Hơn 90% người bệnh tim mạch hài lòng về hiệu quả của Vương Tâm Thống

Ngày 10/6/2020, Báo KH&ĐS cùng các nhà khoa học và Công ty Dược phẩm Trung Mỹ đã tổ chức buổi báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vương Tâm Thống với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí và bệnh nhân. Kết quả có tới trên 90% người bệnh tim mạch (chủ yếu là hẹp mạch vành, thiếu máu cơ tim, hẹp hở van tim) đánh giá tốt và thấy hài lòng khi sử dụng sản phẩm.

<p style="text-align: justify;"><strong>Từ bối cảnh về t&igrave;nh trạng bệnh tim mạch cho đến mục đ&iacute;ch chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://chuadautim.com/bai-viet/thong-tin-benh/tong-quan-ve-benh-tim-mach.html">Bệnh tim mạch</a> l&agrave; bệnh l&yacute; kh&aacute; phổ biến hiện nay với diễn tiến ng&agrave;y một phức tạp, hằng năm c&oacute; đến 17,5 triệu người bệnh tim tử vong tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Nhận thức được mối nguy hiểm đ&oacute; c&ugrave;ng những kh&oacute; khăn khi điều trị bệnh tim bằng thuốc, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; cho ra đời rất nhiều sản phẩm hỗ trợ tim mạch c&oacute; nguồn gốc từ thảo dược. Song hiệu quả của những sản phẩm n&agrave;y đến đ&acirc;u vẫn l&agrave; c&acirc;u hỏi m&agrave; rất nhiều người bệnh c&ograve;n băn khoăn.</p> <p style="text-align: justify;">Giữa v&ocirc; v&agrave;n c&aacute;c sản phẩm hỗ trợ tim mạch tr&ecirc;n thị trường, từ năm 2019 c&aacute;c nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o KH&amp;ĐS&nbsp;tiến h&agrave;nh lựa chọn khảo s&aacute;t đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vương T&acirc;m Thống. Một sản phẩm điển h&igrave;nh được ghi nhận với nhiều phản hồi t&iacute;ch cực của người d&ugrave;ng từ năm 2012, bao gồm cả những người mắc bệnh mạch v&agrave;nh, thiếu m&aacute;u cơ tim, cho đến hẹp/ hở van tim, suy tim, nhồi m&aacute;u cơ tim nghi&ecirc;m trọng&hellip;&nbsp;</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/gs.ts-tran-dinh-ngan-nguyen-pho-giam-doc-bv-quan-y-103.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">GS,TS&nbsp;Trần Đ&igrave;nh Ngạn,&nbsp;nguy&ecirc;n Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Qu&acirc;n y 103.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Mục đ&iacute;ch của chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t cũng l&agrave; để đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; kiểm chứng lại t&iacute;nh an to&agrave;n, mức độ hiệu quả của sản phẩm thảo dược n&agrave;y trong việc cải thiện triệu chứng v&agrave; ngăn chặn bệnh l&yacute; tim mạch tiến triển. Từ đ&oacute;, mang đến một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;ch quan v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, gi&uacute;p người bệnh an t&acirc;m v&agrave; dễ d&agrave;ng hơn khi lựa chọn sản phẩm hỗ trợ tim mạch ph&ugrave; hợp nhất cho m&igrave;nh. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nội dung chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả của TPBVSK Vương T&acirc;m Thống</strong></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; người d&ugrave;ng về sản phẩm Vương T&acirc;m Thống trong việc hỗ trợ trị bệnh tim mạch&rdquo;</em></strong> được tiến h&agrave;nh với sự tham gia của 271 người bệnh tim mạch, điển h&igrave;nh cho 2 nh&oacute;m bệnh ch&iacute;nh l&agrave; bệnh mạch v&agrave;nh v&agrave; hẹp hở van tim. Trong đ&oacute;, c&oacute; những người bệnh mắc đồng thời cả 2 bệnh l&yacute; n&agrave;y, kết hợp với c&aacute;c bệnh kh&aacute;c như suy tim, nhồi m&aacute;u cơ tim, tăng huyết &aacute;p, mỡ m&aacute;u cao&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute;</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc khảo s&aacute;t được tiến h&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, dựa tr&ecirc;n tinh thần minh bạch kh&aacute;ch quan, trung thực, c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; bao gồm:</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c triệu chứng tim mạch được cải thiện như đau thắt ngực, kh&oacute; thở, hồi hộp, đ&aacute;nh trống ngực, mệt mỏi, ho khan, ph&ugrave; ch&acirc;n tay&hellip; sau khi sử dụng Vương T&acirc;m Thống.</p> <p style="text-align: justify;">- Chỉ số x&eacute;t nghiệm: Mức độ hẹp mạch v&agrave;nh/tần suất nhập viện/chỉ số mỡ m&aacute;u, huyết &aacute;p/mức hẹp hở van tim&hellip; sau khi sử dụng Vương T&acirc;m Thống.</p> <p style="text-align: justify;">- T&aacute;c dụng phụ khi d&ugrave;ng Vương T&acirc;m Thống (nếu c&oacute;).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Thang điểm đ&aacute;nh gi&aacute;</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sự h&agrave;i l&ograve;ng sẽ được đ&aacute;nh gi&aacute; dựa tr&ecirc;n mức độ cảm nhận của người bệnh sau khi d&ugrave;ng Vương T&acirc;m Thống theo từng mốc thời gian sử dụng thực tế từ 1 th&aacute;ng/3 th&aacute;ng/6 th&aacute;ng/1&nbsp;năm t&ugrave;y trường hợp. Mức độ cải thiện được đ&aacute;nh gi&aacute; như sau:</p> <p style="text-align: justify;">- Rất tốt: Sức khỏe được cải thiện &ge; 80%. Kh&ocirc;ng c&ograve;n bất kỳ triệu chứng n&agrave;o của bệnh, c&aacute;c chỉ số kh&aacute;m tim mạch cải thiện tốt.</p> <p style="text-align: justify;">- Tốt, h&agrave;i l&ograve;ng: Sức khỏe được cải thiện 60 - 80%. Cải thiện r&otilde; rệt theo c&aacute;c triệu chứng bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&aacute;: Sức khỏe được cải thiện &le; 60%. Triệu chứng c&oacute; cải thiện, nhưng đ&ocirc;i l&uacute;c vẫn c&ograve;n xuất hiện.</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng: Kh&ocirc;ng cải thiện bất kỳ triệu chứng n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;"><b>Kết quả chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; về TPBVSK Vương T&acirc;m Thống</b></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Đ&aacute;nh gi&aacute; chung của những người bệnh tim mạch:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em><strong>- </strong></em><strong>93.36%</strong><em> </em></strong>người bệnh c&oacute; cải thiện r&otilde; rệt t&igrave;nh trạng đau tim, đau thắt ngực, nh&oacute;i ở ngực v&agrave; <strong>64.94%</strong> trong số đ&oacute; ghi nhận chỉ số huyết &aacute;p/mỡ m&aacute;u về mức b&igrave;nh thường, t&igrave;nh trạng kh&oacute; thở, tim đập nhanh, hồi hộp thuy&ecirc;n giảm hẳn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>-&nbsp;</em></strong><strong>97.05% </strong>số người bệnh tim mạch, bao gồm người bệnh mạch v&agrave;nh, hẹp hở van tim cảm thấy rất h&agrave;i l&ograve;ng về t&igrave;nh trạng sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm Vương T&acirc;m Thống.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của người bệnh mạch v&agrave;nh, thiếu m&aacute;u cơ tim</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong số c&aacute;c bệnh về tim mạch th&igrave; tỷ lệ người bị hẹp mạch v&agrave;nh, thiếu m&aacute;u cơ tim vẫn lu&ocirc;n đứng ở top đầu. V&agrave; trong 271 người tham gia chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t th&igrave; c&oacute; tới 223 người c&oacute; tiền sử bệnh mạch v&agrave;nh đơn độc hoặc mắc k&egrave;m với hở van tim, tăng huyết &aacute;p, mỡ m&aacute;u. Kết quả khảo s&aacute;t cho thấy:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 94.62%</strong> người bệnh được hỏi c&oacute; cải thiện r&otilde; rệt t&igrave;nh trạng đau tim, đau thắt ngực, nh&oacute;i ở ngực v&agrave; <strong>65.92%</strong> trong số đ&oacute; ghi nhận chỉ số huyết &aacute;p/mỡ m&aacute;u về mức b&igrave;nh thường, t&igrave;nh trạng kh&oacute; thở, tim đập nhanh, hồi hộp cũng giảm r&otilde; rệt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 97.76%</strong> số người bệnh mạch v&agrave;nh, thiếu m&aacute;u cơ tim cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng về t&igrave;nh trạng sức khỏe sau &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng d&ugrave;ng Vương T&acirc;m Thống.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả sản phẩm theo từng mốc thời gian sử dụng</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Phần lớn người bệnh sử dụng Vương T&acirc;m Thống chia sẻ về sự h&agrave;i l&ograve;ng khi t&igrave;nh trạng sức khỏe thay đổi dần qua từng giai đoạn cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 76.92%</strong> người bệnh cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng sau <strong><em>1 th&aacute;ng</em></strong> sử dụng. Cơ thể nhẹ dịu, sức khỏe to&agrave;n trạng n&acirc;ng l&ecirc;n, tinh thần thoải m&aacute;i, cơn đau thắt ngực bắt đầu bớt dần.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 95.00%</strong> người bệnh h&agrave;i l&ograve;ng sau <strong><em>3 th&aacute;ng</em></strong> sử dụng. Cơn đau thắt ngực, kh&oacute; thở, mệt mỏi thuy&ecirc;n giảm, cảm gi&aacute;c buồn bực kh&oacute; chịu cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n, ăn thấy ngon, nằm ngủ được.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 96.08%</strong> người bệnh h&agrave;i l&ograve;ng sau <strong><em>6 th&aacute;ng</em></strong> sử dụng. Sức khỏe cải thiện r&otilde; rệt. C&aacute;c triệu chứng của bệnh tim như đau thắt ngực, kh&oacute; thở, mệt mỏi gần như kh&ocirc;ng c&ograve;n. Nhịp tim, huyết &aacute;p ổn định, giảm mỡ m&aacute;u.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- 96.60%</strong> người bệnh cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng sau <strong><em>1 năm</em></strong> sử dụng, khi sức khỏe cải thiện tốt cho đến khỏe hẳn, kh&ocirc;ng c&ograve;n dấu hiệu t&aacute;i ph&aacute;t của bệnh. Ngo&agrave;i ra, 100% số trường hợp ghi nhận kh&ocirc;ng gặp phải bất kỳ t&aacute;c dụng phụ n&agrave;o khi sử dụng Vương T&acirc;m Thống l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">Thực tế thời gian c&oacute; t&aacute;c dụng nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc nhiều v&agrave;o mức độ bệnh, c&aacute;ch sử dụng thuốc v&agrave; sản phẩm hỗ trợ của từng người. Nhưng cơ bản, người bệnh sẽ c&oacute; những cải thiện tốt nếu biết tu&acirc;n thủ theo đ&uacute;ng hướng dẫn, kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Người bệnh tim mạch cần tr&aacute;nh đồ ăn mặn, nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều đường, tr&aacute;nh uống rượu bia, h&uacute;t thuốc l&aacute;, thức khuya, hạn chế gắng sức&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Từ ch&iacute;nh những bằng chứng thực tế, kết quả chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần định hướng cho cộng đồng c&oacute; sự lựa chọn sản phẩm hỗ trợ tim mạch đ&uacute;ng đắn. Đồng thời củng cố niềm tin cho người bệnh tim mạch, nhất l&agrave; với bệnh mạch v&agrave;nh, thiếu m&aacute;u cơ tim về những giải ph&aacute;p hỗ trợ chuy&ecirc;n s&acirc;u như sản phẩm Vương T&acirc;m Thống n&agrave;y. Bạn c&oacute; thể lắng nghe chia sẻ của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&ugrave;ng những người trải nghiệm sản phẩm tại Hội nghị b&aacute;o c&aacute;o chương tr&igrave;nh khảo s&aacute;t Vương T&acirc;m Thống&nbsp;<a href="https://youtu.be/vAYrxj7KJvU"><span style="color:#ff0000;"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y.</strong></span></a></p> <blockquote> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/anh-san-pham.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Thực phẩm bảo vệ sức khỏe <a href="https://chuadautim.com/bai-viet/vuong-tam-thong/vuong-tam-thong-va-nhung-loi-ich-thiet-thuc-cho-nguoi-benh-tim-mach.html"><span style="color:#0000ff;">Vương T&acirc;m Thống</span></a></strong></p> <div> <p><b><i>Th&agrave;nh phần:</i></b><b>&nbsp;</b>Bồ ho&agrave;ng, Đỏ ngọn, Đan s&acirc;m, Ho&agrave;ng b&aacute;, Sơn tra, Mạch m&ocirc;n, Cao Natto, L&ndash;carnitine fumarate, Alpha lipoic acid.</p> <p><b><i>C&ocirc;ng dụng:&nbsp;</i></b>Hỗ trợ hạ lipid m&aacute;u, hỗ trợ tăng cường lưu th&ocirc;ng m&aacute;u, hỗ trợ l&agrave;m giảm triệu chứng đau thắt ngực. Hỗ trợ giảm nguy cơ h&igrave;nh th&agrave;nh huyết khối, xơ vữa động mạch. Hỗ trợ giảm nguy cơ kh&oacute; thở, loạn nhịp, tai biến mạch m&aacute;u, suy tim ở người hẹp, hở van tim c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n từ lipid m&aacute;u tăng cao.</p> <p><b><i>Đối tượng sử dụng:&nbsp;</i></b>Người bị nghẽn mạch v&agrave;nh do huyết khối hoặc xơ vữa động mạch g&acirc;y thiếu m&aacute;u cơ tim, nhồi m&aacute;u cơ tim; người bị hẹp/hở van tim c&oacute; triệu chứng kh&oacute; thở, loạn nhịp, đau thắt ngực; người bị mỡ m&aacute;u cao.</p> <p><b><i>C&aacute;ch d&ugrave;ng:&nbsp;</i></b>Ng&agrave;y d&ugrave;ng 4 vi&ecirc;n, chia 2 lần trước bữa ăn 30 ph&uacute;t hoặc sau ăn 1giờ. N&ecirc;n sử dụng li&ecirc;n tục từ 3 - 6 th&aacute;ng.</p> <p><i>* Sản phẩm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng thay thế thuốc chữa bệnh</i></p> <p><b>Số GPQC:&nbsp;</b>1695/2020/XNQC-ATTP</p> <p><b>Tiếp thị v&agrave; ph&acirc;n phối bởi:&nbsp;</b>C&ocirc;ng ty Cổ phần Trung Mỹ</p> <p>ĐC: Số 19A, Khuất Duy Tiến, Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội. ĐT: 024.3775.9051</p> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#faebd7;">&nbsp;Quảng c&aacute;o</span></p> </blockquote>

Theo Đời sống
Bài thuốc chữa viêm mũi xoang, dị ứng

Bài thuốc chữa viêm mũi xoang, dị ứng

Tỷ lệ người mắc viêm mũi xoang dị ứng lên tới khoảng 10 - 20% dân số. Con số này được dự báo ngày càng gia tăng. Nhiều người trị bệnh bằng tân dược không có kết quả, tuy nhiên có thể chế bài thuốc nổi tiếng trong đông y.
back to top