Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác nhân sự.

<div> <p><span><span><span><span>Đ</span></span></span></span>ại diện l&atilde;nh đạo Cục Tổ chức c&aacute;n bộ, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thanh H&oacute;a đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại&nbsp;UB kiểm tra Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương.</p> <p>Điều động v&agrave; bổ nhiệm Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave;, Ph&oacute; cục trưởng Cục An ninh mạng v&agrave; ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thanh H&oacute;a.</p> <p>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an B&ugrave;i Văn Nam đ&atilde; trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung v&agrave; Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave;.</p> <center><img alt="" src="https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/conganthanhhoa.gov.vn/upload/81582/fck/files/1(7).JPG" /></center> <figure> <center><img alt="" src="https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/conganthanhhoa.gov.vn/upload/81582/fck/files/2(4).JPG" /></center> <figcaption>Thượng tướng B&ugrave;i Văn Nam, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an trao quyết định&nbsp;cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung v&agrave; Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave;</figcaption> </figure> <p>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an khẳng định: Trong thời gian được l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an giao nhiệm vụ l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thanh H&oacute;a, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đ&atilde; nỗ lực c&ugrave;ng tập thể Đảng ủy, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;n bộ chiến sỹ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, được l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n biểu dương, ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <p><span><span><span><span>Thứ trưởng B&ugrave;i Văn Nam cũng khẳng định, Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave; l&agrave; c&aacute;n bộ được đ&agrave;o tạo cơ bản về ch&iacute;nh trị, ph&aacute;p luật, nghiệp vụ, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, phẩm chất đạo đức tốt; l&agrave; c&aacute;n bộ trưởng th&agrave;nh từ cơ sở, trực tiếp chiến đấu, đ&atilde; kinh qua nhiều lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c, đảm nhiệm c&aacute;c chức vụ kh&aacute;c nhau.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave; cũng thể hiện được phẩm chất năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chức tr&aacute;ch, nhiệm vụ được giao; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p trong thực hiện, chỉ đạo c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c nghiệp vụ v&agrave; x&acirc;y dựng lực lượng, được l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh ghi nhận, biểu dương v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Thứ trưởng B&ugrave;i Văn Nam y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới, Đại t&aacute; Trần Ph&uacute; H&agrave; khắc phục những kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng tập thể Đảng ủy, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh Thanh H&oacute;a ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, đo&agrave;n kết nội bộ v&agrave; tr&iacute; tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, ch&iacute;nh quyền địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ...&nbsp;</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top