Giá cổ phiếu Tasco (HUT) tiệm cận cốc trà đá, ông chủ miệt mài mua vào

(Khoahocdoisong.vn) - Cổ phiếu HUT của Công ty CP Tasco giờ chỉ còn 3.700 đồng/CP đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy, nhưng “ông trùm BOT” Phạm Quang Dũng lại liên tục gom lượng lớn cổ phiếu với giá khá bèo này.

<p><strong>Tăng nhờ BOT m&agrave; giảm cũng v&igrave; BOT</strong></p> <div> <p>C&ocirc;ng ty CP Tasco được biết đến với rất nhiều dự &aacute;n BOT trải d&agrave;i từ Bắc đến Nam, đương nhi&ecirc;n gi&aacute; cổ phiếu HUT cũng biến động theo chiều kh&oacute; khăn hoặc thuận lợi của c&aacute;c dự &aacute;n BOT tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; của Tasco n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p>Gần 2 th&aacute;ng qua, cổ phiếu (CP) C&ocirc;ng ty CP Tasco (HUT) tiếp tục rớt gi&aacute; th&ecirc; thảm từ 5.000 đồng/CP nay chỉ c&ograve;n 3.700 đồng/CP. Nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; th&aacute;o chạy, nhưng &ldquo;&ocirc;ng tr&ugrave;m&rdquo; Phạm Quang Dũng vẫn &acirc;m thầm mua v&agrave;o</p> <p>V&agrave;o thời ho&agrave;ng kim của BOT tr&ecirc;n cả nước, năm 2016, cổ phiếu của HUT đạt 12.000 đồng/CP.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, với nhiều biến động của c&aacute;c dự &aacute;n BOT v&agrave;o năm 2017, HUT sụt giảm nhanh ch&oacute;ng, v&agrave; đỉnh điểm l&agrave; năm 2018. Thời điểm hiện tại, cổ phiếu của HUT chỉ c&ograve;n 3.700 đồng/CP, tương đương với gi&aacute; một cốc tr&agrave; đ&aacute;.</p> <p>Vậy điều g&igrave; l&agrave;m HUT &ldquo;mất gi&aacute;&rdquo; nhanh đến vậy?. Năm 2018, h&agrave;ng loạt c&aacute;c dự &aacute;n BOT của Tasco bị phản đối, kh&ocirc;ng được thu ph&iacute; dẫn đến kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn thu. V&iacute; dụ như trạm BOT T&acirc;n Đệ v&agrave; BOT Mỹ Lộc, Tasco đ&atilde; phải xả trạm trong nhiều th&aacute;ng qua. C&ugrave;ng đ&oacute;, BOT tuyến Quảng B&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng đạt doanh thu như kỳ vọng.</p> <p>Thất vọng trước h&agrave;ng loạt c&aacute;c dự &aacute;n của Tasco, nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; th&aacute;o chạy. Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth vừa b&aacute;n ra 450.000 cổ phiếu HUT giảm số lượng cổ phần nắm giữ xuống 3 triệu cổ phần, tương đương 1,2% vốn điều lệ. Tiếp đ&oacute;, C&ocirc;ng ty CP Quản l&yacute; Quỹ VinaCapital cũng b&aacute;n 500.000 cp HUT giảm tỷ lệ sở hữu xuống 1,03%.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;&ocirc;ng tr&ugrave;m&rdquo; Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty Cổ phần Tasco lại đăng k&yacute; mua th&ecirc;m 3 triệu cổ phiếu HUT.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn Văn Dưỡng, Tổng gi&aacute;m đốc cũng li&ecirc;n tục đăng k&yacute; mua v&agrave;o cổ phiếu HUT. Sau 2 lần đăng k&yacute; mua, vị n&agrave;y đ&atilde; sở hữu 393 ngh&igrave;n cổ phiếu HUT, tương ứng 0,16% vốn.</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; diễn biến mới tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Vi&ecirc;t Nam, thời gian qua, tại rất nhiều C&ocirc;ng ty, Tập đo&agrave;n v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng lớn, c&aacute;c sếp lớn v&agrave; &ldquo;người nh&agrave;&rdquo; li&ecirc;n tục gom cổ phiếu của cơ quan khi cảm thấy gi&aacute; đ&atilde; &ldquo;chạm đ&aacute;y&rdquo;.</p> <p><strong>Hai trạm BOT thu ph&iacute; trở lại, bất động sản khởi sắc</strong></p> <p>Ng&agrave;y 5/1, UBND tỉnh Nam Định họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin thu ph&iacute; trở lại trạm BOT Mỹ Lộc (tuyến tr&aacute;nh TP Nam Định từ quốc lộ 10 đến thị trấn Mỹ Lộc). UBND tỉnh Nam Định đ&atilde; đồng &yacute; cho ph&eacute;p Tasco thu ph&iacute; trở lại BOT tuyến tr&aacute;nh Nam Định ngay trong qu&yacute; I/2019 v&agrave; thu đến hết th&aacute;ng 1/2028.</p> <p>Gi&aacute; v&eacute; qua trạm sẽ được giảm 25-50% so với trước đ&acirc;y. Xe dưới 12 chỗ giảm từ 30.000 đồng xuống 15.000 đồng/lượt; xe từ 12 đến 30 ghế giảm từ 40.000 xuống 25.000 đồng/lượt. Xe trọng tải từ 18 tấn trở l&ecirc;n mức ph&iacute; được giảm từ 160.000 xuống 120.000 đồng/lượt...</p> <p>Trước đ&oacute; ng&agrave;y 10/7/2008, UBND tỉnh Nam Định v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Tasco k&yacute; hợp đồng về việc x&acirc;y dựng tuyến đường tr&aacute;nh th&agrave;nh phố Nam Định từ quốc lộ 10 tới thị trấn Mỹ Lộc theo phương thức BOT. Dự &aacute;n gồm một tuyến ch&iacute;nh d&agrave;i 3,9 km nối từ quốc lộ 10 (đoạn từ Big C Nam Định) l&ecirc;n tuyến mới quốc lộ 21 Nam Định - Phủ L&yacute; v&agrave; một tuyến đường nh&aacute;nh d&agrave;i 555 m nối từ quốc lộ 21 cũ ra tuyến quốc lộ 21 mới.</p> <p>Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự &aacute;n l&agrave; 487 tỷ đồng, trong đ&oacute; tiền l&agrave;m đường hết 425 tỷ đồng, 62 tỷ đồng x&acirc;y dựng trạm thu ph&iacute;. Dự &aacute;n được khởi c&ocirc;ng v&agrave;o ng&agrave;y 29/10/2010 v&agrave; 2 năm sau đoạn đường đưa v&agrave;o sử dụng, miễn ph&iacute; cho đến th&aacute;ng 11/2016 th&igrave; Tasco lập trạm thu ph&iacute;.</p> <p>Đến th&aacute;ng 7/2018, nhiều l&aacute;i xe, chủ xe v&agrave; người d&acirc;n tỉnh Nam Định phản ứng trước gi&aacute; v&eacute; tăng cao, trạm BOT Mỹ Lộc đặt kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; v&agrave; cho rằng đi phần đường do tỉnh đầu tư bằng tiền ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước n&ecirc;n kh&ocirc;ng mua v&eacute; qua trạm. Tasco do đ&oacute; phải xả trạm suốt 5 th&aacute;ng nay.</p> <p>Một trạm thu ph&iacute; kh&aacute;c của Tasco l&agrave; BOT T&acirc;n Đệ cũng sẽ được thu ph&iacute; trở lại khi đưa về truyến tr&aacute;nh Đ&ocirc;ng Hưng (Th&aacute;i B&igrave;nh).</p> <p>Từ giữa năm 2018, nhiều t&agrave;i xế tập trung phản đối vị tr&iacute; đặt trạm thu ph&iacute; BOT T&acirc;n Đệ. Đồng thời cho rằng trạm n&agrave;y đ&atilde; hết thời gian thu ph&iacute;. Việc n&agrave;y khiến Tasco đ&atilde; phải chấm dứt hoạt động thu ph&iacute; tại trạm BOT T&acirc;n Đệ.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; 2 nguồn thu m&agrave; Tasco đ&atilde; kh&ocirc;ng thể thực hiện trong nhiều th&aacute;ng qua.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản Dự &aacute;n Foresa Villa (khu nh&agrave; ở sinh th&aacute;i Xu&acirc;n Phương rộng 38ha), Dự &aacute;n văn ph&ograve;ng cho thu&ecirc; v&agrave; chung cư cao cấp 48 Trần Duy Hưng, Dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; ở South Building - Ph&aacute;p V&acirc;n... cũng chưa đem lại nguồn thu...</p> <p>C&oacute; lẽ ch&iacute;nh v&igrave; những th&ocirc;ng tin khả quan tr&ecirc;n c&aacute;c &ldquo;sếp&rdquo; của Tasco l&agrave; Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Văn Dưỡng - Tổng gi&aacute;m đốc đang ra sức mua cổ phiếu HUT với gi&aacute; kh&aacute; rẻ.</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
back to top