cho rằng bà không hề xinh đẹp, thậm chí vừa béo vừa lùn.

<div><strong>Cleopatra</strong> l&ecirc;n nắm quyền khi b&agrave; mới 17 tuổi v&agrave; cai trị Ai Cập cổ đại từ năm 51 đến năm 30 trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n. L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&agrave; Ptolemy, Cleopatra l&agrave; người Macedonia, tuy nhi&ecirc;n b&agrave; vẫn l&agrave; một vị nữ ho&agrave;ng của Ai cập v&agrave; được d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;n thờ như một vị ch&uacute;a trời. Xoay quanh cuộc đời của b&agrave; c&ograve;n nhiều tranh c&atilde;i v&agrave; b&iacute; ẩn chưa được giải đ&aacute;p.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Nữ ho&agrave;ng tự s&aacute;t hay bị mưu s&aacute;t?</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><em>C&aacute;i chết của Cleopatra</em> đến nay vẫn l&agrave; một b&iacute; ẩn v&agrave; c&oacute; nhiều ph&aacute;n đo&aacute;n kh&aacute;c nhau. C&oacute; giả thuyết cho rằng, sau khi Ai Cập thất thủ v&agrave; bị s&aacute;p nhập th&agrave;nh một tỉnh của Đế quốc La M&atilde; nằm dưới quyền cai trị của ho&agrave;ng đế Augustus, Cleopatra đ&atilde; c&ugrave;ng hai nữ tỳ tự s&aacute;t bằng c&aacute;ch để rắn m&agrave;o g&agrave; cắn chết v&igrave; tin rằng như vậy sẽ đạt tới &quot;bất tử&quot;. Người Ai Cập rất sợ v&agrave; t&ocirc;n s&ugrave;ng rắn, vương miện v&agrave; c&acirc;y c&acirc;y quyền trượng của b&agrave; cũng c&oacute; h&igrave;nh con rắn.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Trong cuốn &quot;Cleopatra: Nữ ho&agrave;ng cuối c&ugrave;ng của Ai Cập&quot; xuất bản năm 2008, Joyce Tyldesley, giảng vi&ecirc;n Đại học Manchester, Anh, đ&atilde; đưa ra những l&yacute; lẽ chứng minh việc tự tử bằng c&aacute;ch cho rắn cắn l&agrave; hoang đường. B&agrave; Tyldesley n&oacute;i với Discovery News rằng &quot;c&oacute; qu&aacute; nhiều lỗ hổng trong giả thuyết rắn độc&quot; v&agrave; tin l&agrave; Cleopatra c&ugrave;ng hai tỳ nữ đ&atilde; chết v&igrave; một loại thuốc độc tự chế.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Một giả thuyết kh&aacute;c lại cho rằng Cleopatra bị Augustus, ch&aacute;u trai của ho&agrave;ng đế Caesar, mưu s&aacute;t. Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Pat Brown, được sự gi&uacute;p đỡ của nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; dựng lại hiện trường v&agrave; đưa ra kết luận c&oacute; thể Augustus đ&atilde; ph&aacute;i người tới giết Cleopatra v&agrave; d&agrave;n dựng l&ecirc;n th&agrave;nh một vụ tự s&aacute;t.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Một con rắn cho d&ugrave; độc đến đ&acirc;u cũng kh&ocirc;ng thể l&agrave;m chết ba người khoẻ mạnh c&ugrave;ng một l&uacute;c. Do đ&oacute;, Cleopatra kh&ocirc;ng thể lựa chọn phương ph&aacute;p kh&ocirc;ng bảo đảm như thế. Gi&aacute;o sư người Đức, Christoph Schaefer của Đại học Trier th&igrave; cho rằng nữ ho&agrave;ng đ&atilde; uống một ly rượu c&oacute; pha thuốc độc. Th&aacute;ng 8/2009, c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ Hy Lạp tuy&ecirc;n bố đ&atilde; t&igrave;m thấy xương sọ v&agrave; h&agrave;i cốt m&agrave; họ tin rằng của Cleopatra v&agrave; tướng qu&acirc;n La M&atilde; Antonius. Đ&acirc;y l&agrave; tia hy vọng để biết được b&iacute; mật về c&aacute;i chết của nữ ho&agrave;ng Ai Cập Cleopatra.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Cleopatra c&oacute; được ch&ocirc;n c&ugrave;ng Antony?</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/a8_lrsa(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nữ ho&agrave;ng Cleopatra v&agrave; tướng qu&acirc;n Antony tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <span>Theo sử s&aacute;ch ghi lại, trước khi mất, <span>Nữ ho&agrave;ng Cleopatra</span> tới thăm lăng mộ của Antony v&agrave; kh&oacute;c: &quot;Từ khi ch&agrave;ng mất, cuộc đời của em kh&ocirc;ng c&ograve;n &yacute; nghĩa g&igrave;&quot;. Nhưng thực tế thế dường như kh&ocirc;ng phải như vậy, bởi sự thực b&agrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u với tướng qu&acirc;n Antony, cũng kh&ocirc;ng c&oacute; t&igrave;nh cảm g&igrave; với ho&agrave;ng đế La M&atilde; Caesar. Gắn kết cuộc đời với hai người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y, mục đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng của b&agrave; chỉ l&agrave; g&igrave;n giữ sự b&igrave;nh an cho Ai Cập, t&igrave;nh y&ecirc;u lớn của đời b&agrave;.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, theo ph&aacute;n đo&aacute;n của nh&agrave; khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawasi, sau khi mất, Cleopatra đ&atilde; được Augustus ch&ocirc;n c&ugrave;ng Antony. &Ocirc;ng cũng cho biết, th&ocirc;ng qua những t&aacute;c phẩm văn học của La M&atilde;, c&oacute; thể thấy Antony từng mong muốn sau khi chết được ch&ocirc;n cất tại Ai Cập, c&ograve;n Cleopatra khi sống đ&atilde; cho x&acirc;y một ng&ocirc;i mộ đ&ocirc;i. Khi hai người chết, Augustus, anh họ của Antony, đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng thỏa nguyện.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Sắc đẹp của nữ ho&agrave;ng</strong></div> <div> <h3>&nbsp;</h3> <div> <ul> <li><span rel="1547" tag="Native_PC_Giuabaiviet"><!-- ad tags Size: 0x0 ZoneId:1272919 --></span>Trong lịch sử La M&atilde;, Hy Lạp cổ, Cleopatra được ghi ch&eacute;p l&agrave; vị nữ ho&agrave;ng c&oacute; sắc đẹp nghi&ecirc;ng nước nghi&ecirc;ng th&agrave;nh. Nhưng những năm gần đ&acirc;y, giới nghi&ecirc;n cứu phương T&acirc;y lại đưa ra những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều về vẻ đẹp của nữ ho&agrave;ng.</li> </ul> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Tờ Time của Anh từng đăng tải th&ocirc;ng tin nữ ho&agrave;ng Ai Cập Cleopatra chỉ l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i xấu x&iacute;, vừa b&eacute;o vừa l&ugrave;n: Cleopatra chỉ cao chưa đến 1,6m, th&acirc;n h&igrave;nh hơi b&eacute;o, cổ đầy ngấn thịt, răng cũng kh&ocirc;ng được đẹp v&agrave; khỏe mạnh. Th&ocirc;ng tin n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m dấy l&ecirc;n những phản đối từ Ai Cập. Thậm ch&iacute; một số người qu&aacute; kh&iacute;ch c&ograve;n cho rằng người d&acirc;n Anh c&oacute; &yacute; đồ xấu xa. Họ li&ecirc;n kết sự kiện n&agrave;y với c&aacute;i chết của c&ocirc;ng nương Diana, cho rằng người Anh đ&atilde; cố &yacute; g&acirc;y ra vụ tai nạn xe hơi của c&ocirc;ng nương để ngăn cản cuộc t&igrave;nh của Diana với một người Ai Cập, người Anh sợ c&ocirc;ng nương nước m&igrave;nh lấy người Ai Cập l&agrave;m chồng.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Cho đến nay, người ta mới chỉ t&igrave;m thấy bằng chứng duy nhất về nhan sắc của Cleopatra l&agrave; đồng tiền xu La M&atilde; c&oacute; khắc h&igrave;nh b&agrave;. Theo như bức ch&acirc;n dung tr&ecirc;n mặt đồng xu, Cleopatra c&oacute; dung nhan kh&aacute; th&ocirc;: Cổ to, mũi khoằm, tai d&agrave;i v&agrave; cằm nh&ocirc;. Cũng giống như đa số phụ nữ thời đ&oacute;, Cleopatra chỉ cao dưới 1,6 m, thậm ch&iacute; chỉ khoảng 1,5 m.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nhưng nh&agrave; khảo cổ Hawasi đ&atilde; phản biện lại giả định n&agrave;y. &Ocirc;ng cho rằng, tượng nữ ho&agrave;ng t&igrave;m thấy tại ng&ocirc;i đền chứng tỏ Cleopatra c&oacute; khu&ocirc;n mặt xinh đẹp v&agrave; rất quyến rũ. Những đồng xu nhỏ b&eacute;, kh&oacute; c&oacute; thể khắc họa được ch&acirc;n dung của một người nếu kh&ocirc;ng c&oacute; kỹ thuật tinh xảo.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sự thật nữ ho&agrave;ng xinh đẹp hay xấu x&iacute; chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p cuối c&ugrave;ng. Nhưng c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; nếu b&agrave; kh&ocirc;ng xinh đẹp th&igrave; tại sao b&agrave; c&oacute; thể chinh phục được tr&aacute;i tim của hai vị tướng quyền lực nhất thời bấy giờ? Theo t&agrave;i liệu c&ograve;n lưu lại tại c&aacute;c thư viện lớn của Ai Cập, ho&agrave;ng đế Caesar say đắm Cleopatra bởi b&agrave; l&agrave; một nữ thi&ecirc;n t&agrave;i hiếm c&oacute; thời đ&oacute;. Nữ ho&agrave;ng c&oacute; thể n&oacute;i 9 thứ tiếng v&agrave; cực kỳ th&ocirc;ng minh. Hơn nữa, b&agrave; may mắn được sở hữu một giọng n&oacute;i ngọt ng&agrave;o, một c&acirc;u chuyện d&ugrave; tẻ nhạt đến đ&acirc;u nhưng được kể bằng chất giọng truyền cảm của nữ ho&agrave;ng cũng trở th&agrave;nh một c&acirc;u chuyện đầy l&ocirc;i cuốn.</div> <div>&nbsp;</div> <div>C&ograve;n nhiều điều về nữ ho&agrave;ng Cleopatra cần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ. Nhưng c&oacute; một điều kh&ocirc;ng thể phủ nhận l&agrave; Cleopatra l&agrave; nguồn cảm hứng tuyệt vời cho thi ca, nhạc họa, điện ảnh,&hellip;v&agrave; h&igrave;nh ảnh quyến rũ của vị nữ ho&agrave;ng Ai Cập cuối c&ugrave;ng đ&atilde; đi s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng người tr&ecirc;n khắp thế giới.</div>

Theo kienthuc.net.vn
Rò rỉ thông tin mới nhất về iPad Air M3

Rò rỉ thông tin mới nhất về iPad Air M3

Theo một số thông tin được tiết lộ, thế hệ tiếp theo của dòng Apple iPad Air có thể được trang bị bộ xử lý M3. Hứa hẹn sẽ mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu suất và hiệu năng cho iPad Air.
back to top