Bên trong khu cách ly 303 người về từ vùng dịch Hàn Quốc

Trường quân sự TP Cần Thơ là nơi cách ly 303 người về từ Hàn Quốc những ngày qua. Tình trạng sức khỏe và tâm lý của họ đều khá tốt.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 1 khucachly0006_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/01/cach_ly_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Những ng&agrave;y qua, Trường qu&acirc;n sự TP <span>Cần Thơ</span> tiếp nhận nhiều đợt du kh&aacute;ch trở về từ H&agrave;n Quốc. Hiện c&oacute; 303 người được c&aacute;ch ly tại đ&acirc;y. Số n&agrave;y gồm 15 người H&agrave;n Quốc, 1 người Nigeria, 1 người Pakistan, c&ograve;n lại l&agrave; Việt kiều. Tất cả được bố tr&iacute; ở tại c&aacute;c ph&ograve;ng thuộc k&yacute; t&uacute;c x&aacute; nh&agrave; trường, với sức chứa l&ecirc;n đến 500 người.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 2 khucachly0002_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/01/khucachly0002_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Mỗi ng&agrave;y, c&oacute; nhiều th&acirc;n nh&acirc;n của người đang c&aacute;ch ly mang đồ d&ugrave;ng, thực phẩm đến gửi. Theo đại diện Trường qu&acirc;n sự TP Cần Thơ, việc n&agrave;y kh&aacute; cần thiết trong bối cảnh ph&iacute;a đơn vị phải nỗ lực chăm lo bữa ăn cho mọi người.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 3 khucachly0003_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/29/khucachly0003_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một t&uacute;i h&agrave;nh l&yacute; được gửi v&agrave;o b&ecirc;n trong khu vực c&aacute;ch ly c&oacute; d&aacute;n th&ocirc;ng tin t&ecirc;n họ người nhận, số ph&ograve;ng ở để tr&aacute;nh thất lạc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 4 khucachly0016_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/20/khucachly0016_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một du kh&aacute;ch phơi h&agrave;nh l&yacute; trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n khu vực c&aacute;ch ly. Theo thượng t&aacute; L&ecirc; Nhựt Đăng Khoa, Ph&oacute; hiệu trưởng trường Trường qu&acirc;n sự TP Cần Thơ, t&igrave;nh trạng sức khỏe của những người c&aacute;ch ly tại đ&acirc;y cơ bản ổn định. T&acirc;m l&yacute; của họ cũng kh&aacute; tốt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 5 khucachly0013_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/13/khucachly0013_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một du kh&aacute;ch người Nigeria trong khu c&aacute;ch ly. Anh trao đổi với nh&acirc;n vi&ecirc;n của trường về mong muốn được trợ gi&uacute;p mua một số h&agrave;nh l&yacute;, vật dụng d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 6 khucachly0014_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/04/khucachly0014_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Những ng&agrave;y qua, tất cả Ban Gi&aacute;m hiệu, giảng vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trường qu&acirc;n sự TP Cần Thơ được huy động vừa l&agrave;m nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, vừa phục vụ những h&agrave;nh kh&aacute;ch c&aacute;ch ly. Số lượng phục vụ lớn, đ&ograve;i hỏi mọi người phải l&agrave;m việc li&ecirc;n tục, nỗ lực đảm bảo bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, duy tr&igrave; đều đặn việc thăm kh&aacute;m sức khỏe v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 7 khucachly0011_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/11/khucachly0011_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trường trực tiếp tiếp x&uacute;c với người trong khu vực c&aacute;ch ly ch&uacute; trọng đeo khẩu trang, găng tay v&agrave; c&aacute;c dụng cụ bảo hộ kh&aacute;c, đảm bảo an to&agrave;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 8 khucachly0007_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/28/khucachly0007_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Cũng theo thượng t&aacute; L&ecirc; Nhựt Đăng Khoa, bữa ăn cho mọi người được ch&uacute; trọng theo nguy&ecirc;n tắc 4 tại chỗ, đảm bảo dinh dưỡng. Gi&aacute; trị mỗi ng&agrave;y ăn l&agrave; 57.000 đồng theo ti&ecirc;u chuẩn qu&acirc;n nh&acirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm được ch&uacute; trọng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 9 khucachly0017_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/07/khucachly0017_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Việc thăm kh&aacute;m, đo th&acirc;n nhiệt được đội ngũ y tế trường được thực hiện mỗi ng&agrave;y 2 lần. Nếu trường hợp th&acirc;n nhiệt vượt mức 37,5 độ, nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ b&aacute;o c&aacute;o cấp tr&ecirc;n để xử l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n trong mấy ng&agrave;y qua, kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp n&agrave;o th&acirc;n nhiệt tăng cao đ&aacute;ng lo ngại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 10 khucachly0020_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/17/khucachly0020_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n mang cơm v&agrave;o khu vực k&yacute; t&uacute;c x&aacute; ph&aacute;t cho từng ph&ograve;ng thay v&igrave; tổ chức nơi ăn hoặc nhận cơm tập trung. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những lưu &yacute; của Ban gi&aacute;m hiệu trường nhằm duy tr&igrave; hiện trạng c&aacute;ch ly.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ben trong khu cach ly 303 nguoi ve tu vung dich Han Quoc hinh anh 11 khucachly0005_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/14/khucachly0005_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chị Nguyễn Thị Hồng Nhan, người trở về từ v&ugrave;ng dịch H&agrave;n Quốc, vui vẻ vẫy ch&agrave;o khi đi lấy đồ d&ugrave;ng. &quot;T&igrave;nh trạng sức khỏe em kh&aacute; tốt, mọi người chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh. Hết c&aacute;ch ly, em mong muốn về với người th&acirc;n ở Việt Nam &iacute;t l&acirc;u. Khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 ở H&agrave;n Quốc được kiểm so&aacute;t, em sẽ trở lại H&agrave;n Quốc&quot;, Hồng Nhan chia sẻ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> <div> <div> <article article-id="1054790" class="article-item type-hasvideo picked-featured picked-trending" serie-id="" topic-id="0,2000,2001,2369,3907,4150,4151,5612,5637"> <header>&nbsp;</header> </article> </div> </div> </section> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top