Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 12h trưa mai

Nhằm tránh thiệt hại do bão số 13 gây ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho cán bộ, công chức nghỉ làm và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14/11.

<div> <p>Ng&agrave;y 13/11, &ocirc;ng Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP <span>Đ&agrave; Nẵng</span>, k&yacute; c&ocirc;ng điện y&ecirc;u cầu thủ trưởng sở, ng&agrave;nh, chủ tịch UBND quận, huyện triển khai ngay c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; v&agrave; khắc phục hậu quả b&atilde;o số 13 (Vamco).</p> <p>Theo đ&oacute;, l&atilde;nh đạo Đ&agrave; Nẵng y&ecirc;u cầu UBND quận, huyện sơ t&aacute;n người d&acirc;n đang sống trong c&aacute;c căn nh&agrave; kh&ocirc;ng ki&ecirc;n cố đến nơi an to&agrave;n. C&ocirc;ng việc n&agrave;y được thực hiện từ chiều 13/11 v&agrave; chậm nhất đến 11h ng&agrave;y 14/11 phải ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nguoi Da Nang khong duoc ra khoi nha anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_2a_zing_1.jpg" title="Người Đà Nẵng không được ra khỏi nhà ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người d&acirc;n Đ&agrave; Nẵng gia cố nh&agrave; cửa, ứng ph&oacute; b&atilde;o. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Lưu &yacute; c&aacute;c quận ven biển phải t&iacute;nh tới kịch bản nước biển d&acirc;ng v&agrave; s&oacute;ng ven biển do b&atilde;o khi sơ t&aacute;n người d&acirc;n sống tại khu vực ven biển để đảm bảo an to&agrave;n&quot;, c&ocirc;ng điện n&ecirc;u.</p> <p>Chủ tịch Đ&agrave; Nẵng y&ecirc;u cầu đơn vị li&ecirc;n quan tuyệt đối kh&ocirc;ng để người d&acirc;n ở lại tr&ecirc;n c&aacute;c lồng b&egrave;, ch&ograve;i canh nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, t&agrave;u, thuyền v&agrave; l&aacute;n trại tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang x&acirc;y dựng<strong>.</strong></p> <p>Đ&agrave; Nẵng ki&ecirc;n quyết nghi&ecirc;m cấm người d&acirc;n, phương tiện kh&ocirc;ng c&oacute; nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống lụt, b&atilde;o đi lại, đ&aacute;nh bắt c&aacute; tr&ecirc;n s&ocirc;ng, v&ugrave;ng trũng thấp v&agrave; ngập lụt.</p> <p>&quot;Y&ecirc;u cầu người d&acirc;n kh&ocirc;ng ra khỏi nh&agrave; từ 12h ng&agrave;y 14/11 cho đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o của Ban Chỉ huy ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn th&agrave;nh phố&quot;, c&ocirc;ng điện n&ecirc;u.</p> <p>UBND TP Đ&agrave; Nẵng cũng đồng &yacute; cho c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động (kể cả trong khu c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng nghệ cao) nghỉ l&agrave;m ng&agrave;y 14/11, trừ c&aacute;c lực lượng l&agrave;m nhiệm vụ v&agrave; c&aacute;c trường hợp đặc biệt.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nguoi Da Nang khong duoc ra khoi nha anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_16_zing.jpg" title="Người Đà Nẵng không được ra khỏi nhà ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ngư d&acirc;n đưa t&agrave;u thuyền l&ecirc;n bờ tr&aacute;nh b&atilde;o số 9. Ảnh: <em>Phạm Ph&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố được giao nhiệm vụ chủ tr&igrave; phối hợp với Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải v&agrave; c&aacute;c địa phương, đơn vị li&ecirc;n quan tổ chức chốt chặn, kh&ocirc;ng cho người v&agrave; phương tiện di chuyển qua những vị tr&iacute; nguy hiểm, ngập s&acirc;u.</p> <p>Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n nghỉ học ng&agrave;y 14/11.</p> <p>Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&agrave;nh phố nghi&ecirc;m cấm t&agrave;u thuyền xuất bến, ra khơi. C&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đường thủy tổ chức đưa t&agrave;u thuyền tr&ecirc;n s&ocirc;ng H&agrave;n v&agrave;o khu tr&uacute; b&atilde;o &Acirc;u thuyền Thọ Quang v&agrave; vịnh M&acirc;n Quang<strong>.</strong></p> <p>UBND TP Đ&agrave; Nẵng cũng quyết định th&agrave;nh lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 13. Cơ quan n&agrave;y bắt đầu l&agrave;m việc từ 9h ng&agrave;y 14/11, tại Trung t&acirc;m H&agrave;nh ch&iacute;nh th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Chủ tịch UBND TP Đ&agrave; Nẵng y&ecirc;u cầu thủ trưởng c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan sẵn s&agrave;ng lực lượng tham gia ph&ograve;ng, chống v&agrave; khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai; tổ chức trực ban nghi&ecirc;m t&uacute;c 24/24, tiếp tục theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của b&atilde;o, mưa lớn, lũ qu&eacute;t, sạt lở đất để chủ động xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống c&oacute; thể xảy ra.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>&Ocirc;ng Mai Văn Khi&ecirc;m, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết 9h s&aacute;ng nay (13/11), t&acirc;m b&atilde;o c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa (TP Đ&agrave; Nẵng) khoảng 410 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng đ&ocirc;ng nam. Sức gi&oacute; mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15. Khu vực nằm trong b&aacute;n k&iacute;nh 90 km từ t&acirc;m b&atilde;o c&oacute; thể chịu gi&oacute; mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở l&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay, b&atilde;o đi theo hướng t&acirc;y, mỗi giờ đi được 15-20 km. S&aacute;ng 14/11, t&acirc;m b&atilde;o tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển ph&iacute;a nam của quần đảo Ho&agrave;ng Sa. Sức gi&oacute; mạnh nhất duy tr&igrave; cấp 11-12, giật cấp 15.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415434~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=91619d65d2cf3bb6e74970e245d77d65" false="" source-url="/video-du-bao-duong-di-cua-bao-so-13-tren-bien-dong-post1152502.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="76f43442a70d4e53171c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_qjlcv/2020_11_13/ezgif.com_crop_50_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415434~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=ae80fe6aa92cfea363532ec81b6037c6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/VNAV6UCCEsQ/whls/vod/0/nyB3elHRKL5nSNAFBLe/76f43442a70d4e53171c.m3u8?authen=exp=1605372234~acl=/VNAV6UCCEsQ/*~hmac=a38b04e9c968fc533a3ce456ed0dce03" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415434~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=ae80fe6aa92cfea363532ec81b6037c6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415434~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=91619d65d2cf3bb6e74970e245d77d65" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 13 tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> B&atilde;o số 13 sẽ đi chếch l&ecirc;n hướng bắc trước khi di chuyển v&agrave;o v&ugrave;ng biển từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Nam. Trong ng&agrave;y tới, b&atilde;o duy tr&igrave; sức gi&oacute; mạnh cấp 12, giật cấp 15.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top