Giá nước sạch ở phố Núi sắp tăng mạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng vừa ký quyết định số 639/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá nước sạch trên địa bàn TP. Pleiku của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai.

<div><img alt="nước sạch" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/06/nuoc-sach(1).jpg" /></div> <p><br /> <span><span><span><span><span><span>Theo website của C&ocirc;ng ty cổ phần cấp tho&aacute;t nước Gia Lai, hiện tại, người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Pleiku vẫn sử dụng nước sạch với mức gi&aacute; theo quy định tại quyết định số 35/2015/QĐ-UBND do nguy&ecirc;n ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lự k&yacute; ban h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 3/12/2015. Cụ thể, đối với c&aacute;c hộ chỉ d&ugrave;ng nước cho sinh hoạt từ 1m<sup>3</sup>&nbsp;đến 10m<sup>3</sup>&nbsp;nước (hộ/th&aacute;ng), gi&aacute; nước l&agrave; 5.700 đồng/m<sup>3</sup>; từ 10m<sup>3</sup>&nbsp;đến 15m<sup>3</sup>&nbsp;nước (hộ/th&aacute;ng), gi&aacute; nước l&agrave; 7.200 đồng/m<sup>3</sup>; từ 15m<sup>3</sup>&nbsp;đến 20m<sup>3</sup>&nbsp;nước (hộ/th&aacute;ng), gi&aacute; nước l&agrave; 7.500 đồng/m<sup>3</sup>; tr&ecirc;n 20m<sup>3</sup>&nbsp;nước (hộ/th&aacute;ng), gi&aacute; nước l&agrave; 7.800 đồng/m<sup>3</sup>. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Đối với c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), gi&aacute; nước l&agrave; 8.500 đồng/m<sup>3</sup>; c&aacute;c cơ quan, đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n sử dụng nước phục vụ mục đ&iacute;ch kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật chất, gi&aacute; nước l&agrave; 9.500 đồng/m<sup>3</sup>&nbsp;(c&aacute;c mức gi&aacute; tr&ecirc;n đ&atilde; bao gồm c&aacute;c chi ph&iacute; dịch vụ m&ocirc;i trường rừng, thuế t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; thuế VAT).</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ảnh giá nước tăng mạnh sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (2)" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/06/anh-gia-nuoc-tang-manh-se-anh-huong-den-viec-san-xuat-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-2(3).jpg" /> <figcaption>Ảnh gi&aacute; nước tăng mạnh sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp &nbsp;</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>C&ograve;n theo quyết định số 639 th&igrave;, c&ocirc;ng suất của nh&agrave; m&aacute;y theo thiết kế l&agrave; 20.000 m<sup>3</sup>/ng&agrave;y đ&ecirc;m song c&ocirc;ng suất hoạt động thực tiễn hiện tại l&agrave; 17.150 m<sup>3</sup>/ng&agrave;y đ&ecirc;m; sản lượng nước sản xuất trong năm l&agrave; 8.028.315m<sup>3</sup>, tỷ lệ nước hao hụt l&agrave; 25% do đ&oacute; sản lượng nước thương phẩm trong năm l&agrave; 6.021.236m<sup>3</sup>; lượng nước mua sỉ l&agrave; 5.975m<sup>3</sup>/ng&agrave;y đ&ecirc;m, gi&aacute; th&agrave;nh to&agrave;n bộ của 1m<sup>3</sup> nước sạch l&agrave; 7.376 đồng, lợi nhuận định mức t&iacute;nh theo 5% gi&aacute; th&agrave;nh to&agrave;n bộ l&agrave; 369 đồng/m<sup>3</sup>. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Do đ&oacute;, bắt đầu từ ng&agrave;y 1/3/2019, người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Pleiku sẽ ti&ecirc;u thụ nước sạch do C&ocirc;ng ty cổ phần cấp tho&aacute;t nước Gia Lai sản xuất, mua sỉ v&agrave; cung cấp với gi&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n được t&iacute;nh l&agrave; 7.745 đồng/m<sup>3</sup>; gi&aacute; nước d&ugrave;ng cho c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đ&iacute;ch c&ocirc;ng cộng l&agrave; 9.294 đồng/m<sup>3</sup>; gi&aacute; nước d&ugrave;ng cho c&aacute;c cơ quan, đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n sử dụng phục vụ mục đ&iacute;ch kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật chất l&agrave; 10.456 đồng/m<sup>3</sup>.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Điều l&agrave;m dư luận phố N&uacute;i Pleiku thắc mắc đ&oacute; l&agrave;, mức gi&aacute; nước sinh hoạt mới chưa bao gồm thuế gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; c&aacute;c loại ph&iacute; theo quy định nhưng đ&atilde; tăng hơn mức gi&aacute; cũ b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; gần 1.000 đồng/m3. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Nếu &aacute;p cả c&aacute;c loại thuế ph&iacute; như tr&ecirc;n th&igrave; mức gi&aacute; đối với 1m<sup>3</sup> nước sẽ c&ograve;n cao hơn nữa, dẫn đến chi ph&iacute; sinh hoạt của d&acirc;n sẽ tăng trong khi việc l&agrave;m ăn ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; khăn. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Ngo&agrave;i ra, gi&aacute; nước sạch tăng mạnh sẽ l&agrave;m cho chi ph&iacute; sản xuất của doanh nghiệp lập tức tăng vọt... Điều n&agrave;y v&ocirc; h&igrave;nh trung sẽ l&agrave;m gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a tr&ecirc;n thị trường cũng sẽ tăng, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top