Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/baochinhphu-vn_bonhiem.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định cho t&acirc;n Thứ trưởng Nguyễn Ho&agrave;ng Giang.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tham dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh B&igrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng ch&iacute; Chu Ngọc Anh, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&amp;CN; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Đ&ocirc;ng Hải, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh; l&atilde;nh đạo Đảng ủy Khối c&aacute;c cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, Bộ KH&amp;CN; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị chức năng của Bộ KH&amp;CN&hellip;</p> <p>Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bộ trưởng Bộ KH&amp;CN Chu Ngọc Anh đ&atilde; trao Quyết định số 756/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc điều động v&agrave; bổ nhiệm đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&amp;CN.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, Bộ KH&amp;CN ch&uacute;c mừng t&acirc;n Thứ trưởng Bộ KH&amp;CN Nguyễn Ho&agrave;ng Giang; đ&aacute;nh gi&aacute; cao những đ&oacute;ng g&oacute;p của đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang trong thời gian qua tr&ecirc;n c&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau. Khẳng định, kết quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c thể hiện sự nỗ lực cao nhất, phấn đấu hết m&igrave;nh của đồng ch&iacute; để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao. C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ KH&amp;CN, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh cũng b&agrave;y tỏ sự tin tưởng đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p phần quan trọng, ph&aacute;t huy tốt nhất thế mạnh từ g&oacute;c nh&igrave;n kinh tế, ph&aacute;p luật đưa KH&amp;CN ph&aacute;t triển.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/baochinhphu-vn_btnmt2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">L&atilde;nh đạo Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ ch&uacute;c mừng t&acirc;n Thứ trưởng Nguyễn Ho&agrave;ng Giang.</td> </tr> </tbody> </table> <p>T&acirc;n Thứ trưởng Bộ KH&amp;CN Nguyễn Ho&agrave;ng Giang b&agrave;y tỏ sự cảm ơn đối với Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, Ban C&aacute;n sự Đảng Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tin tưởng giao trọng tr&aacute;ch. Đồng ch&iacute; hứa tr&ecirc;n cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đo&agrave;n kết c&ugrave;ng tập thể Bộ KH&amp;CN ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; L&atilde;nh đạo Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước giao ph&oacute;.</p> <p>Được biết, đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang, qu&ecirc; ở Trường Thọ, huyện An L&atilde;o, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng, l&agrave; tiến sĩ kinh tế, cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&amp;CN, đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang từng đảm nhiệm c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Thương mại Hải Ph&ograve;ng; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương Hải Ph&ograve;ng; Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư k&yacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Đồng ch&iacute; c&oacute; 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c ở vị tr&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>Với việc Thủ tướng bổ nhiệm nh&acirc;n sự mới, hiện Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ c&oacute; 5 thứ trưởng, gồm c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Văn T&ugrave;ng, Phạm C&ocirc;ng Tạc, B&ugrave;i Thế Duy, L&ecirc; Xu&acirc;n Định v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top