Empire Group - tập đoàn vừa thông báo "vỡ trận" tại siêu dự án Cocobay đang kinh doanh những gì?

Cam kết lợi nhuận lên tới 12% cho các nhà đầu tư, nhưng Empire Group vừa bất ngờ thông báo sẽ dừng chi trả khoản lợi nhuận này do gặp khó khăn về dòng tiền.

<div> <p style="text-align: justify;"><span><b>C&aacute;c dự &aacute;n lớn của Empire Group</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Empire Group được th&agrave;nh lập năm 1992, với t&ecirc;n gọi C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Ph&aacute;t triển v&agrave; X&acirc;y dựng Th&agrave;nh Đ&ocirc;, hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh, đầu tư dịch vụ vui chơi giải tr&iacute;. Thời điểm bấy giờ, Th&agrave;nh Đ&ocirc; đ&atilde; c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh trải d&agrave;i từ Bắc v&agrave;o Nam, một trong số đ&oacute; l&agrave; kh&aacute;ch sạn C&acirc;y Th&ocirc;ng tr&ecirc;n Tam Đảo, Vĩnh Ph&uacute;c.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 1." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/126751111-15746736545127441649.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/126751111-15746736545127441649.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Kh&aacute;ch sạn C&acirc;y Th&ocirc;ng &ndash; Tam Đảo &ndash; Vĩnh Ph&uacute;c</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 1998, Th&agrave;nh Đ&ocirc; triển khai đầu tư C&ocirc;ng vi&ecirc;n nước Hồ T&acirc;y v&agrave; năm 2000 khai trương khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước đầu ti&ecirc;n của H&agrave; Nội v&agrave; ngay lập tức thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n thủ đ&ocirc;. C&ocirc;ng vi&ecirc;n Nước Hồ T&acirc;y c&oacute; diện t&iacute;ch hơn 3ha, gồm 14 khu tr&ograve; chơi dưới nước hiện đại, nhập khẩu ho&agrave;n to&agrave;n từ T&acirc;y Ban Nha, C&ocirc;ng vi&ecirc;n nước Hồ T&acirc;y đ&aacute;p ứng đầy đủ những ti&ecirc;u chuẩn m&agrave; hiệp hội C&ocirc;ng vi&ecirc;n Nước thế giới quy định.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 2." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/kinh-nghiem-du-lich-cong-vien-nuoc-ho-tay-1-1574677888479766663660.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/07/kinh-nghiem-du-lich-cong-vien-nuoc-ho-tay-1-1574677888479766663660.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2011, Th&agrave;nh Đ&ocirc; chuyển đổi m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động sang C&ocirc;ng ty cổ phần. Đến năm 2015, c&ocirc;ng ty khai trương Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Naman Retreat tại Đ&agrave; Nẵng.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 3." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/120810-b-lounge-001-15746780389142042174280.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/19/120810-b-lounge-001-15746780389142042174280.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Khu B Lounge tại Naman Retreat</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Naman Retreat c&oacute; khu nghỉ dưỡng quy m&ocirc; 120 ph&ograve;ng, c&ugrave;ng với khu nh&agrave; hội nghị sức chứa hơn 300 người với kết cấu ho&agrave;n to&agrave;n bằng tre từ cột chống đến x&agrave; đỡ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng diện t&iacute;ch 1.200m2 v&agrave; một khu spa.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 4." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/kien-truc-naman-retreat-resort-da-nang-13-15746779358581553594664.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/kien-truc-naman-retreat-resort-da-nang-13-15746779358581553594664.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 4." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Khu Pool Villa của Naman Retreat</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Giai đoạn 2 của dự &aacute;n l&agrave; Naman Residences, gồm 40 căn biệt thự được thiết kế tr&ecirc;n diện t&iacute;ch mỗi căn từ 360 m2 đến 1000 m2 với 3 ph&ograve;ng ngủ, hồ bơi ri&ecirc;ng v&agrave; trang thiết bị nội thất tiện nghi, hiện đại. Ngo&agrave;i quyền sở hữu biệt thự, chủ nh&acirc;n của c&aacute;c căn Naman Residences c&ograve;n c&oacute; cơ hội được tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; khai th&aacute;c, ph&acirc;n chia lợi nhuận ngo&agrave;i thời gian sử dụng của Naman Retreat.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 5." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/naman-residences-danang-photos-49-15746780942902123796306.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/04/naman-residences-danang-photos-49-15746780942902123796306.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 5." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Một căn villa của Naman Residences</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2016, Th&agrave;nh Đ&ocirc; s&aacute;p nhập c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n, t&aacute;i cấu tr&uacute;c th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh Tập Đo&agrave;n Empire. Đ&acirc;y cũng l&agrave; năm Empire Group khởi c&ocirc;ng Cocobay Đ&agrave; Nẵng: Tổ hợp du lịch v&agrave; giải tr&iacute; được quảng b&aacute; l&agrave; đẳng cấp bậc nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cocobay được giới thiệu l&agrave; sẽ c&oacute; rất nhiều c&aacute;c loại h&igrave;nh giải tr&iacute; tr&ecirc;n thế giới bao gồm c&aacute;c dịch vụ về ẩm thực (nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n c&acirc;y, đại nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng c&acirc;u c&aacute;&hellip;), giải tr&iacute; (biểu diễn v&otilde; thuật, nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại&hellip;), c&aacute;c hoạt động vui chơi xuy&ecirc;n suốt ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m (khi&ecirc;u vũ, &acirc;m nhạc, xiếc, bar, karaoke&hellip;), c&aacute;c hoạt động trong nh&agrave; v&agrave; ngo&agrave;i trời (cụm nh&agrave; h&aacute;t, s&acirc;n khấu lớn, biểu diễn nhạc nước, tuyến phố đi bộ d&agrave;i nhất cả nước&hellip;) c&ugrave;ng với lễ hội quốc tế thường ni&ecirc;n &ndash; Cocofest.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 6." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/cocobay-vietnamnet-1-15746782050171017760183.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/29/cocobay-vietnamnet-1-15746782050171017760183.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 6." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Dự &aacute;n Cocobay</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Với h&igrave;nh thức kinh doanh condotel, dự &aacute;n Cocobay đưa ra cam kết lợi nhuận l&ecirc;n tới 12% với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Để g&acirc;y ấn tượng, Empire Group c&ograve;n mời si&ecirc;u sao Cristiano Ronaldo quảng c&aacute;o cho dự &aacute;n.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 7." data-original="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/2019/11/25/1-1493378321065-1574678172675146174922.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/1-1493378321065-1574678172675146174922.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 7." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Empire Group từng mời Cristiano Ronaldo quảng b&aacute; cho dự &aacute;n</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Tuy nhi&ecirc;n, mới đ&acirc;y Th&agrave;nh Đ&ocirc; đ&atilde; bất ngờ ph&aacute;t đi th&ocirc;ng b&aacute;o &quot;vỡ trận&quot;. Theo đ&oacute;, do kh&oacute; khăn về d&ograve;ng tiền, Empire Group quyết định chấm dứt việc chi trả lợi nhuận như đ&atilde; cam kết trong hợp đồng khi mua condotel tại dự &aacute;n Cocobay Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 1/1/2020. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n được Empire Group đưa ra l&agrave; do việc kinh doanh loại h&igrave;nh condotel thời gian qua vẫn gặp nhiều kh&oacute; khăn do t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; chưa được ho&agrave;n thiện, thủ tục tại địa phương c&oacute; nhiều vướng mắc đ&atilde; l&agrave;m ảnh hưởng đến hoạt động khai th&aacute;c vận h&agrave;nh của dự &aacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đươc biết, Cocobay Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng phải l&agrave; dự &aacute;n Condotel đầu ti&ecirc;n m&agrave; chủ đầu tư thất hứa với kh&aacute;ch h&agrave;ng về c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;cam kết lợi nhuận&quot; khi hai b&ecirc;n k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n. Trước đ&oacute;, một trong những dự &aacute;n Condotel đ&igrave;nh đ&aacute;m từng khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng bị hấp dẫn bởi mức cam kết lợi nhuận l&ecirc;n đến 15%/năm l&agrave; dự &aacute;n kh&aacute;ch sạn Bavico Nha Trang (số 2 Phan Bội Ch&acirc;u, TP. Nha Trang, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a). Tuy nhi&ecirc;n, dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; mau ch&oacute;ng khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng vỡ mộng khi chủ đầu tư chỉ chi trả số tiền lợi nhuận đ&uacute;ng cam kết trong v&agrave;i th&aacute;ng đầu, rồi sau đ&oacute; giảm từ 15%/năm xuống 8%/năm.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 8." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/06/bavicointernationalhotelnhatrang-15746790642781062122356.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/06/bavicointernationalhotelnhatrang-15746790642781062122356.jpg" title="Toàn cảnh Empire Group - Công ty vừa thông báo vỡ trận tại siêu dự án Cocobay - Ảnh 8." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Dự &aacute;n Bavico Nha Trang</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span><b>Empire Group do ai l&agrave;m chủ?</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2 cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của Empire Group l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Đức Th&agrave;nh v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Nam, với tỷ lệ sở hữu của mỗi người c&ugrave;ng xấp xỉ 50%. Trong đ&oacute;, &ocirc;ng Th&agrave;nh l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị v&agrave; &ocirc;ng Nam l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc. Th&aacute;ng 8/2018, Empire Group từng chuyển người đại diện ph&aacute;p luật từ &ocirc;ng Nam sang &ocirc;ng Th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Chỉ trong hơn 2 năm qua, vốn điều lệ Empire Group đ&atilde; được điều chỉnh tăng tới 5 lần, từ 300 tỷ đồng l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cụ thể, th&aacute;ng 8/2017, Empire Group tăng vốn từ 300 tỷ đồng l&ecirc;n 630 tỷ đồng. Chỉ 4 th&aacute;ng sau, v&agrave;o th&aacute;ng 1/2018, vốn điều lệ c&ocirc;ng ty n&agrave;y tăng tiếp l&ecirc;n 930 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đến th&aacute;ng 9/2018, vốn điều lệ tăng th&ecirc;m 100 tỷ đồng, l&ecirc;n 1.030 tỷ đồng v&agrave; ng&agrave;y 25/9/2018 vừa qua, Empire Group tăng vốn l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ttvn.vn/kinh-doanh/empire-group-tap-doan-vua-thong-bao-vo-tran-tai-sieu-du-an-cocobay-dang-kinh-doanh-nhung-gi-52019251118228150.htm">Tr&iacute; thức trẻ</a></p>

Theo ttvn.vn
Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Ai cũng muốn mua nhà để an cư lạc nghiệp, sở hữu căn nhà của riêng mình luôn là mục tiêu mà mọi người hướng tới để phấn đấu trong cuộc đời. Nhưng hiện giá nhà ở tại các thành phố lớn quá cao. Bởi vậy, ước mơ sở hữu nhà đối với những người có thu nhập trung bình trở xuống rất khó hiện thực.
Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường BĐS đang bước vào giai đoạn khó khăn, thách thức bao gồm về nguồn vốn, giá bán BĐS đã tăng quá cao, sự biến động của nhân sự khi thị trường gặp khó. Dự báo khoảng 1 năm rưỡi nữa thị trường mới có thể hồi phục.
Đề xuất "tiền cọc" đấu giá đất lên đến 35%

Đề xuất "tiền cọc" đấu giá đất lên đến 35%

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết mức tiền đặt trước tối đa hiện nay (5-20%) là phù hợp, lo ngại nếu nâng mức tiền đặt trước lên quá cao(theo kiến nghị tăng lên 30-35) thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thông đồng, móc nối để dìm giá
back to top