GS Tạ Thành Văn: Chưa nước nào đào tạo tiến sĩ giống Việt Nam

(Khoahocdoisong.vn) - Trong khi các nước, nghiên cứu sinh được cấp học bổng và kinh phí để làm luận án tiến sĩ còn ở Việt Nam thì nghiên cứu sinh phải tự bỏ tiền ra làm đề tài luận án.

<div><span>Hiện nay, phần lớn c&aacute;c nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu trong c&aacute;c trường ĐH đều h&igrave;nh th&agrave;nh một c&aacute;ch tự ph&aacute;t, theo nhu cầu nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u sa nhất ch&iacute;nh l&agrave; thiếu một cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&agrave;o tạo v&agrave; đầu tư c&oacute; trọng t&acirc;m trong nghi&ecirc;n cứu khoa học ở cấp quốc gia.</span></div> <div> <p><span>GS. Tạ Th&agrave;nh Văn, hiệu trưởng trường ĐH Y H&agrave; Nội cho biết: Trường ĐH Y H&agrave; Nội hiện c&oacute; khoảng 10 nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu. Phần lớn nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu ở trong trường đều h&igrave;nh th&agrave;nh một c&aacute;ch tự ph&aacute;t theo định hướng của c&aacute;c thầy c&ocirc; trong nh&oacute;m. C&aacute;c nh&oacute;m n&agrave;y chưa thực sự nằm trong quy hoạch tổng thể của trường v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kinh ph&iacute; để thực thi chiến lược ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ m&agrave; nh&agrave; trường đ&atilde; đề ra.</span></p> <p>Như vậy, c&aacute;c nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu h&igrave;nh th&agrave;nh một c&aacute;ch tự ph&aacute;t dựa tr&ecirc;n niềm đam m&ecirc; của thầy c&ocirc; trưởng c&aacute;c nh&oacute;m. Phần lớn c&aacute;c thầy c&ocirc; n&agrave;y được trường cử đi đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản ở nước ngo&agrave;i theo định hướng ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường trong từng giai đoạn ph&aacute;t triển. Khi c&aacute;c thầy c&ocirc; n&agrave;y trở về trường chỉ c&oacute; thể tạo điều kiện m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tối đa cho c&aacute;c nh&oacute;m hoạt động. Đồng thời, sẵn s&agrave;ng đầu tư trang thiết bị cho những nh&oacute;m hoạt động hiệu quả. C&ograve;n c&oacute; kinh ph&iacute; hay kh&ocirc;ng, c&oacute; bao nhi&ecirc;u th&igrave; lại phụ thuộc v&agrave;o năng lực của từng nh&oacute;m.</p> <p>Về chiến lược ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ở Việt Nam, đầu tư về khoa học c&ocirc;ng nghệ của Việt Nam c&ograve;n khi&ecirc;m tốn so với c&aacute;c nước kh&aacute;c. Song, ở đ&acirc;u đ&oacute; v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng ta vẫn kh&ocirc;ng d&ugrave;ng hết tiền d&agrave;nh cho khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, trong khi c&aacute;c nh&agrave; khoa học Việt Nam lại kh&ocirc;ng thiếu &yacute; tưởng nhưng lại &ldquo;kh&aacute;t&rdquo; kinh ph&iacute;. Đ&oacute; l&agrave; một nghịch l&yacute; đang tồn tại ở nước ta. Mấu chốt l&agrave; mỗi bộ ng&agrave;nh, mỗi cơ sở khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đều c&oacute; chiến lược ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ rất hay, tầm cơ thế giới song lại thiếu t&iacute;nh thực tiễn v&agrave; khả thi.</p> <p>Điều n&agrave;y giống như ch&uacute;ng ta c&oacute; trong tay bản thiết kế l&acirc;u đ&agrave;i rất đẹp nhưng lại kh&ocirc;ng c&oacute; đủ kinh ph&iacute; đầu tư v&agrave; kh&ocirc;ng đủ năng lực thi c&ocirc;ng. Điều n&agrave;y dẫn đến việc đầu tư d&agrave;n trải, chắp v&agrave;, kh&ocirc;ng trọng t&acirc;m, trọng điểm dẫn đến l&atilde;ng ph&iacute; nguồn lực. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, ở Việt Nam, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng coi trường đại học l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i của khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kết quả l&agrave; nhiều viện nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; được th&agrave;nh lập trong qu&aacute; khứ, kh&ocirc;ng gắn kết đ&agrave;o tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học n&ecirc;n c&agrave;ng đưa đến thất tho&aacute;t v&agrave; l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>Vậy giải ph&aacute;p n&agrave;o để th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn, r&agrave;o cản để c&aacute;c nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t huy khả năng? Cần đầu tư c&oacute; trọng t&acirc;m trọng điểm, đặc biệt ưu ti&ecirc;n c&aacute;c nh&oacute;m khoa học mạnh nằm trong ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh v&agrave; quốc gia; Phải coi trường ĐH l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i của khoa học c&ocirc;ng nghệ. Nh&agrave; nước phải đầu tư để ph&aacute;t triển. Trường ĐH, nơi c&oacute; đội ngũ giảng vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu rất mạnh nhưng chỉ dạy chay.</p> <p>Ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước để đ&agrave;o tạo 1 tiến sĩ của Việt Nam mới chỉ bằng 1 sinh vi&ecirc;n ĐH. Thế th&igrave; l&agrave;m sao để th&uacute;c đẩy nền khoa học nước nh&agrave;. Một đề t&agrave;i Nafosted l&agrave; 1,5 tỷ v&agrave; y&ecirc;u cầu 2 b&agrave;i b&aacute;o khoa học, tương đương 600-700 triệu/b&agrave;i b&aacute;o khoa học. Nhưng trong đ&agrave;o tạo tiến sĩ, Bộ cũng quy định nghi&ecirc;n cứu sinh phải c&oacute; hai b&agrave;i b&aacute;o khoa học m&agrave; kinh ph&iacute; đ&agrave;o tạo chỉ bằng kinh ph&iacute; đ&agrave;o tạo 1 sinh vi&ecirc;n đại học.&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; thực tiễn v&agrave; l&agrave; nghịch l&yacute; của Việt Nam.</p> <p>C&oacute; thể thấy chưa nước n&agrave;o đ&agrave;o tạo tiến sĩ giống Việt Nam. Trong khi c&aacute;c nước, nghi&ecirc;n cứu sinh được cấp học bổng v&agrave; kinh ph&iacute; để l&agrave;m luận &aacute;n tiến sĩ c&ograve;n ở Việt Nam th&igrave; nghi&ecirc;n cứu sinh phải tự bỏ tiền ra l&agrave;m đề t&agrave;i luận &aacute;n.</p> <p>Chỉ dưới 10% số đề t&agrave;i của nghi&ecirc;n cứu sinh được hỗ trợ bởi c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học (cấp nh&agrave; nước, cấp bộ hoặc từ đề t&agrave;i hợp t&aacute;c quốc tế). Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, chất lượng kh&ocirc;ng được như mong muốn cũng l&agrave; điều dễ hiểu. Việc đ&agrave;o tạo nghi&ecirc;n cứu sinh, c&aacute;c nh&agrave; khoa học tương lại của đất nước nếu được đầu tư b&agrave;i bản, chắc chắn c&aacute;c trường ĐH Việt Nam v&agrave; nền khoa học của đất nước sẽ kh&aacute;c hiện nay.</p> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top