Đề xuất tiền lương đóng BHXH tối thiểu bằng 70% bình quân tổng thu nhập

Theo BHXH Việt Nam, nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ đóng BHXH cho người lao động theo mức lương. Dù quy định từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác.

<div> <p>BHXH Việt Nam vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH thời gian qua.</p> <p>Theo đ&oacute;, t&igrave;nh trạng nợ, trốn đ&oacute;ng BHXH, BHTN vẫn xảy ra ở hầu hết c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh. Thống k&ecirc; tới ng&agrave;y 31/12/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN l&agrave; hơn 13.500 tỷ đồng, chiếm 3,35 % số phải thu, trong đ&oacute;: Số nợ BHXH bắt buộc l&agrave; hơn 8.600 tỷ đồng, nợ BHTN l&agrave; 335 tỷ đồng.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới tiền lương đ&oacute;ng BHXH, b&aacute;o c&aacute;o của BHXH Việt Nam cho thấy: Nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu x&acirc;y dựng thang, bảng lương để đ&oacute;ng BHXH bằng mức thấp nhất.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Đề xuất tiền lương đóng BHXH tối thiểu bằng 70% bình quân tổng thu nhập - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/15/icdn-dantri-com-vn_luong-1618396494530.jpg" title="Đề xuất tiền lương đóng BHXH tối thiểu bằng 70% bình quân tổng thu nhập - 1" /> <figcaption> <p>Từ ng&agrave;y 1/1/2018, tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHXH c&oacute; th&ecirc;m khoản bổ sung kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n việc thực hiện c&ograve;n chưa được nghi&ecirc;m t&uacute;c. (Ảnh: TL)</p> </figcaption> </figure> <p>Tức l&agrave; bằng mức lương tối thiểu v&ugrave;ng, cộng th&ecirc;m 7 % đối với lao động đ&atilde; qua đ&agrave;o tạo nghề v&agrave; cộng th&ecirc;m 5 % hoặc 7 % đối với lao động l&agrave;m nghề hoặc c&ocirc;ng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc độc hại v&agrave; nguy hiểm.</p> <p>Đối với lao động giữ chức vụ, khoảng 80 % doanh nghiệp đ&atilde; x&acirc;y dựng thang, bảng lương cụ thể theo chức danh.</p> <p>Đơn cử như với chức vụ gi&aacute;m đốc sản xuất, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh, trưởng ph&ograve;ng. C&ograve;n lại c&aacute;c doanh&nbsp;nghiệp x&acirc;y dựng đối với lao động giữ chức vụ theo thang lương, bảng lương chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ v&agrave; bảng phụ cấp chức vụ, phụ cấp tr&aacute;ch nhiệm.&nbsp;</p> <p>Thống k&ecirc; của BHXH Việt Nam cũng cho thấy, đa số doanh nghiệp đ&atilde; đăng k&yacute; đ&oacute;ng BHXH cho người lao động theo mức lương m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; khoản bổ sung kh&aacute;c. Mặc d&ugrave; quy định từ ng&agrave;y 1/1/2018, tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHXH gồm mức lương v&agrave; th&ecirc;m khoản bổ sung kh&aacute;c.</p> <p>Theo BHXH VN, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n&nbsp;g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n l&agrave; việc chưa chỉ r&otilde; khoản phụ cấp bổ sung n&agrave;o phải t&iacute;nh đ&oacute;ng BHXH.&nbsp;</p> <div class="content-box align-right"> <p>Dự b&aacute;o của BHXH Việt Nam, năm 2021, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 c&ograve;n diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc ph&aacute; sản.&nbsp; Khả năng số tiền nợ, chậm đ&oacute;ng BHXH c&ograve;n xu hướng gia tăng.</p> </div> <p>Thực tiễn ở nhiều doanh nghiệp đưa ra rất nhiều c&aacute;c khoản thu nhập kh&aacute;c như: Kho&aacute;n sản phẩm (ngo&agrave;i định mức lương), tăng năng suất lao động t&iacute;nh theo tỷ lệ %, hỗ trợ tiền nh&agrave;, tiền điện thoại, xăng xe, chuy&ecirc;n cần (chăm chỉ - ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động trong th&aacute;ng) để khoảng phải đ&oacute;ng BHXH.&nbsp;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, việc x&acirc;y dựng tương quan giữa mức lương v&agrave; c&aacute;c khoản thu nhập chưa c&oacute;. V&iacute; dụ như mức lương bằng bao nhi&ecirc;u % tổng thu nhập, c&aacute;c khoản phụ cấp v&agrave; ph&uacute;c lợi kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Do phần đ&oacute;ng BHXH, BHYT v&agrave; BHTN của chủ sử dụng lao động chiếm tới 2/3 tổng số tiền phải đ&oacute;ng. Điều n&agrave;y dẫn tới nhiều doanh nghiệp cố t&igrave;nh l&aacute;ch để giảm bớt phần tr&aacute;ch nhiệm đ&oacute;ng BHXH, BHYT v&agrave; BHTN.&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều chủ sử dụng lao động cố t&igrave;nh giảm mức đ&oacute;ng BHXH để tăng trả cho người lao động, l&agrave;m tăng cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường lao động.&nbsp;</p> <p>Mặt kh&aacute;c, nhiều người lao động chỉ quan t&acirc;m tới lợi &iacute;ch ban đầu, chưa c&oacute; hiểu biết đầy đủ về ph&aacute;p luật BHXH, chưa hiểu rằng việc đ&oacute;ng mức cao th&igrave; sau n&agrave;y hưởng cũng cao.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, BHXH Việt Nam kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương đ&oacute;ng BHXH đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất khả năng trốn tr&aacute;nh c&aacute;c khoản phải đ&oacute;ng của doanh nghiệp, theo hướng quy định tiền lương l&agrave;m căn cứ đ&oacute;ng thấp nhất phải bằng 70% b&igrave;nh qu&acirc;n tổng thu nhập của người lao động</p> <p>Đồng thời tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c thanh kiểm tra việc chấp h&agrave;nh quy định ph&aacute;p luật về tiền lương, xử l&yacute; nghi&ecirc;m v&agrave; kịp thời c&aacute;c vi phạm về tiền lương v&agrave; BHXH.</p> <div class="content-box align-center"> <p><strong>Giải quyết t&igrave;nh trạng người lao động &quot;bơ vơ&quot; khi doanh nghiệp nợ, trốn đ&oacute;ng BHXH</strong></p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh người lao động bị chủ doanh nghiệp chiếm dụng tiền đ&oacute;ng BHXH, cơ quan BHXH hiện chỉ c&oacute; thể x&aacute;c nhận thời gian tham gia khi đ&oacute;ng đủ BHXH, BHTN.&nbsp;</p> <p>Từ thời điểm đơn vị nợ BHXH, BHTN đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc, người lao động chưa được x&aacute;c nhận thời gian đ&oacute;ng BHXH, BHTN v&agrave; giải quyết kịp thời c&aacute;c chế độ cho người lao động.</p> <p>Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện hưởng trong thời gian doanh nghiệp nợ BHXH v&agrave; BHTN, BHXH Việt Nam đề xuất khi ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước (hoặc nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh kh&aacute;c) đ&oacute;ng đủ v&agrave;o quỹ BHXH, BHTN để trả nợ thay cho doanh nghiệp, BHXH Việt Nam x&aacute;c nhận thời gian đ&oacute;ng BHXH, BHTN v&agrave; giải quyết kịp thời c&aacute;c chế độ cho người lao động.</p> <p>Trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện hưởng chế độ BHTN v&agrave; BHTN, BHXH Việt Nam x&aacute;c nhận thời gian đ&oacute;ng BHXH, BHTN đến thời điểm nghỉ việc để bảo lưu thời gian đ&oacute;ng BHXH, BHTN.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top