Đụng độ giữa người ủng hộ, chống ông Trump và cảnh sát

Theo Reuters, xung đột bùng phát sau khi một nhóm những người ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống.

<div> <div>&nbsp;</div> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Đụng độ giữa người ủng hộ, chống ông Trump và cảnh sát" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bung-no-xung-dot-giua-nguoi-ung-ho-chong-ong-trump-va-canh-sat-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&ugrave;ng nổ xung đột giữa người ủng hộ, chống &ocirc;ng Trump v&agrave; cảnh s&aacute;t. Ảnh: Reuters</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo Reuters, xung đột b&ugrave;ng ph&aacute;t sau khi một nh&oacute;m những người ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm biểu t&igrave;nh phản đối kết quả bầu cử Tổng thống.</p> <p>C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ở thủ đ&ocirc; Washington n&agrave;y l&agrave; lần thứ hai kể từ ng&agrave;y 3/11 khi những người ủng hộ &ocirc;ng Trump đổ về th&agrave;nh phố n&agrave;y để phản đối Tổng thống đắc cử Joe Biden nhận được đủ phiếu đại cử tri v&agrave; k&ecirc;u gọi đảo ngược kết quả bầu cử.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Đụng độ giữa người ủng hộ, chống ông Trump và cảnh sát" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bung-no-xung-dot-giua-nguoi-ung-ho-chong-ong-trump-va-canh-sat-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;Th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m Proud Boys. Ảnh: Reuters</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c nh&agrave; tổ chức đ&atilde; lập kế hoạch cho c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ph&iacute;a trước To&agrave; &aacute;n tối cao, Quốc hội v&agrave; Bộ Tư ph&aacute;p như một phần của c&aacute;c sự kiện được hoạch định trong ng&agrave;y. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của &ocirc;ng Trump l&agrave; Michael Flynn cũng xuất hiện trước To&agrave; &aacute;n tối cao v&agrave; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng tụ tập ở đ&acirc;y.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Trump cũng d&ugrave;ng trực thăng Marine One bay qua những người biểu t&igrave;nh.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Đụng độ giữa người ủng hộ, chống ông Trump và cảnh sát" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bung-no-xung-dot-giua-nguoi-ung-ho-chong-ong-trump-va-canh-sat-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Trump cũng d&ugrave;ng trực thăng Marine One bay qua những người biểu t&igrave;nh. Ảnh: Reuters</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&agrave;ng ng&agrave;y căng thẳng giữa những người ủng hộ Tổng thống <span>Donald Trump </span>v&agrave; những người biểu t&igrave;nh phản đối biểu t&igrave;nh c&agrave;ng tăng ở khu vực gần Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Video v&agrave; c&aacute;c bức ảnh đăng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội dường như cho thấy c&aacute;c nh&oacute;m của Proud Boys &ndash; một nh&oacute;m tự xưng l&agrave; những người theo chủ nghĩa s&ocirc; vanh phương T&acirc;y, đối đầu với những người chống biểu t&igrave;nh Antifa tại khu Black Lives Matter Plaza. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Proud Boys mặc &aacute;o chống đạn, đội mũ bảo hiểm.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Đụng độ giữa người ủng hộ, chống ông Trump và cảnh sát" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bung-no-xung-dot-giua-nguoi-ung-ho-chong-ong-trump-va-canh-sat-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: Reuters</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hai nh&oacute;m đ&atilde; xỉ nhục lẫn nhau v&agrave; một số đốt ph&aacute;o g&acirc;y ra những tiếng nổ lớn, buộc cảnh s&aacute;t chống bạo động phải can thiệp nhằm t&aacute;ch hai nh&oacute;m khỏi nhau. Khoảng 5h chiều, một số người đ&atilde; bị bắt. &nbsp;</p> <p>Theo một số video được đăng tải tr&ecirc;n Twitter, cảnh s&aacute;t d&ugrave;ng bom kh&oacute;i để l&agrave;m giảm căng thẳng b&ecirc;n ngo&agrave;i một kh&aacute;ch sạn.</p> <p>&Iacute;t nhất 6 người bị bắt trong c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh h&ocirc;m qua, nhưng kh&ocirc;ng ai bị bắt do vi phạm c&aacute;c quy định về Covid-19.</p> <p>Căng thẳng giữa c&aacute;c nh&oacute;m biểu t&igrave;nh v&agrave; phản đối biểu t&igrave;nh ở Washington leo thang một ng&agrave;y sau khi to&agrave; &aacute;n tối cao Mỹ b&aacute;c bỏ đơn kiện của bang Texas nhằm lật ngược kết quả&nbsp;<span>bầu cử Tổng thống</span> ở c&aacute;c bang chiến trường Georgia, Michigan v&agrave; Wisconsin. C&aacute;c thẩm ph&aacute;n ph&aacute;n quyết rằng c&aacute;c tiểu bang kh&ocirc;ng c&oacute; quyền hợp ph&aacute;p để tranh tụng về c&aacute;ch c&aacute;c tiểu bang kh&aacute;c tiến h&agrave;nh bầu cử.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top