Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.538 tỷ đồng đang gấp rút triển khai hạng mục khoan nhồi sau kỳ nghỉ Tết.

<div> <p><span><strong>Đại c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt s&ocirc;ng Hồng hơn 2.500 tỷ ở H&agrave; Nội</strong></span></p> <p>Dự &aacute;n x&acirc;y dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 c&oacute; tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng đang gấp r&uacute;t triển khai hạng mục khoan nhồi sau kỳ nghỉ Tết.</p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2021/03/03/du-an-cau-vinh-tuy-giai-doan-2-1614782941667.mp4" data-video-id="134278" data-video-key="ca507c48c185d8335c38d809915550e5" height="1080" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2021/03/03/du-an-cau-vinh-tuy-giai-doan-2-1614782941667/0_00_00.jpg" width="1920">&nbsp;</video> <figcaption> <p>Đại c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt s&ocirc;ng Hồng hơn 2500 tỷ ở H&agrave; Nội</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-2-1614758422622.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 1" /></figure> <p>Dự &aacute;n x&acirc;y dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang được triển khai song song cầu giai đoạn 1 về ph&iacute;a hạ lưu (phường B&aacute;t Khối, Long Bi&ecirc;n) với h&igrave;nh d&aacute;ng tương tự cầu giai đoạn 1. Tổng chiều d&agrave;i cầu v&agrave; đường dẫn khoảng 3.473m; điểm đầu tại Km0+840, giao với đường Nguyễn Kho&aacute;i v&agrave; đường Minh Khai; điểm cuối tại Km4+312,62, giao với đường Long Bi&ecirc;n - Thạch B&agrave;n, đường Cổ Linh). Mặt cắt ngang cầu 19,25m, tương đương bốn l&agrave;n xe. Dự &aacute;n do Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng H&agrave; Nội l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-3-1614758425425.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 2" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 319px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-1-1614758425469.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 3" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 319px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-4-1614758425278.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 4" /></figure> </div> </div> <p>Những ng&agrave;y đầu th&aacute;ng 3/2021, tại khu vực ch&acirc;n cầu Vĩnh Tuy, đoạn qua n&uacute;t giao đường Cổ Linh (Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội), c&aacute;c đơn vị nh&agrave; thầu đang tập trung nh&acirc;n lực, m&aacute;y khoan cỡ lớn để thi c&ocirc;ng khoan nhồi c&aacute;c cọc b&ecirc;-t&ocirc;ng.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-5-1614758413385.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 5" /></figure> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n D&acirc;n tr&iacute; , &ocirc;ng Đỗ Việt Thắng, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh dự &aacute;n x&acirc;y dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chia sẻ: &quot;X&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n giao th&ocirc;ng trọng điểm của th&agrave;nh phố n&ecirc;n từ sau đợt nghỉ Tết ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; huy động khoảng 40 kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc 24/24h tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường để thi c&ocirc;ng vượt tiến độ đề ra của dự &aacute;n&quot;.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-13-1614758415106.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 6" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-12-1614758411223.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 7" /></figure> </div> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-9-1614758409927.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 8" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-15-1614758423637.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 9" /></figure> </div> </div> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Sơn, Đội trưởng thi c&ocirc;ng g&oacute;i 4, dự &aacute;n cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cho biết: &quot;Lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n đang chia l&agrave;m 2 mũi khoan nhồi, l&agrave;m việc 3 ca li&ecirc;n tục/ng&agrave;y tại khu vực đ&ecirc; tả s&ocirc;ng Hồng&quot;.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-8-1614758424640.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 10" /></figure> <p>Đến nay, nh&agrave; thầu đ&atilde; thi c&ocirc;ng được 34 tr&ecirc;n tổng số 52 cọc khoan nhồi, đường k&iacute;nh 1,5m. Đạt tiến độ khoảng 70% khối lượng c&ocirc;ng việc của g&oacute;i thầu số 4. Dự kiến đến ng&agrave;y 20/3 sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc khoan nhồi v&agrave; tiếp tục triển khai hạng mục bệ mố trụ ở trong g&oacute;i, &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Sơn cho biết th&ecirc;m.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 327px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-7-1614758420107.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 11" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 327px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-17-1614758424771.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 12" /></figure> </div> </div> <p>Được biết, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thiết kế vĩnh cửu bằng b&ecirc;-t&ocirc;ng cốt th&eacute;p v&agrave; b&ecirc;-t&ocirc;ng cốt th&eacute;p dự ứng lực với tải trọng thiết kế HL-93 theo TCVN11823-2017, chịu được động đất cấp 8.&nbsp;</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-14-1614758408379.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 13" /></figure> <p>Để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch bệnh Covid-19, tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường lu&ocirc;n c&oacute; b&agrave;n đo th&acirc;n nhiệt đối với tất cả c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ra v&agrave;o c&ocirc;ng trường v&agrave; khuyến c&aacute;o mọi người thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh 5K của Bộ Y tế về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 320px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-11-1614758423313.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 14" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 320px;"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 15" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-6-1614758425972.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 15" /></figure> </div> </div> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/05/icdn-dantri-com-vn_cau-vinh-tuy-2-10-1614758419368.jpg" title="Công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ ở Hà Nội - 16" /></figure> <p>Sau khi dự &aacute;n cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 ho&agrave;n th&agrave;nh sẽ ho&agrave;n thiện to&agrave;n bộ đường V&agrave;nh đai 2, tăng cường khả năng lưu th&ocirc;ng giữa hai b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Hồng, đ&aacute;p ứng nhu cầu vận tải ng&agrave;y một tăng cao giữa trung t&acirc;m Thủ đ&ocirc; với khu vực ph&iacute;a bắc v&agrave; đ&ocirc;ng bắc th&agrave;nh phố, từng bước ho&agrave;n chỉnh hạ tầng giao th&ocirc;ng Thủ đ&ocirc; theo quy hoạch đ&atilde; được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top