“Đóng cửa” 5 sân bay, hàng không liên tiếp hủy chuyến vì bão số 13

Do ảnh hưởng của bão số 13, Cục Hàng không Việt Nam quyết định đóng cửa 5 sân bay khu vực miền Trung từ ngày 14 - 15/11. Các hãng cũng ra thông báo hủy hàng loạt chuyến bay.

<div> <p>Trong c&ocirc;ng điện khẩn ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 13, Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải (GTVT) y&ecirc;u cầu Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam chỉ đạo c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty Bay dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của b&atilde;o để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay tại một số địa phương c&oacute; ảnh hưởng trực tiếp của cơn b&atilde;o số 13 v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối hoạt động bay.</p> <p>Bộ GTVT Chủ động ph&ograve;ng, chống, r&agrave; so&aacute;t thống k&ecirc; c&aacute;c trang thiết bị, chằng n&eacute;o, neo đậu t&agrave;u bay tại cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n bay trong mọi t&igrave;nh huống v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p bảo vệ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ga, kho h&agrave;ng&hellip; để hạn chế thiệt hại do b&atilde;o g&acirc;y ra.</p> <p>Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải cũng y&ecirc;u cầu căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến của b&atilde;o để xem x&eacute;t dừng khai th&aacute;c tại một số s&acirc;n bay nằm trong v&ugrave;ng bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn b&atilde;o số 13.</p> <p>Theo đ&oacute;, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&atilde; quyết định đ&oacute;ng cửa 5 s&acirc;n bay, gồm: S&acirc;n bay Chu Lai (Quảng Nam), Ph&uacute; B&agrave;i (Huế), Đồng Hới (Quảng B&igrave;nh), Đ&agrave; Nẵng, Vinh (Nghệ An).</p> <p>C&aacute;c s&acirc;n bay sẽ đ&oacute;ng cửa theo khung giờ sau: S&acirc;n bay Chu Lai đ&oacute;ng cửa từ 9h ng&agrave;y 14/11 đến 10h ng&agrave;y 15/11; s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng từ 12h ng&agrave;y 14/11 đến 10h ng&agrave;y 15/11; s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i từ 14h ng&agrave;y 14/11 đến 10h ng&agrave;y 15/11; s&acirc;n bay Đồng Hới từ 19h ng&agrave;y 14/11 đến 20h ng&agrave;y 15/11; s&acirc;n bay Vinh từ 6h đ&ecirc;n 20h ng&agrave;y 15/11.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Đóng cửa” 5 sân bay, hàng không liên tiếp hủy chuyến vì bão số 13 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/icdn-dantri-com-vn_hang-khong-1603782052819.jpg" title="“Đóng cửa” 5 sân bay, hàng không liên tiếp hủy chuyến vì bão số 13 - 1" /> <figcaption>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng hủy h&agrave;ng loạt chuyến bay v&igrave; b&atilde;o số 13</figcaption> </figure> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n, Vietnam Airlines cho biết sẽ huỷ c&aacute;c chuyến bay đến, đi từ c&aacute;c s&acirc;n bay tr&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 14/11. Cụ thể: TP.HCM - Đ&agrave; Nẵng gồm VN122, VN127, VN128, VN130, VN131, VN132, VN133, VN136, VN141.&nbsp; H&agrave; Nội - Đ&agrave; Nẵng: VN171, VN175, VN181, VN184, VN185, VN188. TP.HCM - Quảng Nam: VN1464, VN1465. Đ&agrave; Lạt - Huế: VN1970, VN1971.&nbsp;</p> <p>Vietnam Airlines v&agrave; Pacific Airlines cũng sẽ triển khai bay sớm từ 1 tiếng đến 11 tiếng đối với c&aacute;c chuyến bay ng&agrave;y 14/11/2020 như sau: TP.HCM - Quảng Nam c&aacute;c chuyến bay VN1460, VN1461, VN1462, VN1463; TP.HCM - Đ&agrave; Nẵng: VN123, BL6056, BL6057. TP.HCM - Vinh: BL6434, BL6435.</p> <p>TP.HCM - Huế: VN1374, VN1375, VN1376, VN1377. TP.HCM - Quảng B&igrave;nh: VN1400, VN1403. H&agrave; Nội - Đ&agrave; Nẵng: VN167, VN170, VN172. H&agrave; Nội - Quảng Nam: VN1640, VN1641. Đ&agrave; Lạt - Đ&agrave; Nẵng: VN1954, VN1955. Bu&ocirc;n Ma Thuột &nbsp;- &nbsp;Đ&agrave; Nẵng: VN1914, VN1915.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trong ng&agrave;y 15/11, Pacific Airlines sẽ l&ugrave;i giờ khai th&aacute;c từ 4 tiếng đến gần 14 tiếng đối với c&aacute;c chuyến bay giữa TP.HCM v&agrave; Vinh gồm: BL6430, BL6431, BL6434, BL6435. Giờ bay mới sẽ được Pacific Airlines th&ocirc;ng b&aacute;o trực tiếp đến h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; đặt chỗ mua v&eacute; c&aacute;c chuyến bay n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p>Vietnam Airlines Group khuyến nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch đang c&oacute; kế hoạch đến, đi từ c&aacute;c s&acirc;n bay chịu hưởng của cơn b&atilde;o số 13 trong thời gian n&agrave;y n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết v&agrave; th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c h&atilde;ng. An to&agrave;n tuyệt đối cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; chuyến bay được h&atilde;ng. đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</p> <p>Bamboo Airways th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh lịch khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay ng&agrave;y 14/11 gồm: QH1142 TP.HCM - Đồng Hới, QH1143 Đồng Hới - TP.HCM, QH1241 H&agrave; Nội - Đồng Hới, QH1242 Đồng Hới - H&agrave; Nội.</p> <p>Huỷ c&aacute;c chuyến QH123 H&agrave; Nội - Đ&agrave; Nẵng, QH124 Đ&agrave; Nẵng - H&agrave; Nội, TP.HCM - Đ&agrave; Nẵng, QH171 Đ&agrave; Nẵng &ndash; TP.HCM.</p> <p>Ng&agrave;y 15/11, Bamboo Airways huỷ c&aacute;c chuyến: QH101 H&agrave; Nội - Đ&agrave; Nẵng, QH102 Đ&agrave; Nẵng - H&agrave; Nội, QH1142 TP.HCM - Đồng Hới, QH1143 Đồng Hới - TP.HCM, QH154 TP.HCM - Đ&agrave; Nẵng, QH155 Đ&agrave; Nẵng - TP.HCM, QH1241 H&agrave; Nội - Đồng Hới, QH1242 Đồng Hới - H&agrave; Nội, QH1152 TP.HCM - Vinh, QH1153 Vinh - TP.HCM.</p> <p><strong>Ch&acirc;u Như Quỳnh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top