Cục Hàng không kiến nghị áp dụng 'hộ chiếu vaccine' từ tháng 9

Theo kiến nghị của Cục Hàng không, người nhập cảnh có thể không phải đi cách ly tập trung nếu âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm vaccine phòng Covid-19 được Việt Nam công nhận.

<div> <p>Trong b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ GTVT, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam kiến nghị lộ tr&igrave;nh kh&ocirc;i phục c&aacute;c chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.</p> <p>Lộ tr&igrave;nh của Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng gồm 3 giai đoạn, căn cứ theo t&igrave;nh h&igrave;nh ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng Covid-19 tr&ecirc;n thế giới v&agrave; việc xem x&eacute;t &aacute;p dụng &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuc Hang khong ap dung ho chieu vaccine anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/znews-photo-zadn-vn_dsc_0339.jpg" title="Cục Hàng không áp dụng hộ chiếu vaccine ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng kiến nghị &aacute;p dụng &#39;hộ chiếu vaccine&#39;. Ảnh: <em>Đức Anh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Giai đoạn 1, cục sẽ kh&ocirc;i phục c&aacute;c chuyến bay trả ph&iacute; trọn g&oacute;i để phục vụ c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước. C&aacute;c chuyến bay n&agrave;y sẽ hoạt động song song với c&aacute;c chuyến bay giải cứu c&ocirc;ng d&acirc;n do Ch&iacute;nh phủ tổ chức.</p> <p>Giai đoạn 2, dự kiến từ th&aacute;ng 7, Việt Nam triển khai c&aacute;c chuyến bay thường lệ chở kh&aacute;ch về nước c&oacute; c&aacute;ch ly sau khi nhập cảnh. H&agrave;nh kh&aacute;ch l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam v&agrave; người nước ngo&agrave;i.</p> <p>Giai đoạn 3, từ th&aacute;ng 9, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng thực hiện c&aacute;c chuyến bay kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly sau nhập cảnh. C&aacute;c chuyến bay n&agrave;y sẽ &aacute;p dụng cơ chế &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo;.</p> <p>Cụ thể, h&agrave;nh kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng phải đi c&aacute;ch ly tập trung nếu c&oacute; giấy x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2 trong 3-5 ng&agrave;y v&agrave; giấy chứng nhận ti&ecirc;m chủng.</p> <p>Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng lưu &yacute; giấy chứng nhận ti&ecirc;m chủng Covid-19 phải do c&aacute;c cơ sở ti&ecirc;m chủng được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt hoặc thuộc hệ thống cơ sở ti&ecirc;m chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được Việt Nam c&ocirc;ng nhận t&iacute;nh hiệu quả.</p> <p>Tiến độ thực hiện giai đoạn 3 cũng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o tiến tr&igrave;nh ti&ecirc;m vaccine tại Việt Nam v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; về t&iacute;nh miễn dịch cộng đồng sau khi ti&ecirc;m vaccine đại tr&agrave;.</p> <p>Ở giai đoạn n&agrave;y, đường bay c&oacute; thể được nối đến c&aacute;c quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ chấp nhận hiệu quả ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 của c&ugrave;ng loại vaccine m&agrave; Việt Nam đ&atilde; chấp nhận. Tần suất bay l&agrave; 7 chuyến/tuần/chiều cho c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng của mỗi b&ecirc;n.</p> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch d&ugrave; kh&ocirc;ng phải đi c&aacute;ch ly tập trung nhưng sau nhập cảnh phải khai b&aacute;o với ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; tự c&aacute;ch ly tại nơi cư tr&uacute; 7-14 ng&agrave;y theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Nhiều kế hoạch mở lại đường bay quốc tế thường lệ đ&atilde; được nh&agrave; chức tr&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng đưa ra nhưng chưa c&oacute; kế hoạch n&agrave;o thực sự vận h&agrave;nh l&acirc;u d&agrave;i. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của t&igrave;nh trạng n&agrave;y l&agrave; do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp v&agrave; Ch&iacute;nh phủ phải đặt mục ti&ecirc;u kiểm so&aacute;t dịch bệnh l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</p> <p>Th&aacute;ng 9/2020, Ch&iacute;nh phủ chấp thuận phương &aacute;n mở lại 6 đường bay quốc tế từ ng&agrave;y 15/9. Sau đ&oacute;, chỉ 2 chuyến bay theo phương &aacute;n n&agrave;y được triển khai v&igrave; những vướng mắc trong quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly.</p> <p>Cuối th&aacute;ng 11/2020, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đề xuất h&igrave;nh thức bay trả ph&iacute; trọn g&oacute;i với 33 chuyến bay mỗi tuần đưa c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam từ Nhật Bản, H&agrave;n Quốc v&agrave; Đ&agrave;i Loan về nước từ 1/12 đến 15/1/2021. Kế hoạch sau đ&oacute; phải dừng v&ocirc; thời hạn v&igrave; dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t ở TP.HCM.</p> <p>Giữa th&aacute;ng 3, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh xem x&eacute;t, nghi&ecirc;n cứu từng bước mở lại đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt phương &aacute;n triển khai &aacute;p dụng &ldquo;hộ chiếu vaccine&rdquo; v&agrave; giao thương c&oacute; sự kiểm so&aacute;t.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>&nbsp;</h3> </div> </div> </div>

Theo zingnews.vn
back to top