Hà Nội tái xét nghiệm người từ vùng dịch về bằng phương pháp rRT-PCR

Sáng 8/8, những người từ Đà Nẵng về trên địa bàn Hà Nội đã được được tái xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR. Họ từng âm tính với test nhanh.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/PAhTAQhQfPg/52c21f97cbda22847bcb/1fa371a9c8ec21b278fd/720/58c5f770a63d4f63162c.mp4?authen=exp=1597044655~acl=/PAhTAQhQfPg/*~hmac=b26b363e5ab487afdc11889cc79070fa" false="" source-url="/video-chung-toi-rat-yen-tam-khi-duoc-xet-nghiem-lai-post1117164.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="58c5f770a63d4f63162c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_ermnx/2020_08_08/Sequence_01.00_03_01_08.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ubgsgnjG3yU/4dcc0e99dad4338a6ac5/0a016a0bd34e3a10635f/480/58c5f770a63d4f63162c.mp4?authen=exp=1597044655~acl=/ubgsgnjG3yU/*~hmac=5c504afde003c105ae3d74f672594a1d" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/ACJ6j543RD0/whls/vod/0/bvAJtOhdx-_Fpyo6ugO/58c5f770a63d4f63162c.m3u8?authen=exp=1597001455~acl=/ACJ6j543RD0/*~hmac=f23c762e670bdf95c038211e850684a0" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ubgsgnjG3yU/4dcc0e99dad4338a6ac5/0a016a0bd34e3a10635f/480/58c5f770a63d4f63162c.mp4?authen=exp=1597044655~acl=/ubgsgnjG3yU/*~hmac=5c504afde003c105ae3d74f672594a1d" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/PAhTAQhQfPg/52c21f97cbda22847bcb/1fa371a9c8ec21b278fd/720/58c5f770a63d4f63162c.mp4?authen=exp=1597044655~acl=/PAhTAQhQfPg/*~hmac=b26b363e5ab487afdc11889cc79070fa" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất y&ecirc;n t&acirc;m khi được x&eacute;t nghiệm lại&#39;</span></strong> S&aacute;ng 8/8, tại trường THCS Nguyễn Tr&atilde;i, Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội, gần 40 trường hợp từ v&ugrave;ng dịch về được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm rRT- PCR d&ugrave; đ&atilde; được test nhanh trước đ&oacute;.</figcaption> </figure> &nbsp; <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/4/znews-photo-zadn-vn_1_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>S&aacute;ng 8/8, H&agrave; Nội đ&atilde; đồng loạt tổ chức lấy mẫu x&eacute;t nghiệm bằng phương ph&aacute;p rRT- PCR cho người d&acirc;n trở về từ Đ&agrave; Nẵng trong khoảng thời gian 14-29/7.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/43/znews-photo-zadn-vn_2_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tại điểm thu mẫu x&eacute;t nghiệm ở phường Kim M&atilde; (quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội), 40 người được tiến h&agrave;nh lấy dịch hầu họng trong cả ng&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/73/znews-photo-zadn-vn_3_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, họ được th&ocirc;ng b&aacute;o về thời gian đi lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Những người n&agrave;y từng được x&eacute;t nghiệm nhanh v&agrave; kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/48/znews-photo-zadn-vn_4_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;n bộ y tế kiểm tra th&acirc;n nhiệt của từng trường hợp đến lấy mẫu. Trong buổi s&aacute;ng 8/8, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện trường hợp c&oacute; th&acirc;n nhiệt cao bất thường.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/53/znews-photo-zadn-vn_5_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người d&acirc;n được bố tr&iacute; ngồi c&aacute;ch nhau 2 m theo đ&uacute;ng quy định. Khu vực kiểm tra c&oacute; lực lượng c&ocirc;ng an địa phương, d&acirc;n ph&ograve;ng l&agrave;m nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ phun thuốc khử khuẩn sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc x&eacute;t nghiệm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/20/znews-photo-zadn-vn_6_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chị Nguyễn &Aacute;nh Tuyết (phường Kim M&atilde;, quận Ba Đ&igrave;nh) từng đi du lịch Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 23 đến 27/7. Ng&agrave;y 3/8, cả gia đ&igrave;nh chị được x&eacute;t nghiệm nhanh v&agrave; kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/94/znews-photo-zadn-vn_7_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&quot;Sau khi c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm nhanh &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2, gia đ&igrave;nh t&ocirc;i vẫn chấp h&agrave;nh c&aacute;ch ly tại nh&agrave; 14 ng&agrave;y. H&ocirc;m nay, được th&ocirc;ng b&aacute;o phải x&eacute;t nghiệm bằng rRT-PCR, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất ủng hộ v&agrave; hy vọng sớm c&oacute; kết quả để an t&acirc;m trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường&quot;, chị Tuyết chia sẻ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/69/znews-photo-zadn-vn_8_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Theo &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Qu&yacute;, Ph&oacute; chủ tịch UBND TP. H&agrave; Nội, việc x&eacute;t nghiệm rRT-PCR của th&agrave;nh phố đang tiến h&agrave;nh theo thứ tự ưu ti&ecirc;n: F1, người từ Đ&agrave; Nẵng về c&oacute; triệu chứng, người từng đi qua ổ dịch v&agrave; c&aacute;c điểm theo th&ocirc;ng b&aacute;o của Bộ Y tế, người từ Đ&agrave; Nẵng về chưa qua 14 ng&agrave;y (kể từ ng&agrave;y 28 trở về trước theo thứ tự ưu ti&ecirc;n) v&agrave; số c&ograve;n lại đi Đ&agrave; Nẵng về.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/80/znews-photo-zadn-vn_9_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ Y tế đ&atilde; thảo luận, giao 4 đơn vị ch&iacute;nh sẽ tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm cho khoảng 70.000 người trở về từ Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội theo phương ph&aacute;p rRT-PCR. Trong đ&oacute;, Bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm 40.000 mẫu; Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới v&agrave; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mỗi đơn vị 10.000 mẫu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi xet nghiem rRT-PCR anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/08/71/znews-photo-zadn-vn_10_zing.jpg" title="Hà Nội xét nghiệm rRT-PCR ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ngay chiều nay, H&agrave; Nội sẽ gửi mẫu đến c&aacute;c cơ quan n&agrave;y để tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay: &quot;Trước mắt, việc x&eacute;t nghiệm rRT-PCR phải l&agrave;m thật nhanh. Nếu H&agrave; Nội lấy mẫu trong 3 ng&agrave;y th&igrave; trung ương cũng đảm bảo l&agrave;m x&eacute;t nghiệm trong 3 ng&agrave;y&quot;. Bộ Y tế hỗ trợ to&agrave;n bộ cho TP. H&agrave; Nội về kỹ thuật rRT-PCR.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top