Dự án BT chưa được phê duyệt sẽ dừng triển khai từ 15/8

Đối với những dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020.

<div> <p><b>Mua đắt, đổi rẻ</b></p> <p>Kỳ họp thứ 9, Quốc hội kh&oacute;a 14 đ&atilde; th&ocirc;ng qua dự &aacute;n Luật Đầu tư theo phương thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP) với rất nhiều điểm mới được ban h&agrave;nh.</p> <p>Một trong những điểm mới đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; loại h&igrave;nh hợp đồng x&acirc;y dựng - chuyển giao (BT) đ&atilde; bị &ldquo;khai tử&rdquo; ra khỏi luật n&agrave;y.</p> <p>Trước khi luật được th&ocirc;ng qua, một số &yacute; kiến đề nghị kh&ocirc;ng quy định dự &aacute;n &aacute;p dụng loại hợp đồng BT v&agrave;o trong luật n&agrave;y, v&igrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng bản chất hợp t&aacute;c c&ocirc;ng tư.</p> <p>Theo l&yacute; giải của Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, đại biểu Quốc hội đề nghị dừng triển khai mới loại hợp đồng BT v&igrave; cho rằng thời gian qua dự &aacute;n BT đ&atilde; để lại nhiều hệ lụy, dư luận kh&ocirc;ng tốt, c&oacute; t&igrave;nh trạng mua c&ocirc;ng tr&igrave;nh gi&aacute; đắt v&agrave; đổi lại đất đai v&agrave; t&agrave;i sản c&ocirc;ng với gi&aacute; rẻ g&acirc;y thất tho&aacute;t cho ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; &yacute; kiến đề nghị tiếp tục quy định dự &aacute;n &aacute;p dụng loại hợp đồng BT trong dự thảo luật.</p> <p>Trước hai luồng &yacute; kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh l&yacute;, kh&ocirc;ng quy định loại hợp đồng BT tại dự thảo luật.</p> <p>Qua đ&oacute;, quy định r&otilde; tại khoản 5 v&agrave; khoản 6 điều 101 (quy định chuyển tiếp) c&aacute;c trường hợp chuyển tiếp đối với dự &aacute;n BT đ&atilde; v&agrave; đang triển khai thực hiện trước ng&agrave;y luật n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh.</p> <p>Đồng thời bổ sung điểm điều khoản về việc dừng triển khai dự &aacute;n mới &aacute;p dụng loại hợp đồng BT, bổ sung quy định: Dự &aacute;n &aacute;p dụng loại hợp đồng BT chưa được ph&ecirc; duyệt chủ trương đầu tư th&igrave; dừng thực hiện kể từ ng&agrave;y 15/8/2020.</p> <p><b>Kiểm to&aacute;n to&agrave;n bộ trước khi chuyển giao</b></p> <p>Một điểm đ&aacute;ng ch&uacute; kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến vai tr&ograve; của Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP. Một số &yacute; kiến cho rằng, Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước chỉ kiểm to&aacute;n t&agrave;i sản c&ocirc;ng, t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng trong dự &aacute;n PPP, kh&ocirc;ng kiểm to&aacute;n vốn đầu tư tư nh&acirc;n trong dự &aacute;n.</p> <p>Một số &yacute; kiến kh&aacute;c cho rằng, dự &aacute;n PPP bản chất l&agrave; đầu tư c&ocirc;ng n&ecirc;n phải kiểm to&aacute;n to&agrave;n bộ, kể cả phần đầu tư từ nguồn vốn tư nh&acirc;n.</p> <p>C&oacute; &yacute; kiến đề nghị c&acirc;n nhắc kỹ về thời điểm, giai đoạn thực hiện kiểm to&aacute;n dự &aacute;n PPP để ph&ugrave; hợp với nguy&ecirc;n tắc hoạt động độc lập v&agrave; chỉ tu&acirc;n theo ph&aacute;p luật của Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước; kh&ocirc;ng quy định cụ thể về nội dung kiểm to&aacute;n tu&acirc;n thủ, kiểm to&aacute;n hoạt động v&igrave; Luật Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước đ&atilde; quy định...</p> <p>Tiếp thu &yacute; kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ, ph&ugrave; hợp với quy định của Hiến ph&aacute;p v&agrave; Luật Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 85 theo hướng: Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước kiểm to&aacute;n việc quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng, t&agrave;i sản c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c hoạt động c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng, t&agrave;i sản c&ocirc;ng tham gia v&agrave;o dự &aacute;n PPP; kiểm to&aacute;n khi thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; kiểm to&aacute;n to&agrave;n bộ gi&aacute; trị t&agrave;i sản của dự &aacute;n PPP khi được chuyển giao cho Nh&agrave; nước.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, luật cũng kh&ocirc;ng quy định cụ thể về nội dung kiểm to&aacute;n l&agrave; kiểm to&aacute;n tu&acirc;n thủ, kiểm to&aacute;n hoạt động hay kiểm to&aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh. Thời điểm kiểm to&aacute;n, nghiệp vụ kiểm to&aacute;n v&agrave; kế hoạch kiểm to&aacute;n thực hiện theo quy định của Luật Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top