Hà Nội: Người dân hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim tử vong nhanh chóng

Khắp các diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về loại virus lạ gây viêm cơ tim, gây nên cái chết đột tử cho những người trẻ trong... vài giờ đồng hồ khiến nhiều người dân hoang mang. Thông tin còn cảnh báo người chết vì căn bệnh này ở khu vực Thái Thịnh, Chùa Bộc... khiến nhiều người ở khu vực này lo sốt vó.

<div> <p><strong>Lo lắng ph&aacute;t sốt!</strong></p> <p>Chị Ngọc Yến (Phương Mai, H&agrave; Nội) chia sẻ, hai h&ocirc;m nay đọc th&ocirc;ng tin virus lạ g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim, đột tử cho nhiều bệnh nh&acirc;n, chị đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n v&igrave; hai con nhỏ đang tuổi đi học, chị sợ con bị nhiễm virus lạ n&agrave;y.</p> <p>&quot;Nghe n&oacute;i virus c&ograve;n l&acirc;y nhiễm qua đường h&ocirc; hấp, em sợ, cho con nghỉ học 2 h&ocirc;m nay, dự sang tuần nghỉ th&ecirc;m ng&agrave;y nữa để nghe ng&oacute;ng&quot;, chị Yến chia sẻ.</p> <p>C&ugrave;ng t&acirc;m trạng như b&agrave; mẹ n&agrave;y, tr&ecirc;n khắp c&aacute;c diễn đ&agrave;n đều chia sẻ mối lo ngại của c&aacute;c b&agrave; mẹ trước th&ocirc;ng tin được một người chia sẻ tr&ecirc;n Facebook về c&aacute;i chết của hai đồng nghiệp trẻ chỉ c&aacute;ch nhau 2 ng&agrave;y, biểu hiện rất giống chồng chị cũng mới mất trước đ&oacute;, khiến chị lo lắng đến loại virus, vi khuẩn n&agrave;o đ&oacute; chỉ ph&aacute;t ra trong v&ograve;ng v&agrave;i tiếng th&ocirc;i.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Người dân hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim tử vong nhanh chóng - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/10/27/img-9164-1572156740805.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/11/img-9164-1572156740805.jpeg.jpg" title="Hà Nội: Người dân hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim tử vong nhanh chóng - 1" /> <figcaption> <p>H&agrave;ng loạt th&ocirc;ng tin chia sẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội rất hoang mang v&igrave; virus &quot;lạ&quot; g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim.</p> </figcaption> </figure> <p>&quot;M&igrave;nh xin kể ra chuyện n&agrave;y v&igrave; nghĩ n&oacute; c&oacute; li&ecirc;n quan, chồng m&igrave;nh ng&agrave;y mồng 2/10 c&oacute; đi thăm mẹ của 2 b&eacute; sinh đ&ocirc;i ở Hưng Y&ecirc;n, người cũng bị coi l&agrave; bị đột tử trong đ&ecirc;m kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Đến ng&agrave;y 7/10 th&igrave; chồng m&igrave;nh c&oacute; biểu hiện sốt r&eacute;t v&agrave; được đưa đi viện ngay sau đ&oacute; nhưng vẫn kh&ocirc;ng&nbsp;thể cứu chữa. Đến h&ocirc;m nay rất nhiều c&aacute;c th&ocirc;ng tin đột tử ở H&agrave; Nội khiến m&igrave;nh hoang mang v&ocirc; c&ugrave;ng, mọi người đang x&ocirc;n xao lo sợ v&igrave; sợ bệnh n&agrave;y c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm. Sau khi chồng em mất em cũng đ&atilde; t&igrave;m hiểu v&agrave; được biết bệnh vi&ecirc;m cơ tim c&oacute; l&acirc;y qua đường h&ocirc; hấp mọi người nh&eacute;&quot;, t&agrave;i khoản Facebook n&agrave;y viết.</p> <p>Trước th&ocirc;ng tin n&agrave;y khiến nhiều người lo lắng, c&aacute;c nh&oacute;m ch&aacute;t của nhiều trường học mọi người li&ecirc;n tục chia sẻ th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Người dân hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim tử vong nhanh chóng - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/10/27/viemcotim-1572157549068.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/20/viemcotim-1572157549068.jpeg.jpg" title="Hà Nội: Người dân hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim tử vong nhanh chóng - 2" /> <figcaption> <p>Nhiều diễn đ&agrave;n, nh&oacute;m lớp học c&aacute;c b&agrave; mẹ chia sẻ th&ocirc;ng tin v&igrave; hoang mang, lo lắng.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Chia sẻ với ph&oacute;ng vi&ecirc;n D&acirc;n tr&iacute; s&aacute;ng 27/10, BS Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, th&ocirc;ng tin đồn thổi virus g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim l&agrave; virus mới l&agrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, khiến nhiều người lo lắng.</p> <p>&quot;Tr&ecirc;n thực tế, c&oacute; rất nhiều loại virus c&oacute; thể g&acirc;y ra vi&ecirc;m cơ tim, đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; c&aacute;c virus g&acirc;y bệnh th&ocirc;ng thường như virus như c&uacute;m, Coxakie virus, thậm ch&iacute; cả virus sốt xuất huyết. Tuy nhi&ecirc;n, tỉ lệ g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim của c&aacute;c virus n&agrave;y cực hiếm&quot;, BS Cấp khẳng định.</p> <p>Theo chuy&ecirc;n gia n&agrave;y, hầu hết những trường hợp nhiễm virus l&agrave; l&agrave;nh t&iacute;nh, diễn biến tự khỏi trong một v&agrave;i ng&agrave;y. Chỉ một tỉ lệ v&ocirc; c&ugrave;ng nhỏ tấn c&ocirc;ng v&agrave;o tim g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim. V&igrave; thế, những trường hợp nhiễm virus vi&ecirc;m cơ tim ho&agrave;n to&agrave;n ngẫu nhi&ecirc;n. &quot;Virus l&acirc;y qua đường h&ocirc; hấp nếu l&agrave; virus c&uacute;m, nhưng kh&ocirc;ng l&agrave;m l&acirc;y lan vi&ecirc;m cơ tim, tỉ lệ bệnh nh&acirc;n nhiễm c&uacute;m, virus g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim v&ocirc; c&ugrave;ng hiếm&quot;, BS Cấp khẳng định lại.</p> <p>BS Cấp giải th&iacute;ch, từ những virus ho&agrave;n to&agrave;n th&ocirc;ng thường, kể cả sốt xuất huyết cũng c&oacute; bệnh nh&acirc;n vi&ecirc;m cơ tim ở mức độ nhẹ, nhịp chậm, nhẹ rồi b&igrave;nh phục.</p> <p>&quot;Nhưng đ&acirc;y ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng phải virus mới g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim như đồn thổi&quot;, BS Cấp n&oacute;i.</p> <p>Tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội s&aacute;ng nay, một chuy&ecirc;n gia cũng khẳng định virus lạ g&acirc;y vi&ecirc;m cơ tim l&acirc;y lan g&acirc;y tử vong nhanh l&agrave; tin fake g&acirc;y hoang mang dư luận do người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; hiểu biết về căn bệnh n&agrave;y. Bởi vi&ecirc;m cơ tim l&agrave; bệnh nguy hiểm nhưng chưa ghi nhận t&igrave;nh trạng số lượng bệnh nh&acirc;n tăng bất thường. Đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; bệnh truyền nhiễm c&oacute; thể l&acirc;y lan trong cộng đồng. Vi&ecirc;m cơ tim c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n, c&oacute; thể c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n từ vi khuẩn hoặc virus nhưng tỉ lệ gặp rất hiếm.</p> <p><strong>Bệnh vi&ecirc;m cơ tim diễn biến cực nhanh</strong></p> <p>BS Cấp cho biết, bệnh vi&ecirc;m cơ tim diễn biến cực nhanh, nhưng người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; hoang mang bởi biến chứng vi&ecirc;m cơ tim nguy hiểm từ c&aacute;c virus n&agrave;y tỉ lệ rất thấp.</p> <p>&quot;Virus g&acirc;y tổn thương cơ n&oacute;i chung, bị nhiễm c&uacute;m ai cũng bị mỏi cơ, sốt, virus sốt xuất huyết cũng g&acirc;y đau mỏi cơ. Cơ tim cũng l&agrave; một cơ c&oacute; thể g&acirc;y tổn thương, nếu tổn thương mức độ nhẹ thường dần b&igrave;nh phục, v&agrave; rất hiếm trường hợp tổn thương nặng g&acirc;y ảnh hưởng chức năng của tim. V&igrave; thế, việc quan trọng l&agrave; nhận biết dấu hiệu trở nặng khi nhiễm c&aacute;c virus n&agrave;y để nhập viện điều trị kịp thời&quot;, BS Cấp cho biết.</p> <p>Trong ph&aacute;c đồ hướng dẫn xử tr&iacute; vi&ecirc;m phổi do virus của Bộ Y tế n&ecirc;u rất r&otilde; c&aacute;c trường hợp c&uacute;m vi&ecirc;m phổi virus, bệnh nh&acirc;n xuất hiện đau ngực, mệt lả, ho ra m&aacute;u , c&oacute; biểu hiện kh&oacute; thở nhanh, cho&aacute;ng xỉu cần đến việm sớm.</p> <p>PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguy&ecirc;n trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, vi&ecirc;m cơ tim thường do virus g&acirc;y ra, t&igrave;nh trạng bệnh đa dạng từ kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng đến nặng v&agrave; tử vong. Bệnh nh&acirc;n bị vi&ecirc;m cơ tim tối cấp, thường rơi v&agrave;o rối loạn nhịp tim, sốc tim, nguy cơ tử vong&nbsp; rất cao.</p> <p>Bệnh l&yacute; vi&ecirc;m cơ tim c&oacute; thể c&oacute; biểu hiện triệu chứng ở cơ quan kh&aacute;c, việc chẩn đo&aacute;n dễ nhầm với bệnh l&yacute; kh&aacute;c.</p> <p>C&oacute; trường hợp bệnh nhi được đưa v&agrave;o viện trong t&igrave;nh trạng suy h&ocirc; hấp nặng, độ b&atilde;o h&ograve;a &ocirc;xy thấp, tim đập nhanh, ch&acirc;n tay lạnh, nổi v&acirc;n t&iacute;m to&agrave;n th&acirc;n, li b&igrave;, gan to d&ugrave; trước đ&oacute; bệnh nhi kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện g&igrave; (như cảm c&uacute;m, hắt hơi, sổ mũi&hellip;) m&agrave; chỉ hơi mệt, b&uacute; k&eacute;m rồi xuất hiện ngay c&aacute;c triệu chứng suy h&ocirc; hấp.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ đưa ra chẩn đo&aacute;n vi&ecirc;m cơ tim dựa v&agrave;o triệu chứng, c&aacute;c kết quả kiểm tra l&acirc;m s&agrave;ng như si&ecirc;u &acirc;m tim, điện t&acirc;m đồ cho thấy, tim của bệnh nhi gần như kh&ocirc;ng co b&oacute;p khiến m&aacute;u kh&ocirc;ng được chuyển đi nu&ocirc;i cơ thể khiến bệnh diễn biến nặng g&acirc;y suy tim, sốc tim.</p> <p>&quot;Bệnh nhi bị vi&ecirc;m cơ tim tối cấp g&acirc;y suy tim c&oacute; diễn biến rất nhanh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu điển h&igrave;nh, v&igrave; thế, khi thấy trẻ nhỏ ăn uống &iacute;t bất thường, mệt bất thường, hay c&oacute; những biểu hiện kh&aacute;c với thường ng&agrave;y cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để kh&aacute;m để được ph&aacute;t hiện v&agrave; điều trị kịp thời&quot;, PGS Dũng cho biết.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia n&agrave;y giải th&iacute;ch th&ecirc;m, với nhiễm virus th&ocirc;ng thường, khi bớt sốt bệnh nh&acirc;n sẽ bớt bệnh, tỉnh t&aacute;o hơn, ăn uống được, sức khỏe dần phục hồi, đi lại được, trẻ em th&igrave; n&ocirc; đ&ugrave;a. Nhưng nếu bị vi&ecirc;m cơ tim, bệnh nhi d&ugrave; đ&atilde; bớt sốt nhưng sẽ mệt hơn, kh&ocirc;ng chịu ăn, kh&ocirc;ng chịu chơi. V&igrave; thế, việc theo d&otilde;i s&aacute;t dấu hiệu của bệnh nh&acirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng để kịp thời ph&aacute;t hiện căn bệnh tỉ lệ gặp rất hiếm, nhưng diễn biến tối cấp đe doạ&nbsp;t&iacute;nh mạng n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Viêm màng não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Viêm màng não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Thời gian ủ bệnh của viêm màng não mô cầu chỉ từ vài giờ đến vài ngày và diễn biến bệnh rất nhanh nên nếu không kịp thời đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm chẩn đoán, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
back to top