Cử tri TPHCM đề nghị tiếp tục xử lý ông Tất Thành Cang

Đề cập đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), cử tri đề nghị xem xét, xử lý hình sự ông Tất Thành Cang vì đã “chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại công ty Sadeco”.

<div> <p>S&aacute;ng 22/6, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 đ&atilde; tiếp x&uacute;c cử tri Quận 5, 10, 11 b&aacute;o c&aacute;o kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.</p> <p>Tại buổi tiếp x&uacute;c, cử tri Mai Thanh H&agrave; (quận 5) bức x&uacute;c đề cập cụ thể đến một số c&aacute;n bộ vi phạm vẫn chưa bị xử l&yacute;.&nbsp;<span>Cử tri H&agrave; đặt vấn đề: &ldquo;&Ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang v&agrave; nhiều c&aacute;n bộ c&oacute; h&agrave;ng loạt sai phạm v&igrave; sao đến nay vẫn chưa bị xử l&yacute;?&rdquo;</span></p> <p>Cử tri H&agrave; n&oacute;i tiếp: Ng&agrave;y 18/5/2017, Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy c&oacute; văn bản 495 truyền đạt &yacute; kiến của Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực th&agrave;nh ủy Tất Th&agrave;nh Cang &ldquo;chấp thuận chủ trương phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phần cho cổ đ&ocirc;ng chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco&rdquo; li&ecirc;n quan đến h&agrave;ng loạt sai phạm nghi&ecirc;m trọng tại c&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Thuận (IPC)&rdquo;.</p> <div><img alt="Cử tri TPHCM đề nghị xử lý hình sự ông Tất Thành Cang - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/22/image2-tienphong-vn_dscn7747_kmuu.jpg" /><span>Cử tri Mai Thanh H&agrave; (quận 5) </span></div> &nbsp; <p>Đồng t&igrave;nh, cử tri Trần C&ocirc;ng Tạo (Quận 5) b&agrave;y tỏ: N&oacute;i đến vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng cũng l&agrave; n&oacute;i đến c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ cấp chiến lược. C&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự của đảng c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định đến sự tồn vong của đảng, của chế độ v&agrave; sự ph&aacute;t triển của đất nước. Đa số c&aacute;n bộ cấp cao của Đảng đều được tu dưỡng, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong chiến tranh v&agrave; trong thời kỳ đổi mới n&ecirc;n lập trường, tư tưởng ch&iacute;nh trị rất vững v&agrave;ng, ki&ecirc;n định.</p> <div> <div><img alt="Cử tri TPHCM đề nghị xử lý hình sự ông Tất Thành Cang - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/22/image3-tienphong-vn_dscn7741_ddlo.jpg" /><span>Cử tri Trần C&ocirc;ng Tạo (quận 5)</span></div> </div> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cử tri n&agrave;y thẳng thắn cho rằng sau 45 năm đất nước h&ograve;a b&igrave;nh đ&atilde; sản sinh ra lớp c&aacute;n bộ thế hệ mới c&oacute; tri thức, c&oacute; kiến thức, th&ocirc;ng tuệ nhưng lại chưa qua thử th&aacute;ch, thiếu kinh nghiệm v&agrave; bản lĩnh n&ecirc;n lập trường, tư tưởng ch&iacute;nh trị dễ dao động, dễ va vấp.</p> <p>&ldquo;Đề nghị Đảng n&ecirc;n thận trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c lựa chọn c&aacute;n bộ, chuẩn bị cho đại hội Đảng c&aacute;c cấp, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ thuộc diện cấp chiến lược. N&oacute;i như Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng &ldquo;chớ thấy đỏ m&agrave; tưởng ch&iacute;n&rdquo;, &ldquo;chớ nh&igrave;n thấy c&aacute;i b&ecirc;n ngo&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng thấy c&aacute;i sơ s&agrave;i b&ecirc;n trong&rdquo;. Đặc biệt, kh&ocirc;ng đưa v&agrave;o cấp ủy những c&aacute;n bộ c&oacute; nhiều nh&agrave;, nhiều đất, nhiều t&agrave;i sản m&agrave; kh&ocirc;ng chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Người d&acirc;n kh&ocirc;ng ai ch&ecirc; tr&aacute;ch c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u nhưng việc l&agrave;m gi&agrave;u phải ch&iacute;nh đ&aacute;ng&rdquo;, cử tri Trần C&ocirc;ng Tạo lưu &yacute;.</p> <p>Theo cử tri Đặng Văn R&agrave;nh (Quận 11), dư luận cử tri rất bức x&uacute;c v&igrave; thấy c&oacute; dấu hiệu một số đại biểu c&oacute; t&acirc;m huyết ph&aacute;t biểu tr&ecirc;n nghị trường vừa qua bị một số đại biểu kh&aacute;c đang c&ocirc;ng t&aacute;c trong c&aacute;c ng&agrave;nh li&ecirc;n quan phản ứng.</p> <div> <div><img alt="Cử tri TPHCM đề nghị xử lý hình sự ông Tất Thành Cang - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/22/image3-tienphong-vn_dscn7731_mxwp.jpg" /><span>Cử tri Đặng Văn R&agrave;nh (Quận 11)</span></div> </div> <p>&ldquo;H&agrave;ng loạt c&aacute;n bộ c&ocirc;ng an cấp tướng bị kỷ luật, bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự. Vụ Đường Nhuệ thao t&uacute;ng ở Th&aacute;i B&igrave;nh. Vụ giang hồ huy động lực lượng bao v&acirc;y c&ocirc;ng an ở TP Bi&ecirc;n H&ograve;a (Đồng Nai)&hellip;, nếu kh&ocirc;ng nh&igrave;n nhận như đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng về uy t&iacute;n của cơ quan tư ph&aacute;p th&igrave; cử tri phải nh&igrave;n nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o&rdquo;, &ocirc;ng R&agrave;nh băn khoăn.</p> <p>Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu L&ecirc; Minh Tr&iacute;, Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp thu &yacute; kiến c&aacute;c cử tri v&agrave; cam kết chuyển đến c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền để xem x&eacute;t, xử l&yacute;.</p> <p>Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho biết, về nh&acirc;n sự l&atilde;nh đạo, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Trung ương đ&atilde; c&oacute; những chỉ đạo cụ thể v&agrave; c&aacute;c cấp ủy Đảng đang tổ chức thực hiện.</p> <p>&ldquo;Cử tri quan t&acirc;m l&agrave; đ&uacute;ng v&igrave; ch&uacute;ng ta phải lựa chọn c&aacute;c c&aacute;n bộ vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n, đ&aacute;p ứng nguyện vọng của người d&acirc;n&rdquo;, &ocirc;ng L&ecirc; Minh Tr&iacute; nhấn mạnh.</p> <p>Về xử l&yacute; c&aacute;n bộ sai phạm, theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao L&ecirc; Minh Tr&iacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh xem x&eacute;t xử l&yacute; phải hết sức tỉnh t&aacute;o để tr&aacute;nh trường hợp c&aacute;n bộ tốt bị c&aacute;c thế lực xấu ganh gh&eacute;t, l&agrave;m hại bằng c&aacute;c chi&ecirc;u thức khiếu nại tố c&aacute;o.</p> <div> <div><img alt="Cử tri TPHCM đề nghị xử lý hình sự ông Tất Thành Cang - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/22/image3-tienphong-vn_dscn7758_qlpm.jpg" /><span>Viện trưởng Viện KSND Tối cao L&ecirc; Minh Tr&iacute; trả lời cử tri</span></div> </div> <p>&ldquo;Khi c&oacute; khiếu nại, tố c&aacute;o, phải kiểm tra, điều tra l&agrave;m r&otilde;. C&aacute;n bộ l&agrave;m đ&uacute;ng, l&agrave;m tốt th&igrave; bằng mọi c&aacute;ch phải bảo vệ. Nếu l&agrave;m sai, l&agrave;m trật, c&oacute; chứng cứ ph&aacute;p luật r&otilde; r&agrave;ng cụ thể th&igrave; phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m. Nhiều trường hợp bị khiếu nại, tố c&aacute;o kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;n bộ xấu m&agrave; bị h&atilde;m hại. V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng phải cứ nghe &ocirc;ng A, b&agrave; B tố l&agrave; xử. Phải tỉnh t&aacute;o để bảo vệ c&aacute;n bộ tốt&rdquo;, &ocirc;ng Tr&iacute; n&oacute;i.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến &yacute; kiến cử tri về những vi phạm của &ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang, trước đ&oacute;, kết luận của Thanh tra TPHCM chỉ ra sai phạm tại c&ocirc;ng ty Sadeco c&oacute; sự &ldquo;tiếp tay&rdquo; của &ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang tr&ecirc;n cương vị Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy.</p> <p>Cụ thể: Theo đề &aacute;n t&aacute;i cơ cấu, c&ocirc;ng ty TNHH MTV Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Thuận (IPC, trực thuộc UBND TP) với tỷ lệ sở hữu vốn tại c&ocirc;ng ty CP ph&aacute;t triển Nam S&agrave;i G&ograve;n (Sadeco) l&agrave; 44%, n&ecirc;n kh&ocirc;ng cần giảm tỷ lệ sở hữu vốn. Đặc biệt l&agrave; trong bối cảnh Sadeco hoạt động kinh doanh đang mang lại lợi nhuận rất cao, tỷ lệ chia cổ tức hằng năm c&oacute; l&uacute;c l&ecirc;n đến 40%.</p> <p>Thế nhưng, IPC đ&atilde; tr&igrave;nh UBND TPHCM phương &aacute;n tăng vốn điều lệ v&agrave; giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%. IPC cũng n&ecirc;u &quot;Thường trực Th&agrave;nh ủy cũng đ&atilde; chấp thuận chủ trương phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phần cho cổ đ&ocirc;ng chiến lược để tăng vốn điều lệ tại th&ocirc;ng b&aacute;o 495-TB/VPTU&hellip;&rdquo;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Thanh tra TPHCM cho biết th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y chỉ truyền đạt &yacute; kiến của Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy (khi đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang - PV), chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; chủ trương của Thường trực Th&agrave;nh ủy.</p> <p>Với đề &aacute;n tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, IPC đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu cho c&ocirc;ng ty Nguyễn Kim kh&ocirc;ng qua đấu gi&aacute;. Thanh tra TPHCM khẳng định việc l&agrave;m n&agrave;y l&agrave; &ldquo;tr&aacute;i quy định ph&aacute;p luật&rdquo;, dẫn đến g&acirc;y thiệt hại &iacute;t nhất 153 tỷ đồng (chỉ t&iacute;nh ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; cổ phiếu); nếu t&iacute;nh đầy đủ gi&aacute; trị gia tăng t&agrave;i sản của Sadeco l&uacute;c thời điểm gi&aacute; đất tăng cao, con số thiệt hại &ldquo;sẽ rất lớn&rdquo;.</p> <p>V&igrave; sai phạm tr&ecirc;n, tối 14/5/2019, C&ocirc;ng an TPHCM đ&atilde; thực hiện lệnh bắt tạm giam, kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở của &ocirc;ng Tề Tr&iacute; Dũng, Tổng gi&aacute;m đốc IPC do li&ecirc;n quan đến c&aacute;c sai phạm tại IPC.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang c&ograve;n li&ecirc;n quan đến việc mất quyền kiểm so&aacute;t nh&agrave; nước tại Khu c&ocirc;ng nghiệp (KCN) C&aacute;t L&aacute;i. Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, C&ocirc;ng ty TNHH MTV ph&aacute;t triển khu c&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n (IPD) l&agrave; đơn vị thực hiện dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng cảng KCN C&aacute;t L&aacute;i. IPD c&oacute; 100% vốn nh&agrave; nước, l&agrave; c&ocirc;ng ty con của IPC (c&ocirc;ng ty TNHH MTV Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Thuận). Theo phương &aacute;n được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt v&agrave; quyết định của UBND TPHCM, IPD phải cổ phần h&oacute;a, Nh&agrave; nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Thời điểm đ&oacute;, IPD đang được TP cho thu&ecirc; hơn 69ha đất để thực hiện dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng cảng KCN C&aacute;t L&aacute;i.</p> <div> <div><img alt="Cử tri TPHCM đề nghị xử lý hình sự ông Tất Thành Cang - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/22/image3-tienphong-vn_cang_ayzj.jpg" /><span>&Ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang đ&atilde; bị Trung ương kỷ luật bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM v&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Th&agrave;nh ủy TPHCM</span></div> </div> <p>Tuy nhi&ecirc;n việc tr&igrave;nh, thẩm định, đề xuất, cơ cấu, quy m&ocirc;, vốn điều lệ được Thanh tra TPHCM chỉ ra l&agrave; &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với quy định&quot;. Cụ thể, khi thực hiện cổ phần h&oacute;a, IPD đề xuất 2 phương &aacute;n về tỉ lệ vốn nh&agrave; nước l&agrave; 49% v&agrave; 36%. Tuy nhi&ecirc;n, khi trinh l&ecirc;n UBND TPHCM, IPC lại tr&igrave;nh 2 phương &aacute;n tỉ lệ vốn nh&agrave; nước tại IPD sau cổ phần h&oacute;a l&agrave; 65% v&agrave; 75% để IPC c&oacute; quyền chi phối.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, IPC đề nghị sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng cổ đ&ocirc;ng nh&agrave; nước sẽ kh&ocirc;ng tham gia mua cổ phần. &quot;Khi đ&oacute; Nh&agrave; nước kh&ocirc;ng phải l&agrave; cổ đ&ocirc;ng nắm giữ cổ phần chi phối tại IPD, đồng nghĩa việc quản l&yacute;, khai th&aacute;c cảng biển C&aacute;t L&aacute;i kh&ocirc;ng do doanh nghiệp nh&agrave; nước nắm giữ...&quot; - kết luận thanh tra đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, việc cổ phần h&oacute;a sai quy định n&agrave;y lại được &ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang, khi đ&oacute; l&agrave; Ph&oacute; chủ tịch UBND TPHCM c&oacute; b&uacute;t ph&ecirc; chấp thuận. V&agrave; kết luận thanh tra chỉ r&otilde;: &ldquo;Việc x&aacute;c định 75% tỷ lệ vốn nh&agrave; nước khi cổ phần h&oacute;a được Ph&oacute; chủ tịch UBND TP Tất Th&agrave;nh Cang chấp thuận trong trường hợp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định th&igrave; đề xuất biện ph&aacute;p xử l&yacute;&rdquo;.</p> <p>Sau khi cổ phần h&oacute;a, IPD trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty CP tiếp vận Đ&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n (ESL) c&oacute; vốn điều lệ 652 tỷ đồng. Cũng kể từ đ&acirc;y, ESL c&oacute; những hoạt động đầu tư sai quy định, đẩy quyền chi phối hoạt động v&agrave;o tay tư nh&acirc;n. Với tỉ lệ g&oacute;p vốn 20%, ESL kh&ocirc;ng c&ograve;n quyền chi phối, dẫn đến kết quả đối t&aacute;c kh&aacute;c nắm quyền, quyết định việc kinh doanh khai th&aacute;c cảng.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top