Hội đồng Liên bang Nga thông qua luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử

Hôm nay (31/3), trong phiên họp toàn thể, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.

<div> <div class="col"> <div class="text-long"> <p>Luật về c&aacute;c nhiệm kỳ tổng thống được Hội đồng Li&ecirc;n bang Nga th&ocirc;ng qua nhằm thực hiện một trong những quy định mới của Hiến ph&aacute;p Li&ecirc;n bang Nga. Theo đ&oacute;, giới hạn số lượng nhiệm kỳ được &aacute;p dụng đối với nguy&ecirc;n thủ quốc gia đương nhiệm m&agrave; kh&ocirc;ng t&iacute;nh đến c&aacute;c nhiệm kỳ tổng thống trước đ&acirc;y của &ocirc;ng. Như vậy, Tổng thống V.Putin c&oacute; thể tranh cử th&ecirc;m hai nhiệm kỳ.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <article> <div><picture><img alt="Tòa nhà Hội đồng liên bang Nga. (Nguồn: Rianovosti)" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/media-vov-vn_31-3_ria.jpg" /></picture></div> </article> </div> <figcaption>T&ograve;a nh&agrave; Hội đồng li&ecirc;n bang Nga. (Nguồn: Rianovosti)</figcaption> </figure> <p>Luật cũng đưa ra c&aacute;c y&ecirc;u cầu bổ sung đối với c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n cho vị tr&iacute; cao nhất của quốc gia. Theo đ&oacute;, một c&ocirc;ng d&acirc;n của Li&ecirc;n bang Nga từ 35 tuổi trở l&ecirc;n, đ&atilde; thường tr&uacute; ở nước n&agrave;y trong &iacute;t nhất 25 năm, đồng thời chưa v&agrave; chưa từng c&oacute; quốc tịch hoặc giấy ph&eacute;p cư tr&uacute; của một quốc gia kh&aacute;c, c&oacute; thể được bầu l&agrave;m Tổng thống của đất nước. Quy định n&agrave;y kh&ocirc;ng &aacute;p dụng đối với những người Nga &quot;trước đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; quyền c&ocirc;ng d&acirc;n của quốc gia đ&atilde; được th&ocirc;ng qua hoặc một phần đ&atilde; được th&ocirc;ng qua tại Li&ecirc;n bang Nga theo luật hiến ph&aacute;p li&ecirc;n bang&quot;.</p> <p>Văn kiện cũng l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về bầu cử đại biểu Duma Quốc gia. Những người bị kết &aacute;n về c&aacute;c tội ở mức trung b&igrave;nh, kh&ocirc;ng được tranh cử v&agrave; bầu l&agrave;m đại biểu hạ viện trong 5 năm kể từ ng&agrave;y x&oacute;a bỏ hoặc hủy bỏ kết &aacute;n họ.</p> <p>Trước đ&oacute; ng&agrave;y 24/03, trong phi&ecirc;n thảo luận thứ 3, luật n&agrave;y đ&atilde; được Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) th&ocirc;ng qua. Dự thảo luật n&agrave;y đ&atilde; được c&aacute;c đại biểu Pavel Krasheninnikov v&agrave; Olga Savastyanova, cũng như th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Li&ecirc;n bang Andrei Klishas đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n Duma Quốc gia v&agrave;o th&aacute;ng 11 năm ngo&aacute;i.</p> <p>C&ograve;n v&agrave;o th&aacute;ng 12/2020, Duma Quốc gia đ&atilde; th&ocirc;ng qua luật mở rộng bảo đảm quyền miễn trừ cho c&aacute;c cựu Tổng thống Nga. Đặc biệt, nguy&ecirc;n thủ quốc gia kh&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm kh&ocirc;ng chỉ về những h&agrave;nh vi đ&atilde; xảy ra khi đương chức m&agrave; c&ograve;n ở bất kỳ thời điểm n&agrave;o kh&aacute;c./.</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top