Hé lộ giao dịch 'bóng tối' ở Vũ Hán thời kỳ khởi phát Covid-19

Điều tra của hãng tin AP cho thấy vào thời điểm Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, chỉ có ba công ty ở Thượng Hải được phép sản xuất và phân phối kit xét nghiệm.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong những ng&agrave;y đầu b&ugrave;ng ph&aacute;t đại dịch ở Vũ H&aacute;n, việc x&eacute;t nghiệm Covid-19 kh&oacute; khăn tới mức nhiều người so s&aacute;nh n&oacute; với việc tr&uacute;ng xổ số.</p> <p>Suốt th&aacute;ng 1, tại th&agrave;nh phố miền Trung Trung Quốc n&agrave;y, h&agrave;ng ngh&igrave;n người đ&atilde; xếp h&agrave;ng nhiều giờ đồng hồ ở bệnh viện để chờ đến lượt x&eacute;t nghiệm. Họ thậm ch&iacute; phải l&agrave;m việc đ&oacute; b&ecirc;n cạnh những thi thể nằm ở h&agrave;nh lang.</p> <p>Thế nhưng, kh&ocirc;ng nhiều người trong số đ&oacute; may mắn nhận được x&eacute;t nghiệm. Trong khi đ&oacute;, trong số &iacute;t những người được x&eacute;t nghiệm, kết quả &acirc;m t&iacute;nh giả nhiều lần.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_1.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>N&uacute;t thắt x&eacute;t nghiệm ban đầu tại Vũ H&aacute;n được cho l&agrave; khiến bệnh dịch l&acirc;y lan kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t trong th&aacute;ng 1. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>C&ocirc;ng ty nhỏ, hợp đồng lớn</h3> <p>Một ph&oacute;ng sự điều tra của h&atilde;ng tin <em>AP</em> cho thấy việc thiết hụt x&eacute;t nghiệm tr&ecirc;n diện rộng v&agrave;o thời điểm đ&oacute; c&oacute; thể quy kết cho t&iacute;nh b&iacute; mật trong việc đấu thầu v&agrave; mối quan hệ th&acirc;n hữu tại cơ quan kiểm so&aacute;t dịch bệnh h&agrave;ng đầu Trung Quốc.</p> <p>Sự yếu k&eacute;m của c&ocirc;ng t&aacute;c x&eacute;t nghiệm trong giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; cản trở c&aacute;c nh&agrave; khoa học cũng như giới chức trong việc đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng tốc độ l&acirc;y lan của virus, qua đ&oacute; khiến t&igrave;nh h&igrave;nh trầm trọng hơn.</p> <p>Một b&aacute;o c&aacute;o trước đ&oacute; của <em>AP</em> cũng cho thấy c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo h&agrave;ng đầu của địa phương đ&atilde; tr&igrave; ho&atilde;n việc cảnh b&aacute;o về mức độ l&acirc;y lan của dịch bệnh với c&ocirc;ng ch&uacute;ng, cũng như kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).</p> <p><em>AP</em> cho rằng cả hai sai lầm n&agrave;y v&agrave;o th&aacute;ng 1 đ&atilde; tạo điều kiện cho virus l&acirc;y lan ở Vũ H&aacute;n v&agrave; khắp thế giới m&agrave; kh&ocirc;ng bị ph&aacute;t hiện, v&agrave; khởi nguồn cho một đại dịch hiện đ&atilde; khiến 64 triệu người nhiễm bệnh v&agrave; 1,5 triệu người thiệt mạng.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o lần n&agrave;y của <em>AP</em> cho thấy Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t v&agrave; Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đ&atilde; trao quyền thiết kế bộ x&eacute;t nghiệm v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền cho 3 c&ocirc;ng ty ở Thượng Hải. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; cả 3 c&ocirc;ng ty n&agrave;y đều c&oacute; li&ecirc;n hệ tới c&aacute;c quan chức của CDC Trung Quốc.</p> <p>C&aacute;c thỏa thuận n&agrave;y được cho l&agrave; diễn ra trong văn h&oacute;a &quot;đi cửa sau&quot; vốn ph&aacute;t triển mạnh mẽ ở hệ thống y tế c&ocirc;ng cộng thiếu thốn của Trung Quốc.</p> <p>Để thực hiện ph&oacute;ng sự lần n&agrave;y, <em>AP</em> đ&atilde; phỏng vấn hơn 40 b&aacute;c sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC Trung Quốc, chuy&ecirc;n gia y tế v&agrave; những người trong ng&agrave;nh, cũng như tiếp cận h&agrave;ng trăm t&agrave;i liệu nội bộ, hợp đồng, tin nhắn v&agrave; email m&agrave; h&atilde;ng thu được.</p> <p>Theo điều tra của <em>AP</em>, c&aacute;c c&ocirc;ng ty GeneoDx Biotech, Huirui Biotechnology v&agrave; BioGerm Medical Technology - đều c&oacute; trụ sở ở Thượng Hải - đ&atilde; trả tiền của CCDC để đổi lấy th&ocirc;ng tin v&agrave; quyền ph&acirc;n phối kit x&eacute;t nghiệm. Theo hai người biết đến sự tồn tại của c&aacute;c giao dịch n&agrave;y, mỗi c&ocirc;ng ty đ&atilde; phải trả 1 triệu nh&acirc;n d&acirc;n tệ (<abbr class="rate-usd">146.600 USD</abbr>). Hiện chưa r&otilde; số tiền n&agrave;y sau đ&oacute; thuộc về c&aacute; nh&acirc;n hay tổ chức n&agrave;o.</p> <p>C&ugrave;ng l&uacute;c, CDC Trung Quốc v&agrave; cơ quan chủ quản l&agrave; Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch cản trở c&aacute;c nh&agrave; khoa học v&agrave; tổ chức trong việc ph&aacute;t triển v&agrave; sử dụng c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm kh&aacute;c.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_1_.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>BioGerm, c&ocirc;ng ty mới th&agrave;nh lập c&aacute;ch đ&acirc;y 3 năm, l&agrave; một trong 3 đơn vị được trao quyền sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền kit x&eacute;t nghiệm Covid-19. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;ch đ&atilde; l&agrave;m với 2 đại dịch trước đ&oacute;, NHC đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c bệnh viện ở Vũ H&aacute;n chỉ gửi c&aacute;c mẫu virus đến ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nh&agrave; nước thuộc sự quản l&yacute; của họ. NHC cũng khiến cho việc x&eacute;t nghiệm Covid-19 trở n&ecirc;n phức tạp hơn, v&agrave; chỉ x&aacute;c nhận c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm do 3 c&ocirc;ng ty đến Thượng Hải sản xuất.</p> <p>Những sai lầm n&agrave;y khiến cho trong khoảng thời gian từ ng&agrave;y 5 đến 17/1, kh&ocirc;ng c&oacute; ca nhiễm mới n&agrave;o được ghi nhận, mặc d&ugrave; dữ liệu sau n&agrave;y cho thấy c&oacute; thể h&agrave;ng trăm người đ&atilde; mắc Covid-19 trong thời gian n&agrave;y.</p> <p>Sự tạm lắng n&agrave;y khiến cho giới chức chậm tiến h&agrave;nh c&aacute;c biện ph&aacute;p sớm như cảnh b&aacute;o c&ocirc;ng ch&uacute;ng, cấm tụ tập đ&ocirc;ng người v&agrave; hạn chế đi lại. Một nghi&ecirc;n cứu ước t&iacute;nh chỉ cần can thiệp sớm 2 tuần th&ocirc;i, số ca nhiễm ở Vũ H&aacute;n c&oacute; thể giảm 86%. Mặc d&ugrave; vậy kh&ocirc;ng chắc rằng h&agrave;nh động sớm c&oacute; thể ngăn chặn sự l&acirc;y lan của virus tr&ecirc;n to&agrave;n cầu hay kh&ocirc;ng.</p> <h3>&quot;Rất, rất &iacute;t bộ x&eacute;t nghiệm&quot;</h3> <p>Khi 3 c&ocirc;ng ty n&oacute;i tr&ecirc;n sản xuất xong c&aacute;c bộ kit x&eacute;t nghiệm, nhiều bộ kh&ocirc;ng hoạt động, cho kết quả kh&ocirc;ng x&aacute;c định hoặc &acirc;m t&iacute;nh giả. C&aacute;c bệnh viện cũng lưỡng lự trong việc sử dụng c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm kh&aacute;c ch&iacute;nh x&aacute;c hơn, được sản xuất bởi c&aacute;c c&ocirc;ng ty l&acirc;u đời hơn, v&igrave; CDC Trung Quốc kh&ocirc;ng x&aacute;c nhận kết quả của ch&uacute;ng.</p> <p>V&igrave; c&oacute; &iacute;t bộ x&eacute;t nghiệm v&agrave; nhiều trong số đ&oacute; bị lỗi, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/1 chỉ c&oacute; 19 người ở Vũ H&aacute;n được x&aacute;c nhận dương t&iacute;nh với virus, theo ước t&iacute;nh của Imperial College London. Những người kh&aacute;c kh&ocirc;ng được x&eacute;t nghiệm hoặc &acirc;m t&iacute;nh giả đ&atilde; được gửi về nh&agrave;, nơi họ sẽ l&acirc;y virus cho những người kh&aacute;c.</p> <p>V&agrave;i ng&agrave;y sau khi bắt đầu bị ho h&ocirc;m 23/1, Peng Yi, một gi&aacute;o vi&ecirc;n 39 tuổi, đ&atilde; phải chờ 8 giờ để l&agrave;m x&eacute;t nghiệm Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ H&aacute;n. Ảnh chụp CT cho thấy phổi anh c&oacute; dấu hiệu nhiễm virus, nhưng v&igrave; kh&ocirc;ng được l&agrave;m x&eacute;t nghiệm n&ecirc;n anh kh&ocirc;ng thể nhập viện.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, Peng cũng được x&eacute;t nghiệm v&agrave;o ng&agrave;y 31/1, nhưng kết quả l&agrave; &acirc;m t&iacute;nh. Mặc d&ugrave; vậy anh vẫn sốt li&ecirc;n tục, v&agrave; gia đ&igrave;nh của Peng chỉ c&ograve;n biết cầu xin bệnh viện cho l&agrave;m th&ecirc;m một x&eacute;t nghiệm kh&aacute;c.</p> <p>X&eacute;t nghiệm lần thứ 2 h&ocirc;m 4/2 cho kết quả dương t&iacute;nh. Nhưng l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; l&agrave; qu&aacute; muộn, anh Peng qua đời chỉ v&agrave;i tuần sau.</p> <p>&quot;C&oacute; rất, rất &iacute;t kit x&eacute;t nghiệm, về cơ bản l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute;... nếu bạn kh&ocirc;ng c&oacute; x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể nhập viện&quot;, b&agrave; Zhong Hanneng, mẹ của anh Peng cho biết trong một cuộc phỏng vấn đầy nước mắt v&agrave;o th&aacute;ng 10.</p> <p>&quot;B&aacute;c sĩ n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng thể l&agrave;m g&igrave; được&quot;, người mẹ n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Trung Quốc kh&ocirc;ng phải l&agrave; quốc gia duy nhất gặp kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c thử nghiệm. Tại Mỹ, CDC từ chối sử dụng thiết kế của WHO, khăng khăng ph&aacute;t triển bộ kit x&eacute;t nghiệm của ri&ecirc;ng họ. Thiết kế n&agrave;y h&oacute;a ra l&agrave; bị lỗi v&agrave; dẫn đến một n&uacute;t thắt cổ chai c&ograve;n lớn hơn ở Trung Quốc.</p> <p>C&aacute;c quốc gia kh&aacute;c cũng c&oacute; lợi thế khi được học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, c&ograve;n nước n&agrave;y th&igrave; phải vật lộn với một mầm bệnh mới. Cũng phải n&oacute;i rằng khi đ&oacute; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể dự đo&aacute;n về mức độ l&acirc;y lan của virus, hoặc cần bao nhi&ecirc;u x&eacute;t nghiệm để kiểm so&aacute;t dịch.</p> <p>&quot;L&uacute;c đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; sớm&quot;, b&agrave; Jane Duckett, gi&aacute;o sư tại Đại học Glasgow, người nghi&ecirc;n cứu về phản ứng của Trung Quốc với đại dịch, nhận định.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những trục trặc v&agrave; chậm trễ ở Trung Quốc đ&atilde; khuếch đại vấn đề v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; quốc gia đầu ti&ecirc;n ph&aacute;t hiện ra virus.</p> <p>&quot;Bởi v&igrave; bạn chỉ c&oacute; 3 c&ocirc;ng ty cung cấp bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm, n&ecirc;n năng lực x&eacute;t nghiệm rất hạn chế&quot;, &ocirc;ng Yanzhong Huang, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), nhận định. CFR l&agrave; một viện ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; trụ sở ở New York, nhận định.</p> <p>&quot;Đ&oacute; l&agrave; một vấn đề lớn dẫn tới sự gia tăng nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c ca bệnh v&agrave; c&aacute;c trường hợp tử vong&quot;, &ocirc;ng Huang n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Zhong Hanneng b&ecirc;n cạnh di ảnh của con trai Peng Yi, người đ&atilde; thiệt mạng v&igrave; Covid-19 ở Vũ H&aacute;n. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ Ngoại giao v&agrave; Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc kh&ocirc;ng trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi của <em>AP</em>.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc một c&aacute;ch xuất sắc, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc rất chăm chỉ. Thật kh&ocirc;ng may, thật kh&ocirc;ng may l&agrave; loại virus m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i phải đối mặt, n&oacute; rất đặc biệt&quot;, &ocirc;ng Gao Fu, người đứng đầu CDC Trung Quốc, ph&aacute;t biểu hồi th&aacute;ng 7.</p> <p>Cả 3 c&ocirc;ng ty Thượng Hải được nhận g&oacute;i thầu sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối kit x&eacute;t nghiệm Covid-19 đều kh&ocirc;ng phải l&agrave; những c&aacute;i t&ecirc;n nổi tiếng. Một kỹ sư đến từ một c&ocirc;ng ty y sinh ở Vũ H&aacute;n cho biết c&aacute;c c&ocirc;ng ty Thượng Hải xuất hiện một c&aacute;ch đầy bất ngờ, trong khi c&ocirc;ng ty của anh - c&oacute; nh&agrave; m&aacute;y v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n đủ để sản xuất bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm tại Vũ H&aacute;n - th&igrave; lại kh&ocirc;ng được chấp thuận.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất ngạc nhi&ecirc;n, n&oacute; rất kỳ lạ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n chưa từng nghe về họ, v&agrave; rồi đột nhi&ecirc;n c&oacute; quy định rằng bạn chỉ được sử dụng bộ x&eacute;t nghiệm từ một số c&ocirc;ng ty nhất định, v&agrave; kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c?&quot;, kỹ sư n&agrave;y chia sẻ.</p> <p>BioGerm Medical Technology mới chỉ được th&agrave;nh lập c&aacute;ch đ&acirc;y 3 năm. GeneoDx th&igrave; c&oacute; &iacute;t hơn 100 nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p> <h3>Quan hệ c&aacute; nh&acirc;n với giới chức</h3> <p>Tuy vậy, d&ugrave; kh&ocirc;ng đủ nguồn lực hay kinh nghiệm, c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&agrave;y lại c&oacute; đủ c&aacute;c mối quan hệ.</p> <p>C&aacute;c b&agrave;i đăng của c&ocirc;ng ty, c&ugrave;ng với h&agrave;ng trăm email v&agrave; t&agrave;i liệu nội bộ m&agrave; <em>AP</em> tiếp cận được, cho thấy 3 c&ocirc;ng ty n&agrave;y c&oacute; mối quan hệ s&acirc;u rộng với c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu h&agrave;ng đầu của CDC Trung Quốc ở Bắc Kinh v&agrave; Thượng Hải.</p> <p>Theo 7 gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của c&aacute;c c&ocirc;ng ty y sinh kh&aacute;c, c&aacute;c c&ocirc;ng ty y tế nước n&agrave;y thường dựa v&agrave;o mối quan hệ c&aacute; nh&acirc;n để l&agrave;m ăn.</p> <p>Dưới thời Chủ tịch Tập Cận B&igrave;nh, ch&iacute;nh phủ đ&atilde; mạnh tay trấn &aacute;p tham nhũng, như chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh cho rằng việc thiếu ranh giới r&otilde; r&agrave;ng giữa nh&agrave; nước v&agrave; tư nh&acirc;n trong hệ thống y tế của Trung Quốc c&oacute; thể tạo ra cơ hội để tham nhũng xảy ra.</p> <p>Hướng dẫn của CDC Trung Quốc n&ecirc;u r&otilde; cơ quan n&agrave;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm duy tr&igrave; nguồn dự trữ c&aacute;c h&oacute;a chất x&eacute;t nghiệm để s&agrave;ng lọc c&aacute;c mầm bệnh hiếm gặp, nhưng kh&ocirc;ng n&oacute;i r&otilde; c&aacute;ch thức mua b&aacute;n.</p> <p>Ng&acirc;n s&aacute;ch d&agrave;nh cho CDC Trung Quốc đ&atilde; đ&igrave;nh trệ trong những năm gần đ&acirc;y, v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu l&agrave;m việc ở đ&acirc;y c&oacute; lương thấp hơn nhiều so với khu vực tư nh&acirc;n. Nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; rời bỏ c&ocirc;ng việc để sang khu vực tư nh&acirc;n trong thập kỷ qua, l&agrave;m cạn kiệt nguồn nh&acirc;n lực trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.</p> <h3>Những hợp đồng b&eacute;o bở</h3> <p>Trong số những người ra đi c&oacute; nh&agrave; s&aacute;ng lập BioGerm, b&agrave; Zhao Baihui, cựu kỹ thuật vi&ecirc;n trưởng của ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm vi sinh CDC Thượng Hải. Điều tra của <em>AP</em> cho thấy b&agrave; Zhao th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty tiền th&acirc;n của BioGerm v&agrave;o năm 2012, trong khi vẫn l&agrave;m việc ở CDC Thượng Hải.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_3_.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Zhao Bahui, CEO của BioGerm, từng l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n của CDC trước khi ra ngo&agrave;i mở c&ocirc;ng ty v&agrave; nhận được những hợp đồng b&eacute;o bở. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong 5 năm tiếp theo, b&agrave; Zhao đ&atilde; b&aacute;n số dụng cụ x&eacute;t nghiệm trị gi&aacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n USD cho ch&iacute;nh cơ quan m&igrave;nh l&agrave;m việc, th&ocirc;ng qua một người trung gian kh&aacute;c, ngay cả khi b&agrave; phụ tr&aacute;ch mua h&agrave;ng v&agrave; trả lời email nội bộ.</p> <p>Sau khi rời CDC năm 2017, b&agrave; Zhan tiếp tục c&oacute; c&aacute;c hợp đồng b&eacute;o bở với c&aacute;c c&ocirc;ng ty nh&agrave; nước, chẳng hạn như một hợp đồng trị gi&aacute; 400.000 nh&acirc;n d&acirc;n tệ (<abbr class="rate-usd">60.000 USD</abbr>) với c&aacute;c quan chức hải quan Thượng Hải, nơi chồng b&agrave; l&agrave;m việc.</p> <p>Một c&aacute;i t&ecirc;n kh&aacute;c trong số 3 c&ocirc;ng ty n&oacute;i tr&ecirc;n l&agrave; GeneoDx, được hưởng quyền truy cập đặc biệt v&igrave; n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng ty con của tập đo&agrave;n nh&agrave; nước SinoPharm do ch&iacute;nh phủ trực tiếp quản l&yacute;. Trước khi đại dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t, GeneoDx chủ yếu nhập khẩu bộ dụng cụ v&agrave; mua lại c&ocirc;ng nghệ từ nước ngo&agrave;i để mở rộng kinh doanh thay v&igrave; ph&aacute;t triển sản phẩm của ri&ecirc;ng họ.</p> <p>V&agrave;o th&aacute;ng 10/2019, c&ocirc;ng ty n&agrave;y đồng tổ chức một sự kiện đ&agrave;o tạo nội bộ của CDC Trung Quốc về c&aacute;c bệnh h&ocirc; hấp mới nổi, được tổ chức ở Thượng Hải. Tan Wenjie, quan chức CDC điều h&agrave;nh kh&oacute;a học, sau đ&oacute; được giao phụ tr&aacute;ch ph&aacute;t triển bộ kit x&eacute;t nghiệm. Đến th&aacute;ng 11, c&ocirc;ng ty gi&agrave;nh được hợp đồng b&aacute;n bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm trị gi&aacute; 900.000 nh&acirc;n d&acirc;n tệ (<abbr class="rate-usd">137.000 USD</abbr>), cho viện nghi&ecirc;n cứu của Tan.</p> <p>Cũng tham dự sự kiện tr&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; BioGerm. Cũng như c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c, BioGerm sử dụng sự kiện n&agrave;y để quảng b&aacute; sản phẩm của họ. Nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC Trung Quốc được mời tham gia một nh&oacute;m tr&ecirc;n ứng dụng nhắn tin WeChat, v&agrave; CEO của c&ocirc;ng ty sau đ&oacute; đ&atilde; sử dụng nh&oacute;m chat n&agrave;y để rao b&aacute;n bộ x&eacute;t nghiệm virus corona.</p> <p>C&ocirc;ng ty cuối c&ugrave;ng Huirui l&agrave; đối t&aacute;c l&acirc;u năm với &ocirc;ng Tan, vị quan chức CDC Trung Quốc phụ tr&aacute;ch ph&aacute;t triển kit x&eacute;t nghiệm. Người s&aacute;ng lập Huirui, &ocirc;ng Li Hui, l&agrave; đồng t&aacute;c giả với &ocirc;ng Tan trong một b&agrave;i b&aacute;o khoa học về c&aacute;c x&eacute;t nghiệm virus d&ograve;ng corona v&agrave;o năm 2012.</p> <p>Trả lời <em>AP</em>, &ocirc;ng Li cho biết CDC thường k&yacute; hợp đồng với Huirui để sản xuất bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm khẩn cấp. Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm của &ocirc;ng Tan đ&atilde; li&ecirc;n hệ với Huirui v&agrave;o ng&agrave;y 4 hoặc 5/1 để tạo h&oacute;a chất x&eacute;t nghiệm Covid-19 dựa tr&ecirc;n thiết kế của CDC Trung Quốc. &Ocirc;ng Li phủ nhận bất cứ mối quan hệ c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o với Tan, hay bất cứ khoản thanh to&aacute;n n&agrave;o cho CDC.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với CDC để ứng ph&oacute; với những bệnh dịch mới xuất hiện trong v&ograve;ng 10 năm, chỉ kh&ocirc;ng chỉ trong một hai ng&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; điều b&igrave;nh thường&quot;, &ocirc;ng Li n&oacute;i.</p> <h3>Động th&aacute;i bất thường</h3> <p>Trong c&aacute;c cuộc đ&aacute;nh gi&aacute; b&iacute; mật về c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm, CDC Trung Quốc cũng chỉ chấp nhận những bộ x&eacute;t nghiệm từ ba c&ocirc;ng ty Thượng Hải m&agrave; họ đ&atilde; &quot;chuyển giao&quot; bộ gen v&agrave; thiết kế x&eacute;t nghiệm Covid-19.</p> <p>Bước đầu ti&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh chế tạo kit x&eacute;t nghiệm Covid-19 l&agrave; lấy mẫu virus v&agrave; giải m&atilde; tr&igrave;nh tự gen của n&oacute;. Điều n&agrave;y dẫn đến c&aacute;c thiết kế thử nghiệm, về cơ bản l&agrave; c&ocirc;ng thức cho c&aacute;c thử nghiệm.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty sản xuất bộ x&eacute;t nghiệm BioGerm, Thượng Hải ở một hội chợ thương mại ở Nam Xương, Giang T&acirc;y, miền đ&ocirc;ng Trung Quốc v&agrave;o ng&agrave;y 21/8. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong qu&aacute; khứ, v&iacute; dụ như với H7N9 v&agrave;o năm 2013, CDC Trung Quốc đ&atilde; gửi thiết kế thử nghiệm đến c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc chỉ v&agrave;i ng&agrave;y sau khi x&aacute;c định được mầm bệnh. Họ cũng gửi k&egrave;m theo c&aacute;c hợp chất cần thiết, thực tế ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phần, để c&aacute;c bệnh viện v&agrave; chi nh&aacute;nh CDC c&oacute; thể tự trộn v&agrave; tạo ra c&aacute;c bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm của ri&ecirc;ng họ c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt.</p> <p>L&uacute;c đầu, c&oacute; vẻ như CDC Trung Quốc đang sử dụng lại c&aacute;ch thức n&agrave;y. CDC đ&atilde; t&igrave;m ra bản đồ gen của virus v&agrave;o ng&agrave;y 3/1. Đến ng&agrave;y h&ocirc;m sau, dưới sự chỉ đạo của l&atilde;nh đạo CDC, Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ Khẩn cấp tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Dịch bệnh đ&atilde; đưa ra c&aacute;c thiết kế thử nghiệm.</p> <p>Nhưng lần n&agrave;y, ch&iacute;nh phủ Trung Quốc giữ lại th&ocirc;ng tin về bộ gen v&agrave; thiết kế thử nghiệm. Thay v&agrave;o đ&oacute;, CDC Trung Quốc đ&atilde; ho&agrave;n tất c&aacute;c thỏa thuận &ldquo;chuyển giao c&ocirc;ng nghệ&rdquo; để đưa c&aacute;c thiết kế thử nghiệm cho ba c&ocirc;ng ty ở Thượng Hải - bốn người quen thuộc với vấn đề n&agrave;y cho biết. Qu&aacute; tr&igrave;nh đấu thầu đ&atilde; được giữ b&iacute; mật.</p> <p>CDC kh&ocirc;ng c&oacute; thẩm quyền ngăn cản c&aacute;c nh&agrave; khoa học kh&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị v&agrave; c&ocirc;ng ty cạnh tranh &ldquo;đi cửa sau&rdquo; để lấy được mẫu v&agrave; đưa ra c&ocirc;ng thức thử nghiệm của ri&ecirc;ng họ. Nhưng họ đ&atilde; cố gắng ngăn cản những nỗ lực đ&oacute; v&agrave; ngừng việc x&eacute;t nghiệm.</p> <p>V&iacute; dụ, tiến sĩ Shi Zhengli, một chuy&ecirc;n gia nổi tiếng về Covid-19 tại Viện Virus học Vũ H&aacute;n, đ&atilde; tự m&igrave;nh lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nh&acirc;n, t&igrave;m ra bộ gen của ch&uacute;ng v&agrave; đưa ra một x&eacute;t nghiệm v&agrave;o ng&agrave;y 3/1, theo một b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của c&ocirc; v&agrave;o th&aacute;ng 3. Nhưng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm của c&ocirc; thuộc thẩm quyền quản l&yacute; của một đơn vị cạnh tranh với CDC l&agrave; Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trung Quốc. CDC cấm c&ocirc; lấy th&ecirc;m mẫu v&agrave; x&eacute;t nghiệm cho c&aacute;c trường hợp.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_1_.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Zhao Baihui, ở giữa b&ecirc;n phải, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh BioGerm, bắt tay sau khi k&yacute; thỏa thuận hợp t&aacute;c trong một sự kiện của c&ocirc;ng ty tại hội chợ thương mại ở Nam Xương, Giang T&acirc;y, miền Đ&ocirc;ng Trung Quốc v&agrave;o ng&agrave;y 22/8. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ chế hợp t&aacute;c cởi mở n&agrave;o&rdquo;, một chuy&ecirc;n gia y tế c&ocirc;ng cộng giấu t&ecirc;n thường l&agrave;m việc với CDC Trung Quốc n&oacute;i. &quot;Ai cũng muốn chơi tr&ecirc;n s&acirc;n nh&agrave; của họ&quot;.</p> <p>C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC địa phương được th&ocirc;ng b&aacute;o thay v&igrave; tự x&eacute;t nghiệm v&agrave; ghi nhận c&aacute;c ca bệnh, họ phải gửi mẫu bệnh phẩm đến c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm được chỉ định ở Bắc Kinh để giải tr&igrave;nh tự đầy đủ. Đ&acirc;y l&agrave; một thủ tục phức tạp v&agrave; tốn thời gian. Nếu kh&ocirc;ng, c&aacute;c trường hợp sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o tổng số ca nhiễm của cả nước.</p> <p>Một kỹ thuật vi&ecirc;n ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm CDC giấu t&ecirc;n cho biết: &ldquo;Điều đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n bất thường. Họ chỉ l&agrave;m cho ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&oacute; b&aacute;o c&aacute;o bất kỳ trường hợp dương t&iacute;nh n&agrave;o đ&atilde; x&aacute;c nhận&rdquo;.</p> <p>Trong c&aacute;c cuộc đ&aacute;nh gi&aacute; b&iacute; mật về c&aacute;c kit x&eacute;t nghiệm v&agrave;o ng&agrave;y 10/1, CDC cũng chỉ chấp nhận những bộ test từ ba c&ocirc;ng ty ở Thượng Hải, theo c&aacute;c th&ocirc;ng tin nội bộ m&agrave; <em>AP </em>c&oacute; được.</p> <p>Trung Quốc cuối c&ugrave;ng đ&atilde; c&ocirc;ng khai bộ gen của virus v&agrave;o ng&agrave;y 12/1, một ng&agrave;y sau khi một nh&oacute;m kh&aacute;c c&ocirc;ng bố bộ gen tuy kh&ocirc;ng được ph&eacute;p. Điều đ&oacute; đ&atilde; mở ra c&aacute;nh cửa cho nhiều c&ocirc;ng ty sản xuất bộ x&eacute;t nghiệm của ri&ecirc;ng họ. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan y tế h&agrave;ng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia, vẫn k&ecirc;u gọi nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế mua c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm từ Huirui, BioGerm v&agrave; GeneoDx m&agrave; CDC đ&atilde; x&aacute;c nhận, theo th&ocirc;ng tin nội bộ của <em>AP</em>.</p> <p>Theo một b&agrave;i đăng của CDC v&agrave;o ng&agrave;y 13/1, việc đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; lựa chọn c&aacute;c bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm được thực hiện với sự đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chỉ đạo của quan chức y tế h&agrave;ng đầu Trung Quốc, Ma Xiaowei.</p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 14/1, &ocirc;ng Ma đ&atilde; tổ chức một cuộc họp nội bộ từ xa y&ecirc;u cầu b&iacute; mật chuẩn bị đối ph&oacute; với đại dịch, như<em> AP</em> đ&atilde; đưa tin trước đ&acirc;y. Sau đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan y tế Trung Quốc đ&atilde; nới lỏng y&ecirc;u cầu x&aacute;c nhận c&aacute;c trường hợp mới v&agrave; bắt đầu ph&acirc;n phối c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm do CDC chấp nhận. BioGerm bắt đầu nhận đơn đặt h&agrave;ng từ c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC địa phương tr&ecirc;n to&agrave;n quốc qua WeChat.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được CDC trung ương ủy th&aacute;c ph&acirc;n phối c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm&rdquo;, Zhao Baihui, cựu kỹ thuật vi&ecirc;n trưởng của ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm vi sinh thuộc CDC Thượng Hải, cho biết, theo ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh từ một cuộc chat nh&oacute;m m&agrave; <em>AP</em> thu được.</p> <p>&quot;Cung cấp cho t&ocirc;i đi. Nhanh l&ecirc;n!&rdquo;, một nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC Tứ Xuy&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p>Nhưng c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm của GeneoDx li&ecirc;n tục cho ra kết quả kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, một kỹ thuật vi&ecirc;n CDC n&oacute;i với <em>AP</em>, v&agrave; cuối c&ugrave;ng cấp tr&ecirc;n của c&ocirc; đ&atilde; y&ecirc;u cầu bỏ ch&uacute;ng đi. C&aacute;c bộ dụng cụ của Huirui cũng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; những bộ duy nhất hoạt động ổn định l&agrave; từ BioGerm, c&ocirc; cho biết.</p> <p>Bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm của BioGerm đ&aacute;ng tin cậy hơn một phần v&igrave; ch&uacute;ng sử dụng h&oacute;a chất từ ​​Invitrogen, một c&ocirc;ng ty con của Tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ sinh học khổng lồ Thermo Fisher của Mỹ. Huirui v&agrave; GeneoDx đ&atilde; sử dụng hỗn hợp của ri&ecirc;ng họ, cho ra kết quả k&eacute;m tin cậy hơn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>C&aacute;c kit x&eacute;t nghiệm Covid-19 của Tianlong, một &quot;người khổng lồ&quot; về di truyền học của Trung Quốc, được trưng b&agrave;y tại một hội chợ thương mại ở Nam Xương, Giang T&acirc;y, miền đ&ocirc;ng Trung Quốc ng&agrave;y 21/8. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c đối thủ cạnh tranh lớn hơn, bao gồm cả BGI v&agrave; Tianlong, những &quot;người khổng lồ&quot; về di truyền học của Trung Quốc, đ&atilde; ph&aacute;t triển bộ x&eacute;t nghiệm của ri&ecirc;ng họ v&agrave;o th&aacute;ng 1, sau đ&oacute; được cho l&agrave; hiệu quả hơn hẳn so với bộ dụng cụ của c&aacute;c c&ocirc;ng ty Thượng Hải. Nhưng những bộ dụng cụ x&eacute;t nghiệm đ&oacute; kh&ocirc;ng được CDC Trung Quốc x&aacute;c nhận.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; quy tr&igrave;nh kiểm tra, kh&ocirc;ng c&oacute; mồi v&agrave; thiết bị thăm d&ograve;, tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để x&aacute;c nhận c&aacute;c ca bệnh&rdquo;, một nh&acirc;n vi&ecirc;n giấu t&ecirc;n kh&aacute;c của CDC Trung Quốc n&oacute;i. &ldquo;V&agrave; sau đ&oacute;, đột nhi&ecirc;n, bạn n&oacute;i với tất cả c&aacute;c chi nh&aacute;nh CDC rằng: h&atilde;y mua h&agrave;ng từ những c&ocirc;ng ty n&agrave;y, mua ngay đi. Điều đ&oacute; g&acirc;y ra hỗn loạn v&agrave; thiếu hụt, l&atilde;ng ph&iacute; nhiều thời gian qu&yacute; gi&aacute;&rdquo;.</p> <p>Chen Weijun, trưởng nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu về bệnh truyền nhiễm của BGI, cũng cho biết c&aacute;c sản phẩm ban đầu do CDC Trung Quốc khuyến nghị sử dụng thực sự &ldquo;c&oacute; vấn đề về chất lượng&rdquo;. Khi được hỏi tại sao CDC Trung Quốc lại chọn ba c&ocirc;ng ty ở Thượng Hải, Chen ngập ngừng. &ldquo;Tốt hơn hết bạn n&ecirc;n hỏi CDC c&acirc;u hỏi n&agrave;y&rdquo;.</p> <h3>&Acirc;m thầm x&oacute;a t&ecirc;n</h3> <p>Một ng&agrave;y sau khi bộ k&iacute;t x&eacute;t nghiệm đầu ti&ecirc;n cuối c&ugrave;ng cũng đến Vũ H&aacute;n v&agrave;o ng&agrave;y 16/1, số ca dương t&iacute;nh bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhi&ecirc;n, bộ kit x&eacute;t nghiệm vẫn rất khan hiếm. Một số th&agrave;nh phố kh&aacute;c trong c&ugrave;ng tỉnh vẫn chưa nhận được bộ dụng cụ cho đến ng&agrave;y 22/1 v&agrave; thậm ch&iacute; những bộ kit c&oacute; rất nhiều sai s&oacute;t.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c b&aacute;c sĩ Th&acirc;m Quyến cho thấy những mẫu từ 213 bệnh nh&acirc;n v&agrave;o th&aacute;ng 2 sử dụng x&eacute;t nghiệm GeneoDx cho thấy tỷ lệ &acirc;m t&iacute;nh giả l&agrave; hơn 30%. Một b&aacute;o c&aacute;o th&iacute; nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave;o th&aacute;ng 3 cho thấy trong số c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm được chứng nhận v&agrave;o thời điểm đ&oacute;, GeneoDx c&oacute; hiệu suất k&eacute;m nhất, tiếp theo l&agrave; BioGerm. Nh&igrave;n chung, tỷ lệ &acirc;m t&iacute;nh giả đối với c&aacute;c x&eacute;t nghiệm Covid-19 rất kh&aacute;c nhau, từ 2% đến hơn 37%.</p> <p>&Ocirc;ng Philippe Klein, một b&aacute;c sĩ Ph&aacute;p điều trị cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n nước ngo&agrave;i ở Vũ H&aacute;n trong thời gian b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch, ước t&iacute;nh 20% ​​c&aacute;c x&eacute;t nghiệm cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh giả. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng n&oacute;i sự chậm trễ trong việc sản xuất c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; điều kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi ở thời gian đầu b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch.</p> <p>B&aacute;c sĩ Klein n&oacute;i: &ldquo;Người Trung Quốc đ&atilde; đạt được nhiều kết quả trong một thời gian ngắn. Đ&oacute; l&agrave; một dịch bệnh mới, v&igrave; vậy ban đầu, tất nhi&ecirc;n l&agrave; thiếu c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm&rdquo;.</p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 22/1, Ủy ban Y tế Quốc gia đ&atilde; lặng lẽ x&oacute;a t&ecirc;n của ba c&ocirc;ng ty ở Thượng Hải khỏi hướng dẫn về virus corona với vai tr&ograve; những nh&agrave; ph&acirc;n phối ưu ti&ecirc;n. Sau khi ch&iacute;nh phủ Trung Quốc ra lệnh đ&oacute;ng cửa Vũ H&aacute;n v&agrave;o ng&agrave;y 23/1, ba c&ocirc;ng ty đ&atilde; phải đối mặt với những trở ngại lớn về hậu cần trong hoạt động x&eacute;t nghiệm.</p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 26/1, giới chức đ&atilde; thiết lập một &quot;k&ecirc;nh xanh&quot; xử l&yacute; nhanh để c&aacute;c c&ocirc;ng ty x&eacute;t duyệt bộ x&eacute;t nghiệm. Cơ quan Quản l&yacute; Sản phẩm Y tế Quốc gia đ&atilde; ph&ecirc; duyệt c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm từ 7 c&ocirc;ng ty, bao gồm BioGerm v&agrave; GeneoDx nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; Huirui. &Ocirc;ng Li, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Huirui, cho biết đ&oacute; l&agrave; do c&ocirc;ng ty của &ocirc;ng thiếu kinh nghiệm trong việc xin ph&ecirc; duyệt theo quy định cho c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm thương mại.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng ty cũng cần thời gian để tăng cường sản xuất v&agrave; vận chuyển c&aacute;c dụng cụ x&eacute;t nghiệm. Điều d&oacute; khiến Vũ H&aacute;n phải vật lộn để đ&aacute;p ứng nhu cầu b&ugrave;ng nổ v&agrave;o đầu th&aacute;ng 2, đồng thời nhiều cư d&acirc;n cũng mất cơ hội điều trị.</p> <p>Peng qua đời v&agrave;o ng&agrave;y 19/2. Người mẹ&rdquo;đầu bạc tiễn con đầu xanh&rdquo; tới nay vẫn ng&agrave;y ng&agrave;y thẫn thờ nh&igrave;n ra ngo&agrave;i cửa sổ, thổn thức v&agrave; thắp nến tưởng nhớ con.</p> <p>&ldquo;Đối với gia đ&igrave;nh t&ocirc;i, Peng l&agrave; bầu trời, l&agrave; tất cả&rdquo;, b&agrave; Zhong ngậm ng&ugrave;i chia sẻ về người con trai đ&atilde; khuất. &quot;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; Peng, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể t&igrave;m lại được hạnh ph&uacute;c&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phong su AP ve Vu Han anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/04/znews-photo-zadn-vn_1000_1__1.jpeg" title="phóng sự AP về Vũ Hán ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Zhong vẫn chưa ngu&ocirc;i đau buồn v&igrave; c&aacute;i chết của con trai. Ảnh: <em>AP. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ugrave;ng một đại dịch giết chết Peng đ&atilde; mang lại danh tiếng v&agrave; thu nhập lớn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất dụng cụ thử nghiệm Thượng Hải v&agrave; tiếng vang cho c&aacute;c nh&agrave; khoa học.</p> <p>V&agrave;o th&aacute;ng 9, Tan, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu của CDC Trung Quốc phụ tr&aacute;ch ph&aacute;t triển c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm, được bổ nhiệm l&agrave;m gi&aacute;m đốc đầu ti&ecirc;n của Trung t&acirc;m Quốc gia Virus Corona chủng mới. Trong một buổi lễ được ph&aacute;t s&oacute;ng truyền h&igrave;nh quốc gia, c&ocirc;ng ty mẹ của GeneoDx đ&atilde; c&oacute; được những lời khen ngợi từ Chủ tịch Tập Cận B&igrave;nh v&igrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p &ldquo;xuất sắc&rdquo; trong cuộc đấu tranh chống lại Covid-19, bao gồm cả việc ph&aacute;t triển một bộ x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Huirui đ&atilde; mở rộng v&agrave; đang b&aacute;n c&aacute;c bộ x&eacute;t nghiệm thương mại kh&ocirc;ng chỉ ở Trung Quốc m&agrave; cả ở ch&acirc;u Mỹ Latinh, CEO Li cho biết. V&agrave; đại dịch đ&atilde; gi&uacute;p BioGerm &ldquo;nổi l&ecirc;n&rdquo;, đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u kinh doanh nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, Gi&aacute;m đốc Tiếp thị BioGerm Guo Xiaoling cho biết tại triển l&atilde;m thương mại v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8 tại một kh&aacute;ch sạn năm sao.</p> <p>&Ocirc;ng Guo n&oacute;i: &ldquo;V&igrave; dịch bệnh, năm 2020 l&agrave; một năm thực sự đặc biệt. Đất nước v&agrave; nền kinh tế bị thiệt hại lớn. Nhưng đối với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chẩn đo&aacute;n axit nucleic của ch&uacute;ng t&ocirc;i, năm nay thực sự b&ugrave;ng nổ&rdquo;.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top