“Công ty Lam Sơn - Sao Vàng lợi dụng cải tạo để khai thác đất trái phép”: Phải chăng có sự bảo kê?

Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép của Công ty Lam Sơn – Sao Vàng, ngày 16/01/2018,  UBND huyện Thọ Xuân đã có Công văn đề nghị UBND xã Xuân Sơn, Thọ Xuân (Thanh Hóa) kiểm tra sự việc Báo nêu.

<p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Ng&agrave;y 15/01/2018, B&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường c&oacute; b&agrave;i &ldquo;Thanh H&oacute;a: Cần xử l&yacute; nghi&ecirc;m việc C&ocirc;ng ty Lam Sơn - Sao V&agrave;ng lợi dụng cải tạo để khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p&rdquo;, phản &aacute;nh về việc giấy ph&eacute;p tận thu đất của C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng đ&atilde; hết hạn, nhưng C&ocirc;ng ty vẫn ngang nhi&ecirc;n đưa nhiều m&aacute;y m&uacute;c, xe tải v&agrave;o đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n để khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p, khiến cả quả đồi v&agrave;i hecta trở n&ecirc;n nham nhở, hoạt động vận chuyển đất g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, khiến người d&acirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng bức x&uacute;c.</span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Hoạt động khai thác đất trái phép tại đồi Công Đoan của Công ty Lam Sơn – Sao Vàng vẫn diễn ra một cách vô tư" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/anh-1_6(1).jpeg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">Hoạt động khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p tại đồi C&ocirc;ng Đoan của C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng vẫn diễn ra một c&aacute;ch v&ocirc; tư</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Trước sự việc tr&ecirc;n, ng&agrave;y 16/01/2018, UBND huyện Thọ Xu&acirc;n c&oacute; C&ocirc;ng văn số 75/UBND-TNMT y&ecirc;u cầu UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn gi&aacute;m s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh san gạt tại khu vực đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n. Đối với ph&iacute;a C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng phải thực hiện việc san gạt, ho&agrave;n trả khu vực mặt bằng khu vực cải tạo, đảm bảo vệ sinh m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Xe tải chở đất liên tiếp vào “ăn đất”" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/anh-2_2(1).jpeg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">Xe tải chở đất li&ecirc;n tiếp v&agrave;o &ldquo;ăn đất&rdquo;</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Ng&agrave;y 17/01/2018, PV B&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường đ&atilde; c&oacute; mục sở thị tại khu vực cải tạo đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n. Tại đ&acirc;y, một m&aacute;y x&uacute;c cỡ lớn đang &ldquo;tung ho&agrave;ng&rdquo;, ngang nhi&ecirc;n m&uacute;c đất l&ecirc;n xe, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; nhiều xe tải đang &ldquo;ăn chực nằm chờ&rdquo; đợi đến lượt; khu vực đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n xuất hiện nhiều hố s&acirc;u khiến mặt bằng trở n&ecirc;n nham nhở; ph&aacute;t hiện sự c&oacute; mặt của PV, một số t&agrave;i xế đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng đổ đất xuống h&ograve;ng tạo hiện trường như đang cải tạo mặt bằng. Tuy nhi&ecirc;n, khoảng 20 ph&uacute;t sau, khi PV quay lại th&igrave; hoạt động khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p vẫn diễn ra b&igrave;nh thường, đo&agrave;n xe &ldquo;ăn đất&rdquo; vẫn nối đu&ocirc;i nhau, dong duổi ra khỏi vị tr&iacute; v&agrave; chở đất đi b&aacute;n khắp nơi. </span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Điều đặc biệt ở đ&acirc;y, việc khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p của ph&iacute;a C&ocirc;ng ty diễn ra giữa thanh thi&ecirc;n bạch nhật nhưng kh&ocirc;ng thấy b&oacute;ng d&aacute;ng của c&aacute;n bộ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Phải chăng, ch&iacute;nh quyền UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn đang bảo k&ecirc; cho C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p?.</span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Đất được chở đi bán ở nhiều nơi" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/anh-3_1(1).jpeg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">Đất được chở đi b&aacute;n ở nhiều nơi</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Một số hộ d&acirc;n sống gần khu vực đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n, bức x&uacute;c cho biết: S&aacute;ng nay ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy c&oacute; c&aacute;n bộ huyện Thọ Xu&acirc;n xuống kiểm tra th&igrave; ph&iacute;a c&ocirc;ng ty họ dừng kh&ocirc;ng chở đất nữa, sau khi c&aacute;n bộ ra về th&igrave; họ lại trở lại hoạt động b&igrave;nh thường. Kh&ocirc;ng hiểu sao họ khai th&aacute;c đất rầm rộ ng&agrave;y đ&ecirc;m, nhưng kh&ocirc;ng thấy c&oacute; sự gi&aacute;m s&aacute;t của UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn. Xe tải chở đất di chuyển khiến đất rơi v&atilde;i, bụi băm, g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của ch&uacute;ng t&ocirc;i. </span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>Theo t&igrave;m hiểu của PV, trước đ&oacute; C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng đ&atilde; xin gia hạn thời gian thực hiện Phương &aacute;n cải tạo đất n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; tận thu khối lượng đất thừa tại đồi C&ocirc;ng Đo&agrave;n, nhưng Sở TN&amp;MT Thanh H&oacute;a kh&ocirc;ng chấp thuận. Với l&yacute; do qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện phương &aacute;n cải tạo đất, vận chuyển đất thừa của c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng đạt mục ti&ecirc;u đề ra, cải tạo qu&aacute; độ s&acirc;u cho ph&eacute;p, vận chuyển đất thừa g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Ông Trịnh Đình Tiến – Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn cho biết chưa xử phạt Công ty Lam Sơn – Sao Vàng về việc khai thác đất trái phép do vượt quá thẩm quyền" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/img_5667(1).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trịnh Đ&igrave;nh Tiến &ndash; Chủ tịch UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn cho biết chưa xử phạt C&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng về việc khai th&aacute;c đất tr&aacute;i ph&eacute;p do vượt qu&aacute; thẩm quyền</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><br /> <span><span><span><span><span><span>Trao đổi với PV, &ocirc;ng Trịnh Đ&igrave;nh Tiến &ndash; Chủ tịch UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn, cho biết: Sau khi B&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường phản &aacute;nh th&igrave; UBND huyện Thọ Xu&acirc;n, ph&ograve;ng TN&amp;MT phối hợp với UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn tiến h&agrave;nh kiểm tra. Khi PV hỏi về việc tại sao ng&agrave;y 16/01/2018, UBND huyện Thọ Xu&acirc;n y&ecirc;u cầu UBND x&atilde; Xu&acirc;n Sơn gi&aacute;m s&aacute;t việc san gạt trả lại mặt bằng, kh&ocirc;ng để t&igrave;nh trạng khai th&aacute;c đất xảy ra, nhưng ng&agrave;y 17/01/2018 t&igrave;nh trạng khai th&aacute;c đất vẫn diễn ra? &Ocirc;ng Tiến trả lời, h&ocirc;m đ&oacute; ph&iacute;a x&atilde; chỉ kiểm tra rồi nhắc nhở, chứ kh&ocirc;ng xử phạt v&igrave; vượt qu&aacute; thẩm quyền, ngay ng&agrave;y mai t&ocirc;i sẽ cử đồng ch&iacute; C&ocirc;ng an ra t&uacute;c trực ở đ&oacute;.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Hải &ndash; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xu&acirc;n cho biết: Qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo v&agrave; tận thu đất của c&ocirc;ng ty Lam Sơn &ndash; Sao V&agrave;ng đ&atilde; thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo phương &aacute;n như cải tạo qu&aacute; độ s&acirc;u v&agrave; vận chuyển đất g&acirc;y &ocirc; nhiễm, nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; phản &aacute;nh. Sở TN&amp;MT đ&atilde; kiểm tra với huyện kh&ocirc;ng đồng &yacute; cho c&ocirc;ng ty gia hạn tận thu đất. Hiện đang giao cho x&atilde; Xu&acirc;n Sơn gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng ty san gạt trả lại mặt bằng v&agrave; kh&ocirc;ng được trở đất ra khỏi khu vực để đảm bảo vệ sinh m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top