Cocobay Đà Nẵng: Bí ẩn lãnh đạo 9X Coco Trần, thua lỗ vẫn chi tiền tỷ mời Ronaldo

Nhờ có cầu thủ siêu sao đắt giá nhất hành tin Cristiano Ronaldo, Cocobay Đà Nẵng thu hút được đông đảo nhà đầu tư với giá bán căn hộ đắt đỏ...

<p style="text-align: justify;">Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Đ&ocirc; (t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; Empire Group) li&ecirc;n tục thua lỗ nhưng vẫn chi đậm mời cầu thủ đắt gi&aacute; nhất h&agrave;nh tinh&nbsp;Cristiano Ronaldo&nbsp;trong chiến dịch quảng b&aacute; thương hiệu.</p> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <div> <div><b>Thua lỗ nhưng c&oacute;&nbsp;3.790 tỷ đồng người mua trả tiền trước</b></div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Thực hiện rầm rộ nhiều dự &aacute;n, nhưng Th&agrave;nh Đ&ocirc; li&ecirc;n tục thua lỗ luỹ kế. Năm 2017, Th&agrave;nh Đ&ocirc; c&oacute; doanh thu 1.035 tỷ đồng, gi&aacute; vốn lớn cộng với chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; quản l&yacute; doanh nghiệp gia tăng khiến chủ đầu tư của Cocobay Đ&agrave; Nẵng lỗ 24 tỷ đồng trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2018, doanh thu của Th&agrave;nh Đ&ocirc; lại sụt giảm mạnh tới 62,7% xuống c&ograve;n 386 tỷ đồng. Sự gia tăng c&aacute;c chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp l&ecirc;n mức 81 tỷ đồng c&ugrave;ng chi ph&iacute; kh&aacute;c 180 tỷ đồng khiến Th&agrave;nh Đ&ocirc; lỗ năm thứ 2 li&ecirc;n tiếp với gần 100 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T&iacute;nh đến hết năm 2018, Th&agrave;nh Đ&ocirc; c&oacute; tổng t&agrave;i sản hơn 11.000 tỷ đồng, h&agrave;ng tồn kho tăng mạnh với gi&aacute; trị c&aacute;c dự &aacute;n đang thực hiện l&ecirc;n tới 5.712 tỷ đồng. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; khoản người mua trả tiền trước tới 3.790 tỷ đồng cho thấy dự &aacute;n của Th&agrave;nh Đ&ocirc; đ&atilde; phần lớn được sang tay cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Gi&aacute; đắt để mời Ronaldo</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thua lỗ nhưng Th&agrave;nh Đ&ocirc; l&agrave; đơn vị chịu chi &quot;kh&eacute;t tiếng&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave; ph&aacute;t triển bất động sản Việt Nam đầu ti&ecirc;n mời được si&ecirc;u sao Ronaldo quảng b&aacute; sản phẩm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2016, Th&agrave;nh Đ&ocirc; sau 14 năm hoạt động đ&atilde; t&aacute;i cấu tr&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh lập Tập đo&agrave;n Empire. Cũng trong năm n&agrave;y, Th&agrave;nh Đ&ocirc; thực hiện dự &aacute;n Cocobay Đ&agrave; Nẵng v&agrave; được quảng b&aacute; l&agrave; tổ hợp du lịch giải tr&iacute; đẳng cấp bậc nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Quy m&ocirc; dự &aacute;n l&ecirc;n tới 10.000 căn hộ v&agrave; tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong đợt cao điểm b&aacute;n h&agrave;ng, Th&agrave;nh Đ&ocirc; đ&atilde; mời cầu thủ Ronaldo dự sự kiện quảng b&aacute; cho Cocobay Đ&agrave; Nẵng tại Madrid, T&acirc;y Ban Nha. Tại sự kiện,&nbsp;Cristiano Ronaldo&nbsp;đ&atilde; cho biết, ngay khi được người bạn th&acirc;n thiết từ Việt Nam, b&agrave; Coco Trần &ndash; Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Empire chia sẻ về T&ograve;a th&aacute;p đ&ocirc;i Cocobay Towers,&nbsp;Cristiano Ronaldo&nbsp;đ&atilde; ngay lập tức quyết định trở th&agrave;nh một trong những chủ nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n tại đ&acirc;y v&agrave; ch&iacute;nh thức k&yacute; t&ecirc;n x&aacute;c nhận đặt mua một căn hộ Condotel sang trọng tại Cocobay Towers ngay trong sự kiện ra mắt tại Madrid lần n&agrave;y v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o rằng:&nbsp;&quot;Cocobay, My Home in Vietnam&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau đ&oacute; l&agrave; những clip quảng c&aacute;o giờ v&agrave;ng tr&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh Việt Nam. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, Cocobay Đ&agrave; Nẵng thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo nh&agrave; đầu tư tham dự với cam kết b&aacute;n h&agrave;ng hấp dẫn như 12% l&atilde;i suất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Được biết, trong cuốn s&aacute;ch &quot;Football Leaks: The Dirty Business of Football&quot;&nbsp;xuất bản năm 2017 đ&atilde; tiết lộ mức gi&aacute; đắt đỏ thu&ecirc; theo giờ để c&oacute; được h&igrave;nh ảnh của Ronaldo. Theo tiết lộ từ cuốn s&aacute;ch n&agrave;y, để c&oacute; được Ronaldo dự sự kiện trong 4 giờ, gi&aacute; l&ecirc;n tới 920.000 bảng Anh (tức khoảng 27 tỷ đồng). Với mức ph&iacute; n&agrave;y, đơn vị thu&ecirc; c&oacute; thể tổ chức một buổi chụp ảnh, c&oacute; hai b&agrave;i đăng tr&ecirc;n t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội. Đơn vị thu&ecirc; sẽ chỉ được d&ugrave;ng h&igrave;nh ảnh của Ronaldo quảng c&aacute;o trong một ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước kia, việc thu&ecirc; Ronaldo quảng b&aacute; l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đắt đỏ v&agrave; qu&aacute; sức đối với một doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, Cocobay Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; ph&aacute; vỡ định kiến đ&oacute;. Th&agrave;nh Đ&ocirc;&nbsp;chưa bao giờ tiết lộ mức gi&aacute; thu&ecirc; Ronaldo song đ&acirc;y giới kinh tế dự đo&aacute;n l&agrave; một con số bất ngờ bởi ngo&agrave;i việc thu&ecirc; theo giờ th&igrave; Th&agrave;nh Đ&ocirc; c&ograve;n li&ecirc;n tục d&ugrave;ng h&igrave;nh ảnh của cầu thủ si&ecirc;u sao n&agrave;y để quảng b&aacute; tr&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng kh&aacute;c k&eacute;o d&agrave;i sau đ&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>D&ugrave; rầm rộ nhưng Cocobay Đ&agrave; Nẵng lại c&oacute; c&aacute;i kết đắng khi ph&aacute; vỡ cam kết lợi nhuận với người mua nh&agrave;.&nbsp;Theo đ&oacute;, trong thư gửi kh&aacute;ch h&agrave;ng, Th&agrave;nh Đ&ocirc; phải xin lỗi v&igrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng thể thực hiện được chi trả lợi nhuận cam kết như đ&atilde; hứa trong hợp đồng. Như vậy, Cocobay Đ&agrave; Nẵng l&agrave; dự &aacute;n Condotel đầu ti&ecirc;n m&agrave; chủ đầu tư thất hứa với kh&aacute;ch h&agrave;ng về c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;cam kết lợi nhuận&quot; khi hai b&ecirc;n k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n. V&agrave;i ba năm trước, loại h&igrave;nh bất động sản n&agrave;y trở n&ecirc;n &quot;sốt n&oacute;ng&quot; tr&ecirc;n thị trường cũng ch&iacute;nh nhờ những điều khoản &quot;cam kết lợi nhuận&quot; kh&aacute; cao n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>C&ocirc;ng ty gia đ&igrave;nh, b&iacute; ẩn doanh nh&acirc;n 9X Coco Trần</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Th&agrave;nh Đ&ocirc; được th&agrave;nh lập năm 1992 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản x&acirc;y dựng. Năm 2016, Th&agrave;nh Đ&ocirc; t&aacute;i cấu tr&uacute;c với c&aacute;i t&ecirc;n mỹ miều Empire Group. Năm 2015, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mới ở mức 285 tỷ đồng. Bộ X&acirc;y dựng từng c&ocirc;ng bố kết luận thanh tra với Th&agrave;nh Đ&ocirc; khẳng định, vốn chủ sở hữu của c&ocirc;ng ty thấp hơn 15% tổng mức đầu tư Cocobay Đ&agrave; Nẵng, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo Nghị định 42 của Ch&iacute;nh phủ, quảng c&aacute;o sai&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Khi thực hiện dự &aacute;n Cocobay Đ&agrave; Nẵng, Th&agrave;nh Đ&ocirc; gặp kh&aacute; nhiều tai tiếng về x&acirc;y dựng, quy hoạch&hellip;v&agrave; được Bộ X&acirc;y dựng chỉ r&otilde; trong c&aacute;c kết luận thanh tra đ&atilde; c&ocirc;ng bố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Th&agrave;nh Đ&ocirc; l&agrave; một c&ocirc;ng ty gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu ở Việt Nam. Hai cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của Th&agrave;nh Đ&ocirc; l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Đức Th&agrave;nh v&agrave; Nguyễn Th&agrave;nh Nam mỗi người c&ugrave;ng sở hữu xấp xỉ 50%. Trong đ&oacute;, &ocirc;ng Th&agrave;nh l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị v&agrave; &ocirc;ng Nam l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc. Th&aacute;ng 8/2018, Th&agrave;nh Đ&ocirc; từng chuyển người đại diện ph&aacute;p luật từ &ocirc;ng Nam sang &ocirc;ng Th&agrave;nh.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Cocobay Đà Nẵng: Bí ẩn lãnh đạo 9X Coco Trần, thua lỗ vẫn chi tiền tỷ mời Ronaldo - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/photo-1-15747390566011080635999.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/photo-1-15747390566011080635999.jpg" title="Cocobay Đà Nẵng: Bí ẩn lãnh đạo 9X Coco Trần, thua lỗ vẫn chi tiền tỷ mời Ronaldo - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Đ&ocirc; Nguyễn Đức Th&agrave;nh</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Chỉ trong hơn 2 năm qua, vốn điều lệ Th&agrave;nh Đ&ocirc; đ&atilde; được điều chỉnh tăng tới 5 lần, từ 300 tỷ đồng l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cụ thể, th&aacute;ng 8/2017, Empire Group tăng vốn từ 300 tỷ đồng l&ecirc;n 630 tỷ đồng. Chỉ 4 th&aacute;ng sau, v&agrave;o th&aacute;ng 1/2018, vốn điều lệ c&ocirc;ng ty n&agrave;y tăng tiếp l&ecirc;n 930 tỷ đồng. Đến th&aacute;ng 9/2018, vốn điều lệ tăng th&ecirc;m 100 tỷ đồng, l&ecirc;n 1.030 tỷ đồng v&agrave; ng&agrave;y 25/9/2018, Empire Group tăng vốn l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Được biết, &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Nam sinh năm 1986 v&agrave; l&agrave; con trai của &ocirc;ng Nguyễn Đức Th&agrave;nh. Cocobay Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với Ronaldo quảng b&aacute; m&agrave; nh&acirc;n vật 9x l&agrave; Coco Trần cũng l&agrave; một doanh nh&acirc;n c&oacute; tiếng tr&ecirc;n thương trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Coco Trần t&ecirc;n thật l&agrave; Trần Thu Hiền, l&agrave; doanh nh&acirc;n 9X, c&oacute; hơn 10 năm học tập tại Anh v&agrave; tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học Buckingham.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện Coco Trần từng giữ vị tr&iacute; Ph&oacute; chủ tịch của Th&agrave;nh Đ&ocirc;. Theo quảng b&aacute; của doanh nghiệp, đội ngũ Cocobay dưới sự dẫn dắt của doanh nh&acirc;n 9X n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển từ 670 nh&acirc;n sự l&ecirc;n 1.600 người v&agrave; dự kiến năm 2020 sẽ l&ecirc;n mức 10.000 nh&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nữ doanh nh&acirc;n c&oacute; mối quan hệ kh&aacute; rộng với c&aacute;c ng&ocirc;i sao nổi tiếng thế giới, c&aacute;c youtuber kỳ cựu v&agrave; c&aacute;c doanh nh&acirc;n t&ecirc;n tuổi như nam diễn vi&ecirc;n đạt giải Oscar Adrien Brody, ca sỹ Vanessa Williams, ca sỹ Luis Fonsi nổi tiếng với b&agrave;i h&aacute;t Despacito đạt 4 tỷ lượt youtube view, Chủ tịch quỹ Dubai Cares, Ph&oacute; chủ tịch tập đo&agrave;n Emirates, Chủ tịch Qũy Global Gift&hellip;</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Cocobay Đà Nẵng: Bí ẩn lãnh đạo 9X Coco Trần, thua lỗ vẫn chi tiền tỷ mời Ronaldo - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/07/photo-1-15747390595501799040959.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/07/photo-1-15747390595501799040959.png" title="Cocobay Đà Nẵng: Bí ẩn lãnh đạo 9X Coco Trần, thua lỗ vẫn chi tiền tỷ mời Ronaldo - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Doanh nh&acirc;n 9X Coco Trần mặc &aacute;o d&agrave;i xanh b&ecirc;n cạnh c&aacute;c ng&ocirc;i sao nổi tiếng thế giới</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Theo giới thạo tin, doanh nh&acirc;n 9X Coco Trần l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n quan trọng dẫn tới sự biến động của Empire Group, trước khi c&ocirc; được cho l&agrave; phải rời khỏi tập đo&agrave;n n&agrave;y.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="http://vneconomy.vn/cocobay-da-nang-bi-an-lanh-dao-9x-coco-tran-thua-lo-van-chi-tien-ty-moi-ronaldo-20191126072654667.htm">VnEconomy</a></p>

Theo VnEconomy
back to top