Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Từ những manh mối mỏng manh nhưng các phóng viên vẫn quyết tâm tìm ra sự thật, từ đó “lật tẩy” vụ đổ trộm dầu thải tại đầu nguồn nước sông Đà (Kỳ Sơn, Hòa Bình), nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng chưa từng có tại Hà Nội.

<div> <p>Từ ng&agrave;y 10/10 &ndash; 11/10/2019, b&aacute;o Tiền Phong c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; bắt đầu đồng loạt đăng những phản &aacute;nh của người d&acirc;n ở c&aacute;c khu vực Ho&agrave;ng Mai, Thanh Xu&acirc;n&hellip; về việc nước sinh hoạt c&oacute; m&ugrave;i kh&eacute;t v&agrave; nhiều m&ugrave;i clo.</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n nước s&ocirc;ng Đ&agrave; bị phản &aacute;nh c&oacute; m&ugrave;i, đục, c&oacute; m&agrave;u lạ. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu nước c&oacute; m&ugrave;i kh&eacute;t tr&ecirc;n diện rộng như vậy. PV Tiền Phong đ&atilde; đến một số chung cư để kiểm tra nước c&ugrave;ng người d&acirc;n thấy rằng, nước sinh hoạt từ m&ugrave;i kh&eacute;t nồng nặc như vỏ d&acirc;y diện ch&aacute;y rồi lại sặc m&ugrave;i chất khử tr&ugrave;ng clo. Nhiều cư d&acirc;n chung cư đ&atilde; gửi kiến nghị tập thể đến nh&agrave; cung cấp nhưng kh&ocirc;ng nhận được c&acirc;u trả lời.</p> <p>Trước đ&acirc;y mỗi lần nước s&ocirc;ng Đ&agrave; c&oacute; sự cố th&igrave; l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty CP đầu tư nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; (Viwasupco) thường c&oacute; phản hồi nhưng lần n&agrave;y th&igrave; kh&ocirc;ng. PV Tiền Phong cố gắng li&ecirc;n hệ với c&aacute;c l&atilde;nh đạo Viwasupco về vụ việc n&agrave;y nhưng bất th&agrave;nh. Ch&iacute;nh đơn vị mua bu&ocirc;n nước của Viwasupco l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Viwaco cũng gửi c&ocirc;ng văn nhiều lần vẫn kh&ocirc;ng nhận được phản hồi của đơn vị sản xuất.</p> <p>Chiều thứ Bảy 12/10, Ph&oacute; TBT B&aacute;o Tiền Phong Ph&ugrave;ng C&ocirc;ng Sưởng gửi cho nh&oacute;m PV một h&igrave;nh ảnh cho thấy một d&ograve;ng suối đặc v&aacute;ng dầu v&agrave; th&ocirc;ng tin: &ldquo;C&oacute; thể đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; bị &ocirc; nhiễm mấy ng&agrave;y qua?&rdquo;.</p> <div> <div><img alt="Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image3-tienphong-vn_thau_rua_be_nuoc_chung_cu_sau_su_co_noat.jpg" /><span><span>Người d&acirc;n thau rửa bể nước sau sự cố nước sạch.</span></span></div> </div> <p>Nhận định đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước, hơn 100.000 người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội n&ecirc;n d&ugrave; đ&atilde; chiều tối, trời chuẩn bị mưa to, t&ocirc;i v&agrave; PV Trọng Đảng thuộc Ban Thời sự - Ch&iacute;nh trị ngay lập tức l&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave;.</p> <p>Khi đến địa phận tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, trời bắt đầu mưa to xối xả. Khu vực n&agrave;y cư d&acirc;n kh&aacute; &iacute;t n&ecirc;n ph&oacute;ng vi&ecirc;n phải tự m&ograve; đường. Xe đi qua nhiều suối nhưng do mưa to, nước chảy rất mạnh n&ecirc;n hiện trường kh&ocirc;ng c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn. Suốt hơn một giờ đầu ti&ecirc;n nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy manh mối n&agrave;o, mọi việc c&oacute; vẻ đi v&agrave;o bế tắc.</p> <div> <div><img alt="Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image3-tienphong-vn_ho_dam_bai_sijq.jpg" /><span>Truy dấu &ocirc; nhiễm nguồn nước</span></div> <div> <div><img alt="Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image3-tienphong-vn_nuoc_ban_nam_2019_qwkp.jpg" /><span>Những h&igrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n về &ocirc; nhiễm nước s&ocirc;ng Đ&agrave;. Ảnh: Ho&agrave;ng Mạnh Thắng</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div> <div><img alt="Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image3-tienphong-vn_dau_thai_dtdn.jpg" />&nbsp;</div> </div> <p>Một l&uacute;c sau, trời dần ngớt mưa, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ngồi nghỉ cạnh suối bỗng thấy m&ugrave;i kh&eacute;t bốc l&ecirc;n nồng nặc. Đi c&agrave;ng gần d&ograve;ng suối m&ugrave;i c&agrave;ng bốc l&ecirc;n mạnh hơn. Kh&ocirc;ng ai bảo ai, ch&uacute;ng t&ocirc;i cởi gi&agrave;y, xắn quần v&agrave; men theo đường m&ograve;n trơn trượt đi xuống d&ograve;ng suối. Đoạn suối n&agrave;y c&ograve;n l&aacute;c đ&aacute;c v&aacute;ng, nhưng cỏ dại 2 b&ecirc;n b&aacute;m đầy những vệt dầu đen. Đến l&uacute;c n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận định, chắc chắn dầu thải đ&atilde; tr&agrave;n qua đ&acirc;y n&ecirc;n quyết định đi l&ecirc;n đầu nguồn.</p> <p>Đoạn đường xấu, trơn như đổ mỡ do mưa n&ecirc;n xe kh&ocirc;ng thể đi l&ecirc;n tiếp, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết định đi bộ. Ch&acirc;n lội suối, nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n bị b&aacute;m dầu đen kịt nhưng đổi lại, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp cận được những nguồn tin đầu ti&ecirc;n từ ph&iacute;a những người d&acirc;n, người chứng kiến sự việc n&agrave;y.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i gặp anh Dũng, một người l&agrave;m thu&ecirc; tại trang trại gần d&ograve;ng suối. Anh Dũng cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết, c&aacute; trang trại chết đến cả tấn, ba ba cũng &ldquo;ngắc ngoải&rdquo; v&igrave; nguồn nước c&oacute; vấn đề. Dẫn t&ocirc;i v&agrave;o trang trại, mở ra 2 th&ugrave;ng phi c&aacute; chết đang chuẩn bị l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n cho c&acirc;y, chưa kể h&agrave;ng tạ c&aacute; chết đang ch&ocirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i. D&ograve;ng suối chảy qua nh&agrave; anh Dũng bốc m&ugrave;i kh&eacute;t lẹt.</p> <p>Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m gặp một số người d&acirc;n x&oacute;m Vật Lại (x&atilde; Ph&uacute; Minh), một trong số đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; người đ&atilde; được thu&ecirc; để vớt v&aacute;ng dầu. Họ kể về loại dầu thải m&agrave; ai nghe cũng phải rợn người. Dầu &ldquo;ăn&rdquo; găng tay cao su, khiến găng tay co d&uacute;m lại, bở ra kh&ocirc;ng thể sử dụng lại. Một số người chủ quan vớt dầu rửa nhiều lần vẫn kh&ocirc;ng hết dầu v&agrave; m&ugrave;i kh&eacute;t. Quần &aacute;o, ủng &aacute;m m&ugrave;i v&agrave; ngập dầu kh&ocirc;ng thể giặt sạch, buộc phải đốt đi (đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do C&ocirc;ng ty Viwasupco tăng gi&aacute; c&ocirc;ng cho họ từ 300 ngh&igrave;n l&ecirc;n 500 ngh&igrave;n đồng/ng&agrave;y). Người d&acirc;n cũng cung cấp cho nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n một số h&igrave;nh ảnh họ chụp lại h&ocirc;m vớt dầu.</p> <p>Với những th&ocirc;ng tin n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục thực hiện một c&ocirc;ng việc quan trọng kh&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; x&aacute;c minh nước từ d&ograve;ng suối n&agrave;y c&oacute; chảy về hồ Đồng B&agrave;i hay kh&ocirc;ng? Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n nhờ một người d&acirc;n dẫn đi xu&ocirc;i d&ograve;ng suối, những khu vực bị lấp hay c&oacute; g&oacute;c khuất, ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&acirc;n c&ocirc;ng tr&egrave;o xuống tận nơi để kiểm tra. Sau gần 4km suối Tr&acirc;m chảy xuống suối Bằng, nước suối Bằng chảy một v&ograve;ng rồi đi thẳng v&agrave;o hồ Đầm B&agrave;i (nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đ&agrave; trực tiếp bơm nước từ đ&acirc;y).</p> <p>Sau khi x&aacute;c minh đầy đủ th&ocirc;ng tin, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục li&ecirc;n hệ với l&atilde;nh đạo Viwasupco v&agrave; cung cấp một số h&igrave;nh ảnh đề nghị đơn vị x&aacute;c nhận v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến phản hồi. Đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo đơn vị n&agrave;y trả lời rằng: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; sự nhầm lẫn, kh&ocirc;ng phải nước ở gần nh&agrave; m&aacute;y&rdquo;. Trước sự v&ocirc; tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; m&aacute;y, sự cấp thiết cần th&ocirc;ng tin của h&agrave;ng vạn người d&acirc;n đang sử dụng nước s&ocirc;ng Đ&agrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gọi điện về t&ograve;a soạn b&aacute;o c&aacute;o đề t&agrave;i, đề nghị chờ b&agrave;i. Để c&oacute; thể kịp thời gian xuất bản cho số b&aacute;o giấy ng&agrave;y h&ocirc;m sau, nh&oacute;m PV phải ph&acirc;n c&ocirc;ng một người l&aacute;i xe, một người thực hiện nội dung để c&oacute; thể kịp thời chuyển tải th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng.</p> <p>Sau b&agrave;i viết đầu ti&ecirc;n, nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n Tiền Phong gồm: Trọng Đảng, Trần Ho&agrave;ng, Trường Phong, Ho&agrave;ng Mạnh Thắng, Nguyễn Ho&agrave;i đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục b&agrave;i viết đeo b&aacute;m sự kiện. Trong đ&oacute; c&oacute; thời điểm, PV gần như &ldquo;ăn ngủ&rdquo; tại H&ograve;a B&igrave;nh để c&oacute; những th&ocirc;ng tin mới, n&oacute;ng nhất.</p> <p>Sau b&agrave;i điều tra độc quyền ban đầu của b&aacute;o Tiền Phong, h&agrave;ng chục cơ quan b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; v&agrave;o cuộc c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu, phản &aacute;nh th&ocirc;ng tin về sự cố nước s&ocirc;ng Đ&agrave;, tạo n&ecirc;n một sự kiện m&ocirc;i trường nổi bật trong năm 2019. Từ đ&acirc;y, những lỗ hổng trong quản l&yacute; về an ninh nguồn nước đ&atilde; được chỉ ra, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng 2 địa phương H&agrave; Nội v&agrave; H&ograve;a B&igrave;nh được xốc lại&hellip;</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Sau b&agrave;i viết đầu ti&ecirc;n, nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n Tiền Phong gồm: Trọng Đảng, Trần Ho&agrave;ng, Trường Phong, Ho&agrave;ng Mạnh Thắng, Nguyễn Ho&agrave;i đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục b&agrave;i viết đeo b&aacute;m sự kiện. Trong đ&oacute; c&oacute; thời điểm, PV gần như &ldquo;ăn ngủ&rdquo; tại H&ograve;a B&igrave;nh để c&oacute; những th&ocirc;ng tin mới, n&oacute;ng nhất.</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top