Đề xuất 'siết' điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Lao động chưa về hưu muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thể phải hưởng mức thấp hơn, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

<div> <p class="Normal">Trong dự thảo tờ tr&igrave;nh về Luật Bảo hiểm x&atilde; hội (sửa đổi) đang được c&ocirc;ng bố lấy &yacute; kiến, Bộ Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đề xuất một số quy định để mở rộng độ bao phủ của ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y, trong đ&oacute; c&oacute; khuyến kh&iacute;ch người lao động bảo lưu thời gian đ&oacute;ng để hưởng lương hưu, kh&ocirc;ng hưởng BHXH một lần.</p> <p class="Normal">Bộ t&iacute;nh to&aacute;n điều kiện hưởng BHXH một lần sẽ sửa đổi theo lộ tr&igrave;nh tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động khi đ&atilde; hết tuổi l&agrave;m việc nhưng kh&ocirc;ng đủ điều kiện hưởng lương hưu, kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu đ&oacute;ng tiếp; ngoại trừ trường hợp ra nước ngo&agrave;i định cư hợp ph&aacute;p, mắc bệnh hiểm ngh&egrave;o. Người chưa hết tuổi lao động muốn nhận BHXH một lần th&igrave; mức hưởng thấp hơn quy định hiện nay.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Người dân làm thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_baohiem-5909-1618813475.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Người d&acirc;n l&agrave;m hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm x&atilde; hội Cầu Giấy, H&agrave; Nội. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phương</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Theo l&yacute; giải của Bộ Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, Luật hiện h&agrave;nh cho ph&eacute;p hưởng BHXH một lần &quot;kh&aacute; dễ d&agrave;ng&quot; v&agrave; kh&ocirc;ng khuyến kh&iacute;ch người lao động t&iacute;ch lũy năm đ&oacute;ng để hưởng lương hưu khi về gi&agrave;. Sau một năm nghỉ việc v&agrave; kh&ocirc;ng tham gia BHXH, người lao động c&oacute; thể thụ hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y với mức bằng 1,5 th&aacute;ng lương cho mỗi năm tham gia BHXH trước 2014; hai th&aacute;ng lương cho mỗi năm tham gia sau đ&oacute;. C&ugrave;ng với việc phải chờ đợi qu&aacute; l&acirc;u để nhận lương hưu sẽ khiến người lao động dễ chọn nhận BHXH một lần, nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu trước mắt. Người lựa chọn ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n thường c&oacute; số năm đ&oacute;ng thấp, dưới 15 năm.</p> <p class="Normal">Thống k&ecirc; đến cuối năm 2020, mới c&oacute; hơn 33% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, n&ecirc;n &quot;mục ti&ecirc;u đến năm 2030 đạt 60% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH thực sự l&agrave; một thử th&aacute;ch nếu kh&ocirc;ng c&oacute; giải ph&aacute;p căn bản về ch&iacute;nh s&aacute;ch&quot;, Bộ đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p class="Normal">Trong khi đ&oacute;, số lượng hưởng BHXH một lần đang tăng nhanh ch&oacute;ng dẫn tới độ bao phủ ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y tăng chậm. Từ 2016 đến 2020 c&oacute; tr&ecirc;n 3,7 triệu người chọn hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH một lần; mỗi năm trung b&igrave;nh gần 750.000 người rời khỏi hệ thống, chiếm tr&ecirc;n 5% tổng số người tham gia. Cứ hai người mới tham gia v&agrave;o hệ thống BHXH th&igrave; một người rời đi v&agrave; xu thế n&agrave;y chưa c&oacute; dấu hiệu dừng lại.</p> <p class="Normal">Ba th&aacute;ng đầu năm 2021 đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 226.500 người chọn hưởng BHXH một lần thay v&igrave; bảo lưu số năm để đ&oacute;ng tiếp khi c&oacute; điều kiện. Nhiều địa phương phản &aacute;nh việc mở rộng bao phủ bị hạn chế do người tham gia mới kh&ocirc;ng đủ b&ugrave; đắp cho người hưởng chế độ BHXH một lần.</p> <p class="Normal">&quot;Con số n&agrave;y gia tăng từng năm, đặt &aacute;p lực lớn l&ecirc;n nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH v&agrave; an to&agrave;n t&agrave;i ch&iacute;nh hưu tr&iacute; cho người cao tuổi trong tương lai&quot;, Bộ Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p class="Normal">&quot;Về một cục&quot; c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được t&agrave;i ch&iacute;nh trước mắt, song sẽ lấy đi c&aacute;c tầng an sinh về chế độ hưu tr&iacute;, bảo hiểm y tế, tử tuất h&agrave;ng th&aacute;ng. Về l&acirc;u d&agrave;i, tỷ lệ lớn người gi&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lương hưu sẽ tạo &aacute;p lực lớn cho x&atilde; hội khi phải bố tr&iacute; nguồn lực đơn lẻ để bảo đảm an sinh. Thống k&ecirc; hiện nay tr&ecirc;n 60% người cao tuổi Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; lương hưu.</p> <p class="Normal">Để giữ người lao động ở lại với lưới an sinh, Bộ Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đồng thời đưa ra phương &aacute;n <span>giảm dần</span> số năm đ&oacute;ng BHXH tối thiểu, từ 20 xuống 15 năm, hướng tới c&ograve;n 10 năm để hưởng lương hưu. Song mức hưởng sẽ được t&iacute;nh to&aacute;n ph&ugrave; hợp. Thay đổi n&agrave;y tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, c&oacute; số năm đ&oacute;ng BHXH thấp được hưởng lương hưu, mở rộng diện bao phủ, hạn chế hưởng BHXH một lần.</p> <p class="Normal">Năm 2015, khi sửa đổi Luật Bảo hiểm x&atilde; hội (c&oacute; hiệu lực từ 1/1/2016), điều 60 quy định theo hướng người lao động kh&ocirc;ng được hưởng BHXH một lần sau nghỉ việc m&agrave; phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian chấm dứt hợp đồng, lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn việc l&agrave;m v&agrave; cộng dồn số năm đ&oacute;ng nếu người đ&oacute; tiếp tục đi l&agrave;m trong doanh nghiệp c&oacute; đ&oacute;ng BHXH bắt buộc. Song quy định được coi l&agrave; &quot;bước tiến&quot; khuyến kh&iacute;ch lao động ở lại với lưới an sinh n&agrave;y đ&atilde; khiến nhiều <span>c&ocirc;ng nh&acirc;n phản ứng</span>, ngừng việc tập thể để phản đối.</p> <p class="Normal">Ch&iacute;nh phủ sau đ&oacute; kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định theo hướng để người lao động tự chọn hưởng BHXH một lần, hoặc bảo lưu để đ&oacute;ng tiếp nếu c&oacute; điều kiện.</p> <p class="Normal">Việc sửa hay kh&ocirc;ng điều 60 đ&atilde; g&acirc;y n&ecirc;n cuộc <span>tranh luận gay gắt</span> giữa c&aacute;c đại biểu tr&ecirc;n nghị trường. Quốc hội ph&aacute;t phiếu lấy &yacute; kiến, tr&ecirc;n 87% đại biểu đồng t&igrave;nh với chủ trương để người lao động được nhận BHXH một lần nếu c&oacute; nhu cầu. Nghị quyết cho hưởng BHXH một lần được Quốc hội th&ocirc;ng qua chiều 22/6/2015 v&agrave; Luật c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh từ 1/1/2016.</p> <p class="Normal">Dự thảo tờ tr&igrave;nh Luật Bảo hiểm x&atilde; hội (sửa đổi) được lấy &yacute; kiến trong hai th&aacute;ng, hạn cuối ng&agrave;y 16/6. Dự luật n&agrave;y dự kiến tr&igrave;nh Quốc hội xem x&eacute;t cho &yacute; kiến lần đầu tại kỳ họp th&aacute;ng 12/2022, th&ocirc;ng qua tại kỳ họp th&aacute;ng 5/2023 v&agrave; c&oacute; hiệu lực từ 1/1/2024.</p> <div class="box_brief_info"> <p>Theo quy định hiện nay, người lao động khi chấm dứt hợp đồng, c&oacute; y&ecirc;u cầu sẽ được hưởng BHXH một lần nếu thuộc c&aacute;c trường hợp sau: Đủ tuổi hưởng lương hưu m&agrave; chưa đủ 15 năm đ&oacute;ng BHXH v&agrave; kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; ra nước ngo&agrave;i định cư; người mắc c&aacute;c bệnh nguy hiểm t&iacute;nh mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đ&atilde; chuyển sang giai đoạn AIDS...</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top