Đang làm rõ việc Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm nhận tiền của đương sự

VKSND TP Hà Nội sáng nay (18/6) quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Xuân Dũng (Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm) thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/6.

<div> <p>Việc gia hạn thời gian tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c nhằm tiếp tục thanh tra, l&agrave;m r&otilde; một số phản &aacute;nh li&ecirc;n quan đến hoạt động c&ocirc;ng vụ của &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Dũng.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 4/6, VKSND TP H&agrave; Nội đ&atilde; ra quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c 15 ng&agrave;y đối với &ocirc;ng Dũng để thanh tra, l&agrave;m r&otilde; th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh việc &ocirc;ng n&agrave;y nhận tiền của đương sự.</p> <p>Cụ thể, b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Ngọc Th&uacute;y (ở Ho&agrave;n Kiếm) mới đ&acirc;y bị TAND quận Ho&agrave;n Kiếm xử phạt 28 th&aacute;ng t&ugrave; về tội &ldquo;Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch&rdquo;. Vụ &aacute;n n&agrave;y do &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Dũng k&yacute; c&aacute;o trạng.</p> <p>Th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh cho rằng, qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, &ocirc;ng Dũng đ&atilde; gặp gỡ, nhận tiền từ gia đ&igrave;nh b&agrave; Th&uacute;y v&agrave; hứa &quot;sẽ l&agrave;m kh&aacute;ch quan&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; &ocirc;ng Dũng vẫn chỉ đạo truy tố v&agrave; b&agrave; Th&uacute;y bị xử phạt 28 th&aacute;ng t&ugrave;.</p> <p>Sau khi nhận được th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n, l&atilde;nh đạo VKSND TP H&agrave; Nội đ&atilde; y&ecirc;u cầu &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Dũng v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan b&aacute;o c&aacute;o về sự việc.</p> <p>Nếu việc thanh tra x&aacute;c định &ocirc;ng Dũng c&oacute; vi phạm, VKSND TP H&agrave; Nội sẽ xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top