Đại tá quân đội làm Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này.

<div> <p>S&aacute;ng 10/11, HĐND tỉnh <span>S&oacute;c Trăng</span> kh&oacute;a IX họp bất thường về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự. Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Qu&acirc;n sự (BCHQS) tỉnh S&oacute;c Trăng Trần Văn L&acirc;u được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng (đạt 45/47 phiếu).</p> <p>Tại kỳ họp n&agrave;y, &ocirc;ng Trần Văn Chuyện (58 tuổi) được c&aacute;c đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng theo đơn từ nhiệm. &Ocirc;ng Thạch Thal cũng được miễn nhiệm chức Ph&oacute; chủ tịch ki&ecirc;m Trưởng ban D&acirc;n tộc HĐND tỉnh S&oacute;c Trăng do đến tuổi nghỉ hưu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dai ta quan doi lam Chu tich tinh Soc Trang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/znews-photo-zadn-vn_lau_zing.jpg" title="Đại tá quân đội làm Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&iacute; thư Tỉnh ủy S&oacute;c Trăng L&acirc;m Văn Mẫn (tr&aacute;i) v&agrave; nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng Trần Văn Chuyện tặng hoa ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Trần Văn L&acirc;u (phải). Ảnh: <em>Việt Tường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, &ocirc;ng Trần Văn L&acirc;u cho rằng đ&acirc;y l&agrave; vinh dự lớn của bản th&acirc;n, đồng thời l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề m&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ v&agrave; HĐND tỉnh tin tưởng giao ph&oacute;.</p> <p>&quot;L&agrave; người trưởng th&agrave;nh trong qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, giờ được t&iacute;n nhiệm giao trọng tr&aacute;ch l&agrave; người đứng đầu ch&iacute;nh quyền cấp tỉnh. T&ocirc;i nhận thức nhiệm vụ n&agrave;y sẽ l&agrave; thử th&aacute;ch lớn đối với bản th&acirc;n&quot;, &ocirc;ng L&acirc;u chia sẻ.</p> <p>T&acirc;n Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng hứa sẽ nỗ lực hết m&igrave;nh, c&ugrave;ng tập thể UBND tỉnh tiếp tục ph&aacute;t huy những kết quả đạt được, đo&agrave;n kết, đổi mới phương thức l&atilde;nh đạo, điều h&agrave;nh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n t&iacute;n nhiệm giao cho.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Văn L&acirc;u (50 tuổi) qu&ecirc; x&atilde; H&ograve;a T&uacute; 1, huyện Mỹ Xuy&ecirc;n (S&oacute;c Trăng), tr&igrave;nh độ cao cấp L&yacute; luận ch&iacute;nh trị, cử nh&acirc;n Quản l&yacute; x&atilde; hội.</p> <p>Trước khi được Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh S&oacute;c Trăng kh&oacute;a XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy S&oacute;c Trăng v&agrave;o ng&agrave;y 14/10, đại t&aacute; Trần Văn L&acirc;u từng l&agrave;m Trung đội trưởng Tiểu đo&agrave;n Ph&uacute; Lợi; Ph&oacute; ban, Trưởng ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch của Ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị BCHQS tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dai ta quan doi lam Chu tich tinh Soc Trang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/znews-photo-zadn-vn_tran_van_chuyen_zing.jpg" title="Đại tá quân đội làm Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&iacute; thư Tỉnh ủy S&oacute;c Trăng L&acirc;m Văn Mẫn tặng hoa cho &ocirc;ng Trần Văn Chuyện (tr&aacute;i) v&agrave; &ocirc;ng Thạch Thal (giữa). Ảnh: <em>Việt Tường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ năm 2010-2015, &ocirc;ng L&acirc;u l&agrave;m Ph&oacute; chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị BCHQS tỉnh, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự huyện Long Ph&uacute;, Ph&oacute; ch&iacute;nh ủy BCHQS tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <p>Cuối th&aacute;ng 10/2015, &ocirc;ng L&acirc;u được bầu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh S&oacute;c Trăng kh&oacute;a XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 khi đang l&agrave; Ch&iacute;nh ủy BCHQS tỉnh S&oacute;c Trăng. &Ocirc;ng sau đ&oacute; được bầu v&agrave;o Ban Thường vụ Tỉnh ủy v&agrave; trở th&agrave;nh Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Tại kỳ họp n&agrave;y, c&aacute;c đại biểu HĐND tỉnh S&oacute;c Trăng đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua 2 tờ tr&igrave;nh của UBND tỉnh S&oacute;c Trăng về việc b&atilde;i bỏ c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến dự &aacute;n quy hoạch cầu, đường v&agrave;nh đai 2 (TP S&oacute;c Trăng) v&agrave; bổ sung danh mục c&aacute;c dự &aacute;n cần thu hồi, mức vốn bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng năm 2020, chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất trồng l&uacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top