Cục Hàng không kiến nghị áp dụng 'hộ chiếu vaccine' từ tháng 9

Theo kiến nghị của Cục Hàng không, người nhập cảnh có thể không phải đi cách ly tập trung nếu âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm vaccine phòng Covid-19 được Việt Nam công nhận.

<div> <p>Trong b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ GTVT, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam kiến nghị lộ tr&igrave;nh kh&ocirc;i phục c&aacute;c chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.</p> <p>Lộ tr&igrave;nh của Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng gồm 3 giai đoạn, căn cứ theo t&igrave;nh h&igrave;nh ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng Covid-19 tr&ecirc;n thế giới v&agrave; việc xem x&eacute;t &aacute;p dụng &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuc Hang khong ap dung ho chieu vaccine anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/znews-photo-zadn-vn_dsc_0339.jpg" title="Cục Hàng không áp dụng hộ chiếu vaccine ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng kiến nghị &aacute;p dụng &#39;hộ chiếu vaccine&#39;. Ảnh: <em>Đức Anh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Giai đoạn 1, cục sẽ kh&ocirc;i phục c&aacute;c chuyến bay trả ph&iacute; trọn g&oacute;i để phục vụ c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước. C&aacute;c chuyến bay n&agrave;y sẽ hoạt động song song với c&aacute;c chuyến bay giải cứu c&ocirc;ng d&acirc;n do Ch&iacute;nh phủ tổ chức.</p> <p>Giai đoạn 2, dự kiến từ th&aacute;ng 7, Việt Nam triển khai c&aacute;c chuyến bay thường lệ chở kh&aacute;ch về nước c&oacute; c&aacute;ch ly sau khi nhập cảnh. H&agrave;nh kh&aacute;ch l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam v&agrave; người nước ngo&agrave;i.</p> <p>Giai đoạn 3, từ th&aacute;ng 9, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng thực hiện c&aacute;c chuyến bay kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly sau nhập cảnh. C&aacute;c chuyến bay n&agrave;y sẽ &aacute;p dụng cơ chế &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo;.</p> <p>Cụ thể, h&agrave;nh kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng phải đi c&aacute;ch ly tập trung nếu c&oacute; giấy x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2 trong 3-5 ng&agrave;y v&agrave; giấy chứng nhận ti&ecirc;m chủng.</p> <p>Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng lưu &yacute; giấy chứng nhận ti&ecirc;m chủng Covid-19 phải do c&aacute;c cơ sở ti&ecirc;m chủng được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt hoặc thuộc hệ thống cơ sở ti&ecirc;m chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được Việt Nam c&ocirc;ng nhận t&iacute;nh hiệu quả.</p> <p>Tiến độ thực hiện giai đoạn 3 cũng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o tiến tr&igrave;nh ti&ecirc;m vaccine tại Việt Nam v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; về t&iacute;nh miễn dịch cộng đồng sau khi ti&ecirc;m vaccine đại tr&agrave;.</p> <p>Ở giai đoạn n&agrave;y, đường bay c&oacute; thể được nối đến c&aacute;c quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ chấp nhận hiệu quả ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 của c&ugrave;ng loại vaccine m&agrave; Việt Nam đ&atilde; chấp nhận. Tần suất bay l&agrave; 7 chuyến/tuần/chiều cho c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng của mỗi b&ecirc;n.</p> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch d&ugrave; kh&ocirc;ng phải đi c&aacute;ch ly tập trung nhưng sau nhập cảnh phải khai b&aacute;o với ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; tự c&aacute;ch ly tại nơi cư tr&uacute; 7-14 ng&agrave;y theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Nhiều kế hoạch mở lại đường bay quốc tế thường lệ đ&atilde; được nh&agrave; chức tr&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng đưa ra nhưng chưa c&oacute; kế hoạch n&agrave;o thực sự vận h&agrave;nh l&acirc;u d&agrave;i. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của t&igrave;nh trạng n&agrave;y l&agrave; do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp v&agrave; Ch&iacute;nh phủ phải đặt mục ti&ecirc;u kiểm so&aacute;t dịch bệnh l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</p> <p>Th&aacute;ng 9/2020, Ch&iacute;nh phủ chấp thuận phương &aacute;n mở lại 6 đường bay quốc tế từ ng&agrave;y 15/9. Sau đ&oacute;, chỉ 2 chuyến bay theo phương &aacute;n n&agrave;y được triển khai v&igrave; những vướng mắc trong quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly.</p> <p>Cuối th&aacute;ng 11/2020, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đề xuất h&igrave;nh thức bay trả ph&iacute; trọn g&oacute;i với 33 chuyến bay mỗi tuần đưa c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam từ Nhật Bản, H&agrave;n Quốc v&agrave; Đ&agrave;i Loan về nước từ 1/12 đến 15/1/2021. Kế hoạch sau đ&oacute; phải dừng v&ocirc; thời hạn v&igrave; dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t ở TP.HCM.</p> <p>Giữa th&aacute;ng 3, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh xem x&eacute;t, nghi&ecirc;n cứu từng bước mở lại đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt phương &aacute;n triển khai &aacute;p dụng &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo; v&agrave; giao thương c&oacute; sự kiểm so&aacute;t.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>&nbsp;</h3> </div> </div> </div>

Theo zingnews.vn
Giả danh nhà báo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Giả danh nhà báo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Sau khi có thẻ nhà báo giả, Nguyễn Thị Vân Anh tự giới thiệu là “sếp” một tờ báo lớn, quen biết nhiều lãnh đạo nên có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Tai có khả năng tự làm sạch mà không cần lấy ráy tai thường xuyên. Dùng tăm bông hoặc các vật dụng vệ sinh tai thụt sâu, dễ đẩy ráy vào sâu bên trong, nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng cao.
back to top